Advanced Search found 6 item(s) featuring "Camille Poupeye"

1929-04-12 "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" (Incognito)
  • . . . aan genoten kunstgenot. Staf Bruggen mag als geen ander aanspraak maken op de eeretitel: "Tooneelspeler van het Volk". Niemand minder dan Camiel Poupeye schreef onlangs nog: " Staf Bruggen is de beste acteur die men te Brussel kan zien en een van de beste van . . .
1930-02-24 "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd (Q.)
  • . . . bestuurder van het Vl. Volkstooneel , Senator Van Dieren, Dr Jan Grauls, rechter H. De Coster, Em. Hullebroeck , E. Van Grieken, Cam. Poupeye , e.a. HULDE EN DANK Na de pauze werden woorden van hulde en dank gesproken, werd een periode van tien jaar driftigen tooneelarbeid herdacht. . . .
1925-05-12 Een théâtre d'avant garde (Anon.)
  • . . . een curieuzen aanblik bood. Overal bekende en karakteristieke personaliteiten, expressionisten, cubisten, zeer modern aangekleede juffertjes, dandy's, tooneel-artisten van alle gezelschappen, Delacre , Camille Poupeye , Piérard , de communist Van Overstraeten e.a. Het zag er bijna uit als een tooneel-experiment, dat opzettelijk voor tooneelkunstenaars gegeven werd. In . . .
1926-02-20 Josip Kosor : "Onbekende hartstochten" (Willem Putman)
  • . . . alhier. Kosor staat nog niet in Larousse. We moeten, om iets over hem te weten, het boek openslaan van Camille Poupeye : "Les auteurs exotiques". Hij werd in 1879 geboren te Trebonje, in Dalmatië, werd bureel-beambte te Otok, in Slavonië en later letterzetter in Herzevogina. . . .
  • . . . noodzakelijk moest een satyre schrijven), getiteld "Het droomkaffee". Nog dienen vermeld: twee geschiedkundige drama's en twee treurspelen: "De Tempel der Eeuwigheid" en "Rechtvaardigheid". Poupeye geeft van hem de volgende waardebepaling : " Josip Kosor is een der allereerste tooneelschrijvers die de vernieuwing der dramatiek zoekt in het . . .
1924-05-03 Ward Schouteden : "Reinoud en Renilde" door "Gudrun" te Hasselt (Willem Putman)
  • . . . ten bewijze strekken, dat ook in tooneel-decoratie een zeker "gongorisme" dreigt op te dagen "sous lequel d'autres expressionistes ont voulu cacher leur médiocrité" ( Camille Poupeye in La Renaissance d'Occident, April-nummer.) Het ergste van het geval is, dat aan deze vertooning een groote ruchtbaarheid was gegeven en dat alle . . .
1929 Contra Politiek Toneel (Victor J. Brunclair)
  • . . . drijven de pieken van hun speeltent in het Forum, zij houden meetings met voetlicht in plaats van groene tafels. Nochtans, onlangs nog getuigde Camille Poupeye voor den mikrofoon, dat het huidige Vlaams toneel aan de spits staat van de Europese renovatiebeweging. Ik zeg maar: moderato. Na