Advanced Search found 31 item(s) featuring "George Bernard Shaw"

1921-02 Stijn Streuvels, Genoveva van Brabant, II (Eugene De Bock)
 • . . . Brabant II Amsterdam, L.-J. Veen. Ook dit deel is veel te lang, te lang. De gesprekken lopen niet vlug genoeg. Ge moet een Shaw zijn, om twee mensen zo lang met elkaar durven te laten praten als hier dikwijls gebeurt. Of volkomen naïef. Wel is er enige naïeveteit . . .
1932-01-23 "De mannen van 't water" door L. Scheltjens en "Fanny en haar familie" door Jérome K. Jérome (Victor J. Brunclair)
 • . . . een music-hall-artiste. De daaruit voortvloeiende konflikten en het gemakkelijk geharrewar, liggen voor de hand. Maar hoeveel geestiger werd hetzelfde gegeven niet voorontwikkeld door Shaw in zijn «Pygmalion»? Er werd gespeeld in bonbonstijl. Jerome had natuurlijk gezorgd voor een duo oude tantes, die door de dames Loosveldt . . .
1932-03-12 The English Players: "Candida" (H.B.)
 • . . . The English Players " Woensdagavond in den Parkschouwburg , te Brussel, een voorstelling in 't Engelsch gegeven van "Candida", de fijne comedie van Bernard Shaw . Het was in alle opzichten iets puiks en alle rollen, ook die van ondergeschikt belang, waren in handen van artisten van allereerste gehalte. . . .
 • . . . English Players " het stuk bij voorkeur in een flegmatieken toon gezet, kalm, sober, beheerscht. Wij gelooven dat zij het dichtst de bedoeling van Bernard Shaw zullen hebben benaderd. Het was iets door en door Engelsch, zoo van geest als van gemoed. Zooals wij reeds zeiden, had ieder artist . . .
1923-10-22 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "Excellentie" (Gabriël Dregely) (J.B.)
 • . . . klapje om de ooren. In het tegenover mekaar stellen van de jonge dames uit de "hooge" wereld kwam een moment de herinnering aan Shaw . Maar de toon is heel wat lichter gehouden, en daarom blijft deze ongenadige satire meer amusant. Het is wel raar: maar het felste succes . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans (LUDO)
 • . . . volgen de suksessen: "Viooltje van Montmartre" van Kalmann , de "Chocolade-Soldaat" met muziek van Joh. Strauss en gegevens genomen uit Shaw 's "Oorlogsmannen". Verder het "Verliefde Eskadron" operet-klucht, de "Zilverwolf" en de hernemingen van die stukken, die niet van het repertorium mogen, daar de menschen hen . . .
1923-01-16 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg: "De Vlinder" van Bernard Shaw (P.)
 • . . . Koninklijke Nederlandsche Schouwburg : "De Vlinder" van Bernard Shaw Meneer Shaw heeft ons een avond zijn gewoon spuitwater geschonken. Heel prettig, maar indigest op den duur. Rond een onwaarschijnlijke . . .
 • . . . Koninklijke Nederlandsche Schouwburg : "De Vlinder" van Bernard Shaw Meneer Shaw heeft ons een avond zijn gewoon spuitwater geschonken. Heel prettig, maar indigest op den duur. Rond een onwaarschijnlijke intrigue spelen onwaarschijnlijke menschen elk zijn . . .
 • . . . - loopt uit op een melodramatische slotphrase, ter eere van den veroveraar, die geen buit kan bergen. Met wat zeer goedkoope kletspraatjes geeft Shaw er eenieder van langs, tooneelcritiek, geneeskunde, enz., enz., maar de groote zondebok is Ibsen , die in Engeland blijkt geschapen te hebben een . . .
 • . . . evolueert één slim en geestig man: L. Charteris. Hij verwezenlijkt: zero, niets. Een heel goed symbool voor de onnuttige en pretentieuze kunst van Shaw , die een heele avond een loopje neemt met zijn luitjes. Naast "Weduwnaarshuizen", waarvan de idiote dwaasheid alle verbeelding te buiten is "De Vlinder" wel . . .
 • . . . leverde wellicht het meest Engelsche stijlvolle spel van allen. Zij gaf atmosfeer aan zekere tafereelen. Mej. Bertryn vervulde goed haar nuchter rolletje. Slotsom: Shaw doe je best te lezen, dan kun je zijn boek wegwerpen als je 't moe bent, maar zien - hola - dan ben je . . .
1930-12-05 Het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel: De Keizer van Amerika (The Apple Cart) door G.B. Shaw (Herman Oosterwijk)
 • . . . HET VEREENIGD ROTTERDAMSCH HOFSTAD-TOONEEL TE ANTWERPEN De Keizer van Amerika (The Apple Cart) door G. B. Shaw. HERMAN OOSTERWIJK . Shaw vinden wij geestig, vindingrijk, puntig, uitdagend-satyrisch en geniaal en wij laten ons, vele . . .
 • . . . VEREENIGD ROTTERDAMSCH HOFSTAD-TOONEEL TE ANTWERPEN De Keizer van Amerika (The Apple Cart) door G. B. Shaw. HERMAN OOSTERWIJK . Shaw vinden wij geestig, vindingrijk, puntig, uitdagend-satyrisch en geniaal en wij laten ons, vele beginselen ten spijt door hem boeien, maar zijn tooneel is een . . .
 • . . . hem boeien, maar zijn tooneel is een anachronisme. De dramatische vorm dien hij bezigt overleeft zichzelf bij de gratie van een onvermoeibare spiritualiteit. Shaw als dramaturg heeft ons niets te zeggen. Geen nieuwe werelden zal hij van zich afstooten, geen ongeweten horizonten der toekomst ontsluiten of afgronden openen . . .
 • . . . sublieme schermutseling van een Don Quichot tegen de windmolens der burgerlijkheid, der domheidsmacht, der democratie, kortom tegen alle vastgeroeste vormen onzer gezegende maatschappij. Shaw speelt, een supérieur spel weliswaar, maar hij kan bij dit spel van den geest niets verliezen, omdat hij het zelve regelt en ervoor zorgt . . .
 • . . . overdreef tot in het kluchtige, niet zonder (iewat perverse) elegantie overigens. Het belangrijkste van dezen avond was voor ons -- dank zij Shaw of hem ten spijt -- het feit dat dit gezelschap een frissche en weldoende bries van hooge Nederlandsche beschaving over de zaal deed gaan. . . .
1926-07-29 André Rivelle : "La nouvelle Aurore" en "La Diane" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
 • . . . hem omdat hij zich bezondigt aan humor. Wat hij bereikt is niet veel -- maar enfin, hij wil geestig zijn. Hij heeft misschien Shaw gelezen -- wat dan al een bewijs is van eruditie bij een Fransch schrijvend auteur. Maar hij heeft ook andere dingen gelezen, waarvan de . . .
1930-01-30 Door mijn luidspreker: MELO (Victor J. Brunclair)
 • . . . Door mijn luidspreker MELO Bekoord door het steekspel dat vóór enkele jaren tusschen Shaw en Bernstein plaatsgreep, zijn we gaan kijken naar Bernstein 's laatste meesterwerk. De gevierde Parijzer auteur zou beter braakmiddelen verkoopen. Eerst . . .
 • . . . laffeling die hij is, van krommen Naas en, beiden gaan nu een sonate spelen, die door de muzikaal-aangelegde snol zeer werd geliefd. Bernard Shaw is mild geweest voor Bernstein . Hij heeft hem wel duchtig geroskamd, maar juist hierdoor volle aandacht geschonken, en dat was deze . . .
1927-04-05 Doolhof der Liefde (J.)
 • . . . en plezierige vertaling geleverd heeft. Het werk bedoelt ogenschijnlijk meer dan gewone amusementskunst te leveren. Er komen tiraden in voor die sterk aan Shaw herinneren, zonder nochtans dezelfde waarde te bereiken. Er is zelfs schijn van karakterteekening, maar onvoldoende om door temperamentsvolle vertolkers bewaard te blijven. De intrigue . . .
1932-01-22 Nederlandsche Schouwburg: Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome (V.G.)
 • . . . Zijn typeering was voortreffelijk en het beeld dat hij van dezen bazigen maitre-d'hôtel ontwierp, doet ons verlangend uitzien naar een mogelijke heropvoering van Shaw 's "Je kunt 't nooit weten", waarin dan Van Thillo de rol van den kelner zou vervullen. Willem Cauwenberg gaf een gunstig beeld . . .
1924-11-30 Claude-Roger Marx : "Marie ou la Manière douce" (Willem Putman)
 • . . . te veruiterlijken". En dan nog maakt de auteur alle voorbehoud in verband met het adjectief "ware" -- en wijst op de onbeteugelde fantasie van Shaw , Schitzler , Pirandello , Crommelynck . In dit stukje is dan ook het onderwerp vrij onbelangrijk, niet nieuw, en misschien zelfs . . .
 • . . . Sims, vertolkt door Robert Bogaert, die bij deze vergelijking wel zijn humeur verloor, maar niet die Engelsche statigheid en de verwaande "auto-satisfaction", welke Bernard Shaw laatstleden nog aan de Fransche literatuur verweet, en waarmee Sir James Barrie in dit pittige bedrijf zijn Angel-saksischen self-made-man aankleedt van . . .
1937-11-14 Modernistische experimenten; Herman Teirlinck; De ekster op de galg (Willem Putman)
 • . . . dat hier iets essentiels ontbrak, althans wanneer men dit werk als tooneel te zien krijgt. Ik stel mij voor, dat een dramaturg als Shaw bijvoorbeeld met hetzelfde gegeven, dezelfde personages, dezelfde atmosfeer een tooneelstuk zou samenstellen, dat volstrekt speelbaar zou wezen en volkomen aangepast bij de acoustiek van . . .
1925-01 Om een nieuw repertoire, of het "Volkstoneel" in het gedrang (Wies Moens)
 • . . . miniatuur-theatertje in de Pletinckxstraat te Brussel moet behelpen) als een vervelende cerebrale draak hebben gedoodverfd, raad ik aan de passus te lezen uit Shaw 's inleiding tot zijn Saint Joan, getieteld " To the critics, lest they should feel ignored ". Wij worden niet enkel beschuldigd van "literaire wansmaak". . . .
1920-03 Expressionisties toneel te Keulen (K.C.)
 • . . . groot deel uit snobs, en uit afkammers bestaan zou. Haar opvoeringen hebben 's Zondagsmorgens plaats : een ander "kerk-gaan" aldus. Toen te Brussel Shaw en Ibsen voor 't eerst op 't toneel kwamen, beperkte zich het getal der toeschouwers tot enkele personen. Te Keulen anders : . . .
1924-10-15 Luigi Pirandello : "Eergierigheid" (Willem Putman)
 • . . . schrijven : wij zijn gefopt geweest. Het was een "oude" Pirandello . Eergierigheid is inderdaad niet méér expressionistisch dan menig stuk van Shaw en zelfs van Ibsen . Ik meen, dat juist dit stuk gediend heeft om Pirandello te Parijs binnen te loodsen -- . . .
1924-10-04 Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
 • . . . alle Vlaamsche steden en dorpen heeft afgereisd -- welke tocht mag genoemd de eerste poging tot beschaving van het Vlaamsch publiek. Hij speelde Shaw , Schnitzler , Wildgans , Ghéon , Fabricius ; en wat in onze officieele stadsschouwburgen werd onthaald op een pretentieus . . .
1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
 • . . . - W. v. Scholz : De Weltlauf mit dem Schatten - A. Samain : Polyphème - Strindberg : Kameraden - B. Shaw : De Vlinder - Gortion Bottomley : King Lear's Wife - Moreto y Cabana : Donna Diana - Gogol : De . . .
1926 Jef Horemans: "Slangetje" (Lode Monteyne)
 • . . . motief van dit drama is naar oorsprong en wezen : Shawesk . Lisette -- het slangetje -- haalt de volgende uitlating aan, die Shaw zijn «Tanner» uit «Mensch en Opper-mensch» in den mond legt, waar hij het heeft over de betrekkingen van den echten kunstenaar, die zijn kunst . . .
 • . . . de verhouding tusschen Fritz, Lisette en Nora. Het betrekkelijke wint het dan op het algemeene. De auteur heeft, overigens, zélf de algemeenheid van Shaw 's redeneering vernietigd, wanneer hij Fritz vragen laat : «Waar eindigt de bloedzuigerij en waar begint de liefde ? Wie zal ooit de grens . . .
1920-11-04 Over Tooneelkunst: Het Oordeel van Olga (H.)
 • . . . zetten in het dialoog een bontgekleurde aquarel. Een tableau is het nog niet. Evenmin is het een copie van het rake "Oorlogsmannen" van Bernard Shaw . Wel zal bij ingewijden in de tooneelliteratuur de herinnering aan de meesterlijke satire even wakker worden. Maar steek houden zal een vergelijking tusschen . . .
1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
 • . . . conversatie onder verstandige dieren, met een koe, die Guido Gezelle als lievelingsauteur heeft en een raaf, die speciale voorliefde betoont voor Shaw ; «ORFEUS CONTRA OLIMPUS», een nogal ingewikkelde bewerking van het motto «la musique adoucit les moeurs» ; «TIJBAERT GEKNIPT», waarin een allerleukst Knagelijntje den . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
 • . . . een Waalsch stuk in vertaling van Louis Piérard ten tooneele worden gebracht, naast vertalingen uit het Engelsch naar Shakespeare , Shaw , Synge , Barrie en Joyce ; uit het Russisch naar Toergenjef en Tsjechof , uit het Scandinavisch . . .
1926 Willem Putman: "Mama's kind" (Lode Monteyne)
 • . . . licht belet door te dringen, bloemen geuren aan een Maeterlincksche garve ontleend en stekelige planten opschieten in den hof der Ibseniaansche pathologie geplukt... Shaw vonden we terug in de gehakte en onvolgroeide, maar daarom niet minder geestig-hekelende komedie van den oorlog, die Putman «Het oordeel van . . .
1926 Ernest W. Schmidt: "Tilly's Tribulaties" (Lode Monteyne)
 • . . . der naar veralgemeening strevende gedachte schijnt wel verlamd. André de Ridder , brengt bij de beoordeeling van het stuk, den naam van Bernard Shaw te pas. «Men gelieve vooral dit stuk niet als een rechtstreeks naar het leven geteekend realistisch werk te betrachten, . . .
 • . . . moeten het eerlijk bekennen. Noch bij de lezing en noch minder bij de opvoering van «Tilly's Tribulatiën» hebben we een oogenblik gedacht aan Shaw . De dramatische lijn, waarlangs deze lersche dramaturg zich in zijn scheppingen beweegt, is heel wat strakker. Bovendien de moraliseerende didacticus komt zeer dikwijls om . . .
 • . . . niets te bespeuren. Het kan voor onzen Vlaamschen auteur heel vleiend zijn een parallel te zien trekken, tusschen zijn werk en dit van Shaw . Toch houden wij het ervoor, dat deze vergelijking niet opgaat. Niet aan den Fabian-aristocraat van over het Kanaal hebben we gedacht onder het aandachtig . . .
1926 Paul de Mont: "Nuances" (Lode Monteyne)
 • . . . in al zijn wreedaardige nutteloosheid met het vlijmende sarcasme en tegelijk met de schijnbaar zorgelooze luchtigheid van iemand, die in de paradoxen van Shaw zijn dagelijksch geestesvoedsel zocht. Monseigneur wordt gewond. Hij wordt verpleegd in het hospitaal door miss Gloria opgericht. In het enge kamertje ijlt hij. Zijn . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . bijvoorbeeld spijtig, dat niet de minste melding is gemaakt van het werk van Dr. J.O. de Gruyter , die op dit oogenblik Shaw 's Jeanne d'Arc vertoont in zulke merkwaardige mise-en-scène; terwijl anderzijds dient vastgesteld, dat hier dingen staan, die hier bezwaarlijk als op hun plaats zijnde kunnen . . .
1936-01 Fransch Tooneel te Brussel: "Godefroid de Bouillon" van Herman Closson (Willem Putman)
 • . . . moderne persoonlijkheid geven en gelijk hij hier is uitgebeeld, gelijkt deze kruisvaarder wonderwel op een of anderen cynischen held uit een stuk van Shaw of, nader nog bij ons, van Steve Passeur . In de eerste tafereelen is vooral de atmosfeer van verveling gesuggereerd, waarin deze melancholieke . . .
1938-11-30 Dr. J.O. De Gruyter (Willem Putman)
 • . . . : de Faust, 'n groot deel van Shakespeare , Aischylos , en ook nog eenige moderne stukken van O'Neill , Shaw , Strindberg . Voor de rest zal ik hier blijven, als men mij niet buitenschopt. Wij moeten hier blijven. Wij staan in den dienst . . .
1926 Ernest W. Schmidt: "Het kindernummer" (Lode Monteyne)
 • . . . naar de grootste verfijningen, naar een strenger vergeestelijking. Hij schuwt zelfs de preciositeit niet evenmin als een zeker dandysme, dat eenigermate onnatuurlijk aandoet. Shaw en Ibsen hebben zijn geest gevoed. Martens bleef de Vlaamsche traditie tot nog toe trouw. Hij staat in het volle . . .
 • . . . en Putman . Hij kan een intrige leiden, een karakter uitbeelden. Molière moet zijn grootste leermeester geweest zijn. Maar ook Shaw en Strindberg -- vooral aan dezen auteur denkt men heel dikwijls onder het lezen van «Tilly's Tribulaties» -- hebben, met een paar . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . idee te hebben zou ik het aanpassen aan het bekende open-lucht tooneel te Valkenburg. In Amerika worden met evenveel succes de werken van Shaw als de vroegere mysteriespelen in openlucht opgevoerd. Maeterlinck 's dramatische werken bv. «Peléas et Mélisande» zijn ook m. i. meer geschikt voor openlucht-opvoering; . . .
 • . . . van het mysterieuse dat leeft in en rondom ons. Met die geestelijke waarden bedoel ik het werk van een even groot philosoof-propagandist als Shaw , wanneer zijn scheppende kracht hem het visioen opdrong, waarmee zijn «Getting Married» aanvangt : «When you loved me I gave you the whole . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
 • . . . is er niet minder hoog dan in de voorname repertorium-schouwburgen van het buitenland. Te Antwerpen speelt men Shakespeare , Molière , Shaw , Ibsen , enkele groote Russen, Duitsche en Fransche comédies en af en toe een blijspel of een klucht. Zelfs aan de elders geheel . . .