Advanced Search found 16 item(s) featuring "Guido Gezelle"

1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
 • . . . toeschouwers meer toelaten. -Wederopvoering van "Barabbas" op Donderdag 11 april. Laatste abonnementsvoorstelling op Woensdag 17 april "Koning Oedipus". -Als deklamator, met een mooi Gezelle programma mag Antoon Van der Plaetse van het Vlaamsche Volkstooneel worden aanbevolen adres: Voskenslaan 2, Gent. -Voor het Roomsch Katholiek Nederlandsch . . .
1929-01-03 "De Heilige Nacht" te Moerkerke (Anon.)
 • . . . "Op dichterlijk gebied heb ik die hoofdzakelijk geplukt bij den grooten Joost van den Vondel en Dr Schaepman , bij Guido Gezelle en Priester Cuppens , op muzikaal gebied, in het "Suyverlyck Boecxken", een schat van Nederlandsche geestelijke Liederen, met klavier-begeleiding door
 • . . . de gordijn der voorscène open. Tableau: een primitieve schilder is neergedaald en heeft zijn scheppingswerk opnieuw uit zijn penseel getooverd. Doch alles leeft. Gezelle zorgde er voor: De blijde Boodschap aan Maria... Het koor besluit "Et incarnatus est [???]..." Eenig mooi moment. Eerste Tafereel - de herdersscène. De . . .
1926 Het mystieke tooneelwerk van Timmermans (Lode Monteyne)
 • . . . bewijs aan te voeren ter staving hunner vooruitzettingen, hebben willen vereenzelvigen met de geheel in Christus-opgaande liefde, waarmee een zoo innig-levend dichter lijk Gezelle de heele wereld omvademde -- en de van (echte of gewilde?) vroomheid en mysticisme doortrokken verhalen lijk het «Driekoningentriptiek» waarnaar het stuk als «De . . .
1926-07-17 KUNST EN VOLKSLEVEN TE NIJVEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . het is de heilige Geertrui, die er stierf op 17 Maart 664 , en waar zoowel Jacob Grimm ("Deutsche Mythologie") als Guido Gezelle ("Duikalmanak") en De Cock - Teirlinck ("Brabantsch Sagenboek") om hare folkloristische beteekenis over schrijven. - De tentoonstelling waar ik het hier . . .
1928 Jac. Ballings: "Van 't Lievevrouwken en de Herdersknaap" (Lode Monteyne)
 • . . . sondaers toeverlaet, Ghi sijt schoon, suver, reene, Daer minen troost aen staet.» Dergelijke klanken hebben we teruggevonden in sommige verzen van Guido Gezelle , in de met een zoo diepe, als echte ontroering uit het door dankbaarheid overstelpte hart, opgeborrelde «Liederen voor Maria», die August . . .
 • . . . en eeuwigheid doet ontstaan. Die kracht is wel levend in de schoonste van onze eenvoudig-grootsche middeleeuwsche liederen -- ook in de verzen van Gezelle -- zelfs in luttele tafereelen van een stuk als «En waar de sterre bleef stille staan...» Ballings ' woorden begrenzen heel duidelijk de . . .
1927-04-23 Het Vlaamsche Volkstooneel: "Jacob van Artevelde" te Antwerpen (P.)
 • . . . zulk een priester wijzen en heeft niet te wachten om hem te vieren tot het niet katholieke buitenland hier weer, - den zoetgevooisden Gezelle immers is 't ook zoo vergaan, - een hoogst begaafden geestelijke komt ontdekken. Al willen wij er hier met spijt aan toevoegen, dat
1925-04-04 Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin (Willem Putman)
 • . . . geforceerd gebazel over echtscheiding, liefde en trouw ; «EN DE DIEREN SPRAKEN», een niet onaardige conversatie onder verstandige dieren, met een koe, die Guido Gezelle als lievelingsauteur heeft en een raaf, die speciale voorliefde betoont voor Shaw ; «ORFEUS CONTRA OLIMPUS», een nogal ingewikkelde bewerking van . . .
1925-08-24 FOLKLORE I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . eene ruime plaats af aan de populaire archeologie, waar hij zeer veel medewerking voor vond. Gij weet dat anderdeels, ettelijke tientallen jaren later, Guido Gezelle zich eveneens beijverde op het gebied van vooral West-Vlaamsche volkstaal en volkspoëzie, en ook hij stond hierin, met zijn tijdschrift "Rond den Heerd", . . .
 • . . . de toenmalige jongeren te noemen, die de volkskunde op een minder-liefhebberig vlak wisten te brengen. Den wetenschappelijken grondslag, dien Willems en Gezelle nog wel wat misten, hadden die ouderen ontdekt in vooral de Duitsche vakliteratuur, waar de gebroeders Grimm weer baanbrekend waren geweest. En . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
 • . . . Voorde te spreken) die van den humanist. Wil men een levenshouding niet tegenover Verschaeve stellen en in Vlaanderen blijven: er zijn Gezelle en Van De Woestijne . Zouden zij van mindere kwaliteit zijn? Het Verschaevenianisme nu is een verafgoding van Verschaeve , waaraan deze . . .
 • . . . gevolgen voor al onze auteurs; het bepaalt den kijk van Vansina op onze letterkunde en kunst. Groot zijn Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach , Verschaeve , niet noemenswaard is Timmermans en de anderen zijn wortelloozen. Dat zit als volgt . . .
 • . . . Door de verbastering van adel en stadsburgerij trok de volksziel zich op het platteland terug, meent Vansina . Met Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach , Verschaeve , heeft Vlaanderen opnieuw de koninklijke baan betreden van roem en grootheid en een zelfstandige traditie . . .
 • . . . veroverend humanisme (sic) dat naar alle wereldkulturen uitvaart (sic) om er eigen zelfstandigheid mee te voeden. Eenerzijds dus de kultuurmenschen Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach en Verschaeve , uitvarend naar alle wereldkulturen en anderzijds de kultuurloozen Vermeylen , Teirlinck , . . .
1922-03 LETTERKUNDIGE PRIJZEN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . land, en het bekroonde werk was niet steeds een meesterwerk. Wie leest nog "een Klaverken op's Levens Akker", door Hilda Ram ? Guido Gezelle werd weliswaar eerst na zijn dood bekroond, en zag zich overvleugelen met een dor romannetje van Virginie Loveling . Maar in't algemeen . . .
1925-04-04 Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . vaak. Ook wat hij vertelt hindert mij vaak -- vooral om het "hoe". Hij spreekt gelijk een boek. Hij zegt verzen op van Gezelle en citeert Bloy . Hij is ontooneelmatig. Ten slotte is mijn voornaamste argument tegen het binnensmokkelen van zulk stichtend personage, dat reeds het . . .
1931-07-30 Vier zomersche uren te Halle: De zooveelste opvoering van het Mariaspel (J.B.)
 • . . . verheerlijkt in haar leven. De dichter Aloïs Walgrave , zaliger gedachtenis, die zich zoo gaarne de leerling en de minnaar noemde van Guido Gezelle en reeds geestelijke spelen had gedicht; "Vrede op Aarde", en de "Blindgeborene" nl., heeft tekst en speelvorm geleverd voor het Mariaspel. En de . . .
 • . . . verder, stroomen naar Halle toe, om er met liefde, geloof en hoop het goede volk te zien spelen: het spel van Maria's leven. Guido Gezelle ook behoorde tot de vereerders van Onze-Lieve-vrouw van Halle en voorzeker heeft haar aanminnig beeld in zijn oog gespiegeld wanneer hij bezield dichtte: . . .
 • . . . Hetgeen gij waart in 't groot verleden Spijts alle mede- en tegenheden: Des Vlamings Moeder immer meer". Hugo Verriest wedijverde met Gezelle in deze vereering tot de goedertieren Lieve-Vrouw van Halle eens had hij zelf een grootsch ontwerp opgevat: dat van een ommegang van O-L Vrouw . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
 • . . . sterker, de emotie ontzaglijker door de groepsbelijdenis. Het spreekkoor in zijn eersten zuiveren vorm kon ik bij het Davidsfonds Merksem realiseeren. Een Gezelle -avond werd door een twaalftal acteurs en actrices in spreekkoor voorgebracht. De oude indeeling bleef van kracht: de vrouwenstem, de mediumstem (de jongeling), de donkere . . .
 • . . . Het bewegingskoor drong zich op. De eerste maal dat ik van spreekkoor tot bewegingskoor overging was met Het lied van Hiawatha, Nederlandsen van Gezelle . Hier monteerde ik De bruiloft, Osseo en Hongersnood. Verder een Jeremiade. Het vreemde van dit geval is het welslagen in de zaal. Het was . . .
 • . . . van spreekkoor. Nachtelijke optocht, van Paul van Ostayen , gezamenlijk en gelijktijdig zeggen door 3 stemmen. (Het gedicht eischte dit). Hongersnood, van Guido Gezelle De verteller + de begeleidende verklanking der bereikte emotie. Charlie verliefd, van Anton van Duinkerken . De tekst ontleed -- de . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
 • . . . experiment, met hoofdzakelijk cerebraal karakter, stond Lode Geysen 's volgende proeve : «OCEAANVLUCHT» van Michel De Ghelderode ; «HIA-WADHA» van Guido Gezelle ; «DOKTER TEGEN WIL EN DANK» van Molière . «Oceaanvlucht» is m. i. een minderwaardig werkje van De Ghelderode . Een . . .
 • . . . het oeuvre van Lode Geysen mogen we evenwel volgend experiment als een beduidend winnend punt opteekenen. Ik bedoel de vertolking van Gezelle 's bekende gedicht «HIA-WADHA». Een kleurig beeld voor het oog en een rhythmische melodie, die bekoorde. Alleen dit bezwaar : alweer eens gaat de tekst . . .
 • . . . was in het gewild herhalen van sommige namen en uitroepingen een zekere eentonigheid, die eerder een komischen uitslag gaf. Het dunkt mij, dat Gezelle 's verzen deze rhythmische onderlijningen best missen kan. Wat nu Geysen 's «DOKTER TEGEN WIL EN DANK» betreft, het was een spektakel, waartegen al . . .
 • . . . Adama Van Scheltema , meen ik) in den aard van de geslaagde uitbeelding die Geysen ons vorig jaar gaf van Gezelle 's «Hiawadha's lied». Hieruit groeit stemming, dus emotie. Is het niet eigenaardig te moeten vaststellen, dat Geysen , deze dapperste onder onze revolutionnairen, tenslotte . . .
1926 Felix Rutten: "Beatrijs" (Lode Monteyne)
 • . . . gevoed en gesterkt door de studie van metafisiek en apologetiek... De betrekkingen van mensch tot God zijn minder direkt dan voorheen ! Een Guido Gezelle kon zijn theologie vergeten toen hij stond tegenover de natuur, die hem de veropenbaring bleek van Gods verscheidenheid in het oneindige.
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . we empyrisch kunnen vaststellen, dat de beste teksten, zooals b.v. «Wij» uit Tijl II van Anton van de Velde , «Groeninghe» van Guido Gezelle , «Te Wapen» van Adama van Scheltema telkens weer een conflict inhouden, maar den vijand niet laten optreden ? Ik wil er . . .
 • . . . respoussoir-rol komt niet op. Zoo heet ik het spreekkoor UNILATERAAL, tegenover het drama bilateraal. Als voorbeeld kan ik hier aanhalen: Groeninghe's grootheid van Guido Gezelle : in dezen tekst, uitermate geschikt voor spreekkoor en die werkelijk vóór het woord het genre practisch gedefinieerd heeft, komt de vijand niet . . .
 • . . . 2, 3, 1 zwakste, 2, sterkere, 3 sterkste klemtoon van het vers. Zie b.v. hoe Van Ginniken , in de jubileumuitgaven van Gezelle , de muzikale cadans van Gezelle -verzen analyseert, noteert volgens hoofd- en bij-accenten. 6) Onderzoek de structuur der verzen : uit welk soort voeten . . .
 • . . . sterkste klemtoon van het vers. Zie b.v. hoe Van Ginniken , in de jubileumuitgaven van Gezelle , de muzikale cadans van Gezelle -verzen analyseert, noteert volgens hoofd- en bij-accenten. 6) Onderzoek de structuur der verzen : uit welk soort voeten bestaan ze ? Zelfs in dynamische verzen . . .