Advanced Search found 4 item(s) featuring "Gery Helderenberg"

1935-09-10 Glorie van den Arbeid (A.d.M.)
 • . . . "Glorie van den Arbeid" van G. Helderenberg . Een tekst en een uitvoering Niet lang geleden verscheen een nieuw spreekkoor van Gery Helderenberg , n.l. "Glorie van den Arbeid". . . .
 • . . . "Glorie van den Arbeid" van G. Helderenberg . Een tekst en een uitvoering Niet lang geleden verscheen een nieuw spreekkoor van Gery Helderenberg , n.l. "Glorie van den Arbeid". Alles samengenomen is het de beste spreekkoortekst, die we van deze auteur kregen en hij is werkelijk goed . . .
 • . . . dat de inhoud geen gebondenheid vertoont. Secondu: dat, behoudens opvallende gelijkenis in woord en vers en heele strofen zelfs met den tekst van G. Helderenber , de rest alle waarde en alle vitaliteit mist. Geen klank, geen rhythme of gedachteninhoud. Tertio: dat, wat overbleef, tot een wanschapenheid werd misvormd . . .
1935-01 Bij "Mysterium Crucis" te lede (Paul Hardy)
 • . . . de hand spelen. 'n Spreekkoortekst is het ijzeren gebint, waarrond de regisseur met al de architekturale kwaliteiten waarover hij beschikt, het spreekkoorgebeuren opmetselt. Gery Helderenberg is 'n lyrisch dichter van 'n sterke persoonlijkheid. Z'n «Mysterium» bevat machtige brokken emotievolle poëzie. Hij beheerscht de begripswaarde zoowel als de klankwaarde . . .
1934-11-20 De spreekkoren van Gery Helderenberg, door Aloïs de Maeyer (Aloïs de Maeyer)
 • . . . De spreekkoren van Gery Helderenberg door Al. de MAEYER . Het is gekomen als een tornado over Vlaanderen : de wervelende wind van het oprukkende . . .
 • . . . en hooger willende, nog. geloovige massa : de eenheid tusschen podium en het publiek, de veie bodem voor propagandistisch apostolaat - kwam priester-dichter Gery Helderenberg er toe een werk te scheppen dat oogenschijnlik buiten de lijn van zijn anders intiem-stillere poëzie lag, maar achteraf een gebalde synthese ervan . . .
 • . . . tijd door Vlaanderens jeugd dankbaar werd aanvaard. Of het wonder zich herhalen zou? Dat bleef een open vraag. De gelukkige zet dien Gery Helderenberg met Dageraad had gesteld, gaf op zich zelf niet de minste waarborg voor similair-latere werk. De velerlei louter-technische kennis, het vakkundige, dat toch . . .
 • . . . want ik houd er altijd rekening mee dat hij als spreekkoor moet worden verbruikt. Misschien zal voor sommigen uit dezen tekst blijken dat Gery Helderenberg wel niet zoo weeërig-zoet is, en dat, waar hij zijn vers niet in wilde passie laat opklinken, hij dit heel eenvoudig niet wil, . . .
 • . . . Land van Riem te Aalst ervan gaf, met een onwrikbaar vertrouwen, vermoeden. Gelukkig de kring en de stad die het Mysterium Crucis van Gery Helderenberg als eigenlandsch-passiespel durft op te nemen. Ze zullen beter werk verrichten dan met ziellooze wansmakelikheden in die lijn te vertoonen en, ik wed, . . .
 • . . . vast niet min sukses op hebben. Ik staar me niet blind op de alleszins vele en voortreffelike hoedanigheden die in de spreekkoor-teksten van Gery Helderenberg liggen en ik zie lang niet over de zwakheden, scenische dan vooral, die er nog aan vastzitten. In hun geheel echter zijn ze . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . zelf opmaken : in het slot echter werd de conclusie naar het volk gegooid in direct contact. Kwam de lezing van «Dageraad» van Gery Helderenberg . Heel wat mooier vond ik hier den weg naar het spreekkoor. Ritmiek, met muzikale factoren van het contrapunt en de fuga, poëzie vol . . .
 • . . . Lode Geysen in z'n brochure «Spreekkoren» (J. J. Romen en Zonen, Roermond-Maaseik) . Als tekst-schrijver werkt dapper aan onze zijde : Gery Helderenberg . Z'n taal en z'n beelden en verzen zijn langs «Mysterium crucis» tot «Zomerfantazie» geleidelijk meer spreekkoor-matig geworden tot het laatst verschenen «Het festijn . . .
 • . . . hebben gemaakt tusschen spel en egenlijk drama.) Zoo, te Lede-bij-Aalst, bij de uitvoering van «Mysterium Crucis» het grandioos opgezette spreekkoor of koorspel van Gery Helderenberg onder regie van Jan Stalmans : het optreden van Chorus Satanae hinderde me geenszins omdat het zoo onafhankelijk scheen van het . . .
 • . . . in blije zonnige teksten en heel wat andere klanken in droeve, matte impressie-gedichten. Ga b.v. even een of ander spreekkoor na, b.v. van Gery Helderenberg , die in hooge mate klanken-rijkdom bezit : ik signaleer vooral het slot van Mysterium Crucis, de Paaschklokken. Bij de klanken rekenen we de . . .