Advanced Search found 11 item(s) featuring "Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, Gent"

1937-01-17 Pierewietje (Estheticus)
 • . . . "Pierewietje" in Den Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Het echte type van de Franschen "vaudeville"! (Is overigens een vertaling van Letraz "Bichon"). Pierewietje is een kind in . . .
 • . . . weet te ontstrengelen. Zoo'n blijspel, waarvan de dialoog schuimt als champagnewijn, dient in een rad tempo te worden gespeeld. Het gezelschap van de K.N.S. heeft dit wel begrepen doch niet volledig kunnen verwezenlijken, om reden dat een paar spelers (mannelijke en vrouwelijke) niet vast genoeg met hun tekst . . .
1936-08-26 De Vogelhandelaar (Estheticus)
 • . . . Te Gent, Koninklijke Nederlandsche Schouwburg . De openingsvertooning met de operette "De Vogelhandelaar" Onze Schouwburg heeft Zaterdagavond ceremoniaal zijn poorten ontsloten in een feestelijke stemming: . . .
 • . . . Te Gent, Koninklijke Nederlandsche Schouwburg . De openingsvertooning met de operette "De Vogelhandelaar" Onze Schouwburg heeft Zaterdagavond ceremoniaal zijn poorten ontsloten in een feestelijke stemming: de nationale vlag wapperde op 't balkon en de benedenhalle was kleurig en fleurig . . .
1936-04-02 Tooneelavond van "De Morgendstar" (M.S.)
 • . . . is een zeer kenschetsende brok tooneel die hier een hoog artistiek peil bereikte daar de h. Karel Van Ryn, gewezen bestuurder van den Vlaamschen Schouwburg van Gent, die hierin optrad in zeven verschillende rollen waarin hij even keurig als verscheiden blijk gaf van zijn talent als tooneelspeler. De . . .
1937-02-09 En hadde die liefde (Anon.)
 • . . . " Die studente toneelgezelskap van Stellenbosch ", In den Koninklijke nederlandschen Schouwburg : "En hadde die liefde". Door W. du P. Erlank De door zooveel Vlaamsche intellectueelen sinds zoolang gewenschte kontakt namen . . .
1937-01-06 Driemeisjeshuis (Estheticus)
 • . . . Koninklijke Nederlandsche Schouwburg : "Driemeisjeshuis". Van Fr. Schubert Driemeisjeshuis is een van die operetten wier succes in de Vlaamsche middens nog veel jaren . . .
1936-05-20 Vorstenschool (Estheticus)
 • . . . Te Gent: "Vorstenschool" in den Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Het aangenaam weertje heeft niet belet dat de Nederlandsche Schouwburg Vrijdagavond volgeloopen is met een uitgelezen publiek van tooneelliefhebbers, om te . . .
1927-01-18 Nederl. Schouwburg: Opvoering van "Kastegeest" door John Galsworthy (J.)
 • . . . Nederl. Schouwburg : Opvoering van "Kastegeest" door John Galsworthy Evenmin als met de opvoering van "Oorlogsmannen" zal menin de Nederl. Schouwburg . . .
 • . . . Nederl. Schouwburg : Opvoering van "Kastegeest" door John Galsworthy Evenmin als met de opvoering van "Oorlogsmannen" zal menin de Nederl. Schouwburg met "Kastegeest" een interessant hoogtepunt van dit seizoen bereiken, al biedt het dan ook tal van verrassingen. Wij loopen niet erg op met . . .
1926-11-19 TOP NAEFF TE GENT (Karel Van de Woestijne)
 • . . . nog heel goed, hoe Aan Flarden van een nog heel jong meisje uit Dordrecht, en van diezelfde jonge dame de Genadeslag in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Gent, met mevrouw Dons-Albregt en den heer Arie van den Heuvel een bijval genoten die te grooter werd, toen . . .
1938-11-30 Het religieus tooneel (Willem Putman)
 • . . . vol uitstekende intentie's, maar van literatuur overladen, en mijns inziens nauwelijks speelbaar. Jef CRICK schreef een «FRA ANGELICO», die in den Gentschen stadsschouwburg , onder regie van Van den Heuvel , niet zonder bijval werd vertoond -- al bleek dit fragiele en hoofdzakelijk «stichtend» stukje niet . . .
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
 • . . . van jongsaf in, zooals Arie van den Heuvel getuigt. Zijn vader was acteur en speelde hoofdzakelijk mee in operetten in den Gentschen Schouwburg voor hij zich als theater-costumier vestigde. Jan Oskar betrad al zeer jong de planken als een van de kinderen van Kapitein . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
 • . . . omdat hij is een voorpost in onzen strijd tegen de opdringende verfransching in de hoofdstad. Veel treuriger nog is het gesteld met den Gentschen schouwburg , die eens, in de jaren tusschen 1900 en 1905, toen hij door Honoré Wannijn werd geregeerd, de hegemonie in de Vlaamsche tooneelbeweging mocht . . .
 • . . . het verleden bewezen door den bijval, welke het optreden van het Antwerpsche gezelschap te Gent steeds is ten deele gevallen ? Den Gentschen schouwburg heropbouwen lijkt ons geen reuzentaak, al zal het wel eens een bovenmenschelijke krachtinspanning vergen en, vooral in de eerste jaren, aanleiding geven tot . . .