Advanced Search found 15 item(s) featuring "Hendrik Conscience"

1930-01-14 Baas Ganzendonck (D.W.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "Baas Ganzendonck" De humoristische roman van Hendrik Conscience werd door den heer Poot , bestuurder van den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel, omgewerkt in een tooneelstuk. De heer . . .
1934-01-03 Te Oostende: Creatie van "Dr. Faustus" door het poppentheater "Kallemoeie" (F.)
 • . . . Gent) heeft, op eigen hand, de formule gevonden van het echte poppenspel van onzen tijd: niemand die Kallemoeie ziet denkt nog aan Conscience 's " Poesjenellenkelder ". Modern en stijlvol in de middelen en in de uitwerking, met daarbij de volksche noot, die een poppenspel niet missen kan . . .
1929-01-13 "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo (Anon.)
 • . . . edele gevoelens, die in elke christens ziel sluimeren. Heeft men niet gezegd dat onder den oorlog, onze jongens op het front, nog liefst Conscience lazen? Daarom ook hebben de cibisten, meestal studenten in theologie, "De Anarchist" van R. Ysabie oprecht genoten; zelfs zij die over den . . .
1933-08-25 "Zwart op Wit" door Aug. Monet (Victor J. Brunclair)
 • . . . Club Télégraphic "Zwart op Wit" door Aug. Monet De Conscience -herdenking werd ingeleid door een opvoering van Zwart op Wit, van Aug. Monet . ( Deze tooneelaanpassing van «Siska Van Roosemael» is in zoover . . .
 • . . . opvoering van Zwart op Wit, van Aug. Monet . ( Deze tooneelaanpassing van «Siska Van Roosemael» is in zoover een banaliseering van H. Conscience 's werk, dat zij het plaatselijk dialekt, hetwelk wij, inachtgenomen den zin voor lokaalkleur van den heer Monet , desnoods billijken, doorspekt met . . .
 • . . . den zin voor lokaalkleur van den heer Monet , desnoods billijken, doorspekt met een trits van smakeloosheden, die der geestige kleurkunst van Conscience onwaardig zijn. Vulgair zijn is niet volksch zijn. Dit werk van Monet dagteekent uit de periode waarin hij, als tooneelbeoefenaar in den . . .
 • . . . armoede, hervindt de familie Van Roosemael ten tijde van «Zwart op Wit» haar vroeger geluk. Siska zal dan toch met Pauw trouwen. Bij Conscience kregen wij een kleinburgerlijke zedenteekening. De aanpassing van Monet zweemt naar parodiestijl en staat niets hooger dan soortgelijke produkten van
1933-11-18 E. Claes over "De Witte" (Victor J. Brunclair)
 • . . . een boek vermag soms de persoonlijkheid en zelfs het persoonlijk uiterlijk van den schrijver machtig te suggereeren. Zoo wist Claes dat Conscience er precies zoo zou uitzien als de voorstelling door de lezing van zijn werken opgeroepen. Tusschen de regels van Streuvels ' werk ziet . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . héél nationale was nog deze — op Donderdag 1 Maart 1928 — van «De Geest», een bewerking tot zangspel van één van Consciences keldermondvertelsels, door Hendrik Van Rooy , gecomponeerd door Edward Verheyden . ...Wéér zooveel mooie Vlaamsche muziek vergooid aan een al te naief . . .
1934-04 Katholieke kunst en Radio Catholique Belge (Anon.)
 • . . . larie die alom reeds verkocht werd met een Ersatz-Oberammergau of een al eventreurige kopij, had allicht het onthaal verdiend van de "Poesjes" in Concience 's volksche beschrijving. Maar de Molière -vertooning. Of het visueel iets zou geweest zijn heb ik... over de radio natuurlik niet kunnen uitmaken. . . .
1927-03-26 Timmermans en Veterman: "Leontientje" (Lode Monteyne)
 • . . . zijn heil sterft. Het geloof van Isidoor welt schielijk op uit mystische diepten. Voor wie die bekeering aan Leontientje's doodsbed -- een werkelijk Conscience -tafereeltje ! -- met de maat der nuchtere verstandelijkheid meet en derhalve niet handelt naar het voorschrift van den pastoor, zal de veeleer bruske wijziging . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
 • . . . als «Geneviève» en G. Wauters als de «dokter». Dan was er nog een nieuw origineel stuk bijgekomen : «Baas Gansendonck», een bewerking van Consciences verhaal, door Willem Taeymans , met muziek van Jos. De Klerk , dat op Donderdag 4 December 1919 zijn vuurproef ...niét . . .
1921-03 Nestor de Tière (A. Gille)
 • . . . gevierden volksschrijver en zelden werden zij in hun verwachting bedrogen. Nog een woordje over de Tière 's werk in 't algemeen. Wat Conscience , Sleeckx en Snieders waren als volksvertellers, was de Tière voor het tooneel. Het Vlaamsche volksleven, in de volle . . .
1930 Putman: "De boer die sterft" (Willem Putman)
 • . . . speelde de heer Poot van Teirlinck «Het geluk van rijk te zijn», een bewerking naar den gelijknamigen roman van Conscience ; Maar dat is jeugdwerk, en toont er al de teekenen van. Haast al de stukken van Teirlinck werden middelerwijl te Brussel . . .
1923-01 Lodewijk Scheltjens (A. Gille)
 • . . . Pax hominibus, een prachtig éénaktje voor vrouwengilden; Het gouden kalf, drama in 4 bedr.; Rikke-tikke-tak, zangspel in 3 bedr., naar de novelle van Conscience bewerkt; Patria, vaderlandsch drama, in 4 bedr.; Bastiaan Stoppel, blijspel in 3 bedr.; Batavia, heldendrama der Hollandsche zeelieden in 4 bedr. Zijn laatste woord . . .
1924-10-04 DOOD VAN IWAN GILKIN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . leven! De Vlaamsche literatuur, toen ter tijd en in dit land, heel wat sappiger en frisscher dan de Fransche (de levenwekkende invloed van Conscience , gepaard aan Vlaamsch-gezindheid, bleef doorwerken), diende vernieuwd en wérd het zoowaar door deze twintig-jarigen; de Fransche diende, zoo goed als in haar geheel, uit . . .
1926 Herman Teirlinck: "Ik dien" (Lode Monteyne)
 • . . . een hol begrip, een vooze leuze ? De individualist, die zich blind staart op eigen navel, zal geneigd zijn zóó te spreken. Conscience , Snieders , Van Beers -- om enkel deze drie te noemen -- schonken kunst aan de gemeenschap... Ook Benoit ... . . .
1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)
 • . . . was ondergebracht, herinner ik mij nog een «GROENINGHEZEGE» van oud-minister Hendrik Heyman. Van zelf sprekend zou het jubeljaar 1938, waarbinst het ontstaan van Conscience' s roman «De Leeuw van Vlaanderen» feestelijk werd herdacht, ons een heele reeks nieuwe 1302-spelen aanbrengen, te meer dat te Antwerpen speciaal met dat doel . . .
 • . . . en overal vertrouwen wekkende wapenrusting aan zijn dapperen schildknaap leent.. De geestelijke inzichten van den schrijver, zooals hij ze uit het boek van Conscience heeft geput, worden hier in kernachtige taal onder woorden gebracht door Pieter de Coninck, die op de centrale brug van het tooneelbouwsel heeft plaats . . .
 • . . . groeit. *** Demers heeft een ander standpunt gehuldigd. Hij heeft naar hij zelf in zijn inleiding getuigt, tegenover het boek van Conscience een houding aangenomen van piëteit en volstrekten eerbied voor onderwerp en vorm. Hij legt uit: «Ik heb mij tegenover dat werk gedragen als . . .
 • . . . het juist in de behandeling van de romantische betrekking tusschen Adolf en Machteld, dat Demers den geest en den stijl van Conscience het dichtst benaderen mocht.. Voor de rest blijven de personages tamelijk schetsmatig uitgebeeld zij zijn beeldekens uit het boek, beeldekens die bewegen en spreken, . . .