Advanced Search found 7 item(s) featuring "Jan Bernaerts"

1927-02-15 Oprichting van een Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale (R.S.)
  • . . . De stichting gebeurde onder afgevaardigden der Algemeen Tooneelboekerij , van Tooneelgids , het Algemeen Katholiek Tooneelverbond en Het Vlaamsche Volkstooneel , namelijk: Jan Bernaerts , pr. te St Jans-Molenbeek, Jan Boon te Elsene, Fr. De Pillecyn te St Niklaas-Waas, Edm. Kerstens te Eekeren, Lod. Bock te . . .
  • . . . goedgekeurd door den Beheerraad. Zij heeft haar zetel te Brussel en draagt den naam: " Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale ". Zijn als Beheerders aangeduid: Voorzitter: Jan Bernaerts , pr. Graaf van Vlaanderenstraat 79, te St Jans-Molenbeek; Afgevaardigde-Beheerder-Schatbewaarder: Jan Boon , Seizoenenlaan 84, Elsene-Brussel. Reeds op 13 Maart a.s. wordt te . . .
1930-05-18 Het Vlaamsche Volkstooneel: De gelederen gesloten (Jan Bernaerts)
  • . . . Antwerpen. Wij vertrouwen derhalve dat meer dan ooit de gelederen onzer talrijke vrienden zullen gesloten worden rond het oude, verjongde Vlaamsche Volkstooneel . Jan BERNAERTS , Geestelijk Adviseur. . . .
1930-02-24 "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd (Q.)
  • . . . bezette zaal spaarde haar toejuichingen niet. Onder de aanwezigen vermelden wij, benevens de bovengenoemde auteurs Timmermans en Veterman , Z. E. H. Bernaerts , geestelijk adviseur van het Vlaamsche Volkstooneel , de heeren Herman Deckers, J. Boon , bestuurder van het Vl. Volkstooneel , . . .
  • . . . die onder zijn leiding heeft gewerkt. Er is in Vlaanderen nooit een tooneelgezelschap geweest dat zoo geestdriftig heeft gewerkt. Hulde ook aan den Z. E. H. J. Bernaerts , geestelijk adviseur, aan den heer De Haen, hoofd van het gezelschap. Spreker richt zich verder tot de heeren
1927-01-06 A.K.V.T. en "het Nationaal Tooneelverbond" (Jan Bernaerts)
  • . . . " Het Nationaal Tooneelverbond " zooals het thans werd opgevat, maar is ook geen tegenstander van een echt nationaal verbond, op nieuwen, vasteren grondslag Jan BERNAERTS . . .
1922-05 De vrouw op het Katholiek tooneel, of niet? (Jan Bernaerts)
  • . . . De vrouw op het Katholiek tooneel, of niet ? door Jan BERNAERTS Is het toegelaten aan onze katholieke kringen stukken op te voeren met gemengde rollen ? Zuiver theoretisch gesproken, wordt het van kunststandpunt . . .
1933-11 Na een debat (Aloïs De Maeyer)
  • . . . inzet van Geysen , was P. Boon geneigd "de tegenstrijdige kracht" van het podium weg te laten en weleerw. heer Bernaerts concludeerde dat ze wel niet meer mocht worden geduld of dat de bepaling "belijdenis" verviel. De vertolkers van het tegenstrijdige element " konden toch . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . teeken van vijandschap een rooden sluier aan hadden en woorden te zeggen kregen die niet vriendelijk waren. Even later deelde Z. E. H. Jan Bernaerts ons zelf mee hoe er iets moest haperen, want de kindekens die de kwaden moesten spelen hadden voor hun teksten afgeschrokken : daardoor . . .
  • . . . valsche opvattingen te degageeren. Als slot zou een studie-voormiddag aan de kwestie gewijd worden te Antwerpen. Waren er als debat-leiders Z. E. H. Jan Bernaerts , Lode Geysen , Jan Stalmans , Dr. Godelaine ; daar was ook Jozef Contrijn die van het . . .