Het Vlaamsche Volkstooneel: De gelederen gesloten

Jan Bernaerts, 1930-05-18


Source

De Standaard, 1930-05-18


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ Herman Deckers: De krisis bij het Vl... 1930-05-30
 2. ◼◼◼◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
 3. ◼◼◼◻◻ W.R.: De opvoering van "Bo... 1931-08-23
 4. ◼◼◻◻◻ Brunclair: Het Vlaamsche Volkst... 1930-05-10
 5. ◼◼◻◻◻ C.Q.: "Jacob van Artevelde... 1927-05-15

Het Vlaamsche Volkstooneel: De gelederen gesloten

Opbeurend is 't van alle kanten van 't land zoovele blijken te ontvangen van genegen trouw aan het Vlaamsche Volkstooneel, nu een conflict opgerezen is tusschen het beheer en enkele spelers (6 in aantal).

Zij werden niet ontslagen, maar zij hebben hun contract op 30 April niet vernieuwd.

Geen enkele maal gedurende het verloopen tooneeljaar werd door hen een klacht overgemaakt aan de secretarie of den beheerraad en plots worden door hen voorgestelde wijzigingen aan de werkregeling aanleiding tot geheele breuk.

Vijf jaar lang werd door het syndikaat het contract aanvaard waarin wij ter wille van ons katholiek publiek eischen stellen op zedelijk gebied, plots wenscht men die eischen te doen vervallen.

Vijf jaar lang werden al de nieuwaangeworven katholieke speelkrachten door het Vlaamsche Volkstooneel verplicht toe te treden tot het neutraal tooneelsyndikaat (sedert enkele maanden aangesloten bij het socialistisch vakverbond), plots weigert dat syndikaat nog dergelijke krachten in te lijven.

Zulke voorwaarden konden onmogelijk ingewilligd worden door den afgevaardigde-beheerder; ook heeft de beheerraad met eenparigheid van stemmen zijn handelwijze in deze goedgekeurd.

Het syndikaat heeft zijn leden verplicht af te breken met het Vlaamsche Volkstooneel; de beheerraad vond dat jammer met 't oog op enkele spelers die wij graag behouden hadden en dankbaar blijven om hun vroegere medewerking.

De katholiciteit van hetVlaamsche Volkstooneel vergt dat wij aan ons geloovig volk de openbare moreele tucht van onze troep kunnen waarborgen, alsmede de zekerheid geven dat én stukken én opvoeringen niet den minsten aanstoot zullen geven aan hun katholiek geweten.

De laatste jaren heeft het Vlaamsche Volkstooneel, dank zij groote geldelijke offers vanwege de beheerders, dank zij bewonderenswaardige toewijding, met medehulp van de spelerstroep, zijn katholiek Vlaamsch nationaal modern tooneelprogramma uitgewerkt. Daaraan zal het Vlaamsche Volkstooneel getrouw blijven.

De trouwgebleven evenals de nieuw aangeworven speelkrachten zullen allen als beroepsspelers zich voortaan laten inlijven bij het Christelijk Syndikaat van Vlaamsche tooneel- en toonkunstenaars, 109, Nationalestr. Antwerpen.

Wij vertrouwen derhalve dat meer dan ooit de gelederen onzer talrijke vrienden zullen gesloten worden rond het oude, verjongde Vlaamsche Volkstooneel.

Jan BERNAERTS,

Geestelijk Adviseur.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ Herman Deckers: De krisis bij het Vl... 1930-05-30
  Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel • vlaamsche • (date-year) 1930 • (date-month) 1930-05 • volkstooneel
 2. ◼◼◼◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
  vlaamsche • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel • volkstooneel
 3. ◼◼◼◻◻ W.R.: De opvoering van "Bo... 1931-08-23
  vlaamsche • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel • volkstooneel
 4. ◼◼◻◻◻ Brunclair: Het Vlaamsche Volkst... 1930-05-10
  Vlaamsch Volkstooneel • (date-month) 1930-05 • (date-year) 1930
 5. ◼◼◻◻◻ C.Q.: "Jacob van Artevelde... 1927-05-15
  vlaamsche • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel • volkstooneel
 6. ◼◼◻◻◻ Q.: "En waar de ster..."... 1930-02-24
  Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel • vlaamsche • (date-year) 1930 • Jan Bernaerts • volkstooneel
 7. ◼◼◻◻◻ J.V.G.: Het Vlaamsche Volkst... 1931-10-10
  vlaamsche • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel • volkstooneel
 8. ◼◼◻◻◻ Anon.: "Het Wederzijds Huwe... 1930-01-25
  Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel • (date-year) 1930
 9. ◼◼◻◻◻ H.B.: Een onnoozel hart in... 1930-04-26
  Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel • (date-year) 1930
 10. ◼◼◻◻◻ Anon.: Tooneel in Vlaandere... 1928-02-17
  vlaamsche • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche volkstooneel • volkstooneel