Advanced Search found 32 item(s) featuring "Koninklijke Muntschouwburg, Brussel"

1922-05-05 Madame Butterfly (Cr.)
 • . . . Madame Butterfly:In den Koninklijke Muntschouwburg , te Brussel Voor woensdag avond l.l. was de 26e opvoering aangekondigd van Moussorgsky 's prachtige opera "Boris Godounow". Op het laatste . . .
1927-02-19 "Le Barbier de Séville" in de Munstschouwburg (E.V.D.V.)
 • . . . "Le Barbier de Séville" in de Muntschouwburg Het meesterwerk van Rossini werd in den Muntschouwburg hernomen met een gedeeltelijk vernieuwde bezetting, die er een uitstekende vertolking . . .
 • . . . "Le Barbier de Séville" in de Muntschouwburg Het meesterwerk van Rossini werd in den Muntschouwburg hernomen met een gedeeltelijk vernieuwde bezetting, die er een uitstekende vertolking gaf. Geestigheid zit er in overvloed in die beruchte opera-buffa; het gebrek aan . . .
1935-07-08 La Fille de Madame Angot (E.V.D.V.)
 • . . . Te Brussel, In den Muntschouwburg . Wederopvoering van Lecocq 's Opera-Comique: "La Fille de Madame Angot" Bij de samenstelling van het zeer bescheiden speelprogramma van dit uitzonderlijk zomerseizoen . . .
 • . . . Lecocq 's Opera-Comique: "La Fille de Madame Angot" Bij de samenstelling van het zeer bescheiden speelprogramma van dit uitzonderlijk zomerseizoen heeft de Muntschouwburg vooreerst gedacht aan het kakelbont uitheemsche publiek, dat ter gelegenheid der tentoonstelling de hoofdstad heeft ingepalmd en ons land niet verlaten wil zonder ook . . .
 • . . . andere kwamen enkele nieuwe figuren in aanmerking. Zoo was mevr. De Grave een prettige [onleesbaar] terwijl mevr. Laudy, die reeds vroeger aan den Muntschouwburg verbonden is geweest, en als zangeres én als tooneelspeelster, flink figuur maakte in de rol van Mademoiselle Lange. De bonte troep rumoerige "dames de . . .
1920-02-06 Franciscus (Jef Crick)
 • . . . van wijding en piëteit om, hart aan hart, met die muziek mee te leven en mee te voelen. In dit opzicht was de Munt , waar wij het oratorium onlangs hoorden uitvoeren, wel het ideaal kader. Aristocratisch. Dit is wezenlijk het woord dat past bij Tinel . Heel . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . Richard Strauss , Eugène d'Albert , Wolf-Ferrari , Rimsky-Korsakoff , Verdi .... Terwijl een rijkelijk gesubsidieerde instelling als « de Munt » zich meestal maar matig bekommerde om de producten van Waalsche komponisten stond de Opera gastvrij open voor het muziekdrama, dat ontstaan . . .
1927-03-09 Boris Godounow (L.O.)
 • . . . werk. De regie van den heer L. Versturme verdient onvoorwaardelijk geprezen. De prachtige décors, waarvan de rijkste ontleend werden aan den Muntschouwburg , de beweging der massa's, de regeling der belichting, de prachtige costumeering werkten onder zijn leiding samen tot een waarlijk imponeerend ensemble. Ook uit het . . .
1919-05-27 UN SONGE DE NUIT D'ETE IN DEN MUNTSCHOUWBURG (Karel Van de Woestijne)
 • . . . UN SONGE DE NUIT D'ETE IN DEN MUNTSCHOUWBURG Brussel, 27 Mei . Gisterenavond had hier in den Muntschouwburg de première plaats van eene Fransche vertaling, door Paul Spaak , van "A Midsummer night's dream", met de gekende muziek van
 • . . . Paul Spaak , van "A Midsummer night's dream", met de gekende muziek van Mendelssohn en door de vereenigde gezelschappen van Munt - en Parkschouwburgen . En misschien zou ik over die, trouwens merkwaardige vertooning, gezwegen hebben, om redenen, die ik louter aangeef, was hier geen . . .
 • . . . Eerst dan, doordat Shakespeare ook in de slechtste omstandigheden toch steeds Shakespeare blijft. Daarna, doordat het orkest van den Muntschouwburg onder de beste der wereld is, de koren uitstekend ingestudeerd en merkwaardig gezongen werden, en de, wel verouderde, partituur van Mendelssohn toch . . .
1933-07-07 De uitslag van ons referendum: eenige antwoorden (Victor J. Brunclair)
 • . . . geen illusies omtrent de bedoelingen van de machthebbers in dit opzicht. Op ons lyrisch tooneel bijv. asiel geven aan den troep van den Muntschouwburg is een zaakje waaraan wij bekocht zijn. Wordt ons als tegenprestatie in dezen ruilkoop speelgelegenheid geboden voor den troep van de VI. . . .
 • . . . Wordt ons als tegenprestatie in dezen ruilkoop speelgelegenheid geboden voor den troep van de VI. Opera achter het voetlicht van de « Monnaie » dan willen wij deze transactie wel aan, omdat wij weten dat duizenden Vlamingen te Brussel hunkeren naar Nederlandsch gezongen tooneel. Als de heer Huysmans . . .
1923-12-08 Ivan Tourgenieff : "Un mois à la campagne" (Willem Putman)
 • . . . niet aan de anderen wat gij zelf zijt. Derhalve laten wij zeggen : het Marais-publiek was uitstekend. Als ik in den " Monnaie " binnen kom voel ik mij zelf tien jaar ouder worden. Mijn laatste herinnering is "Tosca". In het derde bedrijf kon ik een echt wolkje . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . keeren. De maand Maart 1928 zou een herhaling te zien geven van een wedloop tusschen de Vlaamsche Opera en de Monnaie voor hetzelfde stuk: de omstandigheden waren vrijwel dezelfde als die van 1899 met «Thyl Uilenspiegel». Ditmaal ging het om «Beatrys» — het «Ik . . .
 • . . . hun werk reeds door onze Vlaamsche Opera aanvaard en zelfs in studie genomen was, hadden de auteurs het ook in de Monnaie geplaatst gekregen en nu was beider wensch, maar vooral deze van Herman Teirlinck , dat de Vlaamsche Opera voor de creatie . . .
 • . . . Herman Teirlinck , dat de Vlaamsche Opera voor de creatie — al was 't maar één dag — aan de Monnaie den vóórrang zou geven. Doch ditmaal lieten de heeren Derickx en Tokkie zich niet «schuren». De eerste opvoering ten onzent . . .
1919-03-29 Belgische Muziek (Karel Van de Woestijne)
 • . . . hebben van het vaderlandsch drama of blijspel, van het gelegenheidsstuk dat een weelderige paddestoel van de overwinning was, voor ernstiger werk afgezien. De Muntschouwburg begint pas: in één avond biedt hij ons twéé muziekdrama's, vruchten van den oorlog. Weliswaar hebben zij niet als dusdanig, ik bedoel: als parasitaire . . .
 • . . . en aan "Vers la Gloire" ruimschoots toekomt. Want aldus luidt de titel van de twee werken, die gisteren voor het eerst in den Muntschouwburg werden opgevoerd. Het eerste is, voor de muziek, van den nog jongen François Rasse ; het tweede, van den ouderen Léon . . .
1919-02-11 Tooneel te Brussel I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . noemen en het zal u niet verwonderen, dat ik het met welgevallen doe, nu de gelegenheid mij daartoe geboden wordt. Want ook de " Muntschouwburg " heeft, tot ons grootste genoegen, weer zijne deuren geopend. De " Muntschouwburg " geeft ons overkort een drietal noviteiten, en het zijn eveneens vaderlandsche . . .
 • . . . nu de gelegenheid mij daartoe geboden wordt. Want ook de " Muntschouwburg " heeft, tot ons grootste genoegen, weer zijne deuren geopend. De " Muntschouwburg " geeft ons overkort een drietal noviteiten, en het zijn eveneens vaderlandsche noviteiten, in dezen dubbelen zin, dat het patriotsche noviteiten van Belgische auteurs zijn. . . .
 • . . . ik "Orphée" teruggezien, en met eene vreugd te grooter, dat ik opnieuw heb mogen vaststellen met welke liefdevolle zorg de directie van de " Monnaie " de klassieke werken omringt. Dat bestuur beschikt voor 't oogenblik over nogal precaire middelen, vooral wat uitvoerend personeel betreft. Het heeft mevr. Luart uit . . .
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . niet alleen op de Vlaamsche. Van die meer of minder bewuste beuheid hebben wij in den laatsten tijd een interessant bewijs gehad. De Muntschouwburg blijft dit jaar beneden het peil zijner gewone praestaties; bestuurd als hij wordt "door een boekhouder en door een advocaat", zooals me gisteren een . . .
 • . . . Frankrijk succes genoten, heeft het recht, bij voorbaat belang in dit werk te stellen. Waarom dan wordt het niet te Brussel, in den Muntschouwburg , uitgevoerd, in plaats van te Gent, op een tweederangstooneel, door een zéker verdienstelijk gezelschap, dat echter niet beschikt over de krachten, die de Brusselsche . . .
 • . . . nietwaar, daarvoor naar eene provinciestad te moeten gaan, zooals wij vroeger naar Antwerpen moesten om Dubois ' "Edénie" te bewonderen. Terwijl de Muntschouwburg zijn doorgaans uitmuntend personeel gebruikt voor producten, die men niet steeds toejuichen kan, maar die uit den vreemde komen.... N.R.C., 1 Maart 1921 . . . .
1921-09-27 Muziek te Brussel V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . van den oud-kapelmeester van de Parijsche " Opéra comique ", den heer Ruhlmann , sedert verleden jaar in dezelfde hoedanigheid aan den Muntschouwburg . Verder worden ons "Concerts spirituels" beloofd, waar dus alleen gewijde muziek zal worden uitgevoerd onder directie van Jozef Ryelandt , en waarvan wel . . .
1921-06-22 MUZIEK TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ik met mijne liefdevolle en dankbare herinneringen toe komen. Want feitelijk moet het in dezen brief gaan over de jongste voorstellingen in den Muntschouwburg , en die bestaan uit werk van twee leerlingen van César Franck : "Le Chant de la Cloche>" van Vincent d'Indy -zelf, en . . .
 • . . . die van den Bayreuther heros, wiens greep beiden in gelijke mate hield omkneld, uitging. Bedoeld als oratorio, kort voor den oorlog op den Muntschouwburg scenisch verwerkt en verwezenlijkt, thans op hetzelfde tooneel meesterlijk en met nog grootere gevatheid hernomen, geeft de Chant de la Cloche> blijk van dat . . .
1921-07-27 MUZIEK TE OOSTENDE II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . uitnemend-sobere, zij het dan ook zoo zuivere, gepaste en nochtans speelsche en fijngeestige kunde. Een orkest, geleid door Strong den kapelmeester van den Muntschouwburg , met schroomvalligen eerbied hoewel spiritueele losheid; vertolkers, aan zang en dans, die behooren tot de besten van het land wat betreft muzikaal besef en . . .
 • . . . matigheid: zij droegen ertoe bij een genot te verschaffen, zooals men het zelfs in de hoofdstad slechts met zeldzaamheid smaakt. Waarom verwaarloost de Muntschouwburg , die aan de muziekwereld enkele jaren een Gluck terugschonk, een Gluck , die vernieuwd, niettemin met al den eerbied werd voorgedragen, . . .
1921-06-23 Muziek te Brussel III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . van onoprechtheid. Meer en meer is er een drang naar zuivere muziek, weze deze dan ook louter technisch-knap. Heel het jaar heeft de Muntschouwburg kunnen teren op werken, die men zoo goed als dood kon wanen, met voor de kas van het bestuur gevolgen, waar het blijde mee . . .
1923-07-30 VACANTIEKRABBELS I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Lenin voor te stellen. Velen zijn stadsgenooten van den danser, die vóór den oorlog reeds en een paar jaar nadien aan den Brusselschen Muntschouwburg fungeerend was, en die voor iedereen Sacha Sarkoff heette, - alleen niet voor de enkele ingewijden, die wisten dat deze Russische danser een Brusselsch . . .
 • . . . iedere week nieuwe, te beginnen met de majestatische Napierkowska die, ook op haren rijperen leeftijd, de magische kracht der schoonheid bewijst. In den Koninklijken Schouwburg wilde een gansch gezelschap doen gelooven, dat men op Russische jaarmarkten niets dan onbedaarlijk springen doet. Elke dancing heeft zijn kozak, of een . . .
1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
 • . . . ontelbare schouwburgen, en het eigenaaraige ervan is misscnien wel, dat iedere schouwburg zijn heel aparte publiek heeft. Al de vreemdelingen gaan natuurlijk naar de Munt , Le Théatre Royal de la Monnaie , zoo genoemd omdat in 1698 Jean Paul Bombarda, schatbewaarder van den Gouverneur-generaal der Nederlanden, Maximiliaan . . .
 • . . . eigenaaraige ervan is misscnien wel, dat iedere schouwburg zijn heel aparte publiek heeft. Al de vreemdelingen gaan natuurlijk naar de Munt , Le Théatre Royal de la Monnaie , zoo genoemd omdat in 1698 Jean Paul Bombarda, schatbewaarder van den Gouverneur-generaal der Nederlanden, Maximiliaan van Beieren, de oude . . .
 • . . . aankocht om op die plaats een schouwburg te bouwen, waarvoor hij zelf de teekeningen leverde en welke door Servadoni versierd en afgewerkt werden, de Muntschouwburg was hiermede gesticht en de oude naam "le Monnaie" bleef bestaan. De Muntschouwburg geniet een wereldvermaardheid en kan wedijveren met de . . .
 • . . . en welke door Servadoni versierd en afgewerkt werden, de Muntschouwburg was hiermede gesticht en de oude naam "le Monnaie" bleef bestaan. De Muntschouwburg geniet een wereldvermaardheid en kan wedijveren met de beste theaters der wereld. Het oude gebouw bleef bestaan tot aan het einde der 19de . . .
 • . . . beste theaters der wereld. Het oude gebouw bleef bestaan tot aan het einde der 19de eeuw, ofschoon reeds sedert 1785 voornemens bestonden om de Munt grooter en ruimer te herbouwen, welk plan echter eerst in 1819 ten uitvoer kwam. De Muntschouwburg geniet de ruimste toelagen en . . .
 • . . . sedert 1785 voornemens bestonden om de Munt grooter en ruimer te herbouwen, welk plan echter eerst in 1819 ten uitvoer kwam. De Muntschouwburg geniet de ruimste toelagen en de duurdere plaatsen zijn er dan ook van overheidswege vastgesteld, zoodat men hier in Brussel het eigenaardige schouwspel . . .
 • . . . Hubert , Alhambra , Vaudeville , Gaily , Théatre du Marais . De volksschouwburgen zijn uitteraard goedkooper. Natuurlijk brandde de Munt dan, als iedere rechtgeaarde schouwburg, in 1855 nog eens af, wat wel jammer was om de historische beteekenis van het oude gebouw, waar . . .
 • . . . kwaad, want evenals Phenix uit zijne assche, hebben theaters de hebbelijkheid altijd ruimer, beter en mooier uit hun sintels te verrijzen. In de Munt wordt uitsluitend Fransche opera opgevoerd en goed opgevoerd, eerste klas zangers, eerste klas orkest en eerste klas publiek. De zaal is mooi, luchtig, . . .
 • . . . Hagenaars of Amsterdammers lijn 3, lijn 5 of lijn zooveel naar huis neemt, maar op zijn gemak nog wat nakaart in de om den Muntschouwburg gelegen fijne en eenvoudige restaurants en café's, waar thee, koffie en andere verwarmingsmiddelen in ruime mate voorhanden zijn. In de . . .
 • . . . den Muntschouwburg gelegen fijne en eenvoudige restaurants en café's, waar thee, koffie en andere verwarmingsmiddelen in ruime mate voorhanden zijn. In de Munt gedraagt men zich waardig; men praat niet te luid, de dames eten fijne pralines uit keurige zakjes en voor vestiaire of programma wordt . . .
 • . . . of meer bewaakt en gechaperonneerd wordt, al begint ze te verdwijnen) begint haar intrede in de wereld gewoonlijk met "Mireille" of "Aïda" in de Munt en heeft dan een roomkleurig of zachtrose toiletje aan. Het Théatre du Parc is al even voornaam en maakte een . . .
 • . . . zwartgerokt en licht getoilletteerd, en de stukken, die er gespeeld worden, moeten een zekeren toets kunnen doorstaan. Le Parc is evenals La Monnaie , het theater voor deftige, voorname menschen, die dus voornaam doen en er ook nog voorname begrippen op na houden. Anders is het in . . .
1921-11-02 Muziek te Brussel VI (Karel Van de Woestijne)
 • . . . met mij kunnen vaststellen dat ook daar, en vroeger in het seizoen dan wij dat gewoon zijn, eene noviteit onze aandacht trekt. De Koninklijke Muntschouwburg , die sedert een paar jaar het nieuwe in het oude naspeurt en - om het duidelijker uit te drukken, in de oude opera . . .
 • . . . verleden seizoen en thans maakt nu en dan, als een mea culpa, eene goede vertooning van "Fidelio" daar eene uitzondering op, - de Muntschouwburg heeft zich dit jaar, en onmiddellijk na de heropening, de moeite getroost, een voor Brussel nieuw werk op het getouw te nemen: dat nieuwe . . .
 • . . . , die van eenige overdrijving houden, uit den Frankischen cyclus. Met deze nieuwe opera heeft, tot behalen van sukses, de directie van den Muntschouwburg gerekend op drie factoren: een naam, een gevoel, en den in den laat sten tijd gebleken en trouwens zorgvuldig aangekweekten smaak van de gewone . . .
 • . . . na 1871 . Is er tegenstribbeling bij het eigenlijke volk en onder zekere intellectueele kringen, nog leeft onze burgerij, die gaarne in den Muntschouwburg een avondje passeert, in een roes van heldhaftigheid. Het kon dan ook niet anders, of de "Fille de Roland", ditmaal door den gelukkigen heer . . .
 • . . . doordat het nu eens voor goed de deur schijnt te willen toeslaan op alle verdere revolutionaire poging. En - ik zei het: de Muntschouwburg -directie had allesbehalve misgerekend - deze "Fille de Roland" is dan ook een groot sukses geworden. Voorloopig geen monstersukses als "Marouf"; de fijnproevers die "à . . .
 • . . . persoonlijker, dieper, vooral nieuwer werk hoopten weggelegd, - van een sukses, dat zich echter billijken laat. Al zouden wij nu toch aan den Koninklijken Théâtre de la Monnaie andere eischen mogen stellen. N.R.C., 5 November 1921 . . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Van den Heuvel . Laat ons vertrouwen dat zij vruchten dragen. Mag ik even buiten de middelmatigheid uit? Ik heb gisteren in den Muntschouwburg de eerste vertooning bijgewoond van Henri Rabaud 's lyrische comedie: "Marouf, le Savetier du Caire". Tot op heden had, in dit speelseizoen, de . . .
 • . . . eerste vertooning bijgewoond van Henri Rabaud 's lyrische comedie: "Marouf, le Savetier du Caire". Tot op heden had, in dit speelseizoen, de Muntschouwburg ons niet verwend: met "Marouf" neemt het eene schitterende revanche; deze vertooning brengt ons terug tot den goeden tijd, dat Richard Wagner . . .
 • . . . 't eerst buiten Frankrijk "Pelléas et Mélisande" en de heerlijke "Ariane et Barbe-Bleue" van Paul Dukas werden vertoond en genoten. De Muntschouwburg heeft ons gisteren "Marouf" gegeven: het is de eerste vertooning van het jaar geweest, waarop wij ons hebben vervuld gevoeld met de dankbaarheid die . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . zon weer helder en warm over de zaak deed doorbreken. Dat was dan wéér een creatie waarmee de Vlaamsche Opera de Monnaie vóór was en zelfs de Groote Opera te Parijs : Deze van Rimsky-Korsakoffs «Gouden Haan». Zij vond plaats op Zaterdag . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . TOONEEL TE BRUSSEL V Brussel, October . - Muntschouwburg - Parkschouwburg - Vlaamsche Schouwburg - Een nieuw stuk van Teirlinck - De overige schouwburghen Om de redenen, . . .
 • . . . Comédie française " en zelfs " Odéon ". " Le Marais ", die geen subsidies geniet, is niet eens een Koninklijke schouwburg, zooals de Muntschouwburg , de Parkschouwburg en de Vlaamsche schouwburg . En daarom misschien is de rust er behaaglijk. In hoofdzaak klassieke schouwburg, die de . . .
 • . . . helaas niet steeds in de Koninklijk-genoemde zalen, die voor een deel teren op officieele gelden, en die ik u hierboven heb genoemd. De Muntschouwburg vooral, onze groote nationale opera, schijnt een periode van inzakking ingegaan. Zij heeft die opera, een glorierijk verleden, en gij weet het. Niet alleen . . .
 • . . . d'Indy - maar veel van wat te Parijs viel - ik zal maar Carmen aanhalen - beleefde hier overtuigende triumphen, die aan de " Monnaie " een goeden naam bezorgden. Vergeet niet, dat Wagner hier geestdriftig werd ontvangen, toen Parijs er nog de ooren voor stopte. Het is . . .
 • . . . - La Damnation de Faust en l'Enfance du Christ, - die Parijs slechts in de concertzaal duldde. Voor zangers en zangeressen was de Monnaie de antichambre der Parijsche Opera, terwijl alhier gasten optraden, die men te Parijs niet toejuichen zou. De Brusselsche insceneering is intusschen beroemd gebleven: in . . .
 • . . . optraden, die men te Parijs niet toejuichen zou. De Brusselsche insceneering is intusschen beroemd gebleven: in de verloopen maand behaalde in deze de Muntschouwburg een eersten prijs op eene Italiaansche tooneeltentoonstelling: een blijk weer van Belgische frischheid, van Belgischen decoratieven zin. Een laatste blijk echter van onze nationale . . .
 • . . . eene Italiaansche tooneeltentoonstelling: een blijk weer van Belgische frischheid, van Belgischen decoratieven zin. Een laatste blijk echter van onze nationale levendigheid, wat den Muntschouwburg betreft. Sedert deze bestuurd wordt, niet meer door mannen-van-het-vak, maar door een accountant en een advokaat, die zich een tweederangs-kapelmeester in de directie zagen . . .
 • . . . is gaan betooveren, komt er voorloopig in het repertoire geen afwisseling, en is de hoop in eene naaste toekomst eerder gering. Zoodat de Muntschouwburg voorloopig op een dood punt schijnt gekomen. De tweede onderneming, die Koninklijk heet, is de Parkschouwburg . Aan den Parkschouwburg is . . .
1921-09-19 MUZIKALE VERHUIZING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . MUZIKALE VERHUIZING Brussel, 19 September . Ik schreef het u gisteren: de Muntschouwburg heeft zijn winterdeuren geopend. Gij kunt het gerust vertalen door: muziek, in België, is weer eens verhuisd. Wij zijn geen volk van trekkers; de . . .
 • . . . hanteeren, tot uitvoering van muziek die, altijd dezelfde, zich evenzeer thuis gevoelt te Oostende als te Brussel. En - nu is weer de Muntschouwburg open, hetgeen bet eekent dat de duistere holen der spoorwegwagens de schittering der buccienen en tubae, de rouwkleurige doos der violen, het sjofele lustrekleedje . . .
 • . . . gunt zich, als laatsten solist, den 18en September, als bijna iedereen weg is een Leopold Roosen.... terwijl te Brussel, tezelfder tijd, in den Muntschouwburg , eene andere goede bekende der Hollanders, Mevrouw Emma Luart, "La Traviata" zingt. (Waaruit blijkt, zooals ik zei, dat de muziek weer eens verhuisd is). . . .
 • . . . kan het er voor houden dat het u bekend is. En trouwens, wat kan ik u nog vertellen over de voorstellingen van den Muntschouwburg , en dat u zou wezen onbekend? De Muntschouwburg wordt oud, lijkt het wel: hij leeft van schoone herinneringen. Het dient overigens gezegd: . . .
 • . . . En trouwens, wat kan ik u nog vertellen over de voorstellingen van den Muntschouwburg , en dat u zou wezen onbekend? De Muntschouwburg wordt oud, lijkt het wel: hij leeft van schoone herinneringen. Het dient overigens gezegd: het publiek is daar heel tevreden meê. Misschien hebben wij . . .
 • . . . jaren geleden, "Pelléas et Mélisande", "Ariane et Barbe-Bleue", of zelfs "Eros vainqueur" voor het eerst hadden gehoord. Het dient trouwens erkend: zoo de Muntschouwburg weinig werk geeft aan zijn kapelmeestende regisseur en de costumier krijgen er des te meer. Deze heruitvoeringen zijn dikwijls heel gelukkige reconstructies. En dit . . .
 • . . . vergis, werd dan ook doorgaans gespeeld onder de gepoederde pruik van "Manon" en in de korte broek van "Werther". Het bestuur van den Muntschouwburg heeft nu echter de zoo niet geniale, dan toch heel aardige idee gehad, "Traviata" terug te voeren naar de "Dame aux camelias", zonder dewelke . . .
1924-05-24 De Sakharoff's (Willem Putman)
 • . . . de vroeger betuigde onverschilligheid. De critiek heeft devotelijk het hoofd gebogen. Brussel beaamt steeds, vooral in de kringen die de orkestzetels bezetten in Monnaie , Marais , Parc en Galeries , wat Parijs vóórdoet, (ik verwijs naar het geval van "Knock") en, hoewel het optreden . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . "Spectacles" is een tentoonstelling geopend, die geheel aan "les arts du théâtre", zijnde decor, costuum en requisieten, gewijd is. Daartoe verleenden medewerking: de Muntschouwburg , het " Théâtre des Galeries ", het " Théâtre du Marais ", het Vlaamsche Volkstooneel en de Brusselsche Stadsschouwburg , de "
 • . . . voor Vlaanderen schreef en dat hier zoowat overal is gespeeld onder leiding van den ijverigen notaris Thuysbaert . De directie van den Muntschouwburg toont costuums van James Thiriar voor Francesca da Rimini, Boris Godounow en Thomas l'Agnelet, de werken die gedurende het vorige winterseizoen werden gecreëerd, alsmede . . .
 • . . . vorige winterseizoen werden gecreëerd, alsmede décors van G. Delescluse voor Boris Godounow, de opera die na den oorlog het grootste succes van de Monnaie is geweest. Daar zijn twee maquetten, een van Le prince Igor en een van l'Oiseau bleu. Zooals gezegd, is deze zaal de zaal der . . .
 • . . . is deze zaal de zaal der traditie. Alles is er rijk, verzorgd en sumptueus. Een paar volledige costuums moeten bewijzen, dat in den Muntschouwburg alles "degelijk" wordt uitgevoerd - wat natuurlijk geen mensch betwijfelt. Delescluse is trouwens een fijnzinnig kunstenaar; wij kunnen dat ook in de vierde en . . .
1922-02-21 MOLIÈRE TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . de Comédie française, die Le Bourgeois Gentilhomme zullen uitvoeren met de muziek van Lulli , waartoe orkest, koren en ballet van den Muntschouwburg hunne medewerking zullen verleenen. En dat is alles, nagenoeg. Gelukkig is dat "nagenoeg" het beste, al is het minder officieel. En al staat het . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . van Lalo tot d'Indy , over Reyer en Saint-Saëns heen, werden niet te Brussel in de Muntschouwburg gecreëerd! - moet ik er op wijzen, wat zulks als nadeelig gevolg kan hebben voor de eigene Fransch-Belgische tooneelliteratuur? Zooals onze Vlaamsche tooneelletterkunde lijden . . .
1924-05-05 Jules Romains : "Knock, ou le triomphe de la médecine" (Willem Putman)
 • . . . het was overigens een gewoonte in dezen schouwburg, het programma aldus te ordenen, dat ongeveer elken dag iets anders werd gespeeld (zooals in den Muntschouwburg ), zoodat de zeven spektakels van het seizoen, ieder op zijn beurt, gedurende een aantal opeenvolgende weken werden gegeven. Knock bracht echter ineens zulke geestdrift . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . zeker niet, noch bekend maken met den tegenwoordigen toestand der dramatische muziek in West-Europa. Zulke vertooning bewijst derhalve slechts één ding: naast den Muntschouwburg , met zijn voortreffelijk gezelschap, zijne zeer artistieke leiding, zijn uitstekend orkest, zijn kieskeurig repertorium, en waarvan de prijzen niet buitengewoon hoog zijn (ondersteuning van . . .
1926-06-19 Ravel en Colette : "L'Enfant et les sortilèges" in den Muntschouwburg (Willem Putman)
 • . . . Ravel en Colette "L'Enfant et les sortilèges" in den Muntschouwburg . Om de opvoering van dit nieuwe werk van Ravel , "fantaisie lyrique" in twee deelen, verdient het bestuur van den
 • . . . Muntschouwburg . Om de opvoering van dit nieuwe werk van Ravel , "fantaisie lyrique" in twee deelen, verdient het bestuur van den Muntschouwburg waarachtig een pluimpje, en dat geven we des te liever daar er inderdaad niet al te vaak gelegenheid toe is. Het is een zeer . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
 • . . . Vlaanderen op tooneelgebied wordt gepoogd in één rationeel verband zal hebben vereenigd, blijft het echter plicht door alle middelen het voortbestaan van den Brusselschen schouwburg te verzekeren, omdat hij is een voorpost in onzen strijd tegen de opdringende verfransching in de hoofdstad. Veel treuriger nog is het gesteld . . .