Advanced Search found 16 item(s) featuring "Luigi Pirandello"

1925-03-26 Luigi Pirandello : "Un Imbécile" (Willem Putman)
 • . . . Luigi Pirandello : "Un Imbécile". Redactie van "La voix du peuple". Rumoer. Herrie. Bedreigingen, wijl op een sofa Luca Fazio, een familielid van den . . .
 • . . . zelf te slaan, dan doe je eerst een anderen doodslag die de maatschappij en je partij nuttig is." Ziedaar de wijsheid die nu Pirandello in dit stukje omkeert. De stervende Fazio (is die meneer als fascist bedoeld? En ging daarom het stukje te Parijs niet door?) vangt namelijk . . .
1928-10-12 "De komedie van het geluk" in de Nederlandse Schouwburg, Antwerpen (Paul de Mont)
 • . . . Evreïnov me doen denken heeft. Het tweede tafereel van het eerste bedrijf, dat een lekkere parodie mag geheten worden, is sindsdien door Pirandello in zijn «Zes personages» op een meer cerebraal plan nageschreven geworden ; heel het tweede bedrijf herinnert aan «The Passing of The Third Floor . . .
1924-10-09 Pirandello in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel (Anon.)
 • . . . PIRANDELLO IN DEN VLAAMSCHEN SCHOUWBURG TE BRUSSEL . (Van onzen correspondent.) BRUSSEL, 8 October. Hedenavond ging alhier II Piacere dell' Onesta -- . . .
 • . . . onzen correspondent.) BRUSSEL, 8 October. Hedenavond ging alhier II Piacere dell' Onesta -- in een ongelukkige vertaling: Eergierigheid geheeten -- van Luigi Pirandello . Naar ik meen, de eerste opvoering van dit stuk in het Nederlandsch. Zooals in de meeste werken van dezen vernuftigen Siciliaan, is ook . . .
1925-01-24 H. R. Lenormand: "A l'ombre du mal" door het "Studio des Champs-Elysées" (Willem Putman)
 • . . . buitengewoon knap gemaakt, meeslepend, schitterend vertolkt door het " Studio des Champs Elysées ". Feitelijk werkt Lenormand op een paradoks à la Pirandello : Rechtvaardigheid is een vaag begrip. Onrecht is echter een stevige, degelijke zaak. Waarom niet liever de maatschappij gevestigd op "onrecht"? Waarom niet de . . .
 • . . . liever de maatschappij gevestigd op "onrecht"? Waarom niet de "onrechtvaardigheid" gedreven tot definitieven maatstaf en geplaatst in den troon van vrouwe Justitia ? Pirandello sluit zijn stukken met een beangstigend vraagteeken. Lenormand slaat zijn eigen theorie stuk met een consequentie, die hij zelf trekt. Het stuk . . .
 • . . . zei : zwartste pessimisme. Alles helpt mee om het lugubere van dit stuk te onderlijnen. Hier is geen quaestie van geestigheden, zooals bij Pirandello . Somber, verbeten betoog. En alles, décor, stemming, kleedij, spel, helpt mee om dit pessimisme aan te dikken. Eerst in het derde bedrijf zijn wij . . .
1925-02-28 Odilon-Jean Périer : "Les Indifférents" (Willem Putman)
 • . . . aan het bestaan dier lieftallige Rose twijfelen (zij is n.l. voor ieder der personages de slotsom van heel verschillende berekeningen) en als hier Pirandello het gegeven in handen had genomen, was het denkelijk een prettige doolhof geworden, waarvan we geen uitweg vonden, maar waarin wij graag hadden gewandeld . . .
1924-11-30 Claude-Roger Marx : "Marie ou la Manière douce" (Willem Putman)
 • . . . de auteur alle voorbehoud in verband met het adjectief "ware" -- en wijst op de onbeteugelde fantasie van Shaw , Schitzler , Pirandello , Crommelynck . In dit stukje is dan ook het onderwerp vrij onbelangrijk, niet nieuw, en misschien zelfs wat al te mager; desniettemin zijn . . .
1925-10 EEN TWEEDE TOONEEL-TENTOONSTELLING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . deze figuur vergroeid, en dan nog het oude vrouwtje in Ibsen 's "Klein Eyolf" en een dame uit "Chacun sa vérité" van Pirandello . Allemaal knappe teekeningen die ons de waarde leeren van Scauflaire voor den Marais-schouwburg , waarvoor hij geregeld werkt. De " Groupe Libre " bezet . . .
 • . . . ook zeer veel Fransche tijdschriften, documentatie over Copeau , allerlei portretten waaronder een zeer mooi van Madame Simonè in het stuk van Pirandello : "Vêtir ceux qui sont nus". Nog vergat ik: een heele reeks actueele teekeningen van Ex, rake silhouetteeringen van bekende figuren uit de Brusselsche tooneelwereld . . .
1925-03-12 Tooneel in Vlaanderen: Frans Delbeke: "De Vrek" (Anon.)
 • . . . Messias eener nieuwe leer. Gij begrijpt dat het dan ook volstrekt vereischt is, dat deze advokaat een uitstekend acteur weze, een speler zooals Pirandello de vormen wil in zijne pas gestichte " Compagnia d'arte ". Eene niet te overbruggen kloof scheidt in dit werk vorm en opzet. Terwijl de . . .
1924-10-15 Luigi Pirandello : "Eergierigheid" (Willem Putman)
 • . . . Luigi Pirandello : "Eergierigheid" . Misschien was het niet zeer verstandig van wege de directie, bedoeld stuk bij voorbaat aan te kondigen . . .
 • . . . ijsbrekers bij Ciné gevonden heeft". Dit gaf namelijk aanleiding aan een criticus te schrijven : wij zijn gefopt geweest. Het was een "oude" Pirandello . Eergierigheid is inderdaad niet méér expressionistisch dan menig stuk van Shaw en zelfs van Ibsen . Ik meen, dat juist dit . . .
 • . . . expressionistisch dan menig stuk van Shaw en zelfs van Ibsen . Ik meen, dat juist dit stuk gediend heeft om Pirandello te Parijs binnen te loodsen -- wat reeds een veelzeggende aanwijzing is over den aard ervan, Eergierigheid kende zes personages slechts middelmatig spiritueel is . . .
 • . . . van moderne dramaturgie wenschte te krijgen, werd niet ten volle bevredigd. Wel hij, die in den schouwburg raffinement zoekt, paradoxen, geestigheid, voornaamheid, cerebraliteit. Pirandello bouwde zijn werk op een bekend thema : de markies Fabio Colli, die bedrogen wordt door zijne echtgenoote, vindt troost en liefde in de . . .
 • . . . kind als het zijne te erkennen. De persoon, die dit huwelijk aangaat, is Angelo Baldevino en in de uitwerking van deze persoonlijkheid legt Pirandello al zijn verbluffende handigheid. Door diens ingrijpen werkt hij het banale geval op tot een buitengewoon sterke levens-synthesis, Pirandello kwelt gedurende drie . . .
 • . . . persoonlijkheid legt Pirandello al zijn verbluffende handigheid. Door diens ingrijpen werkt hij het banale geval op tot een buitengewoon sterke levens-synthesis, Pirandello kwelt gedurende drie lange bedrijven zijn publiek. Hij speelt. Hij geeft speldenprikjes. Hij vermoeit. Hij houdt geen oogenblik op interessant te zijn. Het binnentreden . . .
 • . . . een zeer geraffineerde, bij het stuk behoorende stemming. 15-10-24. (1) Zie voor andere werken van Pirandello : "Chacun sa vérité" en "Un imbécile" in het " Théâtre du Marais " het derde hoofdstuk. . . .
1924-11-04 Luigi Pirandello : "Chacun sa vérité" (Cosi e se vi pare) (Willem Putman)
 • . . . Luigi Pirandello :"Chacun sa vérité" (Cosi e se vi pare) Reeds hadden wij de hooge eer en het zeldzame genoegen het onvergetelijke spel te . . .
 • . . . dat iedereen zich een waarheid vormt, dat alleen waarheid is voor ieder van ons wat ieder van ons zich als waarheid kan indenken. Pirandello toont ons de kleine en nuttelooze pogingen van een stel alledaagsche kleinstad-menschen die in hunne domme verwaandheid, hun razende nieuwsgierigheid, hun wreedheid, beweren de . . .
 • . . . scherven. De vreemde vrouw wordt omringd door het gezelschap. Angstig luidt de vraag : "Wie zijt gij dan ?" en het antwoord van Pirandello in den mond dezer onwezenlijke verschijning is angstiger dan welke vraag ook. De gesluierde dame zegt: "Ik ben én de dochter van Madame Frola . . .
 • . . . bezig te houden met schadelijke zaken. Wij hebben oogen, en zien niet." De vertolking was briljant. Het is een wonder hoe Pirandello het gedaan krijgt om zijn abstract gegeven in zulke aanneembare realiteit uit te werken. Wij twijfelen geen oogenblik aan de echtheid van de personages, . . .
 • . . . niet ééne vergissing aanduiden. 4.11.24. Voor de bespreking van "Eergierigheid", een ander werk van Pirandello , zie het tweede hoofdstuk. . . .
1926-01-16 André Coelst : "De schrijver en zijn publiek" (Willem Putman)
 • . . . meid van den jongen auteur, voor deze Gelegenheid ook feeëriek uitgedost, hem allerlei dramatis personae komt aanmelden, verschijnen de personages (wij denken aan Pirandello ), die in een succesrijk tooneelstuk onontbeerlijk zijn : Janine, de lichtzinnige flirteuse, omgeven door twee cigaret-rookende "garconnes" (beelden des tijds), en daarop de minnaar . . .
1925-07-23 FEESTWEEK I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . deze tooneelminnaars anders, ik bedoel in den winter, ooit een voet zet in den schouwburg, zelfs als men er Shakespeare of Pirandello , of zelfs maar Herman Teirlinck speelt. Nu speelt men er.... ik wil niemand kwetsen. En het volk stroomt toe: de hitte is . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Fernand Crommelynck die, na eene ernstige ziekte, thans weer aan den arbeid is kunnen gaan, zal ook een Waalsch stuk in vertaling van Louis Piérard ten tooneele worden gebracht, naast vertalingen uit het Engelsch naar Shakespeare , Shaw , Synge , Barrie en . . .
 • . . . Strindberg en Ibsen , uit het Duitsch (het programma zegt grappig: het Oostenrijksch) naar Schnitzler , uit het Italiaansch naar Pirandello . Een zeer uitvoerige lijst van moderne Fransche werken, van Claudel tot Carco en van Vildrac tot
1925-01-03 August Strindberg : "Advent" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
 • . . . doseering in de volgorde der stukken. Met het oog daarop verwijs ik naar het repertorium van het " Théâtre du Marais ". Na Pirandello 's "Chacun sa vérité" kregen wij het zoeterige "Marie ou la manière douce" en nu is aangekondigd het pittige werk van Barrie : . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
 • . . . en Yvan Noë onthouden we (uit 1933) een amusante comedie, «L'HOMME QUI A PERDU SON NOM», een soort feuilleton, met een Pirandello -sausje overgoten, maar te luchtig om waarlijk belangwekkend te zijn. In «AURELIE» van Germaine Lefrancq is het geval behandeld van een temperamentrijke dame, . . .
1925-05-25 Jean-Jacques Bernard : "L'invitation au voyage", door het "Studio des Champs Elysées" (Willem Putman)
 • . . . behoorlijk in geïllustreerd met dan een wazig sluier over wat waar is : de droom of de werkelijkheid. Een groot vraagteeken à la Pirandello . Een opdoemende twijfel of de man in Argentinië wel bestaat... En, waar het hier toch iets geldt waarin het onbewuste een groote rol speelt, . . .