Advanced Search found 7 item(s) featuring "Modeste Moussorgski"

1922-05-05 Madame Butterfly (Cr.)
 • . . . Madame Butterfly:In den Koninklijke Muntschouwburg , te Brussel Voor woensdag avond l.l. was de 26e opvoering aangekondigd van Moussorgsky 's prachtige opera "Boris Godounow". Op het laatste oogenblik, tengevolge der ongesteldheid van een der zangers kregen wij dan eene heropvoering van "Madame Butterfly" van . . .
1927-03-09 Boris Godounow (L.O.)
 • . . . den smaak van een verwend publiek te gemoet komt (dat hij zich als cosmopolitisch componist liefst zoo gemengd mogelijk voorstelt) laat de nationaal-voelende Moussorgski zich enkel leiden door het ideaal dat hem voorzweeft en zich uit in zijn streven naar waarheid in de muzikale uitdrukking. Dit is het . . .
 • . . . nochtans te beschouwen zijn als de vertegenwoordigers van een en hetzelfde genre. Van een werkelijk dramatischen bouw is in dit libretto geen sprake. Moussorgski ontleent aan het drama van Poeschkin wat hem dienstig kan zijn en voegt er zelf de deelen aan toe, welke hij voor . . .
 • . . . van het werk, dat als nationaal drama wel degelijk besluiten moet met de revolutiescène van het oorspronkelijke slottooneel. Al de dramatische eigenschappen van Moussorgski 's kunst weerspiegelen zich in dit omvangrijk werk. De atmosfeer der werkelijkheid verwekt bij door onderdrukking van al wat naar stilstand zweemt. De waarheid van . . .
 • . . . angst en de wroeging van den machteloozen troonoverweldiger. Een groot deel van het belang der partituur is gelegen in de meesterlijke orkestratie van Moussorgski 's klaviermuziek door Rimsky-Korsakow , wiens genie mede instond voor den opgang van dit werk. De regie van den heer L. Versturme . . .
 • . . . berustte bij den heer Dupin in zekere handen; de Varlaam van den heer Van Laer, die zich een kop gemaakt had à la Moussorgski uit de laatste jaren, muntte uit door geestige voordracht. Zwak klonk doorgaans het geluid van den heer Borelli, in prins Chouisky; naar wensch getypeerd . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
 • . . . Vlaamsche Opera — kwam al heelemaal in 't begin : Op Zaterdag 14 October 1933 : deze van «Boris Godounow» van M. Moussorgski . De hoofdrol zong G. Youreneff en voor 't overige zag het programma er zóó uit : «Prins Chouisky» : A. Van Roey, «Pimene» . . .
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . aan de onverschilligheid waarop vele, steeds herhaalde jongeren thans worden onthouden; één overwint het soort neerslachtigheid waarmede zoovele concertprogramma's ons overladen: het is Moussorgski . Gisteravond nog mocht blijken welk vat nationale muziek, ook en misschien vooral als zij niet louter berust op folklore, - het gemakkelijke middeltje waar . . .
 • . . . op diep-ontroerende wijze komen voordragen. Zelf eene Russische, is mevr. d'Alheim de echtgenoote van den schrijver die, met zijn boek "Sur les Pointes", Moussorgski in de Fransch-sprekende landen heeft geïntroduceerd. Aan een natuurlijk doorvoelen van deze muziek, die de Russische ziel doorwroet, gelijk de proza van
 • . . . voordracht van mevr. d'Alheim eene smartelijke verklaring, het even oplichten van een sluier, die te dieper toonde ondoorgrondelijke geheimen. De vreemd-diepe menschelijkheid van Moussorgski , uitzonderingsmensch en nochtans zoo specifiek-Russisch, heeft in haar eene ernstig-begrijpende, zooals ik zei onvergeetlijk-ontroerende vertolkster gevonden. Dergelijke muziekstonden zijn, in de veelheid waaronder wij . . .
1921-09-27 Muziek te Brussel V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . hoogte te houden van de muzikale beweging in Europa, was dit alles behalve het geval in België. Wij hebben eerst onder den oorlog Moussorgski ontdekt. En wachten nog steeds, hoe verbazend het mogelijken, op Schönberg , die, bij mijn weten, hier nooit werd uitgevoerd. Moest trouwens
1921-07-27 MUZIEK TE OOSTENDE II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . dertig jaar vertoonen voor overgeplante volksmuziek: Noorsche met Grieg en Tsjechische met Dvorak , Russische met Rimsky en Moussorgsky , om te zwijgen van onze Vlaamsche met Peter Benoit en gansch zijne school, en niet te gewagen van eene "Rhapsodie cambodgienne", zooals . . .
1921-09-19 MUZIKALE VERHUIZING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . jaar naar achteren brengt. Welnu, in dien verren tijd wist Rinskopf niet alleen heel den ouden rommel te weren, maar de vijf Russen, Moussorgski inbegrepen, in hunne plaats te stellen, terwijl hij naast Bach en Beethoven , ook den Wagner van "Parsifal" slikken . . .