Advanced Search found 5 item(s) featuring "Vrede St. Willebrords, Antwerpen"

1931-10-14 "De Barbier van Sevilla": Wat de pers zeide over de Antwerpsche opvoering (Anon.)
  • . . . klucht bracht het iets van onzen tijd, van onze eeuw; gaf het gestalte aan gedachten die ons, 20ste eeuwers, vervullen. Het "Handelsblad": "De Vrede Willebrords was proppensvol en het sukses in evenredigheid." Heden avond gaat De Barbier te Brussel. Allen daar naartoe. De vertooning gaat door in
1922-04-23 "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel (R.)
  • . . . temperament van onzen grooten tooneelspeler. De overige rollen werden naar behoren vervuld. Het geheel was een onbetwistbaar succes van het gezelschap. De opgekropte St-Willebrorduse schouwburg barstte dan ook bij het slot van de vertooning, in een luidruchtig en aanhoudend applaus los. En het was ten volle verdiend.
1929-04-12 "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" (Incognito)
  • . . . "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" Op 23 April in Schouwburg Vrede St. Willibrords te 7u30 speelt het Vlaamsch Volkstooneel de Tragedie van Sofokles , "Oidipus Tyrannos" door Dr. Burgersdijk vertaald . . .
1922-04-15 "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
  • . . . door de artisten van het Vlaamsche Volkstooneel te gaan bewonderen en toejuichen. Op 20 April e.k. wordt "Gudrun" opgevoerd te Antwerpen in " Vrede St. Willebrords "; op 25 dito te Turnhout in het " Feestpaleis ". . . .
1930-01-20 Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie (P.D.)
  • . . . niet doorgaan. Na 'n propagandawoordje voor "Tooneelgids" kondigt Eerw. spreker eene toonveelvertooning aan van "Het Geding van Onzen Heer" door Sint-Augustinuskring , in Vrede Sint-Willibrordus , op 30 Januari a.s. en de creatie van "De Hemelsche Salomé" van Felix Timmermans , op 24 Februari te Lier. Beide feesten . . .