Advanced Search found 27 item(s) featuring "Willem Benoy"

1934-11-24 "Schakels" door H. Heyermans (Victor J. Brunclair)
 • . . . tegenspeelster (Marianne). De bijbezetting stond in den gewenschten realistischen toonaard en de binnenhuisteekening van den familieraad is een meesterstuk van kleinkunst. De heer W. Benoy , wiens Heyermahns kultus voldoende bekend is, speelde zelf de rol van den boekhouder Joseph waarvan hij een zeer levendige teekening uitstip pelde . . .
1935-03-17 K.N.S. "Volpone", door Ben Jonson (Victor J. Brunclair)
 • . . . in goede handen en Mevr. Gevers bracht als zijn vrouw Colomba, een ongerept beeld van zedigheid. Nog te vermelden: de verkreupelde woekeraarsfiguur van W. Benoy (Corbaccio), ongemeen plastisch en de weelderige Venitiaansche courtisane van J. de Coen, misschien een ietsje te Rubeniaansch. Maar de monumentaalste verschijning was die . . .
1933-09-22 De vrienden van de Kon. Nederland. Schouwburg. Dr. J. A. Goris over «HAMLET» (Victor J. Brunclair)
 • . . . toekomst zorg voor zal dragen, dat al de voorstellingen in den K.N.S. door toonaangevende persoonlijkheden zullen worden ingeleid. Vervolgens geeft directeur W. Benoy inlichtingen over zijn repertoire. Eindelijk gaat men dan tot de eigenlijke spreekbeurt over en situeert Dr. J. A. Goris den verren . . .
1931-10-17 Kon. Nederlandsche Schouwburg: "In Voorarrest" (Victor J. Brunclair)
 • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg «In Voorarrest» door Alsberg en Hesse . Wij kunnen niet goed inzien welken maatstaf de heer W. Benoy heeft aangelegd am dit thesisstuk voor het voetlicht te brengen. Het werd bedoeld als pleidooi tegen het al te ontzenuwende vooronderzoek van verdachten . . .
1933-12-09 K.N.S.: "De Zaak Dreyfus" door Hans Rehfisch en W. Herzog (Victor J. Brunclair)
 • . . . stuk te verdedigen en het moet gezegd dat alle spelers zich met glans door hun opdracht hebben heengeslagen. Een aparte vermelding verdienen ongetwijfeld W. Benoy , die Zola ongemeen gelijkend voorbracht, al was zijn aanspraak in de wandelgangen van het Parlement wel wat opgeschroefd. J. Diels als . . .
1931-10-06 De Gebroeders Karamazov (J.V.G.)
 • . . . voor zoover dezen althans niet vreezen den invloed van neerhalend pessimisme te ondergaan. De bezetting in dit werk had geene noemenswaardige wijziging ondergaan. Willem Benoy had zijn ontstellenden Karamazov in dezelfde schrille toon gehouden en van Arthur Van Thillo kregen wij opnieuw een meesterlijke Dimitri, die . . .
1934-05-25 De ridder van den Kousenband (L.V.G.)
 • . . . maar om te laten voorvoelen dat de heele geschiedenis niets anders is dan de machinatie van 'n georganiseerde afzettersbende. Onder de leiding van Willem Benoy werd van deze klucht eene verdienstvolle voorstelling gegeven. De vele akrobaties evenwel waartoe de meeste optredenden hun toevlucht namen, doen veronderstellen dat het . . .
 • . . . in nesten met zijn gewone vaardigheid, maar wordt thans toch de loef afgestoken door Henriette De Vreker als de bazige schoonmoeder en door Willem Benoy die de rol van loodgieter, die onverwacht tot detectieve promoveert, tot eene bron van voortdurend vermaak maakt. Ida Wasserman speelt haar rol met . . .
1933-09-15 Mevr. Esther de Boer-Van Rijck in "Kniertje" (Victor J. Brunclair)
 • . . . opvoeding. M. J. Kleerkooper beviel maar matig als de scheepsmakerknecht Simon. Te onbeholpen zelfs voor een dronkelap. De overigen bedierven niets. De heer P. J. W. Benoy nam de spelleiding waar en had gezorgd voor een karakteristiek visschersinterieur. Eénmaal toch liep het haast in 't honderd, waar bij . . .
1934-01-30 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "Vier dagen uit het leven van een onfatsoenlijk meisje", door R. Bernauer en R. Oesterreicher (J.V.G.)
 • . . . kluchtspel vrijwel op dezelfde hoogte, of ermede thans nog een grooten bijval aan belangstelling zal kunnen verwerkt worden is een andere vraag. Directeur Benoy heeft echter dit op zijn voorganger, Dr J. O. De Gruyter voor, dat hij den titel, waaronder het in Nederland opgevoerd werd, . . .
 • . . . brengen, en waartusschen vooral Joris Diels als de docent (misschien wat al te sterk naar den kant van de klucht getrokken), W. Benoy (een typische vorst Ebersmark), Charles Janssens als de dansleeraar en de karikaturale politiekommissaris van Arthur Van Thillo opvielen. De regie van . . .
1927-04-05 Doolhof der Liefde (J.)
 • . . . Ten slotte memoreeren wij nog de meer leuke knecht van Jos Gevers, die bijzonder in I zeer kostelijke momenten bracht. De regie van Willem Benoy zonder iets nieuws te brengen was zeer keurig verzorgd en drong het hare bij om deze "Doolhof" tot een reëel succes te maken, . . .
1931-11-23 Nederlandsche Schouwburg: Heropvoering van "De Opgaande Zon" van H. Heyermans (J.V.G.)
 • . . . vele toonaarden met eene ongewone virtuositeit bespeelt. Edward Gorlé speelde rol van grootvade met diepgevoelde overtuiging, en in de nevenbezetting blonken vooral uit W. Benoy , als een kleurige Stuifzand, R. Van De Putte als een stipte en keurige groothandelaar en Jan Cammans , die van Naphtalle maakte . . .
1932-02-02 Nederlandsche Schouwburg: Eerste opvoering van "Eva" door Frans Demers (J.V.G.)
 • . . . die voorafgaandelijke tafereelen wel ietwat overbodig voor. Ook in de voorstelling zelf doen deze tafereelen het minder, en zoomin de uitstekende leiding van Willem Benoy als het voortreffelijk spel der vertolkers konden ons over dezen indruk heen helpen. Wij kunnen niet beweren dat de regie zich erg heeft . . .
1932-01-13 Door mijn luidspreker. Interview met den platten Antwerpenaar (Victor J. Brunclair)
 • . . . de stad van het lachen om het hybridisch-hutsepotterige taaltje dat door regisseur Gilhuys met stille toestemming van Willem de Zwijger (geboren Benoy ) trots allen goeden smaak aan onze artisten werd opgedrongen. V.J. B . . .
1933-06-16 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg. Nabeschouwingen over het afgelopen seizoen (Victor J. Brunclair)
 • . . . zullen die bladen Op dezen weg niet volgen en ons liever inlaten met de vertoonde stukken zelf. Er wordt gezegd, dat de heer Benoy werd bewogen door de enkele bekommernis, die stukken te kiezen waarmee hij zijn schouwburg zoo mogelijk nokvol zou kunnen bevolken. Is dit wel degelijk . . .
 • . . . die stukken te kiezen waarmee hij zijn schouwburg zoo mogelijk nokvol zou kunnen bevolken. Is dit wel degelijk de drijfveer van den heer Benoy geweest bij de samenstelling van zijn speelplan, dan heeft hij zich doen gelden als een eerder middelmatig kenner van den massasmaak, vermits de schouwburg . . .
 • . . . als een eerder middelmatig kenner van den massasmaak, vermits de schouwburg vrijwel gedurende het heele seizoen maar matig werd bezocht. Er wordt getracht W. Benoy een gedragslijn voor te schrijven, die haar vertrekpunt zou vinden in het beginsel, in «medio virtus», d.w.z. hij zou zich moeten richten naar . . .
 • . . . uit te baten. Met de artistieke zending van den schouwburg heeft de massasmaak niets te maken. Wij zijn van oordeel, dat de heer Benoy tijdens het afgeloopen seizoen voortreffelijk deze stelling heeft gediend. Dat er een aanzienlijk tekort is, vloeit o. i. ten deele voort uit het feit, . . .
 • . . . vloeit o. i. ten deele voort uit het feit, dat niet alle mogelijkheden door den bestuurder werden uitgebaat. En wij geven den heer Benoy hier gratis een wenk, één uit velen, waaruit hij voor de bijpassing van zijn nadeelig saldo gedurende het a. s. seizoen zijn nut zou . . .
 • . . . programma van den schouwburg . Het wordt eerst en vooral doodgekonkurreerd door de bestaande tooneelbladen. De praktische wenk dien wij den heer Benoy gelven is des te oprechter en welgemeend, omdat hij rechtstreeks indruischt tegen het belang van «Pan» als tooneelblad. Het programma van den schouwburg wordt . . .
 • . . . Wat treffen wij erin aan? Een samenvatting van het stuk, de steeds weerkeerende portretten van de spelers en enkele advertenties. Welnu, de heer Benoy bezware zijn budget nog maar een tikje met het tractement van een publiciteitschef. Als de man gewiktst is, zal het geld goed besteed zijn. . . .
 • . . . Als de man gewiktst is, zal het geld goed besteed zijn. Nu zijn de advertenties afkomstig van een agentschap. De door den heer Benoy aan te werven publiciteitschef zou voor eerste opdracht hebben het programma van een trits loonende advertenties te voorzien. Pit voor het zakelijke gedeelte van . . .
 • . . . zakelijke gedeelte zou de onkosten door de verzorging van het kunstgedeelte veroorzaakt, dekken. Nu parasiteeren de tooneelbladen op den schouwburg. Als de heer Benoy in zijn programma betreffend het theaterwezen up to date weet te zijn, zingen deze bladen hun zwanenzang. Wij weten, bij ervaring, hoe het secretariaat . . .
 • . . . tooneelblad van Antwerpen niet zouden laten vallen, omdat ze weten dat de kritiek er wordt uitgeoefend zonder oogendienst en vrij van bijbedoelingen. Directeur Benoy , door u hoogervermelde ; hervorming aan te prijzen meenen wij te hebben bewezen, dat wij het met de toekomst van uw instelling zeer stellig . . .
1934-01-23 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "De Smeltkroes" door Israël Zangwill (J.V.G.)
 • . . . tot het einde toe, onverminderd in denzelfden toon bewaard, waarvoor den vertolker een trouwens welverdiend open doek applaus verwierf. Daarnaast vermelden wij gaarne Willem Benoy als Mendel Quixano die weer een van zijn steeds welgeslaagde Joden-typen voorbrachten, en thans bovendien van eene weloverwogen soberheid getuigde. Henriette De Treker . . .
1932-01-22 Nederlandsche Schouwburg: Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome (V.G.)
 • . . . bruid heeft verborgen gehouden, al blijkt echter achteraf dat ook deze bruid hare afkomst niet volledig heeft bekend gemaakt. Onder de leiding van Willem Benoy , die ook voor een stemmig decorum gezorgd had, werd dit vroolijk spel eene alleszins voortreffelijke voorstelling gegeven. Jenny Van Santvoort speelde de rol . . .
1931-09-21 Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van "Marius" door Marcel Pagnol (J.V.G.)
 • . . . zelf dat anderzijds ook de vertolking er voor waken moest het inzicht van den auteur onverminderd te bewaren. Onder de zorgzame leiding van Willem Benoy heeft zij zich van deze alleszins zware taak op zeer verdienstelijke wijze gekweten. Aan het hoofd der vertolking plaatsen wij onvoorwaardelijk Jenny Van . . .
1933-09-29 In den Kon. Ned. Schouwburg. "De goede fee" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . een scherzoon als leidmotief voor het spel verliefelijkt. Zijn interieurs waren andermaal keurig en zeer geslaagd. Met «De goede Fee» kan de heer W. Benoy zeer zeker de mededinging van den bioscoop in het hart treffen. Het stuk is los en luchtig, een aangenaam en onschuldig tijdverdrijf. Reclame, . . .
1929-02-27 Dr. J.O. De Gruyter (Victor J. Brunclair)
 • . . . evidentie zelf was. Deze opvatting, spijts ze werd geïroniseerd, is de gezonde logica zelf, en in de huidige omstandigheden raden we den heer W. Benoy , dr. de Gruyter 's opvolger, aan, deze kwestie opnieuw onverbloemd te stellen. Vermag de heer Benoy bij onze stedevaderen . . .
 • . . . den heer W. Benoy , dr. de Gruyter 's opvolger, aan, deze kwestie opnieuw onverbloemd te stellen. Vermag de heer Benoy bij onze stedevaderen het goed recht van De Gruyter 's opvatting te bepleiten en er deze hervorming door te halen, dan zal hij . . .
1933-06-30 Kon. Nederl. Schouwburg. Nabeschouwingen over het verloopen seizoen (Anon.)
 • . . . film, niet in zijn eigen veste ? Het feit dat een koffiebranderij of een instelling voor kilowasch de filmreclame benuttigt, mag den heer Benoy van deze doeltreffende propaganda niet afkeerig maken. Teekenfilmen zijn in dit opzicht resultaat-zeker, 2. -- Mededeelingen aan de kranten. -- Zooals die nu worden . . .
 • . . . bij het publiek nul. Wij vragen geen akademische vertoogen, maar, zooals het Consortium der Artisten van zijn mededeelingen lokvogels maakte, kan voor W. Benoy een kostbare aanduiding zijn. 3. -- Inkrimping van het gunstkaartenstelsel. -- Gunstkaarten werken onvoordeelig op het entreegeld. De man, die weet dat anderen, . . .
 • . . . bestendig met een vol huis speelt, deze ruim fr. 57.000 -- een schadepost beteekenen, en dat onze redeneering dus mankt, vermits de heer Benoy veelal blij mag zijn zijn theater met vrijbiljetten te vullen. En de bladen geven toch hun kritiek, niet waar? Maar een goed ekonoom redeneert . . .
 • . . . zou onmiddellijk tot de afschaffing van een post overgaan, dii ook maar de kleinste mogelijkheid openlaat om eventueel nadeelig uit te vallen. Heer Benoy , persdiplomas afschaffen, a. u. b. Als de bladen in kwestie werkelijk begaan zijn met de toekomst en de degelijkheid van het Nederlandsch tooneel, zullen . . .
 • . . . zal niet van het alsdan niet verleenen van een toegangsdiploma afhankelijk worden gesteld. «Pan» beschikt eveneens over een toegangsdiploma. Welnu, als de heer Benoy zulke diploma's voor de algemeenheid afschaft, zullen wij evenals voorheen, met graagte en onbevangen ons oordeel over het werk van den heer
 • . . . Benoy zulke diploma's voor de algemeenheid afschaft, zullen wij evenals voorheen, met graagte en onbevangen ons oordeel over het werk van den heer Benoy neerschrijven, ook al loopt onze weg langs de kassa. Vindt de heer W. Benoy dezen maatregel te drastisch, en vreest hij dat . . .
 • . . . ons oordeel over het werk van den heer Benoy neerschrijven, ook al loopt onze weg langs de kassa. Vindt de heer W. Benoy dezen maatregel te drastisch, en vreest hij dat de pers hem in zulke omstandigheden haar steun ontzeggen zal, dan kan hij toch, volkomen . . .
 • . . . den K.N.S. moet wijden. Als de pers daartoe wil overgaan is dat haar zaak. Naar ons oordeel echter, zou de heer W. Benoy wijs handelen op dezen sirenenzang niet al te zeer acht te slaan. Men weet bij ondervinding dat de tooneelpers, «Pan» uitgezonderd want dit . . .
 • . . . haar steun steeds beschouwt als inzet voor een ruilkoop, waarbij zij de stille inmenging in theateraangelegenheden als tegenprestatie opvordert. Zend de journalisten wandelen, W. Benoy , en spiegelt u in dit opzicht aan de gedragslijn van Dr. De Gruyter , die onverbloemd lak had aan de pers. De . . .
 • . . . aan de pers. De eenige steun ligt in u zelf. Maar dan dient uw beheer grondig en dictatoriaal gewijzigd. Wij kennen den heer W. Benoy als een uitermate beminnelijk man, die al te veel vergeet dat vijf vingeren ook een vuist kunnen worden. W. Benoy moet . . .
 • . . . heer W. Benoy als een uitermate beminnelijk man, die al te veel vergeet dat vijf vingeren ook een vuist kunnen worden. W. Benoy moet de alleenheerscher worden in zijn schouwburg en niemand naar den mond praten, vooral dan de pers niet. De richtlijnen die wij hebben . . .
1932-01-08 De Gijli(e)dioten (Victor J. Brunclair)
 • . . . zienswijze van Aug. Monet . Welnu, deze letterkundigen zijn verkeerd op heel de lijn. Eén man kan de knoop doorhakken, de heer Benoy . Het weze eens en voor altijd uitgemaakt wat hij als algemeen beschaafd waardig oordeelt voor zijn voetlicht. Kiezen of deelen en niet zooals al . . .
 • . . . Gentenaar denk eens aan), hem, Monet , die de Vlaamsche Opera steeds occult heeft beheerscht, doodgewoon negeerde. Maar de heer Benoy heeft niet de onvermurwbare beginselstrakheid van zijn voorganger. En daarom denkt Rip hier meer vat te hebben. Toe W. Benoy , speel . . .
 • . . . heer Benoy heeft niet de onvermurwbare beginselstrakheid van zijn voorganger. En daarom denkt Rip hier meer vat te hebben. Toe W. Benoy , speel nu niet langer als Allemansvriendje. A. Monet is een fossiel dat men als zoodanig moet behandelen. Geen van zijn daden . . .
 • . . . Joris Diels , onze nationalistische regisseur, wordt op grond van zijn principieele houding in het jejijjou-gegijgijlie konflikt met broodroof gedreigd, want Rip raadt W. Benoy aan Diels uit te schakelen met de hand op het nieuwe lastkohier. Hendrik Diels , vindt bij hem genade, omdat . . .
1931-12-01 Te Antwerpen: Nederlandsche Schouwburg: Opvoering van "Bij Heernonkel" door Jac Ballings (J.V.G.)
 • . . . en speciaal nog op Jef Verlinden die er in slaagde het onsympathieke van den koster Gradius aannemelijk te maken. De regie bleek bij Willem Benoy in zeer vertrouwde handen en voor de pastoorswoning had hij bovendien een zeer stemmig dekor aangesteld, dat volkomen aan den aard van het . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy Interview met den heer Willem Benoy : Bestuurder van den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen. Wij waren dezer dagen in . . .
 • . . . Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy Interview met den heer Willem Benoy : Bestuurder van den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen. Wij waren dezer dagen in de gelegenheid den actieven bestuurder van den
 • . . . Stadschouwburg te ontmoeten en maakten hiervan gaarne gebruik om van hem een en ander over het aanstaande tooneelseizoen te vernemen. M. Willem Benoy moet niet meer aan onze lezers voorgesteld worden. Zijne figuur is genoegzaam gekend, en de frissche, natuurlijke levendigheid die ieder van zijne vertolkingen . . .
 • . . . belangstelling van het Antwerpsch schouwburgpubliek. Onze hoop dat zijne verwachtingen niet bedrogen zullen uitvallen, weze meteen onzen dank voor de inlichtingen die M. W. Benoy ons zoo welwillend verschafte. J.V.G. . . .
1933-08-11 Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova (Anon.)
 • . . . K.N.S. te Antwerpen optrad definitief aan dit gezelschap te zien verbinden, en wij herhalen hier dezen wensch. Nu bij den heer W. Benoy een paar spelers van de oude garde weg gingen, is er plaats voor jongeren en wij vestigen de aandacht van den heer
 • . . . Benoy een paar spelers van de oude garde weg gingen, is er plaats voor jongeren en wij vestigen de aandacht van den heer W. Benoy andermaal op Mevr. H. Peeters en Douliez en den heer Piet Bergers. De overige speelsters, die in St. Augustinuskring werden aangeworven, droegen . . .
1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
 • . . . met den vlakken nivelleerenden kunstmatigen taalkultus van Dr. J.O. de Gruyter (overleden 1928) die wel een groot tooneelhervormer was maar waarbij W. Benoy (directeur sedert 1928) het stellig niet moet afleggen, de toekomst van ons Vlaamsch Nationaal tooneel (niet te verwarren met een gelijknamige groepeering, die . . .
1933-07-14 Kon. Nederl. Schouwburg: Een Enkwest (Victor J. Brunclair)
 • . . . en gezorgd voor een frissche zaal en ventilatie. V. : Moet ook op Dinsdag en Vrijdag worden gespeeld? A. : Alleen de heer Benoy zal U daarop kunnen antwoorden. Hij kent toch ebbe en vloed van zijn publiek. V. : Mogen in den K.N.S. ook dilettantenvoorstellingen . . .
1932-12-23 Tooneel, Kon. Nederl. Schouwburg. "Elias weet het beter" door J. Swerling en E. Robinson (Anon.)
 • . . . met het gevolg dat Elias door zijn schuld item zooveel verliest. Wij weten uit «Welkom Vreemdeling» (waarom geen herneming van dezen reuzenschlager, heer Benoy ?) «Driemaal Bruiloft» en «Conto X» dat W. Benoy in de teekening van Jodentypen meesterlijk kan slagen. Andermaal is dit hier het geval . . .
 • . . . zooveel verliest. Wij weten uit «Welkom Vreemdeling» (waarom geen herneming van dezen reuzenschlager, heer Benoy ?) «Driemaal Bruiloft» en «Conto X» dat W. Benoy in de teekening van Jodentypen meesterlijk kan slagen. Andermaal is dit hier het geval geweest. Het was om beurten onbedaarlijk komisch en roerend . . .
 • . . . programma het aangeeft «employé». Kon dit afzichtelijke woord niet worden vertaald ? Hij speelde zijn rolletje naar behooren. De spelleiding van den heer Benoy zat vol verdiensten. Hij wist een zeer prettig geanimeerd samenspel te bereiken. Hij vertelde ons bij de instudeering van dit stuk moeilijk met die . . .
 • . . . door hen aangeleerde taal veryidisschen. Wij zagen in de omzetting van dit stuk maar luttele sporen. Het stormachtige applaus bewees dat de heer Benoy onmiskenbaar zeker een treffer te pakken heeft, een stuk dat inslaat. Het komische karakter van dit werk, saam met de milde gemoedelijkheid, die ervan . . .
 • . . . het tot een sukses, dat dankbaar te exploiteeren is. Wij zagen evenwel de plakkaten van «Een Zomerzotheid» reeds uitgehangen. Waarom waagt de heer Benoy met dezen Elias geen tweede week, en maakt hij hierrond geen tam-tam? Wij zijn er van overtuigd dat het resultaat loonend zou uitvallen, en . . .