Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


69 document(en) met "Culturele Infrastructuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Comedie komen de winstgevende activiteiten (café en bioscoop), het beheer van de infrastructuur (kapitaalinbreng via bankleningen) en de personeelsaanwerving (twee zaakvoerders). Alle...Kunst- en vliegwerk is eveneens aan de orde van de dag: een café zorgt bijna overal voor enig soelaas; Vooruit heeft zijn geweldige infrastructuur mee zodat het uit de verhuur ervan munt kan slaan; De...Bestuur voor Internationale Culturele Samenwerking - ICS, Bestuur voor Volksontwikkeling -BVO, stad); in Leuven was dat 1.900.000 fr

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Minard, met een verouderde infrastructuur, wordt druk bezocht door ongeveer alle lagen van de bevolking...De bouw van culturele infrastructuur voor de bewoners van de stad laat echter op zich wachten...Voor het culturele leven is de huur van die gebouwen, in private exploitatie, onbetaalbaar

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Universiteitsplein l 2610 Wilrijk, 03/828.25.28 (223)) Cultureel Centrum Berchem In 1981 geopend, met veel (maar niet al te bruikbare) infrastructuur en bijna geen werkingsgeld (momenteel...groepen en individuen die zich buiten de verzuilde culturele circuits willen houden

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Hun mondain 'Théâtre Royal Français' zal de traditie van het oude Tapissierspand immers alle eer aandoen en de systematische culturele verfransing voortzetten...Kortom de Bourlaschouwburg werd Foto boven: Huurschouwburg Foto onder: Nieuwe Stadsschouwburg de lokatie voor een allegaartje van culturele manifestaties...Ter gelegenheid van het honderdjarig KNS-jubileum in 1953, werd de infrastructuur van de Bourlaschouwburg wel wat gemoderniseerd: de versleten zetels werden vervangen, er kwam een nieuw lichtorgel en

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
De meesten hadden een socio-culturele achtergrond, daarom werd niet onmiddellijk gedacht aan een zuiver artistieke werking...Daar zijn toen in gesprekken zaken geformuleerd Van Vaakstraat, een oude brouwerij omgevormd tot theater-infrastructuur en kantoren voor Schaamte, Kaaitheater en Etcetera

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De afstand van de angst Lijkt de socio-culturele context van het theater in beweging, het werkproces is dat evenzeer...Faivre d'Arcier pleit voor het werken aan een langere levensduur van de voorstellingen en ziet mogelijkheden in het samenwerken van die jonge gezelschappen: infrastructuur, gemeenschappelijke toernees...Want "niemand die werkzaam is in de culturele sector, kan automatisch of categorieel uitgesloten worden van overheidssubsidies

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het huisvesten van een dergelijk kleinschalig project bewijst andermaal het zinvol artistiek beleid van dat centrum: door het ter beschikking stellen van infrastructuur en het verlenen van logistieke...De merkwaardige, indrukwekkende levensloop van Brulin (zie ook Etcetera 2, maart 1983) werd in een verzorgde gelegenheidsbrochure-gesponsord door een bankinstelling, die ook infrastructuur en receptie...Op tal van plaatsen in het Vlaamse land (theaters, culturele centra) werden promotiefolders gedeponeerd

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Bovendien worden meestal de gekende centra en culturele hoofdsteden doorgelicht terwijl een contrastieve kijk op de situatie in de kleine provinciesteden een vollediger en meer genuanceerd beeld...Misschien ook het begin van een sociale infrastructuur van schouwburgtypes in combinatie, een complex hofmodel op Europese schaal (3). Ze vormen de constante band tussen de Italiaanse hoven en bv

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Ik heb de start van de stereo meegemaakt en de hele ontwikkeling in de technische infrastructuur die in twee decennia groter is geweest dan tussen midden de jaren '20, toen men met luisterspelen...een half jaar dramaturg-regisseur bij de KRO en een aantal jaren voorzitter van CIRAD (werkgroep Culturele Informatie en Radio Drama). Louis Houët: "Daar zoek ik dus voortdurend naar

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
schrijven en u niet te lezen). Ik wil maar zeggen: voor er uit de reëel bestaande culturele krachten van dit landje iets naar boven komt wat Opsomer en mij bevredigt, moet er heel lang een dure infrastructuur...Wanneer in dit laatste land een aantal auteurs naar voren zijn gekomen die het buitenland (het onze bij voorbeeld) veroverden, dan gebeurde dat op basis van een infrastructuur die 400 creaties...Wie in gierige termen denkt over cultuur, zal al zijn grootse visioenen nooit verwezenlijken bij gebrek aan een infrastructuur, aan een garant voor continuïteit en traditie

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Woluwe Is één van de weinige culturele centra binnen de Brusselse gordel die i.s.m...de plaatselijke culturele vereniging een eigen Vlaamse programmatie voert...Hun infrastructuur wisselt nogal: van herenhuis (Koekelberg) tot 'stadsschouwburg' (Ten Weyngaert, Vorst). De Zeyp, Ganshoren organiseert succesvolle 'aperitiefgesprekken' over theater en andere

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Brussel ontbreekt een culturele reflex, is er vanuit de stedelijke overheid zeer weinig aandacht voor het cultureel gebeuren, laat staan een beleid, en ontbreekt dan ook de nodige infrastructuur en...Brussel is het een acuut probleem: het gebrek aan infrastructuur, aan de ontmoetingsplaatsen daarrond, aan een theaterhuis, zet zich ook in negatieve zin af op het artistieke klimaat...En er is ook de gordel van culturele centra, bedoeld als stootband tegen de verfransing, die belet dat Vlamingen voor culturele behoeften naar Brussel gaan, dat nochtans een veel exclusiever aanbod

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Misschien schept de -- in feite ongehoorde, maar gezien haar culturele politiek welkome -- afstand die de Stad Brussel van de KVS zou doen, de kans tot een fundamentele ommezwaai in de artistieke...Een deel ervan zou later participeren in de opbloei van de 'gordel van smaragd'. In deze culturele centra van de Brusselse rand kan de zuivere Vlaming nu in eigen omgeving -- 'waar Vlamingen thuis...kan men ook de noodwendigheden op het vlak van de artistieke kwaliteit, de infrastructuur, de promotie, en de financiële middelen juist inschatten

Nr. 26, Juni 1989 • Danièle Stern • Le Guide d'Or du Théâtre Bruxellois
De oude Schaarbeekse Hallen, een schitterend toonbeeld van ijzer-en-glasarchitectuur, werden in 1971 tot een "culturele ruimte" omgebouwd...1983 werd zij door Paul Collard omgevormd tot een op-vang-infrastructuur voor jonge gezelschappen die, voor hun produkties, behoefte hebben aan een repeteer- of speelruimte

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
de randen, beschikte over een operagebouw en vijf theaters die allemaal gebouwd waren met een vaste frontale scène en toneeltoren, uitgerust met de nodige infrastructuur...architect Werner De Bondt er in geslaagd te voorzien in ruimtelijk twee volwaardige zalen met de gepaste infrastructuur voor diverse theatervormen voor de toekomst...Er ontbreekt een studie over leeg- en welstand der gebouwen, en over socio-culturele infrastructuur

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Subsidies worden toegekend onder de vorm van 'financieringsenveloppes': vijf seizoenen voor repertoiregezelschappen (= vaste infrastructuur, zich richtend tot de hele Vlaamse gemeenschap), vier...seizoenen voor regionale (= vaste infrastructuur, zich richtend tot een bepaalde regio), spreidings- ( = geen vaste infrastructuur) en 'genregezelschappen' (= vaste infrastructuur, specifieke kunstvorm...blijven dan ook vele deelproblemen onbesproken: de specifieke behoeften van het kinder- en jeugdtheater (meer dan een kwestie van 'subsidies maal drie'), de receptieve sector (kunst in de culturele centra, de

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • EXIT MORTIER, INTROIT CLEMEUR
Toen hij de opdracht van minister Dewael aanvaardde, stapte hij in een instelling met een zware erfenis : een ondermaats orkest en dito koor, een gebrekkige infrastructuur, en een artistieke situatie...Met de steun van minister Dewael kon Mortier overgaan tot een reeks stappen, die toch wel uniek zijn binnen de Vlaamse culturele wereld

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Benoin : "Het voordeel van de aangesloten theaters is dat zij een infrastructuur hebben...Hij hoopte dat de landen in een eengemaakt Europa hun culturele identiteit bewaren en vroeg zich af waarom de angst voor de crisis op het einde van deze eeuw niet in theatervoorstellingen terug te

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten'. In zijn advies, dat dateert van 22 oktober jl...culturele activiteiten mogen, naar gelang van het geval, slechts worden vastgesteld krachtens een decreet of een beraadslaging van de vertegenwoordigende vergadering van de overheid

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Eind januari 1991 legde de Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael voor de derde keer zijn 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van...georganiseerd is. Kunstencentra zijn "organisaties met een multidisciplinair karakter met de nadruk op podiumkunsten, die beschikken over een vaste infrastructuur waarin ontwikkelingen in de nationale en...het gunstige geval zou het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van organisaties voor podiumkunsten', reeds zeer snel van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK