Advanced Search found 9 item(s) featuring "August De Boeck"

1935-02-10 In den Zesden Hemel (M.S.)
 • . . . voor de flinke wijze waarop ze dit ondankbaar stuk bezieling trachten te geven. Ook het zanggedeelte, begeleid door het orkest van den h. De Boeck was flink verzorgd en we kunnen met voldoening vaststellen hoe het warmklinkend, streelend stemorgaan van den jongen Morisson tot heerlijke ontplooiing komt en . . .
1935-01-14 In 't Witte Paard (M.S.)
 • . . . prestatie der flink-gestyleerde danseressen in hun prachtige balletten en de onberispelijke uitvoering der begeleidende muziek door het goed gedrild orkest van den h. De Boeck . "In 't Witte Paard", dat naast de komische effecten ook ontroering brengt doet u om zijn meeslepende rhythme telkenjare terugkeeren en ge neuriet . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . historie der Opera is rijk aan dramatische en zelfs tragische incidenten! -- de zangspelen van Jan Blockx , Paul Gilson , August de Boeck , Emile Wambach , Alpaerts , Lodewijk Mortelmans , Edward Verheyden , Jul. Schrey , Van . . .
1922-06-07 Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel (Cr.)
 • . . . de heer Poot dan o.m. doen opvoeren: het zeer mooie "Liefdelied" van Schubert , "Balnacht", "Carnavalsfee", "Papa Polyte" (muziek van August De Boeck ), "Het Melkboerinnetje", "De Dochter van de Radjah" (muziek van Hubert Cuypers ). Bij deze opvoeringen deed zich telkens de zeer artistieke . . .
1925-09-25 Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk?" H. Coopmans en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg, Brussel (Willem Putman)
 • . . . van een vliegtuig (slechts het geronk, natuurlijk) en het volstrekt onnoodig inschuiven van een ballet, dat leuk gedanst werd en waarvoor de heer De Boeck een aardige muziek schreef. Wij kunnen verder nog bezwaarlijk belang stellen in het geval van den rijken fabrieksdirecteur, die, na veel zoeken, het . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
 • . . . 1934 . En, als een overname uit de nalatenschap van den overleden « Royal » mocht ook «Francesca» worden beschouwd: «La Route d'Emeraude» van August De Boeck , dat aldaar zijn succesvol doopsel ontvangen had, en dat, in een zeer voortreffelijke vertaling door Aug. L. Baeyens , op Zaterdag . . .
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . voorwendsel om de lyrische drama's van onze componisten niet te spelen. Heden wordt te Gent zoo'n lyrisch drama opgevoerd: "La Route d'Emeraude", door Aug. de Boeck , zooals ge weet één onzer beste toondichters; van dat werk hoorde ik in opgetogen woorden spreken; wie de vorige opera's van
 • . . . de Boeck , zooals ge weet één onzer beste toondichters; van dat werk hoorde ik in opgetogen woorden spreken; wie de vorige opera's van De Boeck kent, die ook in Frankrijk succes genoten, heeft het recht, bij voorbaat belang in dit werk te stellen. Waarom dan wordt het niet . . .
 • . . . op een tweederangstooneel, door een zéker verdienstelijk gezelschap, dat echter niet beschikt over de krachten, die de Brusselsche bestuurders in handen hebben? Heeft Aug. de Boeck niet bij deze laatsten aangeklopt? Om welke redenen heeft hij het niet gedaan, hij, een Brusselaar, die over het Brusselsche publiek waarlijk . . .
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
 • . . . Zaterdag 9 April 1938 . Het balletkorps bracht dit seizoen ook drie nieuwe creaties. Twee nationale : «De Verzoeking van den Dichter», van August De Boeck , op Zaterdag 20 November 1937 , en «Pan» van Maurits Schoemaker , op Zaterdag 27 November 1937 , en een Duitsch . . .
1921-07-27 MUZIEK TE OOSTENDE II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . wij hadden in der tijd consciëntieuze navolgers van Mendelssohn , - en een paar nog meer belangrijke nieuwere werken: eene "Ode" van August de Boeck en een "Renouveau" van Flor Alpaerts , die voor een paar maanden te Brussel groot en bijval genoten, en die nu . . .