Advanced Search found 15 item(s) featuring "Bernard Tokkie"

1939-07 HET TWEE-EN-DERTIGSTE JAAR 1929-30 (August Monet)
 • . . . onvermijdelijke en onverkwikkelijke campagnes en perspolemieken. Dezen keer werden niet minder dan vijf candidaturen tegen die van de heeren Derickx en Tokkie gesteld ! Deze van den heer Van Aert, die in den Gemeenteraad 10 stemmen behaalde, deze van den heer K. Bogaers (4) deze van . . .
 • . . . heer Van Deuren (1) en deze van de heeren Versturme en Naurdy — (ieder 0) — terwijl de heeren Derickx en Tokkie met 25 stemmen werden herbenoemd. En ditmaal voor vijf jaar. Maar het Lot zou er anders over beslissen. . . .
1939-07 HET VIER-EN-TWINTIGSTE JAAR 1921-22 (August Monet)
 • . . . en verantwoordelijkheid iemand aanstellen moest om, tijdens zijn ziekte, het bestuur waar te nemen. Deze taak aanvaardden dan de heeren Derickx , Tokkie en Schrey , die erom geprezen dienen te worden, dat zij zoo snel het getij konden doen keeren, het vertrouwen bij het publiek . . .
 • . . . met een gering boni sluiten kon, dan zal dat wel vooral te danken zijn geweest aan «Driemeisjeshuis» hetwelk door het triumviraat Derickx - Tokkie - Schrey op het repertorium werd genomen. Ook werd dit driemanschap door artisten en publiek, naar behooren in het zonnetje gezet, op den sluitingsavond . . .
1923-10-05 De Vrijschutter (L.O.)
 • . . . toespraak leidde den avond in en eerst na de vertooning, wanneer niets meer te vreezen viel, kwam het gulle huldebetoon aan den heer Tokkie , den man van het eerste en laatstbegroete uur. Een levend stuk historie was de rede van den heer Sabbe , die er op . . .
 • . . . herdacht, die van het eerste oogenblijk af op de bres stond: Mevrouwen Levering, Saphir, Lemmens, de heer Verrière, ten slotte dan den heer Tokkie , de kunstenaar, die voor dertig jaar dezelfde rol vervulde waarvoor hij ook nu opgeroepen was, en aan wiens doorzicht en beleid thans mede het . . .
 • . . . zijn vocale kwaliteiten; de heer Bogaers blijft het demonisch karakter van zijn rol volkomen meester. Dat de veteraan van het gezelschap, de heer tokkie , zijn Kuno noch kunst ontrouw is geworden, bleek ook thans weer. Heel vooraan stond Mevr. Faniëlla, die de zaal in verrukking bracht door haar . . .
 • . . . hand te voelen van een kunstenaar als den heer Engelen . Van dezen avond was de manifestatie ter eere van den heer Bernard Tokkie het vibreerende en door iedereen beaamde orgelpunt. L.O. . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
 • . . . Van der Stucken . Als interessante gebeurtenis in dit seizoen is nog te vermelden, dat, in hun nood, de heeren Derickx en Tokkie terugkeerden tot den «Faust» van Gounod , zelfs in twee totaal verschillende bezettingen — maar ditmaal met, voor den eersten keer in de . . .
 • . . . — alle toch vroeger verzekerde successen ! — hadden geen leven in de brouwerij kunnen brengen, en de heeren Derickx en Tokkie mogen er wel om geprezen worden — als ze 't zichzelven niet als 'n penitencie tot het bekomen eener absolutie voor hun talrijke zonden . . .
1939-07 HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 (August Monet)
 • . . . vonden het in 't algemeen zoowat stapelzot, maar ze kwamen er tenminste toch voor. Deze «tol», door de heeren Derickx en Tokkie aan het modernisme betaald, zal hun wel niet zwaar gevallen zijn, als ze met «Johnny leidt den dans» toch vijf hoogstrespectabele recettes hebben kunnen . . .
 • . . . met groote moeite slechts zijn... derde opvoering ! Het onverwacht succes van «Johnny leidt den dans» had de heeren Derickx en Tokkie aangespoord tot nóg zulk ultramodernistisch experiment. Zij zouden namelijk de trilogie van Malipiero — drie éénacters — opvoeren, en alvast maar beginnen . . .
 • . . . Franz Schubert , die toen een eeuw lang dood was. En met nóg een piëteitvolle rouwhulde hadden de heeren Derickx en Tokkie dit seizoen ingezet : Den ochtend van den openingsdag waren ze naar 't Schoonselhof getogen om bloemen te leggen op het graf van
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . Smid van den Vrede», leidt het sedert jaren van zegepraal tot zegepraal. De huidige bestuurders -- de H.H. Fé Derickx en Bernard Tokkie , die een der stichters, wijlen Henry Fontaine, aan het roer vervingen, hebben beiden de heroïsche tijden van de Opera meegemaakt, toen . . .
 • . . . spijt, vol te houden tot het einde, dat glorierijk mocht heeten... Tot de glorie der Opera hebben Derickx en Tokkie in aanzienlijke mate bijgedragen... Het samenbrengen van een gezelschap voor den éénigen lyrischen schouwburg der Nederlanden -- in Holland is men er tot heden . . .
1939-07 HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23 (August Monet)
 • . . . geopend was, bleek langen tijd al zoo moeilijk op te lossen als nadien zoovele ministerieele crisissen het zouden zijn. Het triumviraat « Derickx - Tokkie - Schrey » heeft de zaak weer vlot gebracht, het gaat weer goed, het vertrouwen is herwonnen, — laat ze blijven ! Maar, na nog . . .
1932-01-08 De Gijli(e)dioten (Victor J. Brunclair)
 • . . . te schakelen met de hand op het nieuwe lastkohier. Hendrik Diels , vindt bij hem genade, omdat hij toevallig door de directie Tokkie - Derickx werd aangeworven. Ja Rip, vitriool in een vulpen is goed, maar je, o pardon, gaai moet daarbij eerst kunnen schrijven. . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . 't maar één dag — aan de Monnaie den vóórrang zou geven. Doch ditmaal lieten de heeren Derickx en Tokkie zich niet «schuren». De eerste opvoering ten onzent — op Zaterdag 24 Maart 1928 — ging enkele dagen deze te Brussel vooraf, — . . .
1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
 • . . . Mezzo-sopranen: A. Plato, D. Drost-Van Wely, R. De Vroe, I. De Borger. Zoo heel veel veranderingen brachten de heeren Derickx en Tokkie niet aan hun troep. Zij zagen af van de medewerking van Karel Candael, en Mevr. Darney, als de heeren Bloemgarten en Dirks, verliet het . . .
 • . . . opvoering, die een werkelijk alles belovend onthaal had genoten, viel Mevr. Faniella wegens ziekte uit, en toen de heeren Derickx en Tokkie , de «Marschallin» uit Dusseldorf, mevr. Schutzendorf naar hier hadden gekregen, werd mevr. Belloy — de «Rozenkavalier» zèlf nog wel! — op haar beurt ziek. . . .
1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
 • . . . De Vroe. De goede verwachtingen, het optimisme, het vertrouwen, door het welslagen van hun eerste jaar bij de heeren Derickx en Tokkie gewekt, lieten zich nauwelijks schokken door de jobstijding, die hun tijdens den Zomer had bereikt en die luidde dat, in een bevlieging van zuinigheid, . . .
 • . . . Emiel Wambach was op 6 Mei 1924 overleden en vooraan op hun speelplan hadden de heeren Derickx en Tokkie een herdenkingsavond voor hem geplaatst, die natuurlijk uit «Quinten Massys» moest bestaan. Hij kon echter slechts op 2 November plaats vinden en werd . . .
 • . . . Alfano nog eens uit Turijn overgekomen was. De Koningin liet zich door den heer gouverneur, baron Holvoet de heeren Derickx en Tokkie , Schrey en Franco Alfano voorstellen en verzocht hun, Haar hartelijkste gelukwenschen over te brengen aan al de vertolkers. «Ik heb . . .
 • . . . al de vertolkers. «Ik heb veel hooren spreken over Uw schouwburg, zoo zei ze schier woordelijk tot de heeren Derickx en Tokkie , en ik heb er vooral veel goéds over hooren zeggen. Men zegt héél veel goeds over de Vlaamsche Opera , te Brussel! Maar, . . .
 • . . . over uw werk, nu zie ik al mijn verwachtingen overtroffen. Laat mij U wél hartelijk feliciteeren». Toen de heeren Derickx en Tokkie alzoo den koninklijke sanctie over hun werk zagen neerdalen — ja, de historie der Vlaamsche Opera is altijd een vat vol verrassingen . . .
 • . . . die er in den Gemeenteraad, op Maandag 12 Januari, over geleverd werd, was : de herbenoeming van de heeren Derickx en Tokkie , maar... met sléchts één stem meerderheid ! De heeren Judels en Swolfs waren zelven de eersten om in te zien, dat ze zich nu . . .
 • . . . den terugweg naar de Opera hadden afgesneden, en voor de rest van het seizoen moesten de heeren Derickx en Tokkie het dus maar zónder kunstadviseurs stellen. De eerste prestatie die zij dan, zóó aan hun lot en hun eigen kunstzin overgelaten, leverden, was «Sadko» . . .
 • . . . hun voornemen van toén, om voor Februari van het volgend jaar, de opzegging van 't bestuurschap aan de heeren Derickx en Tokkie voor te stellen. Te méér daar deze heeren nauwelijks een maand nadien — op Zaterdag 21 Maart — nóg een troefkaart van belang . . .
 • . . . den «Ring» besloten werd, dan zal men wel moeten gelooven, dat zulks «in schoonheid» gebeurde en dat de heeren Derickx en Tokkie er hun nog zóózeer wankele positie niet weinig door hadden geconsolideerd. Bij deze Ringopvoeringen had de heer Urlus alleen voor de Siegfriedrol in «Siegfried» . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . Mutzenbecher en gedirigeerd door den componist zelf. Dan betaalde de heer Sterkens — evenals vóór hem reeds Derickx en Tokkie het met «De Golem», en Bosmans het met «Mr Wu» gedaan hadden — zijn tol aan de tanende glorie van
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . binnengekomen. Men ziet, dat de Staatssubsidie haar effect niet gemist had. Dat waren dan de candidaturen van de heeren Derickx en Tokkie , Louis De Backer, Bernard Naurdy, De Jonker (uit Brussel), Jules Gondry en... van het Syndicaat der Toonkunstenaars . Dit laatste, onder het voorzitterschap toen . . .
 • . . . te moeten ingaan, en meteen wees het al de ingekomen candidaturen van de hand, behalve die van de heeren Derickx en Tokkie . Dezen heeren echter was als voorwaarde gesteld, dat zij zich door de heeren Judels en Swolfs als adviseurs zouden laten bijstaan. Op Vrijdag
 • . . . door de Commissie van Schoone Kunsten ook gunstig advies uitgebracht, en op Maandag 19 reeds zagen de heeren Derickx en Tokkie zich bij eenparigheid van stemmen door den Gemeenteraad tot directeuren benoemd. Hun eerste bestuursjaar is, over zijn geheel, een der allerschoonste in de heele . . .
 • . . . 15 September 1923 , met «Lohengrin» er eene van volkomen heropstanding. Het eigenaardige dezer eerste zege voor de heeren Derickx en Tokkie en mede voor hun kunstadviseurs, was, dat zij bijna geheel door Nederlanders werd behaald. In deze «Lohengrin» bezetting waren inderdaad alléén maar de «Ortrude» . . .
 • . . . opvoering van «Penelope», van Gabriel Fauré , op Zaterdag 15 Maart 1924 . De leiding hadden de heeren Derickx en Tokkie toevertrouwd aan den heer Rhené Bhaton, den dirigent der Pasdeloupconcerten te Parijs. Het nationaal repertorium kende dit jaar echter zoo goed als géén aangroei. . . .
 • . . . een bedrijf op een tekst van Hendrik Van Rooy : «Anita». Dit eerste seizoen van de directie Derickx en Tokkie werd ook zeer sterk gekenmerkt door de werkelijk triomfantelijke herintrede van «Tristan en Isolde». Eerlijk gezegd... een gouden zondvloed verwachtte de directie er nu . . .
 • . . . komen. Een tweede, misschien een derde opvoering, waren nog voorzien, maar zóó geweldig werd de toeloop, dat de heeren Derickx en Tokkie beslag legden op alle avonden die de heer Urlus dit seizoen nog voor «Tristan» vrij kon maken. En zoo werd het werk niet minder . . .
1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)
 • . . . hadden den heelen Zomer doorgewerkt, en enkele dagen slechts vóór dat ze hun seizoen moesten openen, stonden de heeren Derickx en Tokkie voor dézen fraaien toestand: dat ongeveer de helft van hun gezelschap — en dan uitsluitend mannen! — liever dan hun verbintenis met hen na . . .
 • . . . September 1931 van het «Antwerpsch Tooneel» schreven, had op 22 Augustus alléén nog maar een mirakel de heeren Derickx en Tokkie kunnen redden. Hun tegenpartij had haar grofste geschut tegen hen opgesteld. Die 22ste Augustus was een Zaterdag en in den voormiddag, terwijl de . . .
 • . . . grofste geschut tegen hen opgesteld. Die 22ste Augustus was een Zaterdag en in den voormiddag, terwijl de heeren Derickx en Tokkie in het theater waren, was ten hunnen huize een deurwaarder verschenen die, tot betaling van de schadeloosstelling waartoe ze verwezen waren, heel hun boeltje . . .
 • . . . Louis Sheid en de heeren Willy Friling, Henri Fester, François Franck, Louis Franck en Enrique Mistler. Als de heeren Derickx en Tokkie de heengegane krachten, onder wie vele van het eerste plan en die het kostbaarst voor het repertorium waren, toch zoo goed mogelijk hadden kunnen . . .
 • . . . dat dezen verwijderd zouden worden. Tot zóólang zouden ze niet spelen. Onder de vele goede redenen, die de heeren Derickx en Tokkie meenden te hebben om niét op dit ultimatum in te gaan, was deze : dat zij daardoor gezondigd zouden hebben tegen de wet. En . . .
 • . . . ontvingen ze, denzelfden avond nog, een telegram waarin hij voor den post bedankte. Onder deze omstandigheden meenden de heeren Derickx en Tokkie dat er geen denken kon zijn aan een openingsavond met «Prinses Zonneschijn» en stelden daarvoor «Bruid der Zee» in de plaats, terwijl de heer . . .
 • . . . den Vlaamschen tooneelschrijver Lodewijk Scheltjens , op Zondag 27 December 1931 , — des namiddags — de heeren Derickx en Tokkie van zijn zangspel in één bedrijf «De Schabeletter», waarop Cesar Hinderdael muziek had gezet, een uniekgebleven voorstelling deden geven. De maand December, . . .
 • . . . dag, dat door den Gemeenteraad officieel tot het openstellen van de directie werd besloten, was dezelfde waarop de heeren Derickx en Tokkie hun proces tegen de afgescheurde artisten wonnen en waarop de gastvoorstelling van Melchior in «Tristan en Isolde» een hunner meest ophefmakende overwinningen werd in . . .
 • . . . was gegeven aan de suggestie van burgemeester Van Cauwelaert om voor drie jaar het heele officieele schouwburgbedrijf stop te zetten, wilde de heer Tokkie nog opnieuw zijn candidatuur stellen, maar — moegestreden — zag zijn oude, trouwe vriend Derickx ervan af, en beiden trokken ze zich . . .
 • . . . bezuinigde, door de toelage aan de Fransche Opera geheel af te schaffen. Dit laatste seizoen der directie Derickx en Tokkie werd op Zaterdag 23 April 1932 besloten met een ware apotheose ter hunner eer. Een werkelijk verbazende hulde werd hun in den schouwburg . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
 • . . . ! Daarbijgeteld, het overschot van het speeljaar 1928-1929 — dat 56.026, 8 fr. bedragen had, — stonden de heeren Derickx en Tokkie dus met een boni van 173.026, 8 frank. Maar, volgens de toen nog geldende bepaling van het gastboek, moesten ze daarvan de helft, zijnde . . .
 • . . . Gemeenteraad verzet moest ontmoeten, dan zou men het hebben begrepen, mocht het het feit gegolden hebben, dat de heeren Derickx en Tokkie , alzoo, buiten hun wedde als bestuurders, in die zeven jaren, geen cent zouden hebben verdiend. Maar... juist het omgekeerde gebeurde. Diégenen onzer «vroede vaderen» . . .
 • . . . cent zouden hebben verdiend. Maar... juist het omgekeerde gebeurde. Diégenen onzer «vroede vaderen» wie de herbenoeming van de heeren Derickx en Tokkie , tot tweemaal toe, een scherpe doorn in den teen was geweest, meenden thans tot den laatsten scrupel van hun pond vleesch te mogen eischen. . . .
 • . . . en dat zij dus in ieder geval deze twee weken loon zouden verliezen. Deze thesis werd door de heeren Derickx en Tokkie weersproken met het argument, dat zij in Januari reeds al de artisten, wier contract zij voor 't volgend seizoen wenschten te vernieuwen, verwittigd hadden, . . .
 • . . . af te sluiten, die dus deze twee verloren weken niét meer zouden kunnen inwinnen — dézen betaalden de heeren Derickx en Tokkie volle salaris voor die twee weken uit. Als de artisten tot het Gemeentebestuur een verzoekschrift richtten, teneinde de directeuren officieel gedwongen te zien, die . . .
 • . . . overdreven percentage van de operette op het repertorium, ...wanneer het toch uitgemaakt was, dat juist de operette de heeren Derickx en Tokkie van een totaal failliet had kunnen redden. Ook beschikte de Gemeenteraad afwijzend over deze petitie en stemde met de vervroegde sluiting van dit speeljaar . . .
 • . . . schouwburg, waar reeds dat van Keurvels was aangebracht, en op 21 Maart 1931 wijdden de heeren Derickx en Tokkie dan nog een voorstelling aan zijn nagedachtenis, die bestond uit het stuk van den openingsavond in 1893 : Webers onverwoestbaren «Vrijschutter». . . .