Advanced Search found 5 item(s) featuring "Eugène d'Albert"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . het dramatisch werk van Wagner , Beethoven , Weber , Gluck , Mozart , Richard Strauss , Eugène d'Albert , Wolf-Ferrari , Rimsky-Korsakoff , Verdi .... Terwijl een rijkelijk gesubsidieerde instelling als « de Munt » zich meestal maar matig . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
  • . . . Julius Schrey dirigeerde en mevr. Serverius voerde zelf den dans der zeven sluiers uit. Met de belangstelling voor elk nieuw werk van Eugen d'Albert is 't hier — als trouwens overal — steeds decrescendo gegaan, wat des te verwonderlijker was, als, bij ieder deze nieuwe stukken de . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
  • . . . méér meende te mogen verwachten dan ze gegeven hebben : Op Zaterdag 24 Februari 1934 : «Mr Wu», het Chineesche drama van Eugen d'Albert en op Zaterdag 17 Maart : een Tsjechisch werk met... «Johnny-spielt-auf-pretenties», zoudt ge zoo gezegd hebben : «Spook in 't Slot» van . . .
1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
  • . . . door de «Kroningsmarsch» van den overleden Meester. De eerste noviteit op dit speelplan was een zeer vruchtbaar succes : «De doode Oogen» van Eugen d'Albert . Het eerste programma ervoor is gedagteekend : Zaterdag 27 September 1924 en vermeldt de namen van Mevr. Faniella (Myrtocle), R. Van Aert . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
  • . . . Tokkie het met «De Golem», en Bosmans het met «Mr Wu» gedaan hadden — zijn tol aan de tanende glorie van Eugen d'Albert met de opvoering — de eerste op Zaterdag 11 Januari 1936 — van zijn «Marieke van Nymwegen», en — maar om zichzelven . . .