Advanced Search found 14 item(s) featuring "Flor Bosmans"

1931-11-10 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste wederopvoering van "De Juwelen der Madonna" (Anon.)
 • . . . bezetting bedierf niets, en de regie bleef de traditie van onzen Koninklijken Vlaamsche Opera getrouw, t.t.z. zij was oer-komisch. De heer Bosmans brengen we graag een eeresaluut om de ongewone kranigheid waarme hij het orkest leidde. . . .
1939-07 HET VIER-EN-TWINTIGSTE JAAR 1921-22 (August Monet)
 • . . . eenig fatsoen in zijn eigen vroegere rollen en in deze later van Jan Collignon, zou kunnen optreden. Dit jaar werden voor 't eerst Flor Bosmans , die in 1932 directeur zou worden, en Renaat Veremans als kapelmeesters aangeworven. Het mocht wel schijnen alsof al deze tegenspoeden . . .
1923-04-04 Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "Het Hofconcert" (L.O.)
 • . . . in een tempo, waarvan voorzichtigheid de metronoom moest aangeven. Dat was eveneens het geval met het orkest, dat geleid werd door den heer Bosmans ; het deed zich gelden door een zorgvuldige nuanceering, maar bleef nog te zeer gebonden door de maat om de gewenschte muzikale lenigheid te verwezenlijken. . . .
1923-01-16 Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: "Hoffmann's Vertellingen" (L.O.)
 • . . . Koor zong flink. De regie ( Derickx ) stond op dezelfde hoogte van verleden jaar. 't Orkest, onder de leiding van den heer Bosmans , had goede en minder goede oogenblikken; 't goede lag in het discreete der begeleiding, het minder goede in de zwakke rythmeering. Wat aan de . . .
1921-11-03 Vlaamsche Opera te Antwerpen: "De Bruid der Zee" en "Het Rouwkleed" (Anon.)
 • . . . hartstocht van het menschelijk hart haar woord te zeggen heeft in andere betoningen dan die alleen op uiterlijk vertoon berekend zijn. De heer Bosmans heeft zich als leider gunstig doen gelden, doch dient de klanksterkte van het orkest meer in te toomen. In den tweezang was Mej. Lia . . .
1934-01-31 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" (L.O.)
 • . . . dit genre bijster weinig over had. Met het bestuur der Vlaamsche Opera is daar geen vrees voor te hebben; de h. Bosmans heeft een zwak voor de operette, en de zorg waarmede hij deze omringt, getuigt hoeveel hij er voor over heeft. Hoe in-Fransch deze schlager . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
 • . . . M. Vos, J. Ooms, M. Van Dooren, Mezzo-sopranen: R. Christiane, I. De Borger. Feller dan ooit woedde dit jaar de schouwburgcrisis. De heer Bosmans sloot zijn seizoen reeds einde Maart af, en zóóveel redenen bestonden daarvoor dat het Gemeentebestuur in het lastboek voor den volgenden termijn van drie . . .
 • . . . dat z'n kompas en zijn barometer heeft verloren en aan alle grillen van het meest onbestendig weer overgeleverd is. Wat heeft de heer Bosmans al niét beproefd, dit derde van zijn seizoenen, — dat het laatste wezen zou? Aan de opera, de operette en 't ballet voegde hij . . .
 • . . . heer De Quick (de hoogepriester van Dagon), den heer Harmsen (Abimelech) en den heer Wouters (de Hebreeuwsche Ouderling). Dit seizoen stak de heer Bosmans , die reeds het repertorium met een Poolsch werk verrijkt had, er nóg een vlag op, die ontbrak : de Zweedsche, namelijk. En wel met . . .
 • . . . steeds twee Mozartwerken : «De Ontvoering uit het Serail» en «Cosi fan tutte». In de eerste dezer leemten voorzag de heer Bosmans , op Zaterdag 8 December . De tweede zou door zijn opvolger, den heer Sterkens gevuld worden. De «Ontvoering» beleefde zijn eerste voorstelling, . . .
 • . . . Selim», den heer Wouters als «Osmin», en den heer Vercamer als «Pedrillo». Uit de nalatenschap van den Royal haalde de heer Bosmans nog twee stukken over : Op Zaterdag 19 Januari 1935 : «De Favoriete», van Donizetti en op Zaterdag 9 Februari . . .
 • . . . «Gudrun» het, door Ernest Brengier tot opera verwerkt treurspel van Albrecht Rodenbach . En als we zeiden, dat de heer Bosmans zijn heil ook al gezocht had in de pantomime, dan bedoelden we de opvoeringen van het mimodrama «De Doode» van Léon Dubois , . . .
 • . . . Daar de GAKVO dit jaar alle betrekkingen met het bestuur van de Koninklijke Vlaamsche Opera afgebroken hadden, besloot de heer Bosmans tot een onderneming, die anders deze Vereeniging wel op zich zou hebben genomen. Als hij op zijn prospectus voor dit seizoen «Arabella», het toen . . .
 • . . . werd het een nieuwe katastroof. Van dit gezelschap maakte ook de heer Dago Meybert deel uit, die zich toen reeds, tegenover den heer Bosmans sterk bereid verklaarde om in onze taal te zingen. En die nadien nog een proef voorstelling in «Carmen» geven kwam. Kort na afloop van . . .
 • . . . taal te zingen. En die nadien nog een proef voorstelling in «Carmen» geven kwam. Kort na afloop van dit seizoen werd de heer Bosmans vervangen door den heer J. Sterkens , en onmiddellijk daarna traden de GAKVO weer in actie. Zij richtten de traditionneele Goeden Vrijdag-vertooning . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . Oogen», die een trap lager dan «Tiefland» was geweest. En deze dalende lijn zou later ook nog onder het bestuur van den heer Bosmans , met «Mr Wu», en onder dat van den heer Sterkens , met «Marieke van Nymwegen», worden dóórgetrokken. «De Golem», waarvan 't sterkst pakkend . . .
1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
 • . . . van den Gentschen toondichter Frans Uyttenhove , die echter vóór de voltooiing ervan overleed en enkele deelen ervan nog in schetsvorm achterliet: Flor Bosmans nam den piëteitvollen last op zich om het werk speelklaar te maken en leidde zélf de opvoeringen, waarvan de eerste geschiedde op Zaterdag . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
 • . . . alle, operarepertoria deel uitmaken — en zelfs in Duitschland en Oostenrijk, de schoonste cijfers op de statistieken verwerven ! — nam de heer Bosmans dit jaar al over. De «Tosca» (met G. Youreneff als «Scarpia»), op Zaterdag 11 November 1933 , «Madame Butterfly» (met mevr. Helene Krinkels, als . . .
 • . . . I. De Borger. Regie van de heeren G. Maes en K. Schmitz, dirigent : Karel Candael . Dit seizoen had de heer Bosmans reeds — zoogezegd officieus dan — ingezet op Zaterdag 9 September 1933 , met «Middernachtstango» van Karl Komjati , maar veel had zijn . . .
 • . . . toe bewegen om ook maar één van zijn rollen in eigen moedertaal over te leeren. Op het gebied der operette bracht de heer Bosmans dit jaar, als nieuwigheid, nog «Sissy» van Fritz Kreisler , nadat hij, van het reeds ingestudeerde «Liselotte», van Künneke , had afgezien. . . .
 • . . . op Dinsdag 10 April aangevuld door het ballet met een werkje van Arthur Meulemans «Josaphat-park». Dit seizoen waagde de heer Bosmans ook een proef, met Operaconcerten. Drie konden er plaats hebben, één met de zangeres Kurianko, één met den vioolvirtuoos Vasa Prihoda en één met . . .
 • . . . één met Alexander Kipnis, maar toen moest deze zoo goedbedoelde poging worden opgegeven. Buiten de reeds hooger genoemde vreemde gasten, bracht de heer Bosmans ons dit seizoen nog : De zangeressen Mignona Spence (in Rigoletto) en Ada Poliakowa (in Butterfly), Miguel Fleta in «Carmen» en José de Trevi . . .
 • . . . door «De Walkure» met 3, door «Tannhauser» met 5 en door «Parsifal» met 2. Op Maandag 19 Maart 1934 herdacht de heer Bosmans Peter Benoit met een programma, samengesteld uit : «Het drama Christi», Het tooneel der gewonden (gespeeld) uit «De Oorlog», «Jonkvrou Kathelyne», gezongen . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
 • . . . J. Calewaert, J. Ooms, B. De Paepe, M. Van Nuffel, V. Caroly, Mezzo-sopranen: R. Christiane, I. De Borger, M. Van Dooren. De heer Bosmans , die een stuk van zijn hart aan «Marieke van Nymegen» had verpand, zette zijn eerste seizoen in met een alleszins treffelijke herneming van dit . . .
 • . . . Dinsdag 6 December 1932 vond hier de eerste opvoering, in Nederlandsche sprake, van Verdi 's «Gemaskerd Bal» plaats. Wat de heer Bosmans aan de operette en aan het lichter genre in 't algemeen offeren moest, dat trachtte hij te vergoeden door een, op de repertoria der . . .
 • . . . — stap naar het front der moderne muziek was «Het Nusch-Nuschi» zangspel en tevens ballet van Paul Hindemith , waarvan de heer Bosmans de choregrafie aan mevr. Sonia Korty toevertrouwd had, terwijl hijzelf aan den lessenaar stond. En de twee Vlaamsche toondichters, van wie hij zeer belangrijke . . .
 • . . . Russische, de Noorsche, de Deensche, de Fransche, de Italiaansche, de Engelsche, de Spaansche en de Portugeesche muziek vertegenwoordigd. Dit jaar bracht de heer Bosmans er nog de Poolsche bij; met «Casanova» een opera die nochtans weinig Slavische karakteristieken vertoonde, van Ludomir Rozycki . Een zeer bekoorlijke prestatie . . .
 • . . . eerste gebeurde op Zaterdag 21 Januari 1933 . Een wél interessante incursie op het gebied der... toén moderne Amerikaansche show-operette, deed de heer Bosmans nog, op Zaterdag 11 Maart 1933 , met «De Vagebond-Koning» van Rudolf Friml , waarvan hij de regie had toevertrouwd aan
 • . . . zich een weelde van costumes en decors had aangeschaft. Om aan zijn voorstellingen een zoo groot mogelijken luister te geven, heeft de heer Bosmans méér dan wélken zijner voorgangers ook, op vreemde gasten met een groote faam, een beroep gedaan. Zoo traden in «Het Land van den Glimlach» . . .
 • . . . halve eeuw zou verloopen zijn na Wagners afsterven, had, tot hulde aan de nagedachtenis van den Titan van Bayreuth, de heer Bosmans op zijn speelplan een Wagner-festival geschreven, dat hij ook ten uitvoer bracht, in de maand Februari 1933 . Het bestond uit «De Vliegende Hollander» . . .
 • . . . «Tannhauser», met den tenor Theo Strack, in de titelrol en den bariton Gerhard Husch, als Wolfram, en uit een operaconcert, waarvoor de heer Bosmans , bij het orkest van het huis, nog dat van den Franschen schouwburg had gevoegd. Met dit indrukwekkend ensemble werden, onder zijn eigen leiding, ten . . .
 • . . . troep hier letterlijk uiteenviel, — niet wetend, waar de middelen vandaan te halen om terug te Parijs te geraken. Toen stelde de heer Bosmans , deze menschen in staat om het nog eenmaal met «Prins Igor» te probeeren... en toen liep de zaal vol! Maar de schipbreuk kon . . .
 • . . . te probeeren... en toen liep de zaal vol! Maar de schipbreuk kon daardoor niet meer verhinderd worden, en het gelukte den heer Bosmans twee hoogst waardevolle wrakstukken ervan voor onze opera op te visschen : den bariton George Youreneff en de dramatische zangeres Sandra Yakowlewa, maar, terwijl . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . betaalde de heer Sterkens — evenals vóór hem reeds Derickx en Tokkie het met «De Golem», en Bosmans het met «Mr Wu» gedaan hadden — zijn tol aan de tanende glorie van Eugen d'Albert met de opvoering — de eerste . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . Naurdy, De Jonker (uit Brussel), Jules Gondry en... van het Syndicaat der Toonkunstenaars . Dit laatste, onder het voorzitterschap toen van den heer Flor Bosmans , had aan het College, een heel voorontwerp van exploitatie door 't orkest gezonden, doch met het verzoek erbij om den termijn voor de . . .
 • . . . Vlaamsche Opera op, eerst in «Winternachtsdroom», daarna met een Dansenreeks, voor al de solisten en tenslotte in «Milenka» van Jan Blockx . Flor Bosmans dirigeerde «Winternachtsdroom» en Karel Candael «Milenka». Er waren enkele inzinkingen geweest, als de heropvoeringen van «De Vrijschutter», «De Walkure» en «De Lustige Vrouwtjes . . .
1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)
 • . . . contractbreuk, tot een zeer zware schadeloosstelling aan hen veroordeelde. Maar in afwachting stonden ze dan toch zonder orkest, en het zou de heer Flor Bosmans zijn, de voorzitter van de achtergeblevenen in het Syndicaat , die in dezen hoogen nood als redder voor de zaak zou optreden. Het . . .
 • . . . later zou moeten opengaan, zouden deze muzikanten dan maar die twee weken in de Vlaamsche Opera komen werken, terwijl de heer Bosmans den een nieuw orkest samenstellen zou. Toen 't echter zóóver was, meende Julius Schrey zich met de heengegane orkestleden te moeten solidariseeren, . . .
 • . . . er geen denken kon zijn aan een openingsavond met «Prinses Zonneschijn» en stelden daarvoor «Bruid der Zee» in de plaats, terwijl de heer Bosmans zich sterk maakte om voor den tweeden avond, ook met het geïmproviseerde orkest, «Orpheus» klaar te zetten. En voor de leiding van het inmiddels . . .
 • . . . maar — moegestreden — zag zijn oude, trouwe vriend Derickx ervan af, en beiden trokken ze zich terug voor den heer Fl. Bosmans , die dan ook op Maandag 1 Februari door den Gemeenteraad benoemd werd. Ten titel van proef, voor slechts één jaar. Meteen werd . . .