Advanced Search found 15 item(s) featuring "Fé Derickx"

1939-07 HET TWEE-EN-DERTIGSTE JAAR 1929-30 (August Monet)
 • . . . 1930 : «Falstaff» van Verdi . Alle drie geleid door Julius Schrey en op het tooneel gebracht door den heer Derickx die zich van den heer Engelen had gescheiden en dit jaar zélf den last der regie op zich genomen had. En nog een andere . . .
 • . . . leidde andermaal tot de onvermijdelijke en onverkwikkelijke campagnes en perspolemieken. Dezen keer werden niet minder dan vijf candidaturen tegen die van de heeren Derickx en Tokkie gesteld ! Deze van den heer Van Aert, die in den Gemeenteraad 10 stemmen behaalde, deze van den heer K. . . .
 • . . . (4) deze van den heer Van Deuren (1) en deze van de heeren Versturme en Naurdy — (ieder 0) — terwijl de heeren Derickx en Tokkie met 25 stemmen werden herbenoemd. En ditmaal voor vijf jaar. Maar het Lot zou er anders over beslissen. . . .
1939-07 HET VIER-EN-TWINTIGSTE JAAR 1921-22 (August Monet)
 • . . . op eigen risico en verantwoordelijkheid iemand aanstellen moest om, tijdens zijn ziekte, het bestuur waar te nemen. Deze taak aanvaardden dan de heeren Derickx , Tokkie en Schrey , die erom geprezen dienen te worden, dat zij zoo snel het getij konden doen keeren, het vertrouwen . . .
 • . . . seizoen nog met een gering boni sluiten kon, dan zal dat wel vooral te danken zijn geweest aan «Driemeisjeshuis» hetwelk door het triumviraat Derickx - Tokkie - Schrey op het repertorium werd genomen. Ook werd dit driemanschap door artisten en publiek, naar behooren in het zonnetje gezet, op . . .
1923-01-16 Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: "Hoffmann's Vertellingen" (L.O.)
 • . . . Spel en zang van den heer Wauters wegen te zwaar voor den lichten geest van 't werk. 't Koor zong flink. De regie ( Derickx ) stond op dezelfde hoogte van verleden jaar. 't Orkest, onder de leiding van den heer Bosmans , had goede en minder goede oogenblikken; . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
 • . . . leermeester Frank Van der Stucken . Als interessante gebeurtenis in dit seizoen is nog te vermelden, dat, in hun nood, de heeren Derickx en Tokkie terugkeerden tot den «Faust» van Gounod , zelfs in twee totaal verschillende bezettingen — maar ditmaal met, voor den . . .
 • . . . zélfs van «Hoffmanns Vertellingen» — alle toch vroeger verzekerde successen ! — hadden geen leven in de brouwerij kunnen brengen, en de heeren Derickx en Tokkie mogen er wel om geprezen worden — als ze 't zichzelven niet als 'n penitencie tot het bekomen eener absolutie . . .
1939-07 HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 (August Monet)
 • . . . voetlicht trotseerde. De menschen vonden het in 't algemeen zoowat stapelzot, maar ze kwamen er tenminste toch voor. Deze «tol», door de heeren Derickx en Tokkie aan het modernisme betaald, zal hun wel niet zwaar gevallen zijn, als ze met «Johnny leidt den dans» toch vijf . . .
 • . . . beteekenen. Het stuk haalde met groote moeite slechts zijn... derde opvoering ! Het onverwacht succes van «Johnny leidt den dans» had de heeren Derickx en Tokkie aangespoord tot nóg zulk ultramodernistisch experiment. Zij zouden namelijk de trilogie van Malipiero — drie éénacters — opvoeren, . . .
 • . . . de nagedachtenis van Franz Schubert , die toen een eeuw lang dood was. En met nóg een piëteitvolle rouwhulde hadden de heeren Derickx en Tokkie dit seizoen ingezet : Den ochtend van den openingsdag waren ze naar 't Schoonselhof getogen om bloemen te leggen op . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . van «Arendsnest» en van «De(n) Smid van den Vrede», leidt het sedert jaren van zegepraal tot zegepraal. De huidige bestuurders -- de H.H. Fé Derickx en Bernard Tokkie , die een der stichters, wijlen Henry Fontaine, aan het roer vervingen, hebben beiden de heroïsche tijden van de . . .
 • . . . de Vlaamsche cultuur ten spijt, vol te houden tot het einde, dat glorierijk mocht heeten... Tot de glorie der Opera hebben Derickx en Tokkie in aanzienlijke mate bijgedragen... Het samenbrengen van een gezelschap voor den éénigen lyrischen schouwburg der Nederlanden -- in Holland is . . .
1939-07 HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23 (August Monet)
 • . . . zoo ontijdig geopend was, bleek langen tijd al zoo moeilijk op te lossen als nadien zoovele ministerieele crisissen het zouden zijn. Het triumviraat « Derickx - Tokkie - Schrey » heeft de zaak weer vlot gebracht, het gaat weer goed, het vertrouwen is herwonnen, — laat ze blijven ! Maar, . . .
 • . . . de kansen en mogelijkheden, pro en contra, tegen elkaar te hebben opgewogen, schrokken deze heeren zeiven voor het risico terug. Een moment dachten Derickx en Schrey aan een associatie en aan den toenmaligen schepen van Schoone Kunsten, den heer Junes, zonden ze een schrijven, waarin ze . . .
 • . . . Flor Alpaerts , en als deze heeren de bepalingen van het gastboek nevarietur aanvaardden, en zonder eenige conditie haar handhaafden, terwijl de combinaties Derickx - Schrey en Judels-Swolfs het strijdperk verlieten, dan bleef er den Gemeenteraad niets anders over dan de heeren Steurbaut en Alpaerts te . . .
 • . . . — door Jac Urlus den heer en Steurbaut en Alpaerts aanbevolen. Op 23 Januari van 1923 werd het gouden tooneeljubileum van Fee Derickx gevierd. Het gebeurde met een opvoering van «Herbergprinses», waarbij het enthousiasme van den avond wel héél veel van de vertolking goedmaken moest, 's . . .
1932-01-08 De Gijli(e)dioten (Victor J. Brunclair)
 • . . . met de hand op het nieuwe lastkohier. Hendrik Diels , vindt bij hem genade, omdat hij toevallig door de directie Tokkie - Derickx werd aangeworven. Ja Rip, vitriool in een vulpen is goed, maar je, o pardon, gaai moet daarbij eerst kunnen schrijven. . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . creatie — al was 't maar één dag — aan de Monnaie den vóórrang zou geven. Doch ditmaal lieten de heeren Derickx en Tokkie zich niet «schuren». De eerste opvoering ten onzent — op Zaterdag 24 Maart 1928 — ging enkele dagen deze . . .
1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
 • . . . J. Ooms, E. Kesner, Mezzo-sopranen: A. Plato, D. Drost-Van Wely, R. De Vroe, I. De Borger. Zoo heel veel veranderingen brachten de heeren Derickx en Tokkie niet aan hun troep. Zij zagen af van de medewerking van Karel Candael, en Mevr. Darney, als de heeren Bloemgarten . . .
 • . . . blijven? Na de eerste opvoering, die een werkelijk alles belovend onthaal had genoten, viel Mevr. Faniella wegens ziekte uit, en toen de heeren Derickx en Tokkie , de «Marschallin» uit Dusseldorf, mevr. Schutzendorf naar hier hadden gekregen, werd mevr. Belloy — de «Rozenkavalier» zèlf nog wel! — . . .
 • . . . in de beste conditie hadden geschenen. Na een pauze van bijna een half uur, — de drie fatale kloppen — en de heer Derickx vóór 't gesloten doek, vaal en met moeite zijn woorden uitwringend : «Dames en heeren, Mevrouw Belloy heeft daareven hetzelfde gekregen als verleden week. . . .
 • . . . publiek naar huis moet gezonden worden. Ik kan het niet helpen ...de tegenslag is ons te machtig!» ...En achter het gordijn teruggekeerd, barstte Fee in tranen uit. Voor de volgende «Rozenkavalier» voorstelling was mevr. Faniella weer op haar post en werd Mevr. Belloy in de titelrol vervangen door . . .
1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
 • . . . D. Drost-Van Wely, R. De Vroe. De goede verwachtingen, het optimisme, het vertrouwen, door het welslagen van hun eerste jaar bij de heeren Derickx en Tokkie gewekt, lieten zich nauwelijks schokken door de jobstijding, die hun tijdens den Zomer had bereikt en die luidde dat, in . . .
 • . . . Carl Goldmark . Emiel Wambach was op 6 Mei 1924 overleden en vooraan op hun speelplan hadden de heeren Derickx en Tokkie een herdenkingsavond voor hem geplaatst, die natuurlijk uit «Quinten Massys» moest bestaan. Hij kon echter slechts op 2 November . . .
 • . . . waarvoor Franco Alfano nog eens uit Turijn overgekomen was. De Koningin liet zich door den heer gouverneur, baron Holvoet de heeren Derickx en Tokkie , Schrey en Franco Alfano voorstellen en verzocht hun, Haar hartelijkste gelukwenschen over te brengen aan al . . .
 • . . . over te brengen aan al de vertolkers. «Ik heb veel hooren spreken over Uw schouwburg, zoo zei ze schier woordelijk tot de heeren Derickx en Tokkie , en ik heb er vooral veel goéds over hooren zeggen. Men zegt héél veel goeds over de Vlaamsche . . .
 • . . . rekenschap heb kunnen geven over uw werk, nu zie ik al mijn verwachtingen overtroffen. Laat mij U wél hartelijk feliciteeren». Toen de heeren Derickx en Tokkie alzoo den koninklijke sanctie over hun werk zagen neerdalen — ja, de historie der Vlaamsche Opera is altijd . . .
 • . . . feilen en onverkwikkelijken woordenstrijd die er in den Gemeenteraad, op Maandag 12 Januari, over geleverd werd, was : de herbenoeming van de heeren Derickx en Tokkie , maar... met sléchts één stem meerderheid ! De heeren Judels en Swolfs waren zelven de eersten om in te zien, . . .
 • . . . ze zich nu ook den terugweg naar de Opera hadden afgesneden, en voor de rest van het seizoen moesten de heeren Derickx en Tokkie het dus maar zónder kunstadviseurs stellen. De eerste prestatie die zij dan, zóó aan hun lot en hun eigen kunstzin . . .
 • . . . zich geschokt voelden in hun voornemen van toén, om voor Februari van het volgend jaar, de opzegging van 't bestuurschap aan de heeren Derickx en Tokkie voor te stellen. Te méér daar deze heeren nauwelijks een maand nadien — op Zaterdag 21 Maart — nóg . . .
 • . . . twee complete heropvoeringen van den «Ring» besloten werd, dan zal men wel moeten gelooven, dat zulks «in schoonheid» gebeurde en dat de heeren Derickx en Tokkie er hun nog zóózeer wankele positie niet weinig door hadden geconsolideerd. Bij deze Ringopvoeringen had de heer Urlus alleen voor . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . gebracht door den heer Mutzenbecher en gedirigeerd door den componist zelf. Dan betaalde de heer Sterkens — evenals vóór hem reeds Derickx en Tokkie het met «De Golem», en Bosmans het met «Mr Wu» gedaan hadden — zijn tol aan de tanende . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . niet minder dan... zes binnengekomen. Men ziet, dat de Staatssubsidie haar effect niet gemist had. Dat waren dan de candidaturen van de heeren Derickx en Tokkie , Louis De Backer, Bernard Naurdy, De Jonker (uit Brussel), Jules Gondry en... van het Syndicaat der Toonkunstenaars . Dit laatste, . . .
 • . . . meende het College niet te moeten ingaan, en meteen wees het al de ingekomen candidaturen van de hand, behalve die van de heeren Derickx en Tokkie . Dezen heeren echter was als voorwaarde gesteld, dat zij zich door de heeren Judels en Swolfs als adviseurs zouden laten . . .
 • . . . 16 Februari werd door de Commissie van Schoone Kunsten ook gunstig advies uitgebracht, en op Maandag 19 reeds zagen de heeren Derickx en Tokkie zich bij eenparigheid van stemmen door den Gemeenteraad tot directeuren benoemd. Hun eerste bestuursjaar is, over zijn geheel, een der . . .
 • . . . der openingsvoorstelling, op Zaterdag 15 September 1923 , met «Lohengrin» er eene van volkomen heropstanding. Het eigenaardige dezer eerste zege voor de heeren Derickx en Tokkie en mede voor hun kunstadviseurs, was, dat zij bijna geheel door Nederlanders werd behaald. In deze «Lohengrin» bezetting waren inderdaad . . .
 • . . . Fransche muziek : De opvoering van «Penelope», van Gabriel Fauré , op Zaterdag 15 Maart 1924 . De leiding hadden de heeren Derickx en Tokkie toevertrouwd aan den heer Rhené Bhaton, den dirigent der Pasdeloupconcerten te Parijs. Het nationaal repertorium kende dit jaar echter zoo . . .
 • . . . 19 April 1924 met een bedrijf op een tekst van Hendrik Van Rooy : «Anita». Dit eerste seizoen van de directie Derickx en Tokkie werd ook zeer sterk gekenmerkt door de werkelijk triomfantelijke herintrede van «Tristan en Isolde». Eerlijk gezegd... een gouden zondvloed verwachtte . . .
 • . . . Jac Urlus uit moest komen. Een tweede, misschien een derde opvoering, waren nog voorzien, maar zóó geweldig werd de toeloop, dat de heeren Derickx en Tokkie beslag legden op alle avonden die de heer Urlus dit seizoen nog voor «Tristan» vrij kon maken. En zoo werd . . .
 • . . . Cauwelaert, Emiel Wambach , bestuurder van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , Coryn , bestuurder van de Fransche Opera en Derickx , uit naam van de Vlaamsche Opera , een laatsten afscheidsgroet uitspraken, en in de Kerk van Sint-Eaurentius, waar de uitvaart geschiedde, zongen de . . .
 • . . . held van den avond begroet door de fanfare uit zijn eigen «Smid van den Vrede». Feestredenaar was Maurits Sabbe , dan sprak Fee Derickx hem als zijn directeur en zijn zoo lang trouwe kameraad toe, en uit de geestige rede van Dr De Gruyter , die . . .
1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)
 • . . . in April uitgebroken conflict hadden den heelen Zomer doorgewerkt, en enkele dagen slechts vóór dat ze hun seizoen moesten openen, stonden de heeren Derickx en Tokkie voor dézen fraaien toestand: dat ongeveer de helft van hun gezelschap — en dan uitsluitend mannen! — liever dan hun . . .
 • . . . nummer van 5 September 1931 van het «Antwerpsch Tooneel» schreven, had op 22 Augustus alléén nog maar een mirakel de heeren Derickx en Tokkie kunnen redden. Hun tegenpartij had haar grofste geschut tegen hen opgesteld. Die 22ste Augustus was een Zaterdag en in . . .
 • . . . Hun tegenpartij had haar grofste geschut tegen hen opgesteld. Die 22ste Augustus was een Zaterdag en in den voormiddag, terwijl de heeren Derickx en Tokkie in het theater waren, was ten hunnen huize een deurwaarder verschenen die, tot betaling van de schadeloosstelling waartoe ze verwezen . . .
 • . . . heropenen, zijn Mevr. Wed. Louis Sheid en de heeren Willy Friling, Henri Fester, François Franck, Louis Franck en Enrique Mistler. Als de heeren Derickx en Tokkie de heengegane krachten, onder wie vele van het eerste plan en die het kostbaarst voor het repertorium waren, toch zoo . . .
 • . . . «dissidenten» na, eischten ze, dat dezen verwijderd zouden worden. Tot zóólang zouden ze niet spelen. Onder de vele goede redenen, die de heeren Derickx en Tokkie meenden te hebben om niét op dit ultimatum in te gaan, was deze : dat zij daardoor gezondigd zouden hebben . . .
 • . . . reeds had aanvaard — ontvingen ze, denzelfden avond nog, een telegram waarin hij voor den post bedankte. Onder deze omstandigheden meenden de heeren Derickx en Tokkie dat er geen denken kon zijn aan een openingsavond met «Prinses Zonneschijn» en stelden daarvoor «Bruid der Zee» in de . . .
 • . . . tot de huldiging van den Vlaamschen tooneelschrijver Lodewijk Scheltjens , op Zondag 27 December 1931 , — des namiddags — de heeren Derickx en Tokkie van zijn zangspel in één bedrijf «De Schabeletter», waarop Cesar Hinderdael muziek had gezet, een uniekgebleven voorstelling deden . . .
 • . . . kunnen héraanvatten ! Den dag, dat door den Gemeenteraad officieel tot het openstellen van de directie werd besloten, was dezelfde waarop de heeren Derickx en Tokkie hun proces tegen de afgescheurde artisten wonnen en waarop de gastvoorstelling van Melchior in «Tristan en Isolde» een hunner meest . . .
 • . . . stop te zetten, wilde de heer Tokkie nog opnieuw zijn candidatuur stellen, maar — moegestreden — zag zijn oude, trouwe vriend Derickx ervan af, en beiden trokken ze zich terug voor den heer Fl. Bosmans , die dan ook op Maandag 1 Februari door . . .
 • . . . dat de Stad toen bezuinigde, door de toelage aan de Fransche Opera geheel af te schaffen. Dit laatste seizoen der directie Derickx en Tokkie werd op Zaterdag 23 April 1932 besloten met een ware apotheose ter hunner eer. Een werkelijk verbazende hulde werd . . .
 • . . . in de «fiere halle» van den Wartburg, wanneer zij denzelfden morgen plechtig ten Stadhuize ontvangen waren geworden. «Wij hebben, — zoo schreef later Fee Derickx in zijn «mémoires» — met den moed der wanhoop getracht, dit alles te boven te komen, en nu dat we heengaan, na 38 . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
 • . . . van 117.000, 0 fr. ! Daarbijgeteld, het overschot van het speeljaar 1928-1929 — dat 56.026, 8 fr. bedragen had, — stonden de heeren Derickx en Tokkie dus met een boni van 173.026, 8 frank. Maar, volgens de toen nog geldende bepaling van het gastboek, moesten ze . . .
 • . . . deze vraag in den Gemeenteraad verzet moest ontmoeten, dan zou men het hebben begrepen, mocht het het feit gegolden hebben, dat de heeren Derickx en Tokkie , alzoo, buiten hun wedde als bestuurders, in die zeven jaren, geen cent zouden hebben verdiend. Maar... juist het omgekeerde gebeurde. . . .
 • . . . die zeven jaren, geen cent zouden hebben verdiend. Maar... juist het omgekeerde gebeurde. Diégenen onzer «vroede vaderen» wie de herbenoeming van de heeren Derickx en Tokkie , tot tweemaal toe, een scherpe doorn in den teen was geweest, meenden thans tot den laatsten scrupel van hun pond . . .
 • . . . wereldtentoonstellingen geworden zijn. Maar wat dat betreft, zullen de schouwburgbestuurders nu eenmaal nooit wijzer worden. Na afloop van de Tetralogie zei de heer Derickx ons, dat de ontvangsten nauwelijks toereikend waren geweest om de cachetten van Urlus te betalen! Ook waren ze reeds vleugellam geslagen, op 't moment . . .
 • . . . halve maand te spelen, en dat zij dus in ieder geval deze twee weken loon zouden verliezen. Deze thesis werd door de heeren Derickx en Tokkie weersproken met het argument, dat zij in Januari reeds al de artisten, wier contract zij voor 't volgend seizoen wenschten . . .
 • . . . géén contract meer wenschten af te sluiten, die dus deze twee verloren weken niét meer zouden kunnen inwinnen — dézen betaalden de heeren Derickx en Tokkie volle salaris voor die twee weken uit. Als de artisten tot het Gemeentebestuur een verzoekschrift richtten, teneinde de directeuren officieel . . .
 • . . . dan ook uit het overdreven percentage van de operette op het repertorium, ...wanneer het toch uitgemaakt was, dat juist de operette de heeren Derickx en Tokkie van een totaal failliet had kunnen redden. Ook beschikte de Gemeenteraad afwijzend over deze petitie en stemde met de vervroegde . . .
 • . . . Hougaerts, I. De Borger, «Muschal» : R. Christiane, vier elfen : J. Calewaert, E. Kesner, I. De Borger en I. Boyen. Regie van F. Derickx , leiding van J. Schrey . Dat van «Judith» — op Zaterdag 17 Januari 1931 — «Judith» : mevr. R. Christiane, «Holofernes» . . .
 • . . . Christiane, «Holofernes» : K. gaers, «De Dienstmaagd» : mevr. F. Hougaerts, «Ozias» J. Heirstrate, «Bagaos»: J. Loos, «Een soldaat» : M. Rudels. Regie F. Derickx . Leider : J. Schrey . En het eerste programma van «De verzonken Klok» van Respighi — op Dinsdag 31 . . .
 • . . . Heirstrate, «De Schoolmeester» : W. Keizer, «De Barbier» : M. Rudels, de drie elfen : H. Ségard, J. Calewaert, I. Boyen. Regie : F. Derickx . Leiding : J. Schrey . Ottorino Respighi was opzettelijk naar hier gekomen had alle laatste repetities bijgewoond, maar werd den . . .
 • . . . mate aanwezig : Bloemen, cadeaux, speeches en tooneelkussen, met tranen besprenkeld, met de macht... Wie kon toen denken, dat nauwelijks veertien dagen later, « de Fee » voor het grootste deel van zijn artisten... de «Publieke Vijand nummer 1» zou zijn? Dit seizoen werden de tien operas van
 • . . . het foyer van den schouwburg, waar reeds dat van Keurvels was aangebracht, en op 21 Maart 1931 wijdden de heeren Derickx en Tokkie dan nog een voorstelling aan zijn nagedachtenis, die bestond uit het stuk van den openingsavond in 1893 :