Advanced Search found 22 item(s) featuring "Joris Diels"

1935-03-17 K.N.S. "Volpone", door Ben Jonson (Victor J. Brunclair)
 • . . . ongemeen plastisch en de weelderige Venitiaansche courtisane van J. de Coen, misschien een ietsje te Rubeniaansch. Maar de monumentaalste verschijning was die van Joris Diels als de Capitano «Leone», die in stormachtigen bravoursiijl akteerde, en van allen het meest den grotesken speeltrant, die hier gaanden was, benaderde. Een . . .
 • . . . raadszitting en het bezoek van Camina bij Corbaccio, heusche paneelen vol schoonheid van kleur en lichtspel. Aankleeding en spelleiding met meesterhand doorgevoerd door Joris Diels . «Volpone» plaatste meteen onzen schouwburg weer op het kultuurpeil, waar hij zich naar onze meening, bestendig moet ontwikkelen. V.J.B. . . .
1935-12-21 "2x2: liefde" door Valentin Katajew (Victor J. Brunclair)
 • . . . lof. Wij herkenden in de korte spreekkoren en groepsbeelden onmiskenbaar reminescencies van Alex. Granovsky , maar dit belet ons niet den heer Diels andermaal om zijn kleurige, vaste regie geluk te wenschen. V.J.B. . . .
1929-10-26 Tooneel K.N.S. "Hij die de klappen krijgt" door L. Andrejew (Victor J. Brunclair)
 • . . . als Mancini was Angenot er heelemaal naast en zijn sardonische lach klonk doodgewoon artificieel. De heer Cauwenbergh was een zwaarlijvige jockey. De heer Diels speelde zijn macabere rol naar behooren. Maar de grootste pret hebben wij beleefd aan het clownenpaar van het tweetal Janssens. Hun fijferdeuntje kwam echter . . .
 • . . . pret hebben wij beleefd aan het clownenpaar van het tweetal Janssens. Hun fijferdeuntje kwam echter te zichtbaar uit de koelissen. De regie van Joris Diels verdient allen lof. De massabeweging was schilderachtig geordend. . . .
1929-03-25 Nieuwsjes uit de tooneelwereld (J.B.)
 • . . . de nagedachtenis van den bestuurder van de Nederlandschen Schouwburg . Twee der jongste acteurs van den schouwburg , nl. de heeren Joris Diels en Jozef Gevers hebben daarop verleden Zondag toen de akelige hoofdredacteur van "De Nieuwe Gazet" in den schouwburg was deze uit . . .
1933-12-09 K.N.S.: "De Zaak Dreyfus" door Hans Rehfisch en W. Herzog (Victor J. Brunclair)
 • . . . keurig en sober spel leverde en zich hierdoor zeker voor de toekomst het vrijgeleide naar interessanter werk heeft veroverd. De spelleiding was bij J. Diels in goede handen en zooals hij het tijdsdecorum in al zijn bizonderheden heeft opgetimmerd getuigt dit bij hem voor een uitzonderlijken zin voor . . .
1928-10-12 "De komedie van het geluk" in de Nederlandse Schouwburg, Antwerpen (Paul de Mont)
 • . . . hij druk is nagebootst geworden : hem komt de verdienste toe een voorloper geweest te zijn. Vertaler en regisseur van het spektakel was Joris Diels , die door De Gruyter met een paar andere krachten enkele malen zelfstandig werkzaam gezet wordt. Ik meen dat het ogenblik gekomen . . .
 • . . . dooreenlopen ; anderzijds een materiaal, zoals in al de staande schouwburgen, niet speciaal voor de vertoning ontworpen maar uit schermenarsenaal te halen. Wel, Diels heeft het klaargesponnen om daarmee een stijlvol spektakel te geven. Het is een legende -- die best uit de wereld geholpen wordt -- dat . . .
 • . . . bijgewoond dat een première, zooals hier, zonder één hapering van stapel liep. Er werd verstandig gespeeld -- en dat is niet te onderschatten. Joris Diels is een onderlegd, gewetensvol vakman die een ensemble weet te leiden. Hij kent goed Nederlands, wat uit zijn verzorgde vertaling blijkt, en bezit . . .
1936-05-19 't Is wreed in de wereld (J.V.G.)
 • . . . der zonen bekoorden, terwijl ten slotte Jos Gevers een bijzonder plezierig beeld van de beschonken tafeldienaar Antoine gaf. Vooraleer wij de regie van Joris Diels volledig kunnen waardeeren, is het noodzakelijk dat hij bij de volgende voorstellingen met de zweep achter de vertolkers gaat om meer zwier en . . .
 • . . . maar vermindert geenszins de oprechte sympathie die wij haar toedragen. Enkele tekortkomingen beletten inderdaad geenszins te mogen besluiten dat het eerste bestuursjaar van Joris Diels meer dan gewoon bevredigend mag aanzien worden, en voor de volgende jaren, wanneer ook de ondervinding hare rechten zal opeischen en doen gelden, . . .
1934-05-08 De Bultenaar (J.V.G.)
 • . . . Het lijdt geen twijfel dat het publiek van voor vijftig jaar zich bekocht zou gevoeld hebben. Deze voorstelling stond onder de leiding van Joris Diels die naar hartelust in het rommelige schermen-magazijn van den schouwburg had mogen putten en er in slaagde passende decors samen te . . .
1936-05-20 Vorstenschool (Estheticus)
 • . . . manier weten te doen aanvoelen, met een koninklijke waardigheid en een distinctie die onweerstaanbaar wisten te bekoren. Van den fantastischen koning George gaf Joris Diels een aardige verwezenlijking in het wuffe nachttooneel met den kleermaker, met een krachtige reactie op Hestelfeld. Het ensemble-tooneel rond de drinktafel is met . . .
1937-02-09 De Figurant van de Opera (Jacques Van Ginneken)
 • . . . enkele vluchtige verschijning bedeeld (?) werden, alleen maar Edward Delen een paar maal meer mocht opkomen, als de niet verhoorde verliefde. Misschien kan Joris Diels als regisseur het onheil met de volgende vertooningen wat kleiner maken met het tempo wat scherper op te voeren. De ensceenering was verzorgd . . .
1934-01-30 Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "Vier dagen uit het leven van een onfatsoenlijk meisje", door R. Bernauer en R. Oesterreicher (J.V.G.)
 • . . . twee voorname, zijn er nog eene massa rollen van ondergeschikt belang, die bijna het gansche gezelschap voor het voetlicht brengen, en waartusschen vooral Joris Diels als de docent (misschien wat al te sterk naar den kant van de klucht getrokken), W. Benoy (een typische vorst Ebersmark), . . .
 • . . . (een typische vorst Ebersmark), Charles Janssens als de dansleeraar en de karikaturale politiekommissaris van Arthur Van Thillo opvielen. De regie van Joris Diels bleek voldoende. De opvoering verwierf veel bijval, die echter in hoofdzaak, en terecht, voor Ida Wassermann bestemd bleek. J.V.G. . . .
1927 "De Nibelungen" in den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
 • . . . dan gedeclameerd werd, en toch ging er van den tekst weinig of niets verloren. De groote revelatie van deze opvoering is zonder twijfel Joris Diels , die zich in Siegfried op meesterlijke wijze heeft doen gelden. Als hij tot nog toe weinig voldoening geschonken heeft -- wat wij alleen . . .
1937 De Lucifer van Joris Diels (Willem Putman)
 • . . . DE «LUCIFER» VAN JORIS DIELS . Dit is een zeer statige vertooning geworden. Rijk. Men is haast geneigd te zeggen : iets overdadig. Maar in zijn geheel was . . .
 • . . . geneigd te zeggen : iets overdadig. Maar in zijn geheel was het een glanzend attest van het voorname peil, dat onder directie van Joris Diels , door den Nederlandschen Schouwburg van Antwerpen is bereikt. In het kader van de feestelijkheden ter gelegenheid der hoogdagen van de Vlaamsche . . .
 • . . . Rafaël op een ontroerende wijze. Een der glanspunten van de vertooning was de heerlijk-teedere aanspraak, waardoor zij Lucifer van de zonde wil afhouden. Joris Diels zelf is Lucifer, een vurige belichaming van nobelen trots, die tot verwaten hoogmoed groeit. Groot, zoo in houding als in dictie. En steeds . . .
1932-01-25 Nederlandsche Schouwburg Antwerpen: Opvoering van "Het Standbeeld van Generaal Regan" (George A. Birmingham) (J.V.G)
 • . . . Waar nu dit stuk mank gaat door een te kort aan actie, konden ook de vertolkers er niet in slagen het te redden. Joris Diels hield de leiding en verdient vooral geloofd om zijne blijkbare pogingen de fantasie in de bedoelingen van den auteur te onderlijnen. Het bleek . . .
1932-01-08 De Gijli(e)dioten (Victor J. Brunclair)
 • . . . fossiel dat men als zoodanig moet behandelen. Geen van zijn daden of ze is geniepig berekend. Bij hem geen objectief oordeel. Een bewijs: Joris Diels , onze nationalistische regisseur, wordt op grond van zijn principieele houding in het jejijjou-gegijgijlie konflikt met broodroof gedreigd, want Rip raadt W. . . .
 • . . . regisseur, wordt op grond van zijn principieele houding in het jejijjou-gegijgijlie konflikt met broodroof gedreigd, want Rip raadt W. Benoy aan Diels uit te schakelen met de hand op het nieuwe lastkohier. Hendrik Diels , vindt bij hem genade, omdat hij toevallig door de directie . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . eerste opvoering zou zijn, niet uitgesloten is. Uit den verderen loop van ons gesprek, vernamen wij verder nog dat Ch. Gilhuys , Joris Diels en de bestuurder zelf, de leiding der op te voeren werken op zich zullen nemen, terwijl het gezelschap, op Rienk Brouwer na, die . . .
1937-01-13 De Klucht van den braven Moordenaar (J.V.G.)
 • . . . de hand, maar is ten slotte toch niet bepaald storend, noch hinderlijk om het plezier in eenigermate te verminderen. Onder de leiding van Joris Diels werd van dit stuk eene kleurrijke voorstelling gegeven, waar alles nog niet precies gesmeerd liep, maar waarmede toch de auteur op voortreffelijke wijze . . .
1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
 • . . . maal op 31 December 1938 — was er een nationale : «Pierlala» muziek van Daniël Sternfeld op een scenario van Joris Diels . Slechts één hier nog niet geziene operette, dit speeljaar : «Victoria en haar Huzaar» van Paul Abraham , op Zaterdag 8 . . .
1938-11 Beatrijs te Knokke-Zoute (Willem Putman)
 • . . . dadelijk de speelster noemen ; Jet Naessens en haar plaatsen aan de spits van de reeks speelsters en spelers, o. w. Ida Wasserman, Joris Diels , Ben Royaards enz., die allen met bewonderenswaardige overgave hebben «gediend». Jet Naessens is er in geslaagd tegelijk teeder en tragisch te zijn. Zelfs . . .
1934-11-01 Uit Tijdschriften: Wie doet er op dit ogenblik niet aan spreekkoor? (Anon.)
 • . . . over te nemen. «Tooneelleven» orgaan van A.K.V.T. wil vooral bondsorgaan zijn. In de eerste twee nummers dient J. v.d. Schelde den heer J. Diels van repliek, zonder nochtans duidelik te zeggen wat bedoelde heer had voorgeschoteld. Intusschen gaat het nog eens over volksverbondenheid en die groep «homogeen . . .
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
 • . . . herinneringen van De Gruyters vrienden. Thans ligt voor ons een uitstekend boekje met vele portretten verlucht: "Dr J.O. de Gruyter" door Joris Diels (uitg. G. de Meijer, 87 Helmstraat, Borgerhout). Hieraan ontleenen wij het volgende: Een zeer vitale geest. "Wij hebben hem niet genoeg bemind". Onder . . .
1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)
 • . . . Meire en Demers . Het bekroonde spel van Meire werd vertolkt op de groote markt te Antwerpen onder leiding van Joris Diels , die lid van de jury is geweest en zich herhaaldelijk met hoogen lof over het bekroonde werk uitsprak. Het is verheugend dat er . . .
 • . . . zoo onvermengde vreugde en zoo dapperen ijver geven willen aan de verdediging van werk van eigen bodem. En als een dergelijke regisseur dan Joris Diels heet, weten wij in elk geval, dat diens enthousiasme toch altijd een minimum waarborgt van goeden smaak en literaire waarde. Zooals men verwachten . . .