Advanced Search found 23 item(s) featuring "Julius Schrey"

1922-04-12 De Walkure (Anon.)
 • . . . ons een Bruunhilde gaf, zooals we nooit te aanschouwen kregen. Over het orkest straalde in ruime mate de glans van den avond uit. Schrey hield zijn flinke schaar op waarlijk meesterlijke wijze in handen en haalde er een maximum van leven en expressie uit. (Voor Schrey . . .
 • . . . Schrey hield zijn flinke schaar op waarlijk meesterlijke wijze in handen en haalde er een maximum van leven en expressie uit. (Voor Schrey wordt als aangeboden eereavond 't muziekschandaaltje van "Driemeisjeshuis" aangekondigd. Blijkbaar een vergissing. Of schuilt daar 'n ironische bedoeling onder. Alle artisten toonden zich voor . . .
1939-07 HET TWEE-EN-DERTIGSTE JAAR 1929-30 (August Monet)
 • . . . : «Lara», van Armand Marsick . Op Zaterdag 15 Februari 1930 : «Falstaff» van Verdi . Alle drie geleid door Julius Schrey en op het tooneel gebracht door den heer Derickx die zich van den heer Engelen had gescheiden en dit jaar zélf . . .
1927-04-05 Pelléas en Mélisande (Anon.)
 • . . . wat zij voor te brengen had was Mej. Calewaert. Goede verschijning merkte zijnerzijds de heer Jochem in het laatste bedrijf. Dat de heer Schrey zijn orkest vast in handen hield, is natuurlijk niet verwonderlijk. Maar minder aangenaam moest het voor hem wezen, dat hij bij gebrek aan voldoende . . .
1939-07 HET VIER-EN-TWINTIGSTE JAAR 1921-22 (August Monet)
 • . . . moest om, tijdens zijn ziekte, het bestuur waar te nemen. Deze taak aanvaardden dan de heeren Derickx , Tokkie en Schrey , die erom geprezen dienen te worden, dat zij zoo snel het getij konden doen keeren, het vertrouwen bij het publiek en den werklust bij . . .
 • . . . gering boni sluiten kon, dan zal dat wel vooral te danken zijn geweest aan «Driemeisjeshuis» hetwelk door het triumviraat Derickx - Tokkie - Schrey op het repertorium werd genomen. Ook werd dit driemanschap door artisten en publiek, naar behooren in het zonnetje gezet, op den sluitingsavond van dit . . .
1923-10-19 Pinksternacht (L.O.)
 • . . . voor de balletonderneming der Vlaamsche Opera . 't Muzikaal gedeelte der dansen overtrof in ruime mate dat van het " Russisch ballet ". Schrey treft door zijn leiding wonderwel de versmelting van dans en orkest en brengt trots het begeleidend karakter van alle dansmuziek den inhoud der uit . . .
1923-10-05 De Vrijschutter (L.O.)
 • . . . den besten dunk gaf. De ouverture blonk uit door een meesterlijk geleid, zeldzaam geëvenaard evenwicht. De prestatie van het orkest en den leider Julius Schrey behield overigens in heel het werk supérieure beteekenis door de genuanceerde fijnheid der begeleiding en de intensiteiet der illustreerende gedeelten. In het koor . . .
1936-03-03 Prins Igor (L.O.)
 • . . . plaats. Mej. Briffaux maakte goed figuur in de ver van dankbare rol, die zij als vrouw van Igor te vervullen had. De h. Schrey , met de uitvoering van de interessante partituur gelast, had in het orkest zijn gelukkigste monumenten met de vertolking van de Ouverture en de dionysisch-opgezweepte . . .
1921-11-08 "Prinses Zonneschijn" in de Vlaamsche Opera te Antwerpen (Anon.)
 • . . . eersten Skjald door iemand, die nog alles te leeren heeft. t' Was een lust voor het oor om aan het door den h. Schrey goed geleide orkest te luisteren, - een lust voor 't oog om de bijzonderheden der regie te volgen. Onverantwoordelijk is echter het lawaai, dat . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . Paul Gilson , August de Boeck , Emile Wambach , Alpaerts , Lodewijk Mortelmans , Edward Verheyden , Jul. Schrey , Van Oost , Jef van Hoof , Jozef Ryelandt .. aan de wereld geopenbaard. Zij heeft het Vlaamsch publiek in . . .
 • . . . te weinig bekende meesterwerk van Verdi . Het is algemeen bekend, dat de Opera een orkest bezit van allereerste gehalte. Julius J. B. Schrey , de komponist van «Arendsnest» en van «De(n) Smid van den Vrede», leidt het sedert jaren van zegepraal tot zegepraal. De huidige . . .
1939-07 HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 (August Monet)
 • . . . kleinere rollen de dames Calewaert, De Borger, Lindemann, Kesner, Derèse, Boyen en Verhoeven en de heer en Vercamer, Cohen en Ledez moesten instaan. Julius Schrey leidde deze vervaarlijke partitie, terwijl de regie aan den heer Engelen was toevertrouwd. De opvoering van «Keizer Karel», van de heer en
1939-07 HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23 (August Monet)
 • . . . bleek langen tijd al zoo moeilijk op te lossen als nadien zoovele ministerieele crisissen het zouden zijn. Het triumviraat « Derickx - Tokkie - Schrey » heeft de zaak weer vlot gebracht, het gaat weer goed, het vertrouwen is herwonnen, — laat ze blijven ! Maar, na nog eens, met . . .
 • . . . pro en contra, tegen elkaar te hebben opgewogen, schrokken deze heeren zeiven voor het risico terug. Een moment dachten Derickx en Schrey aan een associatie en aan den toenmaligen schepen van Schoone Kunsten, den heer Junes, zonden ze een schrijven, waarin ze zich wel bereid verklaarden . . .
 • . . . Alpaerts , en als deze heeren de bepalingen van het gastboek nevarietur aanvaardden, en zonder eenige conditie haar handhaafden, terwijl de combinaties Derickx - Schrey en Judels-Swolfs het strijdperk verlieten, dan bleef er den Gemeenteraad niets anders over dan de heeren Steurbaut en Alpaerts te benoemen, en . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37 (August Monet)
 • . . . een uitverkocht huis, een alleszins waardige opvoering van het «Bühnenweihfestspiel» leveren. In dit seizoen — op Donderdag 3 December 1936 — was Julius J. B. Schrey overleden. . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
 • . . . anders, dit jaar wel niets zou gekomen zijn, — verzekerden zich daarvoor de medewerking van Jac Urlus en vertrouwden de leiding toe aan Julius Schrey . . . .
1921-10-23 De Vliegende Hollander (Anon.)
 • . . . maar voldeed voor 't overige veel beter dan in "Fidelio". Het koor, maar vooral dat der mannen, zong en acteerde voortreffelijk. De heer Schrey hield het orkest stevig in handen, en zou voorzeker nog beter resultaat verkregen hebben, indien het gemis aan het noodige aantal strijkers niet zooveel . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . G. Vercamer, K. Jochem, J. Schneider en Cohen en de «Nazarener» : de heer A. De Quick. De regie was van Henri Engelen, Julius Schrey dirigeerde en mevr. Serverius voerde zelf den dans der zeven sluiers uit. Met de belangstelling voor elk nieuw werk van Eugen . . .
1927-01-11 Jenufa (L.O.)
 • . . . blijk van goede ?richting, maar voelt zich nog niet thuis in de ensembles. Lenig klonk het orkest onder de leiding van den heer Schrey en zeer verdienstelijk was de tooneelschikking en de ensceneering van den h. Engelen , in welke de costumering goeden indruk maakte. Na het . . .
1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
 • . . . Heirstrate (de notaris en de politiecommissaris), de dames Ooms, Devroe en De Borger (de drie adellijke weezen). Regisseur was Henri Engelen en dirigent Julius Schrey . Het ballet schreef dit seizoen verschillende zeer belangwekkende prestaties op zijn actief : Op Donderdag, 17 September 1925 : «Het Maagdelijk Woud» . . .
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
 • . . . H. E. Mutzenbecher en muzikale leiding van Hendrik Diels. De avond van Dinsdag 9 November 1937 was gewijd aan de nagedachtenis van Julius Schrey onder de auspiciën van het « Aanmoedigingscomiteit voor artistieke Werking » en de GAKVO , en bestond uit een nog niet uitgevoerd symfonisch werk . . .
 • . . . uit het tweede bedrijf van «Tannhauser» voorafgegaan door de ouverture, welke ...zonder dirigent werd uitgevoerd, zoodat ieder in de zaal voor z'n geest Schrey's gestalte in den ledig-gebleven zetel kon oproepen. Dien avond werd in het foyer zijn bronzen hoofd geplaatst. Nog méér dan het vorige, gaf dit . . .
1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
 • . . . Quick), De jonge Kluizenaar (J. Urlus jr), Een Visscher (H. Peeters) en een Paleiswachter (K. Schmitz). De leiding had Alfano aan Schrey overgelaten. Een historische opvoering van «De Legende van Sakuntala» was wèl deze, op een heel ongewonen dag, — Woensdag 12 Februari 1925 — . . .
 • . . . uit Turijn overgekomen was. De Koningin liet zich door den heer gouverneur, baron Holvoet de heeren Derickx en Tokkie , Schrey en Franco Alfano voorstellen en verzocht hun, Haar hartelijkste gelukwenschen over te brengen aan al de vertolkers. «Ik heb veel hooren spreken . . .
 • . . . «Alex» : J. Urlus jr en «Iwar» : M. Oudens. Beide stukken werden op het tooneel gebracht door Henri Engelen en gedirigeerd door Julius Schrey . Het operagezelschap had in dit seizoen nog één nationale creatie gebracht «Ilka» een bedrijf van Leopold Samuel — op Zaterdag
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . behoorende modernistische experimenten van zijn nieuwen regisseur, den heer Mutzenbecher. Voor de leiding van «Rijngoud» had hij een beroep gedaan op den heer Schrey , getrouw aan zijn belofte, om alle veeten te doen verdwijnen die de zoo jammerlijke scheuring van 1931 nagelaten had. Aan de operette . . .
 • . . . (Skoela), J. Loyens (Erosjka) en Mej. M. Roland (een Polovtiaansch meisje). De regie was van den heer Mützenbecher, het werk werd gedirigeerd door Julius Schrey en voor het beroemde feest met de Polovtiaansche dansen had de heer Sterkens zijn balletkorps met uitstekende mannelijke krachten versterkt. Van zijn balletkorps . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . Groote Opera te Parijs : Deze van Rimsky-Korsakoffs «Gouden Haan». Zij vond plaats op Zaterdag 24 November 1923 , geleid door Julius Schrey en ten tooneele gebracht door Henry Engelen, en de bezetting vereenigde de namen van Anton Dirks (Koning Dodon), Mej. Betty Dasnoy (Koningin Shemaka), . . .
 • . . . ditzelfde seizoen : een diepe rouw en een heuglijk feest : Het afsterven van Henry Fontaine en het zilveren kunstenaarsjubileum van Julius J. B. Schrey . De stichter der Vlaamsche Opera overleed op 23 December 1923 . Hij was geboren te Antwerpen, op 5 . . .
 • . . . vlak tegenover hem, Edward Keurvels van het Kielkerkhof overgebracht zou worden. 25 Maart 1924 : Dat was de datum van Schrey 's zilveren jubelfeest als dirigent aan de Vlaamsche Opera : Dien avond werd «Tannhauser» opgevoerd. Bij zijn verschijning, in 't orkest eerst, en . . .
 • . . . «de Vlaamsche Opera zoowat de éénige instelling was, waarop de Vlamingen fier mochten zijn». Tijdens de pauze had burgemeester Van Cauwelaert Schrey in het artistenfoyer het eeremetaal van de Stad overhandigd en het slotnummer der feestelijkheden was natuurlijk een uiterst geanimeerd souper. . . .
1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)
 • . . . Vlaamsche Opera komen werken, terwijl de heer Bosmans den een nieuw orkest samenstellen zou. Toen 't echter zóóver was, meende Julius Schrey zich met de heengegane orkestleden te moeten solidariseeren, voorgevend, dat hij met een aldus geïmproviseerd orkest geen werk leveren kon, waarvan hij eer . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
 • . . . R. Christiane, vier elfen : J. Calewaert, E. Kesner, I. De Borger en I. Boyen. Regie van F. Derickx , leiding van J. Schrey . Dat van «Judith» — op Zaterdag 17 Januari 1931 — «Judith» : mevr. R. Christiane, «Holofernes» : K. gaers, «De Dienstmaagd» : . . .
 • . . . Dienstmaagd» : mevr. F. Hougaerts, «Ozias» J. Heirstrate, «Bagaos»: J. Loos, «Een soldaat» : M. Rudels. Regie F. Derickx . Leider : J. Schrey . En het eerste programma van «De verzonken Klok» van Respighi — op Dinsdag 31 Maart 1931 — «Heinrich» J. Sterkens, . . .
 • . . . «De Barbier» : M. Rudels, de drie elfen : H. Ségard, J. Calewaert, I. Boyen. Regie : F. Derickx . Leiding : J. Schrey . Ottorino Respighi was opzettelijk naar hier gekomen had alle laatste repetities bijgewoond, maar werd den avond der première door zware ongesteldheid . . .