Advanced Search found 2 item(s) featuring "De Koninklijke Tooneelmaatschappij De Kunstvrienden"

1920-01-15 De windmolen van Stuivenberg (Anon.)
  • . . . " De kunstvrienden " van Brussel De Koninklijke Tooneelmaatschappij "De Kunstvrienden" gaf in de Vlaamschen Schouwburg een prachtig geslaagde jubelvertooning ter gelegenheid van . . .
  • . . . " De kunstvrienden " van Brussel De Koninklijke Tooneelmaatschappij "De Kunstvrienden" gaf in de Vlaamschen Schouwburg een prachtig geslaagde jubelvertooning ter gelegenheid van het 25jarig jubelfeest als tooneelspeler van . . .
  • . . . en de Konsul der Nederlanden. Er werden redevoeringen en gelukwenschen uitgesproken door de heeren de Breemaecker, Lathouwers, Van Eggermond, Lejour, Vander Aa, Goossens, namens " De Kunstvrienden " en andere Brusselsche Tooneelmaatschappijen. Verder sprak nog eene dame namens de vrouwen der leden van " De Kunstvrienden ". Talrijke bloemgarven en geschenken o.a. . . .
  • . . . Eggermond, Lejour, Vander Aa, Goossens, namens " De Kunstvrienden " en andere Brusselsche Tooneelmaatschappijen. Verder sprak nog eene dame namens de vrouwen der leden van " De Kunstvrienden ". Talrijke bloemgarven en geschenken o.a. een eerepenning van de stad Brussel. De heer Lejour las een gelegenheidsgedicht voor van Nestor de . . .
1934-03-01 Gouden tooneeljubileum van René Dewit (Anon.)
  • . . . Koninklijken Vlaamschen Schouwburg heeft Dinsdagavond een feestvoorstelling plaats gehad, bij gelegenheid van het vijftigjarig spelersjubileum van den h. René Dewit, voorzitter van " De Kunstvrienden ". De zaal was propvol. Onder de voornaamste aanwezigen bevonden zich o.m; de hh. Coelst, schepen; E. Deveen, voorzitter van het Rekenhof van Hoovelt, . . .
  • . . . Voor het voetlicht werd den h. René Dewit, omringd door een sterke schaar bestuursleden en afgevaardigden, door een heele reeks personaliteit hulde gebracht. Namens " De Kunstvrienden " roemde de h. De Bremaecker Dewit's onverpoosd streven voor den bloei van de vereeniging waarvan de jubilaris sedert veertig jaar bestuurslid en . . .
  • . . . door een heele reeks personaliteit hulde gebracht. Namens " De Kunstvrienden " roemde de h. De Bremaecker Dewit's onverpoosd streven voor den bloei van de vereeniging waarvan de jubilaris sedert veertig jaar bestuurslid en sedert geruimen tijd voorzitter is. Spreker bood den h. Dewit een geschenk en bloemen aan. Provincieraadslid . . .