Gouden tooneeljubileum van René Dewit

Anon., 1934-03-01


Source

De Standaard, 1934-03-01


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: De windmolen van Stu... 1920-01-15
 3. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Dief... 1920-11-05
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01

Gouden tooneeljubileum van René Dewit

In den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg heeft Dinsdagavond een feestvoorstelling plaats gehad, bij gelegenheid van het vijftigjarig spelersjubileum van den h. René Dewit, voorzitter van "De Kunstvrienden".

De zaal was propvol. Onder de voornaamste aanwezigen bevonden zich o.m; de hh. Coelst, schepen; E. Deveen, voorzitter van het Rekenhof van Hoovelt, provincieraadslid; W. Schepmans, voorzitter van het Nationaal Tooneelverbond; Boecaert, burgemeester van Koekelberg; de Vlaamsche tooneelschrijvers A. Bogaerd, J.Toussaint, A. De Cort en J. Pauwels; Fortin, voorzitter van het Verbond van Franschspelende tooneelverenigingen en groepeeringen. De rederijkerskamer "De Witte Waterlelie" uit Ninove, waar de h. Dewit zijn eigenlijke tooneelloopbaan begon, was talrijk vertegenwoordigd.

Opgevoerd werd het "Gezin van Pamel", het bekende drama van Cyriel Buysse. De vaderrol werd op uitstekende wijze vertolkt door den jubilaris, die reeds bij zijn eerste verschijning daverend toegejuicht werd. Gansch de vertooning stond op een hoog plan. Ook was het succes zeer aanzienlijk.

Na afloop van de voorstelling viel den jubilaris een treffend huldebetoon te beurt. Voor het voetlicht werd den h. René Dewit, omringd door een sterke schaar bestuursleden en afgevaardigden, door een heele reeks personaliteit hulde gebracht.

Namens "De Kunstvrienden" roemde de h. De Bremaecker Dewit's onverpoosd streven voor den bloei van de vereeniging waarvan de jubilaris sedert veertig jaar bestuurslid en sedert geruimen tijd voorzitter is. Spreker bood den h. Dewit een geschenk en bloemen aan.

Provincieraadslid van Hooveld schonk Dewit een gedenkpenning na hem namens de Brabantsche Commissie voor den Vrijen Tijd van den Arbeider dank te hebben gezegd om zijn gewaardeerde medewerking aan de inrichting van de provinciale toneeltoernooien.

Namens het stadsbestuur getuigde de h. schepen Coelst dat Dewit zijn heele leven heeft gewerkt in dienst van de Vlaamsche zaak. De jubilaris mocht een gulden eerepenning in ontvangst nemen. Ook de h. burgemeester van Koekelberg schonk Dewit een gedenkpenning, om de diensten bewezen bij de inrichting van het Koekelbergsch tooneeltoernooi.

Door den h. Schepmans, voorzitter van het Nationaal Tooneelverbond werd Dewit gehuldigd om zijn heele bedrijvigheid. Als blijk van erkentelijkheid schonk het Verbond den feesteling een tinnen schotel met passend inschrift. Gedenkpenningen werden nog overhandigd namens het Brabantsch Provinciaal Tooneelverbond en namens het verbond van Brusselsche Tooneelvereenigingen werden bloemen aangeboden.

Voerden verder nog het woord: de hh. R. Verdeyen, namens "De Verbroedering" van Koekelberg; J. Hoste, die herinnerde aan de belangstelling van wijlen Koning Albert voor ons Vlaamsch tooneelleven; Abattucci, namens de Vlaamsche tooneelvereenigingen van Molenbeek; een afgevaardigde van "De witte Waterlelie" van Ninove: Clottens, namens het Vlaamsch verbond van Brussel; Poot, bestuurder van den Kon. Vlaamschen Schouwburg en verscheidene vertegenwoordigers van vereenigingen.

Met bloemen en geschenken overladen, dankte ten slotte de ontroerde jubilaris in hartelijke toewoording.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
  (author) Anon. • Cyriel Buysse • Jan Poot • Het gezin van Paemel • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: De windmolen van Stu... 1920-01-15
  (author) Anon. • De Koninklijke Tooneelmaatschappij De Kunstvrienden • rené dewit • dewit • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 3. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Dief... 1920-11-05
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
  (author) Anon. • Cyriel Buysse • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: Brusselsche kunstavo... 1925-09-19
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Verbond der Brusselsche Tooneelmaatschappijen • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Kon. Vla... 1934-01-15
  (author) Anon. • (date-year) 1934 • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ T.B.: Boschmeezeken in de ... 1921-01-15
  Jan Poot • Alfred Bogaerd • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: Pirandello in den Vl... 1924-10-09
  (author) Anon. • vlaamschen schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: De landdag van het N... 1935-06-25
  (author) Anon. • nationaal tooneelverbond • Nationaal Tooneelverbond