De landdag van het Nationaal Tooneelverbond te Leuven

Anon., 1935-06-25


Source

De Standaard, 1935-06-25


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ Anon.: Elckerlyc... 1935-08-11
 2. ◼◻◻◻◻ Anon.: Barabbas... 1935-06-08
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: De tragedie van Leve... 1935-07-28
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Barabbas... 1935-08-01
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Gouden tooneeljubile... 1934-03-01

De landdag van het Nationaal Tooneelverbond te Leuven. Oproep tot propaganda voor kindertooneel

Te Leuven had de jaarlijksche landdag plaats van het Nationaal Tooneelverbond. Zondagvoormiddag, te 10 u, werden nadat Zaterdag de afdeelingen hadden vergaderd, de congreswerkzaamheden ingezet in de zaal Ratteman.

Benevens de bestuursleden van het Nationaal Tooneelverbond werden talrijke tooneelliefhebbers in de zaal opgemerkt. De h. Jan Grauls vertegenwoordigde den h. Minister van Onderwijs en de provincie Brabant was vertegenwoordigd door den h. Tielemans, bestendig afgevaardigde.

Na de opening van het congres door voorzitter Willem Schepmans werd het woord gevoerd door den h. U. Muyldermans, die wees op de werkzaamheden van de afdeeling voor kindertooneel. Het is verheugend hoe steeds meer de waarde van het kindertooneel wordt begrepen waardoor voortleving en heropbeuring van het tooneel verzekerd zijn. In verband hiermede gaf de h. Poffé lezing van de besluiten van de afdeeling Kindertooneel, waarin den wensch wordt uigedrukt dat het leerplan der lagere scholen zou worden gewijzigd met het oog op meer tooneelactie in de lagere scholen. De onderwijzeressen en de onderwijzers moeten voor deze zaak gewonnen worden en ook de middelbare scholen moeten het belang van het tooneelstuk inzien.

De h. Haugen deelt mede dat er verzoekschriften zouden moeten gezonden worden aan den h. Minister voor het bekomen van meer toelagen voor de tooneelvereenigingen. Tevens zou het auteursrecht, vooral voor het opvoeren van Nederlandsche stukken, moeten verminderd worden. het weze eveneens wenschelijk dat er meer voeling zou komen tusschen tooneelschrijvers en tooneelvereenigingen.

De h. Verborcht van Brussel brengt hulde aan de enkele intellektuelen die zakelijk en stoffelijk het tooneel steunen en brengt in verband hiermede hulde aan de moedige Vlaamsche werkers, h. Jan Grauls en prof. Verdeyen.

De h. Grauls dankt voor die onverwachte hulde en verheugt zich over de groote opkomst voor dit Congres. Het tooneel, zegt hij, zal niet te niet gaan omdat er nog overal menschen zijn die tooneel als volksopvoeding waardeeren. Onze taal dringt zich op en doet haar rechten gelden door de tooneelvereenigingen. Tegen de crisis moet ingewerkt worden. De h. Grauls spoort tenslotte de vereenigingen aan stand te houden evenals de Vlaamsche rederijkers en dan is er geen spraak meer van redding maar van zegepraal.

De geestdriftige rede van den h. Grauls werd op luid handgeklap onthaald.

Op de congreszitting wordt ten slotte besloten tot het voeren van een degelijke propaganda ten bate van het kindertooneel, waarna het bestuur van het landelijk verbond voor een termijn van twee jaar wordt herkozen.


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ Anon.: Elckerlyc... 1935-08-11
  (author) Anon. • (date-year) 1935
 2. ◼◻◻◻◻ Anon.: Barabbas... 1935-06-08
  (author) Anon. • (date-year) 1935 • (date-month) 1935-06
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: De tragedie van Leve... 1935-07-28
  (author) Anon. • (date-year) 1935
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Barabbas... 1935-08-01
  (author) Anon. • (date-year) 1935
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Gouden tooneeljubile... 1934-03-01
  (author) Anon. • nationaal tooneelverbond • Nationaal Tooneelverbond
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Levende Brug... 1935-04-12
  (author) Anon. • (date-year) 1935
 7. ◼◻◻◻◻ Jr.V.L.: Leeuwendalers... 1935-06-22
  (date-year) 1935 • (date-month) 1935-06
 8. ◼◻◻◻◻ Jan Bernaerts: A.K.V.T. en "het Nat... 1927-01-06
  nationaal tooneelverbond • Nationaal Tooneelverbond
 9. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: "Tovarisj" door Jacq... 1935-12-21
  (date-year) 1935
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Klepens in Oorlogsti... 1919-05-04
  (author) Anon.