Advanced Search found 29 item(s) featuring "Jan Poot"

1930-01-14 Baas Ganzendonck (D.W.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "Baas Ganzendonck" De humoristische roman van Hendrik Conscience werd door den heer Poot , bestuurder van den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel, omgewerkt in een tooneelstuk. De heer Poot is er prachtig ingelukt de . . .
 • . . . werd door den heer Poot , bestuurder van den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel, omgewerkt in een tooneelstuk. De heer Poot is er prachtig ingelukt de typeering der personen ten volle te doen uitkomen en terzelfertijd de strekking van den schrijver in haar geheel te . . .
1920-11-05 De Dief (Anon.)
 • . . . spel van Mej. Rezi was zoo karakteristiek dat zelfs eer goede momenten van de medespelers maar half werden opgemerkt. Wij wenschen den heer Poot geluk met den flinken inzet van zijn tooneeljaar. Woensdag, anders een magere dag voor den Vlaamschen Schouwburg , waren alle plaatsen goed bezet. . . .
1920-11-21 Het gezin van Paemel (Anon.)
 • . . . wel eens kwalifieerde in geenen deele te verdienen en voldoende krachten te bezitten tot het onderhanden nemen van tooneelstukken ingewikkelder kunstgehalte. De heer Poot schijnt zijn papperheimers te kennen en te weten wat er uit te halen is. Op enkele kleinere details na werd dit nogal ruwe tooneelstuk . . .
1921-01-15 Boschmeezeken in de Vl. Schouwburg te Brussel (T.B.)
 • . . . werden heel goed ingevuld. Onze Vlaamsche Schouwburg ruimt een goede plaats aan eigen Vlaamsch werk. Dit is uitstekend werk. De heer Poot geeft elk zijn kans. Hiervoor moeten hem aanmoedigingen niet worden gespaard. . . .
1920-11-01 Opening van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg (Anon.)
 • . . . maar zij vergaten erbij te voegen dat het de fout was van henzelf die het Schouwburgbezoek overlieten aan den minderen man. De heer Poot is met de beste voornemens bezield, het hangt af van de Brusselsche Vlamingen of zijn poging slagen zal. . . .
1934-03-01 Gouden tooneeljubileum van René Dewit (Anon.)
 • . . . namens de Vlaamsche tooneelvereenigingen van Molenbeek; een afgevaardigde van " De witte Waterlelie " van Ninove: Clottens, namens het Vlaamsch verbond van Brussel ; Poot , bestuurder van den Kon. Vlaamschen Schouwburg en verscheidene vertegenwoordigers van vereenigingen. Met bloemen en geschenken overladen, dankte ten slotte de ontroerde jubilaris . . .
1921-09-05 Se non è vero (Anon.)
 • . . . en mevr. Sprenger gewoon volmaakt. Ook de andere rollen waren op de hoogte van deze zeer verzorgde inzet van het tooneelseizoen. Den heer Poot werd, vanwege de Brusselsche tooneelmaatschappijen, hulde gebracht voor zijn aanstelling als bestuurder van onzen vlaamschen schouwburg . De h. Hoeste hield een korte, . . .
 • . . . gevoerd vanwege het personeel en de vlaamsche en fransche tooneelmaatschappijen van Brussel. Dit alles met een massa bloemen. De bedankingsrede van den heer Poot was even kort als krachtig. We meenen ons te mogen aansluiten bij de woorden van den h. Hoeste als hij zei dat wij in . . .
 • . . . mogen aansluiten bij de woorden van den h. Hoeste als hij zei dat wij in de vaardigheid en de toewijding van den heer Poot mogen betrouwen om het vlaamsch tooneel een hoogere vlucht te laten nemen. . . .
1930-03-31 Te Brussel: "Verwoest Geluk" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg (W.R.)
 • . . . baan gestuwd. Zaterdag-avond dan werd de comedie in vier bedrijven "Verwoest Geluk" van Edgar de Caire , in de Nederlansche vertaling van Jan Poot , voor het voetlicht gebracht. De eenige dochter van een vreedzaam gezin zal weldra in het huwelijk treden met de knappe jongman Serge. Maar . . .
1923-10-08 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De man die een moord deed" (J.B.)
 • . . . betere financieele uitkomst te geraken het peil vande op te voeren werken erg naar omlaag drukken, is intusschen geheel werkelijkheid geworden. De heer Poot heeft ons ineens teruggeleid tot de periode onder het directeurschap van Hendrickx of Van de Kerckhove. Al geven we grif toe, dat Vlaamsche schouwburgdirecties . . .
1929-03-12 Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Familie van Mol" (J.D.)
 • . . . van den Kon. Vl. Schouwburg , werd "De Familie van Molg", een stuk van G. Garnir , bewerkt door den heer Jan Poot , opgevoerd. De zaal was bomvol en het begeesterend publiek heeft de spelers en bijzonder de feestelinge herhaalde malen geestdriftig toegejuicht. De inhoud van . . .
1929-02-17 Weer een nieuwe Vlaamsche Operette (F.D.R.)
 • . . . Weer een nieuwe Vlaamsche Operette Terwijl het Vlaamsche Volkstooneel zoo flink zijn best doet om Vlaanderens-tooneelschat te verrijken, de heer Poot , bestuurder van de Kon. Vlaamsche Schouwburg ons enkele prachtige nieuwe stukken liet zien, is het bestuur van de Folies Bergères . . .
1938-11-30 Het realistisch Tooneel: Jac. Ballings (Willem Putman)
 • . . . In zijn poging tot het bestijgen van een hooger geestelijk en literair plan is ongetwijfeld de eerste stap geweest: «DE DORPSPOEET». De heer Poot opende voor dit stuk de deuren van den schouwburg der Lakenstraat . Het was in 't begin van Ballings ' opgang -- . . .
1935-04-12 De Levende Brug (Anon.)
 • . . . Brussel, Koninklijke Vlaamsche Schouwburg . Een reeks heropvoeringen van "De Levende Brug" Het tooneelseizoen loopt stilaan ten einde en de h. Poot , bestuurder van den Schouwburg der Lakenstraat , heeft zijn geheugen even geraadpleegd en gezocht naar een stuk dat het meest sukses behaalde in . . .
 • . . . Span of Life) van de Engelschen tooneelschrijver Sutton Vane en waarover wij bij de vorige vertooningen reeds schreven dat de h. Poot zich zonder twijfel verplicht zou zien, op aanvraag van het trouwe tooneelpubliek, dit stuk eerstdaags te hernemen. Dit is dan nu ook een feit . . .
1936-03-02 Rozemarieke (M.S.)
 • . . . een reeks heropvoeringen van "Rozemarieke", het zeer oorspronkelijk en ontroerend drama van de bestuurder zelf van den Schouwburg van de Lakenstraat , Jan Poot , dat zooals men weet verleden jaar werd gecreëerd. Na de hernemingen van Teirlinck 's "Vertraagde Film" is het ons eens te meer . . .
 • . . . werd gecreëerd. Na de hernemingen van Teirlinck 's "Vertraagde Film" is het ons eens te meer gebleken welk verdienstelijk werd de h. Poot heeft geleverd op gebied van tooneelhernieuwing. Zooals dit bij Teirlinck het geval is zoo heeft ook Poot een episode willen . . .
 • . . . de h. Poot heeft geleverd op gebied van tooneelhernieuwing. Zooals dit bij Teirlinck het geval is zoo heeft ook Poot een episode willen vastleggen van het huidige moderne leven. Ook bij hem als hoofdpersonnage de jonge man en de jonge vrouw. Tusschen hen het . . .
 • . . . op verschillende wijze uitgewerkt en hoewel beide drama's omwille van het gegeven voor volwassenen zijn voorbehouden is dit voorbehoud niet zoo streng voor Poot 's tooneelstuk: zijn personnages zijn, evenals die van Teirlinck , zeker ook menschen van vleesch en bloed, maar hun zielestrijd na den wrangen nasmaak . . .
 • . . . vrijgesproken en zullen hun leven voor altijd vereenigen. Zooals hooger gezegd is het thema door Teirlinck heel anders uitgewerkt dan door Poot . Teirlinck 's stuk is stellig op een veel hooger plan wat de uitteekening der personnages betreft, terwijl dat van Poot echter . . .
 • . . . Poot . Teirlinck 's stuk is stellig op een veel hooger plan wat de uitteekening der personnages betreft, terwijl dat van Poot echter meer aanvaardbaar is en een diep moreelen grondslag, een zeer gezonde strekking hieraan, ten grondslag ligt. Als volksstuk, zeer oorspronkelijk van vorm en . . .
 • . . . ten grondslag ligt. Als volksstuk, zeer oorspronkelijk van vorm en toon, rijk aan verbeelding, vol ontroering en gezond realisme, heeft dit drama van Jan Poot zeer zeker verdiensten en het wil ons voorkomen dat het elk jaar zal terugkeeren op het programma. Jan Poot heeft als . . .
 • . . . drama van Jan Poot zeer zeker verdiensten en het wil ons voorkomen dat het elk jaar zal terugkeeren op het programma. Jan Poot heeft als ervaren tooneelman alle moderne technische middelen aangewend die hem ten dienste stonden en het resultaat is niet onaardig. Het stuk dat . . .
1936-04-12 Ghetto (O.S.)
 • . . . eerste plaats den heer De Vries voor zijn "overkomen" en naast hem al dezen die dit optreden hebben mogelijk gemaakt, nl. den h. Jan Poot , bestuurder van den K.V.S . en zijne gewaardeerde artiestene die hun Nederlandschen kollega breed en gul de medewerking van hun eigen talent . . .
1931-11-13 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Elckerlyc" en "De boer die sterft" (H.B.)
 • . . . en de muzikale bewerking aan Frans Van der Eecken, beider van het Instituut van Sierkunsten te Brussel. Wij moeten ten slotte den h. Poot dan wijten, omdat hij de puike voorstelling van die twee stukken, die vroeger slechts voor een beperkt aantal aanwezigen plaats vond ("Elckerlyc" in Juli . . .
1922-06-07 Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel (Cr.)
 • . . . Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel Toen bestuurder Jan Poot , verleden jaar aankondigde dat ook zangspelen op het repertorium gingen gebracht worden, dachten sommigen: Gaat de Vlaamsche Schouwburg hiermede niet in . . .
 • . . . berokkende niet het minste nadeel aan de " Folies-Bergère " die met hare operetten, evenals voorheen, bomvolle zalen lokte. Zoo heeft de heer Poot dan o.m. doen opvoeren: het zeer mooie "Liefdelied" van Schubert , "Balnacht", "Carnavalsfee", "Papa Polyte" (muziek van August De Boeck ), "Het . . .
 • . . . hier eerlijk erkend dat meer dan eene opvoering ons werkelijk schoone, genotsvolle momenten heeft geschonken. Zulks pleit voor het tooneelgezelschap van de heer Poot . Niettemin dringt zich hier de vraag op: is het wenschelijk dat een schouwburg, hoofdzakelijk voor het gesproken tooneel ingericht en toegerust, ook zijne krachten . . .
 • . . . toejuichen, dewijl wij aan alle kunst moreele eischen moeten stellen. De taak van een tooneelbestuurder is dus uiterst kiesch en zwaar. De heer Poot heeft kloeke schouders... Of hij ook onze kijk op het leven en de kunst bezit? Wij betwijfelen het, en kunnen dat van hem ook . . .
1934-01-15 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: Jane Shore (Anon.)
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : Jane Shore Het kan verwondering wecken dat de h. Poot - laat ons zeggen bij gebrek aan iets beters uit de jongste tooneelproductie - achtereenvolgens de oude, meeste geliefde volksdrama's voor het voetlicht laat . . .
1925-09-25 Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk?" H. Coopmans en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg, Brussel (Willem Putman)
 • . . . D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg , Brussel. Men had het verleden jaar den heer bestuurder Poot eenigszins euvel geduid, dat hij den Vlaamschen tooneel-schrijvers zoo weinig belangstelling gunde, terwijl hij anderzijds uitstekend werk leverde met zijn kunstvoorstellingen van uitheemsch avant-garde-tooneel. . . .
 • . . . hij anderzijds uitstekend werk leverde met zijn kunstvoorstellingen van uitheemsch avant-garde-tooneel. Al vast bij den aanvang van zijn seizoen creëerde nu de heer Poot : De Prins, een stuk in één bedrijf van D. Claeys en H. Coopman en Waar schuilt het geluk ?, . . .
1931-12-11 Te Brussel: "De meester van de zee" in den Vlaamschen Schouwburg (H.B.)
 • . . . Te Brussel: "De meester van de zee" in den Vlaamschen Schouwburg Op het programma zijner kunstvoorstellingen had de h. Poot een nieuw stuk genomen van Roger Avermaete , een Franschschrijvend Antwerpenaar, nog betrekelijk jong, die zich in de laatste jaren op litterair gebied . . .
1926-02-20 Josip Kosor : "Onbekende hartstochten" (Willem Putman)
 • . . . Josip Kosor : "Onbekende hartstochten" Het is een feit, dat de heer Poot ons op zijn gala-vertooningen in de gelegenheid stelt kennis te maken met interessant uitheemsch werk. Dat valt wel niet altijd mee, maar het is . . .
1925-09-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . gewoon, in het " Volkstooneel " geprecipiteerde actie en fel-gedrongen stijl te krijgen, hier zagen wij Suskewiet doodgaan in een tempo, hetwelk de heer Poot , die in de zaal zat, zeker bespoedigen zou in zijn meest tranerige melo's. Ten slotte lijkt mij dan vooral verkeerd in de twee laatste . . .
1926-01-16 André Coelst : "De schrijver en zijn publiek" (Willem Putman)
 • . . . van den Vlaamschen Schouwburg werd een werk gecreëerd van een jongen Fransch-schrijvenden Belg, André Coelst . Hiermede is de heer Poot de Fransche schouwburgen der hoofdstad vóór geweest, wat een duidelijken kijk geeft op de Brusselsche tooneeltoestanden. Bovendien was deze première een daad van piëteit. . . .
1930 Putman: "De boer die sterft" (Willem Putman)
 • . . . Nog andere middeleeuwsche spelen wilde Teirlinck transponeeren en adapteeren, o. a. dat smakelijke «DRIE DAGEN HEERE». In 1936 speelde de heer Poot van Teirlinck «Het geluk van rijk te zijn», een bewerking naar den gelijknamigen roman van Conscience ; Maar dat is . . .
1923-04-28 TOONEEL TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Marais ", zoowel als de vertooning van het stuk van Jules Romains , zoowel als de zéér te waardeeren poging die de heer Poot , bestuurder van den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Brussel, andermaal heeft gedaan en weer met een stuk van Herman Teirlinck , staan . . .
1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
 • . . . al de prijzen ter beschikking van de meest bescheiden beurs stelt, is het lang niet mis. Daar is een loffelijke directeur, de heer Jan Poot , en daar is een ijverig regisseur, en daar zijn verscheidene acteurs met werkelijk talent, ik noem slechts Janssens en Arie van den Heuvel . . .
1929-01-14 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Dorpspoëet" en "Escurial" (F.D.R.)
 • . . . Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg : "De Dorpspoëet" en "Escurial" Bestuurder Jan Poot vergastte Zaterdagavond zijn "gewoon" publiek met twee nieuw stukken: "De Dorpspoëet" van Gira Ballings en "Escurial" van Michel de . . .
 • . . . publiek met twee nieuw stukken: "De Dorpspoëet" van Gira Ballings en "Escurial" van Michel de Ghelderode , vertaald door heer Jan Poot . Deze beide stukken zullen a.s. Donderdag ook opgevoerd worden op den Gala-avond, gegeven ten voordeele der geteisterden der overstrooming in 't land van . . .
 • . . . zullen a.s. Donderdag ook opgevoerd worden op den Gala-avond, gegeven ten voordeele der geteisterden der overstrooming in 't land van Dendermonde. De heer Poot dient geluk gewenscht te worden om deze keuze, want "zijn" publiek heeft voorzeker een der beste avonden doorgebracht van het heele speelseizoen. De Dorpspoëet. . . .
 • . . . ook niet geschaad hebben. De spelers werd aan 't einde van elk bedrijf een ware ovatie gebracht en deze was welverdiend. De heer Poot deed voor den aanvang van "Escurial" een warme oproep ten voordeele der overstroomden en schilderde in aandoenlijke woorden den erbarmelijken toestand der bewoners. Een . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . het lot van den Vlaamschen Schouwburg , en ook wel een beetje van de Vlaamsche tooneelliteratuur, in zijne handen heeft, de heer Jan Poot , is iemand vol goeden wil, vol durf en vol kunstzinnigheid. Hij beschikt, tot stijving zijner directoriale kas, over een geestdriftig publiek, doch over . . .
 • . . . weelde veroorlooven, en dus ook de echtste literatuur. Maar voorloopig heeft het liever bloemkool zonder pickle-saus, en overvloedig. En nochtans speelde de heer Poot met een zeldzame toewijding De vertraagde Film en Ik dien, van Herman Teirlinck ; hij speelde nog ander werk dat niet zoo heel . . .
 • . . . van dat publiek, dat houdt van bloemkool met een eenvoudige melksaus, zonder andere kruiding dan een beetje noot. - Intusschen speelt de heer Poot dit jaar weer maar eens een nieuw stuk van Herman Teirlinck , dat heeten zal De beurs van Fortunatus, tenzij het ontleend was . . .
1938-11 Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele (Willem Putman)
 • . . . «Leeuw van Vlaanderen» vertoonen in de provinciesteden. En op dit oogenblik dat ik deze regelen schrijf lees ik in de kranten, dat ook Jan POOT ons met een eigen «Leeuw van Vlaanderen» bedenken wil -- welke bewerking dienen moet om de Conscience-feesten van Brussel op te luisteren. Laat . . .