Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Familie van Mol"

J.D., 1929-03-12


Source

De Standaard, 1929-03-12


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ D.W.: Baas Ganzendonck... 1930-01-14
 2. ◼◻◻◻◻ T.B.: De meestergast... 1920-04-03
 3. ◼◻◻◻◻ T.B.: Boschmeezeken in de ... 1921-01-15
 4. ◼◻◻◻◻ F.D.R.: Te Brussel: Kon. Vla... 1929-01-14
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05

Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Familie van Mol"

Ter gelegenheid van den feestavond van Mevrouw Bascour, een der oudste en meest sympathieke tooneelspelers van den Kon. Vl. Schouwburg, werd "De Familie van Molg", een stuk van G. Garnir, bewerkt door den heer Jan Poot, opgevoerd. De zaal was bomvol en het begeesterend publiek heeft de spelers en bijzonder de feestelinge herhaalde malen geestdriftig toegejuicht.

De inhoud van het stuk kan als volgt worden samen gevat:

Mijnheer Van Mol, een opgeblazen hoeveerdigen Brusselschen type, droomt van niets anders dan zijne dochter uit te huwen aan een officier. Het toeval brengt hem in kennis met Kapitein Du Parc, Van Mol neemt die gelegenheid te baat en brengt den kapitein onmiddellijk mee naar huis en stelt hem voor aan zijne dochter Caroline, die echter reeds in stilte Van Goethem bemint. Bij Van Mol treft Kapitein Du Parc zijn vriend Ferdinand aan, die verloofd is met Valentine, de andere dochter van Van Mol. Die Mijnheer Ferdinand was vroeger in bijzondere vriendschappelijke betrekkingen geweest met de lustige weduwe en zeer liefdedorstige Mevrouw Verhulst, die schandaal wil verwekken, zoodra zij ziet dat zij geen bijval vindt noch bij den kapitein, noch bij Ferdinand. Maar zij zal zich wreken, wreken.

De kapitein die ziet dat zijne liefde niet gunstig beantwoord wordt door Caroline en verneemt dat zij hartstochtelijk Van Goethem bemint zal het onmogelijke doen om Mijnheer Van Mol te doen inzien dat hij verkeert handelt.

Intusschen wordt Mijnheer Van Mol, die als voorzitter fungeert van de Grande Harmonie, aangeduid om met de Koninklijke Familie de traditioneele Quadrille te dansen en dat geeft aan Mevrouw Verhulst de gelegenheid om Mijnheer Van Mol eens voor goed belachelijk te maken. Maar, dank zij de edele inborst van den kapitein komt die wraak van Mevrouw Verhulst, die op een katastroof moest uitloopen, alles in der minne te schikken.

De rolverdeeling was als volgt: Mijnheer Van Mol, heer L. Sonck; Madame Van Mol, mevr. H. Cabanier; Valentine, hunne dochter, mej. I. De Veirman; Caroline, hunne dochter, mej. J. Puissant; Madame Verhulst, mevr. A. Bascour; Mijnheer Van Goethem, heer J. Van Outryve; Mijnheer Ferdinand, heer J. Clerx; De Kapitein, heer R. Dubous; Mijnheer Mertens, heer J. Viseur; Mijnheer Verbist, feestbestuurder, heer J. Vander Lee; Luitenant Brageye, heer A. Bouchez; De pianist, heer R. Sonck; Françoise, meid, mevr. E Van Outryve; Henriette Dageleer, mej. J. Verbeken; Louise Dageleer, mej. J. Desmaré; Concierge, heer F. Van Winnendael; 1e Lid, heer, J. Van Trappen; 2e Lid, heer J. Verbeek.

Zooals wij hooger zegden, werden allen herhaalde malen toegejuicht; mevr. Bascour vooreerst, de heeren L. Sonck, J. Clerx en Van Outryve kregen ruim hun deel; terwijl de dames Cabanier, J. Veirman en mej. Puissant eveneens zeer vlot en genoegelijk spel leverden en door het publiek gewaardeerd werden.

Het geheel was verzorgd, zoowel in regie als in spel. Daar alles in 't Brusselsch gespeeld werd, heeft het natuurlijk aan lachbuien niet ontbroken.

J.D.


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ D.W.: Baas Ganzendonck... 1930-01-14
  heer • Jan Poot • Jef Van Outryve • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◻◻◻◻ T.B.: De meestergast... 1920-04-03
  mevr bascour • mej • mevr • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 3. ◼◻◻◻◻ T.B.: Boschmeezeken in de ... 1921-01-15
  heer • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◻◻◻◻ F.D.R.: Te Brussel: Kon. Vla... 1929-01-14
  (date-year) 1929 • heer • Jan Poot • Jef Van Outryve • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
  heer • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  heer • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Levende Brug... 1935-04-12
  Jan Poot • Jef Van Outryve • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Kon. Vla... 1934-01-15
  Jan Poot • Jef Van Outryve • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
  Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ T.B.: Een boete... 1920-03-12
  mevr • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel