Advanced Search found 12 item(s) featuring "Lode Monteyne"

1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)
 • . . . baron Houtart, gouverneur van Brabant; J. Ingenbleek, gouverneur van Oost-Vlaanderen, Toussaint van Boelaere , Maurits Sabbe , Lode Braeckelmans , Lode Monteyne , A. Roelandts, burgemeester van Rupelmonde, F.P. De Roy, onderbestuurder van "De Standaard" en "Het Nieuwsblad", tooneelschrijver Emiel Buskens , enz. Tusschen het . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen door Lode MONTEYNE De K. VI. Opera te Antwerpen heeft in den strijd der Vlamingen ter verovering eener eigen cultuur, een voorname rol . . .
1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
 • . . . door de Koninklijke Commissie van Toezicht op het Landjuweel dit jaar volgenderwijs samengesteld: voorzitter de h. Jef Mennekens ; sekretaris-verslaggever de h. Lode Monteyne ; Leden: de hh. Dr Maurits Sabbe , Val. Dhondt , Herman Van Overbeke , Dr Theo de Ronde . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: Jos Janssen (Willem Putman)
 • . . . er nog niet in geslaagd was eenige aandacht te krijgen voor zijn tooneelspelen -- toen, even na Dr De Gruyter 's afsterven, Lode Monteyne gemeld blijspel wilde aanbevelen aan de directie van den Antwerpschen stadsschouwburg , met het gevolg dat het een bijval zonder voorgaande behaalde, . . .
1928 Nabeschouwing (Lode Monteyne)
 • . . . te betrachten. Zonder één der rechten van de kritiek prijs te geven. Over het resultaat van ons eerlijk streven, rechtte de goedjonstige lezer. Lode MONTEYNE . . . .
1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
 • . . . Ghéon in een kader staan, waar ik haar reeds lang in gewenscht heb, namelijk dit van zich uitsluitend te wijden aan KLASSIEK TOONEEL Lode Monteyne heeft het zelf bekend in een zijner kritieken. Hij is overtuigd dat een beroepsgezelschap, door zijn regelmatig verplicht opvolgend repertorium niet die noodige . . .
1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
 • . . . morgenkost zou voorbehouden aan zijn overtalrijk kroost. Hein en zijn vriendin bleven wallebakken in het Vossengat tot den eersten morgengloor van Asschenwoensdag. LODE MONTEYNE Als wij de «Groote Neuzen» van G. Martens (geboren in België) afwegen aan de oordeel veilingen over tooneel van
1924-10-04 Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
 • . . . Zeer belangrijke beschouwingen over door Dr. de Gruyter te Antwerpen gegeven vertooningen kan men vinden in het uitstekende boek van Lode Monteyne : "Kritische bijdragen over Tooneel." . . .
1938-11-30 Het realistisch tooneel: Frans Demers (Willem Putman)
 • . . . We beginnen allemaal met eenakters. En we vinden te dier gelegenheid allemaal een peter. In dit geval was de peter niemand minder dan Lode Monteyne , die getuigen wilde : «Met zijn eerste tooneelwerk brengt Frans Demers iets nieuws en iets geheel eigens -- gewis nog niet . . .
1927-09-21 Nawoord (Willem Putman)
 • . . . en we komen eigenlijk uit een vallei, die zeker niet van alle sieraad was beroofd, maar die in elk geval tamelijk diep is. Lode Monteyne heeft zijn mooie geschiedenis van ons tooneel gesloten met dezen zin : "De hoogten wenken!" Naar deze wenkende hoogten gaat de tocht.
1935 Koloniaal Tooneel (Ernest W. Schmidt)
 • . . . boek van 153 blz. geschreven over Frans Demers en zijn exotisch tooneel, verschenen bij J. Janssens, Antwerpen, met een inleiding van Lode Monteyne . We moeten het vooral beschouwen als een verweer, door een derde, tegen minder gunstige beoordeelingen over de drama's van dezen auteur. De h. . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
 • . . . te overwinnen en in de toekomst haar terugkeer te beletten is de taak van allen, die een leidende rol in de volksgemeenschap vervullen. Lode Monteyne . . . .