Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel

Anon., 1936-09-25


Source

De Standaard, 1936-09-25


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
 2. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: A la manière de..... 1933-08-11
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: Brusselsche kunstavo... 1925-09-19
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Klepens in Oorlogsti... 1919-05-04
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Driejaarlijksche wed... 1921-09-15

Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel. Naar aanleiding van zijn vijftigjarig tooneelschrijversjubile

De gekende Vlaamsche tooneelschrijver Lodewijk Scheltjens die den ouderdom van 75 jaar heeft bereikt en reeds vijftig jaar tooneelwerken schrijft, zal naar aanleiding hiervan op Vrijdag e.k. te Brussel worden gevierd.

De hr. Ernest Verryck, bestuurder van den Vlaamschen Schouwburg "Folies Bergère" had ons reeds bij ons interview omtrent het nieuwe seizoen in den Volksschouwburg gesproken en het is dan ook voornamelijk aan hem te danken dat deze viering van wellicht den oudsten onzer tooneelschrijvers, die te Brussel werd geboren en sinds zijn jeugdjaren te Rupelmonde verblijft, kan plaats hebben. Aldus zal de Schouwburg der Kruisvaartenstraat ook dit jaar - men herinnert zich het enorm succes der Peter-Benoit-viering in denzelfden schouwburg verleden seizoen - het hare bijbrengen om het Vlaamsch intellectueel leven in de hoofdstad te bevorderen, hetgeen alleszins een zeer sympathiek gebaar is van den bestuurder van de "Folies-Bergère".

Er is namelijk dit: de viering zal gepaard gaan met de creatie te Brussel van een tooneelwerk van Lodewijk Scheltjens e.n. "De Salonboerin", waaruit een operette: "Isidora" is ontstaan met muziek van Rob De Leye, bestuurder der Muziekschool te Dendermonde.

Ten einde de viering zooveel mogelijk luister bij te zetten, werd een inrichtingscomité gesticht onder voorzitterschap van den heer. Em. De Veen, voorzitter van het Haekenhof, en waarvan minister Hoste het eerevoorzitterschap heeft aanvaard. Onder de namen der leden van dit comité treffen we deze aan van Ernest Claes, Robert De Leye, René Dewit, Jan Crauls, Emiel Hullebroeck, Piet Heuvelmans, Willem Putman, Firmin Van Hecke.

Van het eerecomité maken o.m. deel uit minister Rubbens, baron Houtart, gouverneur van Brabant; J. Ingenbleek, gouverneur van Oost-Vlaanderen, Toussaint van Boelaere, Maurits Sabbe, Lode Braeckelmans, Lode Monteyne, A. Roelandts, burgemeester van Rupelmonde, F.P. De Roy, onderbestuurder van "De Standaard" en "Het Nieuwsblad", tooneelschrijver Emiel Buskens, enz.

Tusschen het 2de en 3de bedrijf van de operette, waarvan de creatie op Vrijdag 26 October e.k. te 20u15 doorgaan, zal Scheltjens naar verdienste worden gehuldigd.

Vanwege de Brusselsche Vlamingen wordt groote belangstelling verwacht.


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel • brussel
 2. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: A la manière de..... 1933-08-11
  Lode Monteyne • Willem Putman • Maurits Sabbe • Ernest Claes
 3. ◼◻◻◻◻ Anon.: Brusselsche kunstavo... 1925-09-19
  (author) Anon. • Peter Benoit • Maurits Sabbe
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Klepens in Oorlogsti... 1919-05-04
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Driejaarlijksche wed... 1921-09-15
  (author) Anon. • Ferdinand Toussaint van Boelaere • Maurits Sabbe • Lodewijk Scheltjens
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: In Holland geinterne... 1919-02-23
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ B.: Het schoonste meisje... 1919-03-09
  Folies Bergère, Brussel • brussel
 8. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: In de Volksschouwbur... 1937-03-06
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel