Advanced Search found 19 item(s) featuring "Peter Benoit"

1925-09-19 Brusselsche kunstavond voor Borculo (Anon.)
 • . . . van gevoel dat den Nederlandschen stam verbindt. Mevr. Wybauw-Detilleux, soliste van het Koninklijk Conservatorium , zong een aria van Laio en liederen van Benoit en Karel Mestdagh danste met mej. Nelly Ferguson op muziek van Schubert , Meulemans en Moszkowsky . Arie . . .
1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)
 • . . . verblijft, kan plaats hebben. Aldus zal de Schouwburg der Kruisvaartenstraat ook dit jaar - men herinnert zich het enorm succes der Peter-Benoit -viering in denzelfden schouwburg verleden seizoen - het hare bijbrengen om het Vlaamsch intellectueel leven in de hoofdstad te bevorderen, hetgeen alleszins een zeer sympathiek . . .
1923-10-05 De Vrijschutter (L.O.)
 • . . . laatstbegroete uur. Een levend stuk historie was de rede van den heer Sabbe , die er op wees hoe de geest van Benoit bezielend werkte op het ontstaan van het Lyrsch Tooneel, hoe door die scheiding de Vlaamsch-dramatische kunst zich vrij kon ontwikkelen, hoe met het eerste . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . heeft in den strijd der Vlamingen ter verovering eener eigen cultuur, een voorname rol gespeeld. Zij vormde de bekroning van het streven van Peter Benoit , die er in geslaagd was, dank zij den steun van vele vooraanstaande Vlamingen, waaronder wijlen Julius Sabbe niet de minst-dappere was, . . .
1933-07-07 De uitslag van ons referendum: eenige antwoorden (Victor J. Brunclair)
 • . . . zeer stellig een zwak heeft, legt door zijn tweeslachtige oplossing van het operavraagstuk den worm aan de instelling, die in het teeken van P. Benoit , Blockx , Keurvels en Fontaine staat. Wij zijn geen bekrompen francophonen en het eerder exclusivistische standpunt van de . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
 • . . . voor «het oproer in de straten van Parijs». Dat was dan de bijdrage van de Vlaamsche Opera tot het eeuwfeest van Peter Benoit , hetwelk in dit jaar 1935 werd gevierd. Dit seizoen had de heer Bosmans op Zaterdag 29 September 1934 ingezet met «Herbergprinses», . . .
1939-07 Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts, Antwerpen, 1941 (August Monet)
 • . . . ook deze van zijn kunst. Zeker is ze Vlaamsch van wortel, takken en vruchten; Alpaerts staat op de verlengde lijn van Benoit over Jan Blockx , die zijn laatste leermeester was. Maar die van hem is niet meer deze van den Vlaming uit de heete . . .
1919-03-29 Belgische Muziek (Karel Van de Woestijne)
 • . . . oorlog gestorven, als van de symphonie op Waalsche themata, door wijlen Theo Yvoire . Het eerste is pralend-uiterlijk, in den trant van Peter Benoit , die het had van Berlioz ; het tweede fijner maar minder gevuld, en, zou men kunnen zeggen, schoolwerk. En beide stukken doen . . .
1928-04-21 Maurits Sabbe: "Pluk den Dag" (Lode Monteyne)
 • . . . waarin Sabbe den volksoptocht ter eere van Conscience te Brugge beschrijft, en het enthousiasme hoog stijgen laat op de muziek van Benoit . Van dit alles -- van het ideëele gedeelte, welke de geschiedenis brengt van den groei der Vlaamsche democratie, wordt niet gerept in «Pluk den . . .
1920-03-28 GEORGES EEKHOUD'S EERHERSTEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . gedurende meer dan tien minuten den binnentredenden meester een ovatie had gebracht en hem, ter herinnering aan Antwerpen, zijn geboortestad, het "Beiaardlied" van Benoit had toegezongen, ook door den heer Herman van Puymbrouck , die na de heeren Ruttiens en Broodcoorens het woord . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
 • . . . met 3, door «Tannhauser» met 5 en door «Parsifal» met 2. Op Maandag 19 Maart 1934 herdacht de heer Bosmans Peter Benoit met een programma, samengesteld uit : «Het drama Christi», Het tooneel der gewonden (gespeeld) uit «De Oorlog», «Jonkvrou Kathelyne», gezongen door mevr. I. . . .
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . al te gezond temperament bezitten om er niet een instinctmatigen afkeer voor te gevoelen. Wat men ook meene, drukt de invloed van een Peter Benoit nog altijd zeer op onze toondichters, en niet alleen op de Vlaamsche. Van die meer of minder bewuste beuheid hebben wij in den . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
 • . . . in het Guldenboek van Antwerpen werd aan deze plechtigheid gewijd. De voorstelling van Dinsdag werd ingezet met een hulde aan de nagedachtenis van Peter Benoit en gaf eigenlijk maar een ...funeberen indruk. Uit een blauwig donker maakte zich langzamerhand de tempel der Vestalen, uit de opera van
1921-09-27 Muziek te Brussel V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . - de dirigenten nogal dikwijls af. Verleden jaar moesten wij het doen met éen enkelen:de Vlaamsche Amerikaan Frank van der Stucken, oud-leerling van Peter Benoit , en ook dit jaar zullen wij het uitsluitend met dezen temperamentvollen, maar wat wilden kapelmeester moeten voor lief nemen. Vroeger echter traden in . . .
1921-07-27 MUZIEK TE OOSTENDE II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Grieg en Tsjechische met Dvorak , Russische met Rimsky en Moussorgsky , om te zwijgen van onze Vlaamsche met Peter Benoit en gansch zijne school, en niet te gewagen van eene "Rhapsodie cambodgienne", zooals Bourgault-Ducoudray ze ons bracht en de Japansche melopeeën, . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . Salutaris» van Verhoeven en een «Benedictus» van Renaat Veremans , en de heer R. Van Aert het «Ave Maria» van Benoit . Henry Fontaine werd bijgezet in het nieuwe Antwerpsche Pantheon op 't Schoonselhof, naarwaar, kort daarna, en vlak tegenover hem, Edward . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
 • . . . Het Verschaevenianisme heeft gevolgen voor al onze auteurs; het bepaalt den kijk van Vansina op onze letterkunde en kunst. Groot zijn Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach , Verschaeve , niet noemenswaard is Timmermans en de anderen zijn wortelloozen. Dat . . .
 • . . . in elkaar: Door de verbastering van adel en stadsburgerij trok de volksziel zich op het platteland terug, meent Vansina . Met Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach , Verschaeve , heeft Vlaanderen opnieuw de koninklijke baan betreden van roem en grootheid en . . .
 • . . . tot kultuur het schrijnende gebrek hieraan niet vergoeden. Ziedaar hoe het komt dat Van De Woestijne geen kultuur had en Benoit wel. Want tegenover hun pseudo-europeanisme, dat in den grond, of dilettanterigheid, of vervreemding van eigen ras was, stelden de met de volksziel communiceerende grooten . . .
 • . . . communiceerende grooten hun veroverend humanisme (sic) dat naar alle wereldkulturen uitvaart (sic) om er eigen zelfstandigheid mee te voeden. Eenerzijds dus de kultuurmenschen Benoit , Gezelle , Streuvels , Rodenbach en Verschaeve , uitvarend naar alle wereldkulturen en anderzijds de kultuurloozen Vermeylen , . . .
1926 Herman Teirlinck: "Ik dien" (Lode Monteyne)
 • . . . Conscience , Snieders , Van Beers -- om enkel deze drie te noemen -- schonken kunst aan de gemeenschap... Ook Benoit ... En de Tière op tooneelgebied. Moet de literator, die de massa wil bereiken en ontroeren, dan de verouderde formules van deze menschen . . .
 • . . . aankleeft. Teirlinck moet, door een oude Vlaamsche legende als uitgangspunt van zijn drama te kiezen, zoo ongeveer hetzelfde hebben beoogd als Peter Benoit , die in zijn geniale gewrochten oude volkswijzen als grondthema's aanwendt -- wat, het zij hier ter-loops aangestipt -- menig komponist onder zijn volgelingen . . .
1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
 • . . . ik ontworpen in den trant van Hans Memlinc en Dirk Bouts . "De Verloren Zoon" wordt gedanst op muziek van Peter Benoit , Paul Gilson en Edgar Tinel ; de costumes zijn ontworpen naar Pieter Breughel . Het is mij een . . .
 • . . . trant van Rembrandt en van Rubens , en : "De Verliefde Leeuw", een dierenepos in lustig-moraliseerenden trant, op muziek van Benoit , Gilson , en oude volkswijzen. Reeds zijn een half dozijn vertooningen nu achter den rug, en ook deze nieuwe balletten werden overal goed . . .