Advanced Search found 19 item(s) featuring "Maurits Sabbe"

1925-09-19 Brusselsche kunstavond voor Borculo (Anon.)
 • . . . Koninklijken Vlaamschen Schouwburg , droeg verzen voor van Vlaamsche en Hollandsche dichters en de tooneelmaatschappij De Meibloem vertoonde een tooneelspel van Maurits Sabbe . Alles vond veel bijval. Tijdens de pauze verkocht mej. Ferguson bloemen, waarvan de opbrengst eveneens aan de geteisterden ten goede komt. . . .
1923-01-22 VLAAMSCHE LETTEREN (Karel Van de Woestijne)
 • . . . om de twee jaar eene rente van duizend francs opbrengt, bedrag van bedoelden prijs, is voor de afgeloopen tweejaarlijksche periode toegekend aan Dr. Maurits Sabbe , voor zijn boek: Het Quartet der Jacobijnen. Anderdeels kan ik u mededeel en, dat Herman Teirlinck , de schrijver van De Vertraagde . . .
1936-09-25 Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel (Anon.)
 • . . . het eerecomité maken o.m. deel uit minister Rubbens, baron Houtart, gouverneur van Brabant; J. Ingenbleek, gouverneur van Oost-Vlaanderen, Toussaint van Boelaere , Maurits Sabbe , Lode Braeckelmans , Lode Monteyne , A. Roelandts, burgemeester van Rupelmonde, F.P. De Roy, onderbestuurder van "De Standaard" en "Het Nieuwsblad", . . .
1935-01-07 Robbedoes (J.V.G.)
 • . . . een genoeglijke en gezellige avond ingezet, die voor alle toeschouwers eene oprechte verpoozing zal blijken. Vooreerst wordt de teere stemming reeds gewekt met Maurits Sabbe 's "Bietje" dat voortreffelijk gespeeld wordt door Jenny Van Santvoort, Edward Godé en Remy Angenot, hetzij dus de bezetting van voor vele jaren reeds, . . .
1938-11-30 Het realistisch Tooneel: Jac. Ballings (Willem Putman)
 • . . . Ballings zelf er heel zeker honderden heeft gemaakt. Tusschen beide broers staat het teedere nichtje, en dit drietal doet wel even denken aan Maurits Sabbe 's «Bietje». Ballings lengt helaas het geval meer uit. Maar zijn menschen leven. Ze boeien door rake gezegden, vertellen vriendelijke wijsheid zooals . . .
1926-01-20 KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE (Karel Van de Woestijne)
 • . . . doch zonder voldoende attributie. Nadere kennismaking met het werk van den Duinkerkschen dichter en heelmeester Michiel de Swaen , ten onzent door Prof. Dr. Maurits Sabbe met een inaugureel proefschrift ingeleid, liet Dr. Kamiel Huysmans toe, na lange vergelijkende onderzoekingen, de "Menschwording" aan De Swaen . . .
1923-10-19 Pinksternacht (L.O.)
 • . . . in zijn verlangen naar zelfbevrijding niet bij machte is van zich af te werpen. Die idee ligt ten gronde aan het gedicht van Maurits Sabbe . Eenzelfde idee bracht Wagner op de stof voor zijn "Vliegende Hollander". 't Milieu echter verschilt, wat voor den dramatisch aangelegden toondichter . . .
 • . . . verzuchting, van Kludde en naam en het kleed. Gemis aan dramatisch inzicht en evenwicht, niet echter aan muzikalen intrest, waarvan het werk van Sabbe en Roels vol is. De toondichter was verhinderd zelf het werk te komen leiden. Candael moest inspringen en bleef, vaak . . .
1923-10-05 De Vrijschutter (L.O.)
 • . . . den heer Tokkie , den man van het eerste en laatstbegroete uur. Een levend stuk historie was de rede van den heer Sabbe , die er op wees hoe de geest van Benoit bezielend werkte op het ontstaan van het Lyrsch Tooneel, hoe door die scheiding . . .
1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
 • . . . Landjuweel dit jaar volgenderwijs samengesteld: voorzitter de h. Jef Mennekens ; sekretaris-verslaggever de h. Lode Monteyne ; Leden: de hh. Dr Maurits Sabbe , Val. Dhondt , Herman Van Overbeke , Dr Theo de Ronde en Paul Kenis Zondag 9 Januari . . .
1928 Dr. Maurits Sabbe (Lode Monteyne)
 • . . . Dr Maurits Sabbe Hij is een der grootste en der beminnelijkste figuren uit de moderne Vlaamsche literatuur. Reeds het feit alleen, dat het . . .
 • . . . het karakter van zijn kunst toelaat deze twee epitheten, die zoo zelden samengaan, vaak zelfs malkaar uitsluiten! -- tegelijk te bezigen, bewijst hoe Sabbe een zeer eigenaardige persoonlijkheid bezit. Zijn werk is evenmin stoer als geweldig. Het leven raast er niet doorheen lijk een wilde storm. Het bezit . . .
 • . . . en subtiele klanken -- een kunst, waarin het heden zich weigerig onttrekt aan de zachte bekoorlijkheid van het verleden. In die binnenkamer troont Sabbe als de Meester van al wat er leeft aan onvatbare stemmingen, zoete herinneringen en zelfs lokkende begoochelingen, die nooden tot den strijd voor de . . .
 • . . . zelfs lokkende begoochelingen, die nooden tot den strijd voor de toekomst, zooals deze daarbuiten verleidelijk glanst in 't bedrieglijke licht der vergankelijke dagen. Sabbe geeft dat leven weer in zijn uiterlijke beweeglijkheid en zijn innerlijke bewogenheid, welke meestal zoo bescheiden blijft, dat ze nauwelijks de stilte beroert. Zoo . . .
 • . . . zijn van de dauwige regenvlaag. Als de doorzichtige voolen van een herfstnevel lamfert teerheid van stemming en diep gevoel om het gebeuren, dat Sabbe met gedempte stem verhaalt in «De Nood der Barizeele's», waarin Bietje al de schatten van haar meisjeshart doet flonkeren opdat er vreugde en liefde . . .
 • . . . er vreugde en liefde ontluiken zou in het hart van twee arme, oude menschen, door eenzaamheid verkleumd. Het «Kwartet der Jacobijnen» voert, onder Sabbe 's tactvolle, rhythmische leiding, een drieledige symphonie uit. Eerst klinken krijgshaftige fanfares ter eere van Quatremaire, den oud-officier, die «au pas de charge» het hart . . .
 • . . . strever met de zachte, meewarige ziel! Schoone, simpele Mensen, die groot zijt zonder het zelf te beseffen! In U is de kunst van Sabbe vleesch geworden... In U heeft Sabbe zich zelf geheel gegeven, als kunstenaar en als mensch... Het heeft mij altijd toegeschenen of dat . . .
 • . . . Mensen, die groot zijt zonder het zelf te beseffen! In U is de kunst van Sabbe vleesch geworden... In U heeft Sabbe zich zelf geheel gegeven, als kunstenaar en als mensch... Het heeft mij altijd toegeschenen of dat verrukkelijke Pastoorken van Schaerdijke -- een der enkele . . .
 • . . . van 't dagelijksche leven is, vindt het Geluk en den Vrede in zelfverloochening en opoffering... Met hem triomfeeren de deugden welke den kunstenaar Sabbe het liefste en het heiligste zijn en die hij reeds verheerlijkte, toen hij in zijn drama «Caritate», de zuivere liefde -- de liefde om . . .
 • . . . reeds verheerlijkte, toen hij in zijn drama «Caritate», de zuivere liefde -- de liefde om Gods wille -- in Monica symboliseerde... Zoo blijkt Sabbe in elk zijner scheppingen -- van af de novellen, die hij bundelde in «Aan 't Minnewater» tot aan «Pluk den Dag» -- het spel, . . .
1939-07 HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23 (August Monet)
 • . . . wel héél veel van de vertolking goedmaken moest, 's Morgens was de held van den dag ten Stadhuize ontvangen geworden, waar hij door Maurits Sabbe aan «het Magistraat» was voorgesteld en een banket is aan dit jubileum natuurlijk óók te pas gekomen. Maar dezelfde week reeds hadden de . . .
1933-11-18 E. Claes over "De Witte" (Victor J. Brunclair)
 • . . . E. Claes over «De Witte» Na een inleidend woord van Dr. M. Sabbe , die betoogt dat het «Willemsfonds» zich bij de week van het Vlaamsche Boek wil aansluiten, opent E. Claes zijn spreekbeurt en . . .
 • . . . midden. Ziehier nu de wording van de «Witte». In zijn vlegeljaren had Claes enkele schetsen geplaatst in de «Groene Linde». M. Sabbe schreef hem naar aanleiding van deze schetsen een lovenden brief. Om in Dietsche Warande en Belfort te verschijnen moest men al een heele . . .
1921-09-15 Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury (Anon.)
 • . . . Horemans , Crets , van Rooy , De Graeve , Coopman en Claeys , Van Overbeke , Sabbe , Martens , Schmidt en Verschaeve ter bespreking overbleef. Over het algemeen kan bij deze kunstenaars een loffelijk kunstinzicht worden . . .
 • . . . Martens weet bovendien zijne ervaren werkelijkheid in veralgemeende waarheid om te zetten. Zijn "Paus" is een belangrijke aanwinst voor onze jonge opkomende tooneelliteratuur. Maurits Sabbe , met "Caritate" presteerde insgelijks zeer degelijk werk, maar veel minder dan Martens kan hij een motief dramatisch doen opleven in zijn . . .
 • . . . gespeeld worden. Zijn volmaakste leven verkrijgt het alleen door het spel. Het woord is slechts een deel van het ageerend spel. Hier, bij Sabbe , wordt iets verteld of beter: iets bewezen. Neen, gebeuren moest het. "De Paus" en "Caritate", spijts hun uitzonderlijke kwaliteiten, hebben de vergelijking met
1928-04-21 Maurits Sabbe: "Pluk den Dag" (Lode Monteyne)
 • . . . presque chaque fois qu'une oeuvre romanesque fut mise à la scène par un véritable artiste, la réussite en parut admirable...» Reeds tweemaal heeft Maurits Sabbe , de auteur van het mooie drama «Caritate» , van de minnespelen «Het Kleintje», «Fanny's Sonnet», «De Tooneelles» en «Vrouwenhart», een degelijk . . .
 • . . . gebeuren weergeeft en de levenswijsheid vertolkt, die er uit het geval te puren is. Niet zijn heelen roman «Het Kwartet der Jacobijnen» heeft Maurits Sabbe in zijn eenakter willen condenseeren. Wanneer «Pluk den Dag» begint is reeds een der vier muzikanten van het kwartet, degene, . . .
 • . . . is nu vergeestelijkt, en moet niet meer door het huwelijk binnen de vier muren van hetzelfde huis opgesloten worden». Op behendige wijze herinnert Sabbe in zijn tooneelspel aan de voornaamste episodes van de drie liefdeshistories, waarvan hij het naspel dramatiseert -- aan de inhaligheid van den heer van . . .
 • . . . van de Vlaamsche gedachte. Neys is de flamingant van het kwartet. In den stillen, teruggetrokken professor met het wijze hoofd vol idealen, heeft Sabbe waarschijnlijk het beeld van zijn vader, Julius Sabbe , doen herleven. Een hoogtepunt in dezen roman van de Vlaamsch-democratische ontvoogding, vormt het breed . . .
 • . . . zijn vader, Julius Sabbe , doen herleven. Een hoogtepunt in dezen roman van de Vlaamsch-democratische ontvoogding, vormt het breed aangelegde hoofdstuk, waarin Sabbe den volksoptocht ter eere van Conscience te Brugge beschrijft, en het enthousiasme hoog stijgen laat op de muziek van Benoit . Van dit . . .
 • . . . Coppée , die «Le Passant» schreef en «Le Luthier de Crémone» dichtte... En ook aan James Barrie , die ons «Quality Street» schonk. Sabbe heeft in onze literatuur het werk van Tony voortgezet ; hij zuiverde het burgerlijk romantisme -- het eenige, dat in Vlaanderen ooit kans van . . .
1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
 • . . . het hospitaal en aan zijn voeteneinde was de treurnis van zijn vrouw en het geblee van zijn twee arme bloeikens van kinderen. MAURITS SABBE De bleeke infante uit den kruidenierswinkel had, toen de laatste stappen van de voorbijgangers verstorven waren, de rolluiken neergelaten. De niets vermoedende . . .
1925-08-24 FOLKLORE I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . een Alfons de Cock , een Isidoor Teirlinck , een Pol de Mont , een August Gittée , een Maurits Sabbe , een ruim-overzichtelijken blik over gansch het gebied van ons volksleven, waar het verleden het heden bij belichten en verklaren kwam. Werd de basis . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . tooneel voor de «ovatie», werd de held van den avond begroet door de fanfare uit zijn eigen «Smid van den Vrede». Feestredenaar was Maurits Sabbe , dan sprak Fee Derickx hem als zijn directeur en zijn zoo lang trouwe kameraad toe, en uit de geestige rede van . . .
1926 Gaston Martens: "Paus van Hagendonck" (Lode Monteyne)
 • . . . als de philosofeerende commentator van alles, wat de toeschouwer op de planken geschieden ziet. Paus doet zoo wat denken aan den sasmeester uit Sabbe 's bekende novelle «De Filosoof van 't Sashuis». Vergelijkingen maken zou hier kwalijk passen. Beide scheppingen verschillen grondig van elkaar. Toch zouden we aan Paus . . .
1926 Alfred Hegenscheidt: "Starkadd" (Lode Monteyne)
 • . . . met Hegenscheidt kennis maakten in de «Twee Sleutels» aan de Naamsche Poort te Brussel. Hij tafelde er met Vermeylen , Sabbe , den beeldhouwer Lagae , Toussaint , Teirlinck , e.a. Gezapig zat hij er achter zijn pint geuze. Met zijn goedige oogen, . . .