Advanced Search found 11 item(s) featuring "Richard Strauss"

1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
 • . . . later, een onzer sterren van eerste grootte is geworden : Mej. Bertha Briffaux. Er bestonden toen ook al plannen voor de «Salomé» van Richard Strauss — aanvankelijk met mevr. Faniella in de titelrol, en toen zij de tessituur ervan te hoog vond, met Mevr. Hougaerts —, maar daarvan . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . in aanraking gebracht met het dramatisch werk van Wagner , Beethoven , Weber , Gluck , Mozart , Richard Strauss , Eugène d'Albert , Wolf-Ferrari , Rimsky-Korsakoff , Verdi .... Terwijl een rijkelijk gesubsidieerde instelling als « de Munt » . . .
 • . . . lyrische schouwburgen van het buitenland doorstaan. Op het speelplan van het tooneeljaar, dat vóór een kleine maand werd ingezet, komen werken voor van Richard Strauss (Elektra, Rozencavalier en Salome); Beethoven (Fidelio) ; Wagner (De Meesterzangers; Lohengrin, Tristan en Isolde, Rijngoud, Walkure, Siegfried en Godendeemstering), . . .
 • . . . van Sly, de succesopera van den eleganten en geestigen Wolf-Ferrari . En weldra komen aan de beurt ; De Egyptische Helena van Strauss , Judith van Honeger en Falstaff, het al te weinig bekende meesterwerk van Verdi . Het is algemeen bekend, dat
1939-07 HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 (August Monet)
 • . . . maken! Dit in zijn geheel bijzonder rijkgevuld seizoen werd ingezet met «De Gouden Haan» en het glanspunt ervan was zeker wel «Elektra» van Richard Strauss , met zes voorstellingen, waarvan de eerste plaats greep op Dinsdag 26 Februari 1929 . «Elektra» was mevr. Serverius, «Klaïtemnestra» : mevr. Christiane, «Chrysostemis» . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
 • . . . anders deze Vereeniging wel op zich zou hebben genomen. Als hij op zijn prospectus voor dit seizoen «Arabella», het toen nieuwste werk van Richard Strauss , had beloofd en er bestond alle reden tot de vrees bij hem, dat de enorme inspanning en financieele offers daarvoor op verra na . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . Gouden Haan» en van «Sadko» brengen mocht. Maar dan kwam een des te grootere «Schlager» : Op Dinsdag 6 December : «Salomé» van Richard Strauss , voorafgegaan door het ballet «De Vuurvogel» van Strawinksy . Aan dit zoo ophefmakend artistiek programma zouden dit seizoen niet minder dan vijftien . . .
1939-07 Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts, Antwerpen, 1941 (August Monet)
 • . . . voor de opvoeringen van Oscar Wildes Salomé in den Nederlandschen Schouwburg . De dans der zeven sluiers van Richard Strauss zèlf, hoe opboeiend ook in zijn bloeiend-krioelende kaleidoscopie en zijn formidabele climax, heeft in mijn geest nooit denzelfden dans van Alpaerts . . .
 • . . . Alpaerts kunnen oblitereeren. Dàt zwoel-smachtende van Alpaerts in den perversen maneschijn heb ik nooit in de overrompelende polyfonie van Strauss - met haar drietonig motiefje uit den Barbier van Sevilla - terug kunnen vinden. De ouderdomsgrens heeft hém thans bereikt. Niet Hij . . .
1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
 • . . . Theodoor Szanto , die ook de première ervan bijwonen kwam, en — op Zaterdag 6 Maart 1926 deze van «De Rozenkavalier», van Richard Strauss , die een heel wat langer en ruimer rentegevend kapitaal voor ons zangtooneel zou beteekenen. Van den beginne af openbaarde zich een geweldige stroom . . .
1926-04-03 Paul de Mont: Het geding van Onze Heer (Lode Monteyne)
 • . . . dat, wanneer wij Het Geding, Judas en Jesus de Nazarener vergelijken, de evangelische gedachte het warmst opstraalt uit het onder den invloed van Strauss en Renan geconcipieerde treurspel van Verhulst -- tot op dezen dag nog altoos het waardevolste van al onze passiedrama's.
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . noodig hebben voor een creatie, waarvan hij onmogelijk een financieel succes verwachten kon. En dat deed hij nochtans voor «Ariadne op Naxos» van Richard Strauss , — een meesterwerk, als ge wilt, maar dan toch van déze soort, als waaraan een directeur zich slechts waagt, als de «loop» in . . .
 • . . . verder deze van Maandag 23 en Woensdag 25 Maart 1936 : bedoeld als hulde van de Vlaamsche Opera aan Richard Strauss van wie er tot dan toe «Rozenkavalier», «Salomé», «Electra», «Egyptische Helena» en «Ariadne op Naxos» waren opgevoerd. De Meester kwam zélf . . .
 • . . . den tweeden avond «Ariadne op Naxos» voorafgegaan door zijn tooneelmuziek voor Molières «Bourgeois-Gentilhomme». Door het College van Burgemeester en Schepenen werd Richard Strauss toen ook officieel ten stadhuize ontvangen. Hoe moeilijk de heer Sterkens het ook had om op dreef te geraken, toch werden . . .
1923-07-31 VACANTIEKRABBELS III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . van Ravel , of enkele pikante maten van Erik Satie , of zelfs, lompweg of joviaal, een wals van den ouden Strauss , moest ik een jazz band hooren stampen en jagen, die mij naar verre wildernissen terugvoerde waar deze delicate toiletjes en zelfs deze mooie jonge . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
 • . . . zoo dom. Want wat vinden we allemaal niet op het actief van 1930 - 1931 ? De eerste opvoeringen van «De Egyptische Helena», van Richard Strauss , van «Judith» van Honegger , van «De Verzonken Klok» van Respighi , — drie monumentale meesterstukken, waaraan hier alle verschuldigde eer . . .