Advanced Search found 28 item(s) featuring "Richard Wagner"

1923-05-02 De Walküre (L.O.)
 • . . . is alle kans verkeken waar't zoo laat worden moet. Mevrouw Poolmann-Meissner was wederom de heerlijke Brunhilde, die de verbeelding opvoert naar het Walhalia van Wagner 's verheven conceptie en elke bijzonderheid belicht door den glans, die straalt uit de bezonken harmonie van haar veelzijdig talent. Mevr. Ligthart was een en . . .
 • . . . gaf die geslotenheid, welke niet dan zeldzaam verkregen wordt en een geheel - opgaan-in-het-werk vereischt. De heer Urlus is het klassieke type van den Wagner -held. Hij brengt in dien zin al wat verlangd wordt en te verlangen is. Soberheid is niet zijn geringste kwaliteit.-een soberheid die alles omvat en . . .
1927-01-09 Lohengrin (L.O.)
 • . . . 't Was voldoende dat Urlus aangekondigd was om de zaal voor deze Lohengrin-vertooning te doel volloopen. Lohengrin is nochtans niet één van Wagner 's werken, waarmede de Vlaamsche Opera goed vertrouwd is geraakt. Voor het specifieke operakarakter van dit drama schijnt men daar nog steeds het . . .
 • . . . van het meerendeel der artisten te voegen is. Zonder dit decorum blijft nog weinig over van het drama - het laatste operadrama dat Wagner geschreven heeft en het werk bijgevolg in dien geest dient opgevoerd te worden. Een waarlijk geslaagde prestatie is die van mevrouw Faniëla, die weet . . .
1920-02-17 Pelias en Melisande (M.G.)
 • . . . dit drama alles. Debussy die de impressionnistische muziek-heros was, schiep hier een geniaal werk van buitengewone consequentie en heerlijke verfijning. Waar Wagner soms onwillekeurig mathematisch gaat aandoen door het methodische gebruik van motieven, is Debussy daarover heen en verwerpt hij deze doenwijze. Van de . . .
1923-11-12 De wonderbare toovenaar (Anon.)
 • . . . geschiedenis, dat de bekampen meer doen voor de zegepraal der zuivere gedachte dan de onvoorwaardelijke bewonderaar. Zooi groeide Goldoni , zoo zegepraalde Wagner . Op een veel nederigen stand wordt te Temsche ook een stuk der toekomst veroverd, en is het een beroepstooneel die het omkantelingswerk verricht. (dat . . .
1922-04-12 De Walkure (Anon.)
 • . . . Vlaamsche Opera woonden deze heuglijke vertooning bij die als de beste aan te teekenen valt van heel het seizoen. Vandaag komt Wagner nog eens aan de beurt met "De Vliegende Hollander" voor de feestvoorstelling van de sympathieken baryton, den heer Van Aert. Geen twijfel of de . . .
1923-10-19 Pinksternacht (L.O.)
 • . . . machte is van zich af te werpen. Die idee ligt ten gronde aan het gedicht van Maurits Sabbe . Eenzelfde idee bracht Wagner op de stof voor zijn "Vliegende Hollander". 't Milieu echter verschilt, wat voor den dramatisch aangelegden toondichter volstaan moest om de psychologie van den . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . van Hoof , Jozef Ryelandt .. aan de wereld geopenbaard. Zij heeft het Vlaamsch publiek in aanraking gebracht met het dramatisch werk van Wagner , Beethoven , Weber , Gluck , Mozart , Richard Strauss , Eugène d'Albert , Wolf-Ferrari ,
 • . . . vóór een kleine maand werd ingezet, komen werken voor van Richard Strauss (Elektra, Rozencavalier en Salome); Beethoven (Fidelio) ; Wagner (De Meesterzangers; Lohengrin, Tristan en Isolde, Rijngoud, Walkure, Siegfried en Godendeemstering), Mozart (Figaro's Bruiloft), Verdi (Othello), enz... Zoo pas had . . .
1939-07 HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23 (August Monet)
 • . . . «Fidelio» en voor «Tannhauser» terugkomen en bracht voor de eersten keer Jac. Urlus op ons tooneel. Indien deze kapitale zanger nadien al zijn Wagner -rollen hier heeft vertolkt, dan was de eerste daarvan toen «Tannhauser». Onder al dat gesukkel met vreemde gasten, konden de heeren Steurbaut en
1927-03-09 Boris Godounow (L.O.)
 • . . . aan het imponeerend ensemble, door dit alleszins machtig werk vereist. Trots het aanwenden van enkele leidmotieven verwijdert zich deze half-geschiedkundige, half-legendarische opera van Wagner 's opvatting van het muzikaal-uitgewerkt drama, en schaart zij zich bij deze welke ten gronde ligt aan de groote opera van Meyerbeer . Een . . .
1921-10-23 De Vliegende Hollander (Anon.)
 • . . . van een drama "De Vliegende Hollander" op de hem eigene manier met een galant avontuur verbonden. Het wufte van zijn verhaal versmolt in Wagner 's verbeelding met de oude zeemanssage tot een werkelijk drama met verheven-tragische ontknooping. Wagner 's Hollander is de zeevaarder met onverschrikken moed en blind . . .
 • . . . verbonden. Het wufte van zijn verhaal versmolt in Wagner 's verbeelding met de oude zeemanssage tot een werkelijk drama met verheven-tragische ontknooping. Wagner 's Hollander is de zeevaarder met onverschrikken moed en blind zelfvertrouwen, die het wagen wil de grenzen van het menschelijke te overschrijden. Door een roekelooze . . .
 • . . . engel luidt: Slechts door een vrouw kan de vloek geheven worden, - een vrouw die trouw blijft tot in de dood. Zoo geeft Wagner den Hollander in het eerste bedrijf te zien, op het oogenblik dat na een zevenjarigen zwerftocht, de zee andermaal zijn schip aan land werpt: . . .
 • . . . zijn hier ver af van wat in het tijdstip dezer schepping, waarvan de eerste opvoering plaats had in 1843, als smaak toonvoerde. Voor Wagner zelf beteekent dit werk een keerpunt, waarmede hij zich vrij maakte van al het uiterlijke, dat samenging met de toenmaals, conventionneel-toegeruste opera, en waaraan . . .
 • . . . de heftige aandoeningen van zijn zieleleven. Van daar die soberheid van uitbeelding en dit samenwerkend geheel waarvan men de weerga niet vindt bij Wagner 's tijdgenooten - en voor dewelke hij in "De Vliegende Hollander" den strengen grondtoon gevonden heeft. Een groot dramaturg toont zich Wagner hier, . . .
 • . . . Wagner 's tijdgenooten - en voor dewelke hij in "De Vliegende Hollander" den strengen grondtoon gevonden heeft. Een groot dramaturg toont zich Wagner hier, en dit in het dubbel opzicht van dichter en toondichter. 't Is kenschetsend voor Wagner 's kunst, hoe al het inwonende van . . .
 • . . . Een groot dramaturg toont zich Wagner hier, en dit in het dubbel opzicht van dichter en toondichter. 't Is kenschetsend voor Wagner 's kunst, hoe al het inwonende van zijn genie in elkaar volledigende wisselwerking gedreven werd naar het drama, en hoe dit in den voortgebrachten vorm . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . Verheyden . ...Wéér zooveel mooie Vlaamsche muziek vergooid aan een al te naief libretto ! Op het programma van dit speel jaar kwam Wagner nog voor met negen opvoeringen van « Lohengrin», met zes van «De Vliegende Hollander», met vijf van «De Walkure», met twee van «Rijngoud», met . . .
1926-07-17 KUNST EN VOLKSLEVEN TE NIJVEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Nijvel en zijne folkloristische tentoonstelling genoeg boeiends bood, dat eene nog levende werkelijkheid is, om mij niet te hoeven over te leveren aan Wagneriaansche mythologie, die ik mij overigens moeilijk in Zuid-Brabant voorstel, tenzij in eene schouwburgzaal, met veel klatergoud en vlassen baarden en liefst met een goed . . .
1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
 • . . . nog niet geziene operette, dit speeljaar : «Victoria en haar Huzaar» van Paul Abraham , op Zaterdag 8 October 1938 . Aan Wagner werd slechts geofferd met zes opvoeringen van «Tannhauser», drie van «De Walkure», vijf van «Lohengrin», en twee van «Parsifal». Het hoogste aantal vertooningen bereikte . . .
1920-03-28 GEORGES EEKHOUD'S EERHERSTEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . met een muzikaal gedeelte van werken van Paul Gilson , eveneens om zijn Vlaamsch-zijn broodeloos gesteld, Jan Blockx en aan Wagner 's staatsgevaarlijken "Tannhauser" gewijd. Het was voor het eerst, sedert het einde van den oorlog, dat er weer in België's hoofdstad althans in het openbaar, . . .
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
 • . . . kunnen geven tot manifestaties die, even uitbundig, aan tegenovergestelde gevoelens konden gehoorzamen. Die reden is: de eerste heruitvoering in België van werken van Richard Wagner . Al was Parijs voorgegaan, toch kon men vreezen dat de absolutie niet zóó uitbundig zou zijn geweest, en zeker hoopte niemand dat onze . . .
 • . . . Belgische waardigheid, te temperen, het heeft niet geholpen. Sedert ruim een jaar hadden de directeurs van onze staatsconservatoria te Gent, Brussel en Luik Wagner verdedigd tegen een toch nogal eng patriottisme; tot uitvoeringen van Wagner was het echter nog niet gekomen. Doch nu had
 • . . . de directeurs van onze staatsconservatoria te Gent, Brussel en Luik Wagner verdedigd tegen een toch nogal eng patriottisme; tot uitvoeringen van Wagner was het echter nog niet gekomen. Doch nu had Léon Dubois , die een diplomaat blijkt te zijn, het voorwendsel van Parijs: na . . .
 • . . . van Parijs: na Frankrijk, kan België weer wel offeren op een altaar, dat het lang vóór Frankrijk had opgericht. Geen land immers waar Wagner zóó vroegtijdig en zóó gul werd ontvangen en gehuldigd, in zooverre dat men onze Muntschouwburg een tweeden Wagner -tempel heeft genoemd. En nu . . .
 • . . . land immers waar Wagner zóó vroegtijdig en zóó gul werd ontvangen en gehuldigd, in zooverre dat men onze Muntschouwburg een tweeden Wagner -tempel heeft genoemd. En nu hebben de emmers water der pers die oude liefde niet kunnen blusschen: Wagner is nooit toegejuicht geworden als . . .
 • . . . onze Muntschouwburg een tweeden Wagner -tempel heeft genoemd. En nu hebben de emmers water der pers die oude liefde niet kunnen blusschen: Wagner is nooit toegejuicht geworden als verleden week en gisteren, door volle zalen, bij aanwezigheid van heel wat officieele lui. Léon Dubois , die . . .
 • . . . volle zalen, bij aanwezigheid van heel wat officieele lui. Léon Dubois , die een diplomaat is, kan ook een pince-sans-rire heeten: de Wagner -fragmenten liet hij voorafgaan door Chausson-muziek, hetgeen van eenige wreedheid getuigt. Wilde hij ons de beuheid bewust maken, die wij ons zeiven niet bekennen wilden, . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
 • . . . Ewa Bandrowska, die dit seizoen ook als «Myrtocle» in «De doode Oogen» optrad. Daar dit jaar een halve eeuw zou verloopen zijn na Wagners afsterven, had, tot hulde aan de nagedachtenis van den Titan van Bayreuth, de heer Bosmans op zijn speelplan een Wagner-festival geschreven, dat . . .
 • . . . concerto, hetwelk door den heer burgemeester Van Cauwelaert, en door den Duitschen, den Franschen en den Italiaansche consul bijgewoond werd, werd besloten met Wagners «Keizermarsch». Dit jaar ook bracht Koningin Elisabeth haar derde bezoek aan de Vlaamsche opera , en deze eer gold ditmaal het Vlaamsche werk . . .
1921-06-22 MUZIEK TE BRUSSEL II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . qua inspiratie, heel wat andere invloeden. De stichter eener nieuwe Fransche school wist zijne volgelingen niet af te houden van o.m. den Duitscher Richard Wagner , en zoo komt het dat een Vincent d'Indy , behalve dan in de behandeling van het klank-materiaal, meer aan den schepper van . . .
1926-06-28 HAMLET TE GENT III (Karel Van de Woestijne)
 • . . . het werk van Oscar Roels , die hierin zeer gelukkig-archaïsch is geweest, op éen oogenblik na (het afnemen van den eed), waar Wagner wat al te zeer doorschemert - door eene dunne en teedere muziek wordt onderlijnd, die dezen deinenden rythmus als het ware in de maat . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Muntschouwburg ons niet verwend: met "Marouf" neemt het eene schitterende revanche; deze vertooning brengt ons terug tot den goeden tijd, dat Richard Wagner buiten Duitschland voor 't eerst begrepen en bewonderd werd te Brussel in Brabant; dat te Brussel de eerste vertooning gegeven werd van werken . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
 • . . . ik zal maar Carmen aanhalen - beleefde hier overtuigende triumphen, die aan de " Monnaie " een goeden naam bezorgden. Vergeet niet, dat Wagner hier geestdriftig werd ontvangen, toen Parijs er nog de ooren voor stopte. Het is geen vijftien jaar geleden, dat hier een volledige
1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
 • . . . woord. Hij verbant de andere kunsten niet zoo maar van het tooneel, maar begeeft zich ook niet op den verlokkenden doolweg van de Wagner iaansche Gesamtkunstwerke. Hij was er zich wel bewust van, hoeveel de acteur van den schilder en den beeldhouwer kon leeren en hij koesterde een diepe . . .
1921-09-19 MUZIKALE VERHUIZING (Karel Van de Woestijne)
 • . . . een triumph in verschillende deelen, die is, tegen het bestuur der Kurzaal en van een deel des publieks in het opnieuw uitvoeren van Wagner (hoe verbluffend dit klinke, in België is dit nog steeds een triumph), en dan de uitvoering van de vierde, de vijfde, en de integrale . . .
 • . . . vijf Russen, Moussorgski inbegrepen, in hunne plaats te stellen, terwijl hij naast Bach en Beethoven , ook den Wagner van "Parsifal" slikken deed, wat, bij badgasten die vooral kwamen om te spelen, om de jaren vijf-en-negentig toch zoo heel gewoon niet was. - . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . schilder en architect diverse plannen, die nog op realisatie wachten. Zij zijn niet de minst belangrijke. Voornamelijk stip ik aan: enkele décors voor Wagner (het woud van Siegfried en de Walkure) en dan vooral bonte, zoowel door kleur als door constructie verbluffende music-hall-decoraties, waaronder een allerleukst "Exercice au . . .
1926 Alfred Hegenscheidt: "Starkadd" (Lode Monteyne)
 • . . . ontoereikend, heel goed kan gemist worden. Er was een tijd, dat er tusschen de critici een strijd werd gevoerd om te weten wat Richard Wagner in de eerste plaats was : een groot dichter of een groot komponist. Er is ook beweerd geworden, dat in Rodenbach 's . . .
 • . . . het mysterieuse Walhalla vertoefde, doet, vooral wanneer men de Wate-figuur eenigszins van naderbij beschouwt, werkelijk Wagneriaansch aan. Maar men denkt hierbij vooral aan Wagner als woordkunstenaar aan den schepper van goden- en menschengestalten, aan den uitbeelder van dramatische conflicten uit godenleed en menschensmart ontstaan. Wie het lyrisme van . . .
 • . . . den uitbeelder van dramatische conflicten uit godenleed en menschensmart ontstaan. Wie het lyrisme van Hegenscheidt doorvoelt peinst meer aan den komponist Wagner , en dan wel hoofdzakelijk aan den Wagner , die nog altijd den definitieven vorm voor het muziekdrama niet beheerschte, aan den
 • . . . ontstaan. Wie het lyrisme van Hegenscheidt doorvoelt peinst meer aan den komponist Wagner , en dan wel hoofdzakelijk aan den Wagner , die nog altijd den definitieven vorm voor het muziekdrama niet beheerschte, aan den Wagner van «Lohengrin» en «Tannhäuser», die zich meelijdend buigt . . .
 • . . . Wagner , en dan wel hoofdzakelijk aan den Wagner , die nog altijd den definitieven vorm voor het muziekdrama niet beheerschte, aan den Wagner van «Lohengrin» en «Tannhäuser», die zich meelijdend buigt over den strijd in menschelijke zielen» Zoo is tevens het verschil tusschen «Gudrun» en «Starkadd» aangegeven. . . .
 • . . . door menschen uit het volk de geweldige actie doet voorbereiden, toelichten ofwel den indruk weergeven, die het gebeuren op de massa heeft gemaakt. Wagner en Shakespeare zijn gewis de voornaamste bronnen van Hegenscheidt 's inspiratie geweest. Deze vaststelling mag ons niet den rechtstreekschen invloed van . . .
1927-09-24 Gerard Walschap: "Maskaroen" (Lode Monteyne)
 • . . . dramatiseeren. Walschap heeft van hem een ongemeen sterk beeld ontworpen -- een beeld, waardoor in ons de herinnering werd gewekt aan Wagner 's Loge -- zonder dat evenwel van meer dan een oppervlakkige gelijkenis kan sprake zijn... Maskaroen beteekent hoogmoed en intellectualiteit. Toch zal hij het afleggen . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
 • . . . de Fee » voor het grootste deel van zijn artisten... de «Publieke Vijand nummer 1» zou zijn? Dit seizoen werden de tien operas van Wagner gespeeld, en indien niet al de aangekondigde groote vedetten kwamen, dan zagen we toch Urlus in den «Ring», Mevr. Ritter-Ciampi in «Hoffmanns Vertellingen», Lotte . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
 • . . . nopens 'n verandering in de verhouding van auditorium en tooneelplaats dateeren van Goethe . Het doelwit van Goethe werd door Wagner verwezenlijkt in een kader dat de illusie wekte van 'n ongekende wereld. Max Littmann, de grootste architect van het moderne Duitsch theater, combineerde stage, . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
 • . . . verdiepingen van galerijen en balcons -- zalen met een uitgestrekt parterre en een groot amphitheater, waarvan de structuur beantwoordt aan het ideaal, dat Wagner reeds in 1849 uiteenzette in zijn boek "Kunst und Revolution". Daar zal de elite van het volk, gevormd door de school, zonder onderscheid van . . .