Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Beleidsnota Cultuur"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Die ene Brusselaar In de beleidsnota van het BKT staat het volkse ingeschreven...Daarop komt het veto van de minister van Nederlandse cultuur: het BKT moest naar de Beursschouwburg dat, na het gewelddadig buitenzetten van de Werkgemeenschap, zonder gezelschap zat

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
wekten verbazing en, bij sommigen, tandengeknars: de Vlaamse Regering had zich op voorstel van Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, "grotendeels geschaard achter de Raad van Advies voor...De andere instelling blijkt bijna uitsluitend als receptief theater te functioneren, zonder "betekenisvolle beleidsnota...De RAT bekeek de subsidie-aanvragen vanuit drie invalshoeken: 1) de door de gezelschappen zelf ingediende dossiers met beleidsnota's, statistische gegevens en inhoudelijke en organizatorische

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Nogmaals wordt hier duidelijk dat cultuur beschouwd wordt als een tweederangsmaterie, als een ongevaarlijk terrein, bij uitstek geschikt voor iemand die de stiel nog moet leren; wellicht om daarna...Ook Paul De Grauwe, professor economie aan de KUL, die in een publicatie-in-voor-bereiding een hoofdstuk wijdt aan cultuur in het kapitalisme, vindt dat door het subsidiëren van kunstenaars "de...Topics, 25/9/85), via andere wegen ook komt: 100% privatisering van de cultuur, vrije markteconomie, want: "Elk cultuurbeleid heeft een fascistische inslag"(!). Volks èn elitair Wat

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
een (voor-)ontwerp van decreet 'houdende regeling van de subsidiëring van podiumkunsten', ingediend door gemeenschapminister van cultuur Patrick Dewael...De erkenning -- op basis van een beleidsnota : dat is nieuw, maar wat betekent het in werkelijkheid ? -- is het eerste element van de procedure, de subsidiëring met de daaraan gekoppelde voorwaarden...Een gezelschap wordt in principe voor 4 jaar erkend -- tenzij het zelf kiest voor een wettelijk statuut -- op voorwaarde dat het op basis van een beleidsnota een directeur benoemt en een bepaald

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Eind januari 1991 legde de Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael voor de derde keer zijn 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van...voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (nu Vlaamse Gemeenschapscommissie), hetzij als instelling van openbaar nut of als vereniging zonder winstoogmerk als bedoeld in de wet van 27 juni 1921...Het gaat om de statuten, het activiteitenverslag van het voorbije seizoen ofvan de voorbije drie seizoenen, een beleidsnota en een overzicht van de financiële situatie

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Het decreetontwerp van de hand van Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael werd immers sterk in vraag gesteld door de CVP-fractie in de Executieve...Enkele voorbeelden ter verduidelijking (als referentie geldt de tekst, die eind januari '91 door de Gemeenschapsminister van Cultuur aan de Vlaamse Executieve werd voorgelegd (1)). In een...het najaar zal deze nieuwe tekst besproken worden in de Commissie Cultuur van De Vlaamse Raad

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Het ministerie van cultuur bevestigt dat er nog volop subsidieaanvragen binnenkomen, toch zien we een totale verschraling...Om in dit stadium efficiënt te werken zou de Raad van Advies aan de Toneelkunst (RAT), vooraleer een advies aan de minister van cultuur uitte brengen voor het seizoen 1992-93, enkele zittingen hieraan...Minister Weckx zit momenteel waarschijnlijk nog in zijn studiefase, maar kan allicht enkele mensen van zijn kabinet en zijn administratie bijeenbrengen om hierover een beleidsnota uit te werken

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De minister van Cultuur laat zich sindsdien adviseren door de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, de Raad voor Dans, de Raad voor Muziektheater en de Raad voor Kunstencentra...Vanaf de eerste beleidsnota's, ook die van de Vlaamse regering, was nochtans altijd gesteld dat het muziektheater positief zou worden gediscrimineerd...Bruno Verbergt: Ik treed minister Martens bij als hij zegt tot één Raad voor Cultuur te willen komen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Zal Limburg moeten wachten tot er een Limburgse Minister voor Cultuur aan de macht is? Niettemin staat de cultuurvertegenwoordiger niet alleen wanneer het erop aan komt een éénsporig...de beleidsnota en in menig opzicht ook in de adviezen maskeert dit begrip dat een verouderde werkelijkheid als blauwdruk moet dienen voor de actuele theaterrealiteit

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Dit project beoogde een reorganisatie van de administratie, met als doel bij alle bevoegdheden van de voormalig minister van Cultuur - Welzijn, Volksontwikkeling en Cultuur - een eenvormige erkennings...De tweede reden voor een herziening van het decreet was de in 1997 door toenmalig cultuurminister Luc Martens geïnstalleerde Raad voor Cultuur...zijn beleidsnota Werken aan Netwerken stelde Luc Martens indertijd dat de kunst 'als één van de zachte sectoren kordaat verdedigd moet worden'. Een nobele gedachte waar op het eerste gezicht niets op

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
zijn beleidsnota Cultuur doet minister Anciaux uitspraak omtrent het belang van rechtstreekse subsidiëring van 'individuele kunstenaars'. Maar toch valt een reeds lang in de realiteit aanwezige...Wat kan 'nieuwe politieke cultuur' in dit kader betekenen...Heeft 'nieuwe politieke cultuur' niet alles te maken met het niet meer verloren lopen in dorre regelgeving, maar in het vormgeven aan een beleid dat gekleurd wordt door een op de levende basispraktijk

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
bekende opvatting over kunst en cultuur als volksopvoeding, als school voor weerbare en verdraagzame burgers...Een opvatting die de beleidsnota's blijft teisteren

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Ook in de Beleidsnota Cultuur 2000-2004 spoort met de feitelijke spanning tussen het sociaal-cultureel werk en de kunstensector een dubbele legitimatie...Vandaar de smalle invulling van de uitdrukking 'sociaal-artistieke projecten' in het officiële reglement ter zake van de Administratie Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap...tot-pourfaire vite-de postmodernisering van onze cultuur en, daarmee samenhangend, de groeiende incongruentie tussen kunst en artisticiteit, tussen de legitieme cultuur en het vermogen tot creativiteit

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Beleidsnota Cultuur 2000-2004, p. 9). Een andere ambitie van minister Anciaux en zijn kabinet bestond in 'een geïntegreerde aanpak': 'We streven naar een permanente ontwikkeling in het gehele...Het kabinet Cultuur en het kabinet Onderwijs hebben gezamenlijk drie werkgroepen samengesteld om ideeën te ontwikkelen over de raakvlakken tussen Cultuur en Onderwijs: binnen de schooltijd (regulier...Op dit ogenblik is er door de kabinetten en de administraties Cultuur en Onderwijs een basistekst opgesteld waarin wij de globale doelstelling voor dat steunpunt hebben neergeschreven

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Kunst en cultuur in het huidige onderwijsbeleid Wie de inhoudstafel van de Beleidsnota Onderwijs en Vorming 2000-2004 van minister Marleen Vanderpoorten overloopt, moet al goed zoeken...samenwerking tussen cultuur en onderwijs In februari 2002 sloot ik met de toenmalige minister bevoegd voor cultuur een protocol van samenwerking...het ontplooien van de individuele competentie en persoonsvorming • het openen van de wereld van kunst en cultuur voor het onderwijs en omgekeerd • kunst en cultuur blijvend te integreren

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
minister Bert Anciaux in Brussel in de grote zaal van het Kaaitheater zijn beleidsnota toe...De tekst van deze toespraak was te lezen op de website van het ministerie van Cultuur

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
gemeenschapsvorming, kunst- en cultuurdemocratisering, cultureel buurtwerk, de sociale mix, de culturele diversiteit... dit zijn de sleutelbegrippen van minister Anciaux’ Beleidsnota Cultuur voor de periode 2004-2009, en...Met klem waarschuwt de Beleidsnota Cultuur 2004-2009 de lezer die zich al te zeer zou laten meeslepen door het visioen van de panculturele samenleving: ‘[Het] is niet zo dat cultuurparticipatie van...Bibliografie Anciaux, Bert, Beleidsnota Cultuur 2004-2009, www.vlaanderen.be


Development and design by LETTERWERK