Advanced Search found 39 item(s) featuring "Koninklijke Vlaamsche Opera, Antwerpen"

1939-07 EPILOOG (August Monet)
 • . . . dag juist, dit werk te voltooien, heb ik m'n pelgrimstocht uitgestrekt tot de graven van allen daar, die in de geschiedenis van de Vlaamsche Opera een voorname rol gespeeld hebben. Ik heb gestaard op hun namen, op hun beeltenissen — hoe alle portretten en conterfeitsels, in steen of . . .
1929-02-19 Te Antwerpen: Vlaamsche Opera: Dansenreeks van Em. Painparé (L.O.)
 • . . . Te Antwerpen: Vlaamsche Opera : Dansenreeks van Em. Painparé Een cyclus van vijf dansen, een bundeltje van vijf gedichtjes die bij elkaar passen en gescandeerd . . .
1922-06-02 Windows (Anon.)
 • . . . De opvoering van de "Windows" te Antwerpen Dinsdag was de Vlaamsche Opera geheel gevuld met een zeer uitgelezen publiek, waaronder vooral de Engelsche kolonie sterk vertegenwoordigd was. Onder de talrijke aanwezigen merkten we Sir G. . . .
1923-05-02 De Walküre (L.O.)
 • . . . TE ANTWERPEN, Koninklijke Vlaamsche Opera : "De Walküre" met Urlus Zulk een vertooning wettigt het bestaan der Vlaamsche Opera , Jammer maar dat zij tot het . . .
 • . . . TE ANTWERPEN, Koninklijke Vlaamsche Opera : "De Walküre" met Urlus Zulk een vertooning wettigt het bestaan der Vlaamsche Opera , Jammer maar dat zij tot het uitzonderlijke behoort. Nog te veel muziek is dit jaar vermorst geworden, nog te veel zangtheater gespeeld op . . .
1927-01-09 Lohengrin (L.O.)
 • . . . Te Antwerpen, Koninklijke Vlaamsche Opera : Urlus in "Lohengrin" 't Was voldoende dat Urlus aangekondigd was om de zaal voor deze Lohengrin-vertooning te doel volloopen. Lohengrin is . . .
 • . . . aangekondigd was om de zaal voor deze Lohengrin-vertooning te doel volloopen. Lohengrin is nochtans niet één van Wagner 's werken, waarmede de Vlaamsche Opera goed vertrouwd is geraakt. Voor het specifieke operakarakter van dit drama schijnt men daar nog steeds het juiste oog te missen. Het decoratieve . . .
1920-02-17 Pelias en Melisande (M.G.)
 • . . . Vlaamsche opera : Opvoering van Pelias en Melisande. Muziek van Claude Debussy . Tekst van M. Maeterlinck Als gala-opvoering van de Antwerpsche . . .
1922-04-12 De Walkure (Anon.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Opera , Antwerpen: Mevr. Poolman-Meissner in "De Walkure" De opvoering van "De Walkure" was dit jaar afhankelijk van buitengewone verbintenissen. Wanneer in 't . . .
 • . . . atmosfeer schept, waarin werken van dit gehalte dienen opgetild te worden dan voelt men zich een oogenblik ontheven van de zorg welke een Vlaamsche opera -onderneming baart, om enkel nog te genieten van hetgeen dien zeldzamen avond u voorbehield. Mevr. Poolman-Meissner is als Wagneriaansche kunstenares een prachtfiguur. Spel en . . .
 • . . . kritische zin kan alleen de herhaling ervan uitleggen. De heer Burgemeester, schepenen Junes, Lebon en Melis, alsmede de oud- en nieuw-bestuurder van de Vlaamsche Opera woonden deze heuglijke vertooning bij die als de beste aan te teekenen valt van heel het seizoen. Vandaag komt Wagner nog . . .
1937-01-19 Bohême (L.O.)
 • . . . Koninklijke Vlaamsche Opera : "Bohême" Op de rol van Rodolf na stond deze Nederlandsche vertolking van "Bohême" op het peil van de Italiaansche vertooning, welke . . .
1931-11-10 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste wederopvoering van "De Juwelen der Madonna" (Anon.)
 • . . . Kon. Vlaamsche Opera : Eerste wederopvoering van "De Juwelen der Madonna" Een onevenwichtige vertolking van een onevenwichtig werk. Aldus onze indruk over de herneming van . . .
 • . . . in deze rol. Heel zijn uitbeelding miste de noodige mannelijkheid. De overige bezetting bedierf niets, en de regie bleef de traditie van onzen Koninklijken Vlaamsche Opera getrouw, t.t.z. zij was oer-komisch. De heer Bosmans brengen we graag een eeresaluut om de ongewone kranigheid waarme hij het . . .
1927-04-05 Pelléas en Mélisande (Anon.)
 • . . . Wederopvoering van "Pelléas en Mélisande" 't Strekt de Vlaamsche Opera tot eer deze "Pelléas en Mélisande" voor enkele jaren ten onzent gecreëerd te hebben. De subtiele uitzonderlijkheid van dit werk laat niet toe . . .
 • . . . Waar zulks ontbreekt beantwoordt de algemeene indruk niet aan het fijne gehalte dezer atmosfeer-ademende muziek. Om dien te verwekken, vindt men op de Vlaamsche Opera de geschikte elementen voorhanden. Te meer te betreurend is het daarom, dat het ensemble niet degelijker afgewerkt was. 't Mag waar wezen dat . . .
1923-04-04 Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "Het Hofconcert" (L.O.)
 • . . . Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera : Eerste opvoering van "Het Hofconcert" Een misrekening deed mij het eerste bedrijf missen. Wat overbleef - 't bedrijf van het concert . . .
1923-10-19 Pinksternacht (L.O.)
 • . . . TE ANTWERPEN, Koninklijke Vlaamsche Opera : "Pinksternacht" - Tweede dansenreeks Kludde heeft zich door zijn zondig verleden vervreemd aan de menschen rondom hem. 't Is de vloek . . .
 • . . . werk te zien. Er zit reeds een besef van stijlwaarde in die jong-frissche meisjes, waarvan wij het beste verhopen voor de balletonderneming der Vlaamsche Opera . 't Muzikaal gedeelte der dansen overtrof in ruime mate dat van het " Russisch ballet ". Schrey treft door zijn leiding wonderwel . . .
1927-01-28 Te Antwerpen: Fransche Opera: Eerste opvoering van "Résurrection" van Alfano (L.O.)
 • . . . Te Antwerpen: Fransche Opera : Eerste opvoering van "Résurrection" van Alfano Nadat de Vlaamsche Opera ons bekend maakte met "Sakuntala" bestijgt deze Italiaansche componist het tooneel der Fransche Opera met "Résurrection", dat tot zijn jeugdwerken behoort. . . .
1921-11-03 Vlaamsche Opera te Antwerpen: "De Bruid der Zee" en "Het Rouwkleed" (Anon.)
 • . . . Vlaamsche Opera te Antwerpen: "De Bruid der Zee" en "Het Rouwkleed" In vergelijking met "Herbergprinses" doet "de Bruid der Zee" zich voor als een . . .
1923-10-05 De Vrijschutter (L.O.)
 • . . . TE ANTWERPEN, HET FEEST DER KON. VL. OPERA : "De Vrijschutter" Geen druk geschetter van stemmen en geluiden waarbij hooren en zien vergaat, geen uitbundigheid, waarin men verloren loopt, maar . . .
1936-03-03 Prins Igor (L.O.)
 • . . . Te Antwerpen, Vlaamsche Opera . Eerste opvoering van "Prins Igor" Toen Borodin in 1887 overleed, was Prins Igor nog niet geboren. Toch had de meester . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
 • . . . Drost-Van Wely, Ir. De Borger, G. Cambier. Het seizoen 1926 - 27 behoort ook al tot diegene welke tot den roem van de Vlaamsche Opera weinig hebben bijgebracht en zijn geschiedenis zal dan ook slechts luttel bladzijden in dit boek vullen. Veel ziekten — het recordcijfer zeker in . . .
 • . . . in de pers... Geroep al om nieuwe «kunstadviseurs»!! En, vóór de maand December reeds, artikels met den titel van «De Toestand in de Vlaamsche Opera » in de gazetten! Begonnen werd met «Lohengrin» in een bezetting die 't over haar geheel afleggen moest bij al deze van 't vorig . . .
 • . . . tot den «Faust» van Gounod , zelfs in twee totaal verschillende bezettingen — maar ditmaal met, voor den eersten keer in de Vlaamsche Opera , het ballet van den Walpurgisnacht. En véél bressen had deze «Faust» reeds in hun zóózeer geteisterde kas gestopt, toen zij nog een heel . . .
1921-11-08 "Prinses Zonneschijn" in de Vlaamsche Opera te Antwerpen (Anon.)
 • . . . "Prinses Zonneschijn" in de Vlaamsche Opera te Antwerpen "Prinses Zonneschijn" is door zijn muzikale waarde niet alleen het hoofdwerk onzer nationale operaliteratuur, maar tevens een gewrocht waarvan de . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen door Lode MONTEYNE De K. VI. Opera te Antwerpen heeft in den strijd der Vlamingen . . .
 • . . . De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen door Lode MONTEYNE De K. VI. Opera te Antwerpen heeft in den strijd der Vlamingen ter verovering eener eigen cultuur, een voorname rol gespeeld. Zij vormde de bekroning van . . .
 • . . . het éénige in den lande, vermits dat van Gent geheel Fransch bleef en dan ook geen cultureelen invloed van beteekenis uitoefenen kon! De Vlaamsche Opera , gesticht door Keurvels en Fontaine, heeft het ontstaan eener eigen lyrisch-dramatische kunst mogelijk gemaakt. Zij heeft, soms in de hachelijkste omstandigheden en ten . . .
 • . . . Terwijl een rijkelijk gesubsidieerde instelling als « de Munt » zich meestal maar matig bekommerde om de producten van Waalsche komponisten stond de Opera gastvrij open voor het muziekdrama, dat ontstaan was uit de samenwerking van Camille Lemonnier en den Waal L. Du Bois . . . .
 • . . . beschouwd ! Maar het schijnt wel alsof ook voor onze lyrisch-dramatische kunst een periode van nieuwen bloei nabij is. De directie van de K. VI. O. kondigt immers de eerste opvoering aan van «Het Mirakel» van Renaat Veremans , «Lava» van den Brusselschen komponist Marsick , . . .
 • . . . Marsick , «Rink Folkema» van Moeremans , «Het Mirakel van Sint Antonius» van Brumogne . Voor wat het uitheemsche repertorium betreft kan de K. VI. O. gerust de vergelijking met de groote lyrische schouwburgen van het buitenland doorstaan. Op het speelplan van het tooneeljaar, dat vóór een kleine . . .
 • . . . Strauss , Judith van Honeger en Falstaff, het al te weinig bekende meesterwerk van Verdi . Het is algemeen bekend, dat de Opera een orkest bezit van allereerste gehalte. Julius J. B. Schrey , de komponist van «Arendsnest» en van «De(n) Smid van den Vrede», . . .
 • . . . en Bernard Tokkie , die een der stichters, wijlen Henry Fontaine, aan het roer vervingen, hebben beiden de heroïsche tijden van de Opera meegemaakt, toen vanwege spelers, leiders en muzikanten, voornamelijk opofferingen werden geeischt en er noodig was een vast geloof in de toekomst van de jonge . . .
 • . . . om, alle vijanden van de Vlaamsche cultuur ten spijt, vol te houden tot het einde, dat glorierijk mocht heeten... Tot de glorie der Opera hebben Derickx en Tokkie in aanzienlijke mate bijgedragen... Het samenbrengen van een gezelschap voor den éénigen lyrischen schouwburg der Nederlanden . . .
 • . . . toe nog niet in geslaagd het bestaan van een bestendig zangtooneel te verzekeren! -- gaat niet zonder moeilijkheden. Elke zanger, die aan de Vl. Opera verbonden wordt, hoeft een geheel nieuw repertorium in te studeeren terwijl men op alle Fransche zangtooneelen steeds dezelfde spelen opvoert! De cultureele invloed . . .
 • . . . hoeft een geheel nieuw repertorium in te studeeren terwijl men op alle Fransche zangtooneelen steeds dezelfde spelen opvoert! De cultureele invloed van de Vlaamsche Opera dient heel Vlaanderen te overstralen. Daarom zou de Vl. O. in staat moeten gesteld worden om in alle voorname steden met . . .
 • . . . Fransche zangtooneelen steeds dezelfde spelen opvoert! De cultureele invloed van de Vlaamsche Opera dient heel Vlaanderen te overstralen. Daarom zou de Vl. O. in staat moeten gesteld worden om in alle voorname steden met een goed ingerichten schouwburg op te treden. Dit zou de versterking en . . .
1939-07 HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23 (August Monet)
 • . . . Alpaerts hun ontslag voor het volgend seizoen ingediend. Niettegenstaande al hun wederwaardigheden en ook omdat in den loop van hun seizoen de Koninklijke Vlaamsche Opera voor 't eerst een staatstoelage had gekregen, waren ze er zonder kleerscheuren afgekomen. En zoo was er, na zes maanden nauwelijks, wéér . . .
1939-07 HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37 (August Monet)
 • . . . vele ervaringen, die de heer Sterkens — tegen voldoend zware betaling — in zijn eerste bestuurdersjaar had opgedaan, was dat de Vlaamsche Opera , zoomin als welke andere ook, «Faust» en «Carmen» kan missen. Géén van beide had hij op zijn speelplan voor dit jaar geschreven, maar . . .
1923-01-09 Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Doode Stad" (L.O.)
 • . . . : Koninklijke Vlaamsche Opera : Eerste opvoering van "De Doode Stad" Geen drama, maar een visioen dat er voor dienen moet! En voor wie als modern . . .
 • . . . gevoelerige romance, waarmede de droomer ten slotte tot bezinning komt. Wegens de beteekenis der muziek is de opvoering van dit werk op de Vlaamsche Opera een verheugend feit. Dat het heel wat inspanning vergde om het in elkaar te zetten, is begrijpelijk en, wijl dit het middel is . . .
1934-01-31 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" (L.O.)
 • . . . Kon. Vlaamsche Opera : Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" Weer een greep uit de nalatenschap der Royal ! "La Fille de . . .
 • . . . niet halen, en 'k geloof dat de h. Corijn in den grond voor dit genre bijster weinig over had. Met het bestuur der Vlaamsche Opera is daar geen vrees voor te hebben; de h. Bosmans heeft een zwak voor de operette, en de zorg waarmede hij . . .
 • . . . voelde men maar al te zeer, dat men er teerde op een traditie, waarvan geen gezag meer uitging. Door die traditie ziet de Vlaamsche Opera zich niet gebonden; ze profiteert van de ruimte die de evolueerende theateropvatting geschapen heeft en verjongt derwijze wat tal van deceniums achter den . . .
 • . . . was er in bijgebracht door den regisseur Maes , wiens bezielende hand zich in alle détails herkennen deed. En daarmede heeft de Vlaamsche Opera op feestelijke wijze de "Dochter van Mme Angot" ingehaald! L.O. . . .
1939-07 HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 (August Monet)
 • . . . met de medewerking van den « Lasalles Kring » voor «het oproer in de straten van Parijs». Dat was dan de bijdrage van de Vlaamsche Opera tot het eeuwfeest van Peter Benoit , hetwelk in dit jaar 1935 werd gevierd. Dit seizoen had de heer Bosmans op . . .
 • . . . op Zaterdag 23 en Donderdag 28 Februari 1935 . Daar de GAKVO dit jaar alle betrekkingen met het bestuur van de Koninklijke Vlaamsche Opera afgebroken hadden, besloot de heer Bosmans tot een onderneming, die anders deze Vereeniging wel op zich zou hebben genomen. Als . . .
1939-07 HET TWEE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1918-19 (August Monet)
 • . . . wel doorspeelde — en schitterende zaken maakte — was er voor hem géén. En ook niet voor 't Stadhuis. Het gebouw van de Opera zélf werd enkele malen in beslag genomen door de bezettende macht voor spectakels die voor de troepen werden gegeven — en daaronder moeten er . . .
 • . . . deelnam en... zelden hebben we de zaal een zóó troosteloozen aanblik zien opleveren : Het patriotische publiek kwam niet, omdat het aan de Vlaamsche Opera niet meende te mogen vergeven, dat zij dan toch onder de bezetting had gespeeld en de activistische flaminganten bleven weg, omdat het een . . .
 • . . . den wals op de kermis opknappen en bij gemis nog altijd van een ballet, de «Walpurgisnacht» heelemaal worden weggelaten, toch bracht «Faust» de Vlaamsche Opera weer vlot. Ook had zij reeds geheel haar goede faam en haar aantrekkingskracht op het publiek teruggewonnen, wanneer zij slag op slag nóg . . .
 • . . . 1919 . De resultaten van dit, bij den aanvang zóó erg gecompromitteerd seizoen, namen tenslotte allen twijfel over de bestendigheid der heropleving van de Vlaamsche Opera weg. . . .
1921-10-23 De Vliegende Hollander (Anon.)
 • . . . Vlaamsche Opera : De Vliegende Hollander Heinrich Heine heeft in zijn "Memoiren des Hernn von Schnabelewopki" (VIIe Hfdst.) de inhoudsopgave van een drama . . .
 • . . . zijn persoonlijkheid naar buiten bracht. Veel zorg was aan de opvoering besteed. 't Gaf ons een avond, die tot eere strekt aan de Vlaamsche Opera . In werkelijkheid een uitstalling van kracht, die, om geheel te bereiken wat te verlangen is, enkel noodig heeft te gedijen onder het toezicht . . .
 • . . . het figuur van den Hollander, om plaats te maken voor dat van den zanger van Aert. En dit euvel schijnt wel op de Vlaamsche Opera een aanstekelijke kwaal te worden, die men goed doet als het uitsluitend eigendom, te aanzien der Fransche scène. Mevrouw Ligthart moge als Senta . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . op Dinsdag 8 November 1927 — kwam de eerste nieuwigheid van dit seizoen : «Snegoerotjska», het derde Rimsky-Korsakoff -werk in de Vlaamsche Opera , dat het evenwel niet tot aan het succes van «De Gouden Haan» en van «Sadko» brengen mocht. Maar dan kwam een des te . . .
 • . . . Januari 1928 , en daarna nog vier keeren. De maand Maart 1928 zou een herhaling te zien geven van een wedloop tusschen de Vlaamsche Opera en de Monnaie voor hetzelfde stuk: de omstandigheden waren vrijwel dezelfde als die van 1899 met «Thyl Uilenspiegel». Ditmaal ging . . .
 • . . . Herman Teirlinck , tot zangspel verwerkt door een in Polen verblijvenden Nederlandschen componist, Ignaz Liliën . Toen hun werk reeds door onze Vlaamsche Opera aanvaard en zelfs in studie genomen was, hadden de auteurs het ook in de Monnaie geplaatst gekregen en nu was beider . . .
 • . . . ook in de Monnaie geplaatst gekregen en nu was beider wensch, maar vooral deze van Herman Teirlinck , dat de Vlaamsche Opera voor de creatie — al was 't maar één dag — aan de Monnaie den vóórrang zou geven. Doch ditmaal lieten . . .
1927-01-11 Jenufa (L.O.)
 • . . . Te Antwerpen, Koninklijke Vlaamsche Opera : Eerste opvoering van "Jenufa" Met dit werk heeft het bestuur de hand gelegd op een stuk dat geheel thuis hoort op . . .
 • . . . van "Jenufa" Met dit werk heeft het bestuur de hand gelegd op een stuk dat geheel thuis hoort op het tooneel der Vlaamsche Opera . Zoo het behaalde succes waarlijk groot mocht heeten, is dit wel te danken aan de artistieke inspanning van het gezelsschap, dat hoe verzwakt . . .
 • . . . inspanning van het gezelsschap, dat hoe verzwakt ook sinds de aderlating der twee laatste jaren, nog levenskracht genoeg bezit om het speelplan der Vlaamsche Opera niet te doen overzwenken naar het geflikflooi der blijkbaar opnieuw beroemde operette, voor welke genre ook nu weer een proefballon opgelaten wordt. Van . . .
1939-07 HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 (August Monet)
 • . . . oogenblik nóg steeds niet uit die zenuwsloopende, energieverlammende atmosfeer bevrijd zijn, — dan mag het, van al de wonderen in de geschiedenis der Vlaamsche Opera misschien wel het grootste heeten, dat de heer Sterkens dit speeljaar zonder kleerscheuren tot een waardig einde heeft kunnen brengen. Met . . .
 • . . . zóó zegenrijk mocht de poging niet uitvallen, van Zaterdag 25 Februari 1939 , om Verdi's «Trouvère» op het repertorium van de Vlaamsche Opera te enten. De éénige nieuwigheid, door het balletkorps dit seizoen gebracht — de eerste maal op 31 December 1938 — was er . . .
1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
 • . . . Tegen het ongeluk is niemand opgewassen. Het is de eerste maal, op mijn lange loopbaan, als de eerste maal in de geschiedenis der Vlaamsche Opera , dat het publiek naar huis moet gezonden worden. Ik kan het niet helpen ...de tegenslag is ons te machtig!» ...En achter het gordijn . . .
1939-07 HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 (August Monet)
 • . . . Christiane, I. De Borger. Dit jaar was, — na negen-en-negentig jaren bestaan — de Fransche Opera afgeschaft en als voortaan de Koninklijke Vlaamsche Opera het éénige groote zangspeltooneel te Antwerpen zou zijn, dan zou zij ook, als al de groote opera's in het buitenland, aan alle . . .
 • . . . gedirigeerd door Renaat Veremans . De belangrijkste creatie in dit seizoen, — en mede een der belangrijkste sinds het bestaan van de Vlaamsche Opera — kwam al heelemaal in 't begin : Op Zaterdag 14 October 1933 : deze van «Boris Godounow» van M. . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
 • . . . aan het lichter genre in 't algemeen offeren moest, dat trachtte hij te vergoeden door een, op de repertoria der seizoenen in de Vlaamsche Opera ongewoon groote verhouding van avant-garde-werk, zoowel eigenlandsch als vreemd. Op Zaterdag 15 October bracht hij «Zwaargewicht», een ...sportieve grap van
 • . . . Arthur Van Oost , op een gedicht van George Vaxelaire , — op Zaterdag 14 Januari 1933 . Op het repertorium van de Vlaamsche Opera , waren tot hiertoe reeds de Vlaamsche, de Duitsche; de Tsjechische, de Russische, de Noorsche, de Deensche, de Fransche, de Italiaansche, de Engelsche, de . . .
 • . . . den Italiaansche consul bijgewoond werd, werd besloten met Wagners «Keizermarsch». Dit jaar ook bracht Koningin Elisabeth haar derde bezoek aan de Vlaamsche opera , en deze eer gold ditmaal het Vlaamsche werk van Maurits Schoemaker : «Swane». Dit bezoek geschiedde op Dinsdag 7 Maart . . .
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
 • . . . galavertoon, gepaard. H. M. Koningin Elisabeth had zich officieel laten vertegenwoordigen door haar eeredame, Gravin de la Faille de Leverghem. Nieuw voor de Vlaamsche Opera was ook «André Chenier» van Umberto Giordano , waarvan de eerste opvoering gegeven werd op Zaterdag 9 April 1938 . Het balletkorps . . .
 • . . . speeljaar was dan nog deze van Zaterdag 22 Januari 1938 , wanneer de heer Sterkens den Mozart -cyclus in de Vlaamsche Opera , volledigde met een wonder-keurige opvoering van «Cosi fan tutte». «Fiordiligi» was mej M. Van der Meirsch, «Dorabella», mej. J. Calewaert, «Despina» : . . .
1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
 • . . . jobstijding, die hun tijdens den Zomer had bereikt en die luidde dat, in een bevlieging van zuinigheid, het gouvernement de toelage aan de Vlaamsche Opera met 50.000 frank verminderd had. Bovenstaand «tableau de la troupe» kan een idee geven van de uitbreiding die het kunstpersoneel toen al had . . .
 • . . . Derickx en Tokkie , en ik heb er vooral veel goéds over hooren zeggen. Men zegt héél veel goeds over de Vlaamsche Opera , te Brussel! Maar, nu ik me persoonlijk rekenschap heb kunnen geven over uw werk, nu zie ik al mijn verwachtingen overtroffen. Laat mij . . .
 • . . . de heeren Derickx en Tokkie alzoo den koninklijke sanctie over hun werk zagen neerdalen — ja, de historie der Vlaamsche Opera is altijd een vat vol verrassingen geweest — waren ze nog maar pas, als directeuren, door het oog van een naald gekropen ! . . .
 • . . . de pogingen om deze combinatie aan de macht te helpen, leidden tot wéér zulk een hartstochtelijk orkaan als er zoo vaak rond de Vlaamsche Opera gewoed hebben. Het slot van den niet minder feilen en onverkwikkelijken woordenstrijd die er in den Gemeenteraad, op Maandag 12 Januari, over geleverd . . .
 • . . . ! De heeren Judels en Swolfs waren zelven de eersten om in te zien, dat ze zich nu ook den terugweg naar de Opera hadden afgesneden, en voor de rest van het seizoen moesten de heeren Derickx en Tokkie het dus maar zónder kunstadviseurs . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
 • . . . en van hernemingen van «Martha» en «Cleopatra» liet zich ook nog wel wat verwachten. Maar de hèropgravingen uit het alleroudste archief van den « Royal » bleken andermaal twee van dié soort vergissingen te zijn, waartoe Fontaine zich zoo vaak al had laten verleiden : Deze van «De . . .
 • . . . en géén zorgen, hoe liefderijk ook, konden hem redden. Hij ontsliep op Zondag 30 November 1919 , en heel het gezelschap van de Opera bezorgde hem een weinig minder dan nationale begrafenis. Zijn heengaan is voor ons zangtooneel een verlies geweest, dat het tot heden toe nog altijd . . .
 • . . . verschillende zeer voortreffelijke krachten als de dames Wilhelmina De Ley en Alice Plato en den tenor Hendrik Drost. Het 25-jarig bestaan van de Vlaamsche Opera — als zangtooneel dan — hadde reeds in 1918 plaats kunnen vinden, maar tijdens den oorlog dacht natuurlijk geen sterveling daaraan, en . . .
 • . . . hun bestuurder en een talrijke delegatie van hun kunstpersoneel waren vertegenwoordigd. De voorstelling van den heer Fontaine , zijn medestichters van de Vlaamsche Opera en zijn tegenwoordig gezelschap gebeurde door den heer Karel Weyler, en uit naam van het Stedelijk bestuur werden zij door schepen Strauss, den . . .
 • . . . decor van het tweede bedrijf, waar zich een vijftigtal prachtvaandels van onze maatschappijen bij deze apotheose hadden gevoegd. Hier werd de stichter der Vlaamsche Opera toegesproken door den heer Arthur Cornette jr . waarna nog het woord gevoerd werd door Emiel Wambach , namens het
 • . . . en in cafés, cinemas en dancings een zeer sterke vraag naar muzikanten ontstond, meende hun Syndicaat voor de leden van 't orkest der Vlaamsche en der Fransche Opera ook hoogere looneischen te mogen stellen. Zóó hoog, dat ze door beide bestuurders, zoowel door den heer
 • . . . met de toelage te verhoogen de bodem ingeslagen werd, — zoo gebeurde het dan dat, na afloop van de Jubileumsfeesten, de deuren der Vlaamsche Opera gesloten moesten worden, zonder eenige zekerheid, wanneer ze weer open zouden kunnen gaan. Zoo was er dan géén seizoen 1920-1921. Evenmin als in . . .
 • . . . door de heeren Paul Scapus en Alfons Cluytens gesticht, om in de beide theaters het bedrijf eenigszins gaande te houden — in de Vlaamsche Opera door een opvoering van «Herbergprinses» — zijn nauwelijks het memoreeren waard. En ...het was onder deze, alweer zoo benarde omstandigheden, dat de
 • . . . Opera door een opvoering van «Herbergprinses» — zijn nauwelijks het memoreeren waard. En ...het was onder deze, alweer zoo benarde omstandigheden, dat de Vlaamsche Opera het praedicaat «Koninklijke» verwierf. . . .
1939-07 HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 (August Monet)
 • . . . water reeds tot aan de lippen — toen eindelijk de redding kwam. En wel vandaar, waar niet één op honderd getrouwen van de Vlaamsche Opera haar verwacht zou hebben : Van den ouden «Barbier de Séville» van Rossini ! De eerste opvoering ervan had plaats op Donderdag . . .
 • . . . Nymwegen», en — maar om zichzelven hiervoor schadeloos te stellen, had hij, op Donderdag 2 Januari tevoren reeds «De Lustige Weduwe» de Vlaamsche Opera binnengeleid, die — zoowel als de «Barbier» — tien opvoeringen beleven kon, terwijl «Marieke van Nymwegen» reeds na de derde moest worden opgegeven. . . .
 • . . . data in dit seizoen waren verder deze van Maandag 23 en Woensdag 25 Maart 1936 : bedoeld als hulde van de Vlaamsche Opera aan Richard Strauss van wie er tot dan toe «Rozenkavalier», «Salomé», «Electra», «Egyptische Helena» en «Ariadne op Naxos» waren opgevoerd.
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . en de tenor Besselinck als «eerste Skjald». Den volgenden Zaterdag, 22 September 1923 , trad voor 't eerst een eigen balletkorps in de Vlaamsche Opera op, eerst in «Winternachtsdroom», daarna met een Dansenreeks, voor al de solisten en tenslotte in «Milenka» van Jan Blockx .
 • . . . tijd bijna roekelooze onderneming, de zon weer helder en warm over de zaak deed doorbreken. Dat was dan wéér een creatie waarmee de Vlaamsche Opera de Monnaie vóór was en zelfs de Groote Opera te Parijs : Deze van Rimsky-Korsakoffs «Gouden Haan». . . .
 • . . . volgenden Winter speelde hij «Gouden Haan» met in de rol van den Koning : den heer Huberty ... ex-lid van het gezelschap onzer Vlaamsche Opera ! Tot niet geringe verhooging van den luister van dit seizoen strekte ook een uiterst merkwaardige incursie op het gebied der moderne Fransche . . .
 • . . . feest : Het afsterven van Henry Fontaine en het zilveren kunstenaarsjubileum van Julius J. B. Schrey . De stichter der Vlaamsche Opera overleed op 23 December 1923 . Hij was geboren te Antwerpen, op 5 April 1857 . Zijn lijkplechtigheden gebeurden op Donderdag 26 . . .
 • . . . het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , Coryn , bestuurder van de Fransche Opera en Derickx , uit naam van de Vlaamsche Opera , een laatsten afscheidsgroet uitspraken, en in de Kerk van Sint-Eaurentius, waar de uitvaart geschiedde, zongen de heer E. Borgers het «O Salutaris» van . . .
 • . . . Kielkerkhof overgebracht zou worden. 25 Maart 1924 : Dat was de datum van Schrey 's zilveren jubelfeest als dirigent aan de Vlaamsche Opera : Dien avond werd «Tannhauser» opgevoerd. Bij zijn verschijning, in 't orkest eerst, en op het tooneel voor de «ovatie», werd de held . . .
 • . . . Gruyter , die daarop uit naam van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg het woord nam, hebben wij bijzonder déze constatatie onthouden dat... «de Vlaamsche Opera zoowat de éénige instelling was, waarop de Vlamingen fier mochten zijn». Tijdens de pauze had burgemeester Van Cauwelaert Schrey in het . . .
1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)
 • . . . de Handelsrechtbank, teneinde er hun failliet te hooren uitspreken. En... toen gebéurde het mirakel. Naast de booze fee, heeft bij het bed der Vlaamsche Opera altijd de goede fee gestaan. Vóór dat de avond was gevallen, lag een bedrag van 120.000 fr. goed en wel als waarborg op . . .
 • . . . in hooger beroep over de zaak zou beslissen. Zij die alzoo als reddende engelen zijn opgetreden en verhoed hebben, dat het schip der Koninklijke Vlaamsche Opera in de justitieele modder zou gestrand liggen, den dag zèlf dat ze haar deuren moest heropenen, zijn Mevr. Wed. Louis Sheid en . . .
 • . . . titel en de archieven van het Syndicaat. ...En de anderen te mogen beschouwen als de dissidenten. En daar zij het orkest van de Vlaamsche Opera vormden, op slechts een half dozijn van deze «dissidenten» na, eischten ze, dat dezen verwijderd zouden worden. Tot zóólang zouden ze niet spelen. . . .
 • . . . daar de Fransche Opera pas twee weken later zou moeten opengaan, zouden deze muzikanten dan maar die twee weken in de Vlaamsche Opera komen werken, terwijl de heer Bosmans den een nieuw orkest samenstellen zou. Toen 't echter zóóver was, meende Julius . . .
 • . . . hunner meest ophefmakende overwinningen werd in den harden strijd van dit seizoen. Intusschen hadden enkele vurige belangstellenden in het wèl en wee der Vlaamsche Opera een Vereeniging in het leven geroepen, in den aard van deze welke reeds tot hulpverleening aan de Fransche Opera bestond, en . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
 • . . . (als gast), R. Christiane, I. De Borger, M. Boyen. Financieel was het vorig seizoen het voorspoedigste geweest, dat ooit eenig bestuurder van de Vlaamsche Opera had gekend. Het sloot men een batig saldo van 117.000, 0 fr. ! Daarbijgeteld, het overschot van het speeljaar 1928-1929 — dat 56.026, . . .
 • . . . weer een krakeel, dat tot vóór de tribunalen toé zou worden gebracht, en het volgend seizoen alweer bijna tot den dood van de Opera zou leiden. Het kleine personeel en van de solisten — eigenaardig genoeg !— vooral het vrouwelijk gedeelte, namen nogal gemakkelijk met deze schikking vrede, . . .
 • . . . kunnen redden. Ook beschikte de Gemeenteraad afwijzend over deze petitie en stemde met de vervroegde sluiting van dit speeljaar in. Nooit, zoolang de Vlaamsche Opera bestond, was de financieele uitslag van een campagne in een zóó schrijnend contrast geweest met de artistieke waarde. Nooit vond grooter inspanning minder . . .
 • . . . zijn gouden vloed van melodie, in een orkestrale bedding, die aan ieder verlicht modernisme beantwoordt, geen repertoriumstuk heeft kunnen worden, is voor de Vlaamsche Opera een door ons nooit begrepen schande. Het programma voor «De Egyptische Helena» — Dinsdag 14 October 1930 — luidde : «Helena» : . . .