A. Gille Nestor de Tière 1921-03

A. Gille Lodewijk Scheltjens 1923-01

A. Props Over Molière 1922-02

A.B. Trois Amours 1936-05-06

A.J.M. Wijdeveld 'n Premiere te Ninove -- "de verkiezingen van 1894" - PAUL DE MONT en Modern Toneel 1930-03-28

A.J.M. Wijdeveld Wijdeveld: "Gudrun" bij het verjongde katholiek Vlaams Volkstoneel 1930-07-11

A.d.M Passiespel en spelers te Amsterdam 1934-01-24

A.d.M. "De Slag bij Hertshaag" te Aalst 1931-08-09

A.d.M. Glorie van den Arbeid 1935-09-10

Albert van Dalsum Het maskerspel 1924-04

Aloïs De Maeyer Na een debat 1933-11

Aloïs de Maeyer De Geestelike, d. i. de Zedelik-Godsdienstige Waarde in het Katholiek Tooneelrenouveau 1930-10

Aloïs de Maeyer Passiespel en spelers te Amsterdam, door Al. De Maeyer 1933-02

Aloïs de Maeyer De spreekkoren van Gery Helderenberg, door Aloïs de Maeyer 1934-11-20

Anon. In Holland geinterneerd 1919-02-23

Anon. Klepens in Oorlogstijd 1919-05-04

Anon. De windmolen van Stuivenberg 1920-01-15

Anon. Opening van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg 1920-11-01

Anon. De Dief 1920-11-05

Anon. De zot te Leuven 1920-11-09

Anon. Het gezin van Paemel 1920-11-21

Anon. Katholieke Pers en Schunnig Tooneel 1920-11-21

Anon. Jack 1920-12-27

Anon. Jozef in Dothan 1921-02-01

Anon. Een kunstfeest te Aalst 1921-06-25

Anon. Majoor Jelap 1921-06-26

Anon. Se non è vero 1921-09-05

Anon. Tangolita 1921-09-05

Anon. Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury 1921-09-15

Anon. De Vliegende Hollander 1921-10-23

Anon. Vlaamsche Opera te Antwerpen: "De Bruid der Zee" en "Het Rouwkleed" 1921-11-03

Anon. "Prinses Zonneschijn" in de Vlaamsche Opera te Antwerpen 1921-11-08

Anon. JOAN LUYKEN'S DUYTSE LIER 1922-02-18

Anon. De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen 1922-03-12

Anon. De Walkure 1922-04-12

Anon. "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel 1922-04-15

Anon. Windows 1922-06-02

Anon. Nieuw Katholiek Tooneel in Vlaanderen 1923-03-25

Anon. Wie is Henri Gheon? 1923-04-08

Anon. De verdrukking van Ierland 1923-05-13

Anon. De wonderbare toovenaar 1923-11-12

Anon. Schouwburgiana 1924-01-26

Anon. Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg 1924-07-26

Anon. Pirandello in den Vlaamschen Schouwburg te Brussel 1924-10-09

Anon. Het Vlaamsch Volkstooneel 1924-10-08

Anon. Tooneel te Brussel: Herman Heijermans 1925-01-16

Anon. Tooneel in Vlaanderen: Frans Delbeke: "De Vrek" 1925-03-12

Anon. Een première te Brussel 1925-03-28

Anon. Een théâtre d'avant garde 1925-05-12

Anon. Brusselsche kunstavond voor Borculo 1925-09-19

Anon. Een lezing van Herman Teirlinck. Het moderne inzicht in het Tooneel 1925-12-15

Anon. Opvoering van Vondel's "Adam in ballingschap" door het O.L. Vrouw van Vlaanderen en O.L. Vrouw van Bijstand te Kortrijk 1926

Anon. Tooneel in Vlaanderen: "De Vuurproef" van Frans Delbeke en Gerard Walschap 1926-02-26

Anon. Tooneel te Brussel: "Slaet op den Trommele" ("The Song of Drums") van Ashley Dukes 1926-12-12

Anon. "De Nibelungen" in den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen 1927

Anon. Pr. C. Lindemans leest "De Blinde" in "Met Tijd en Vlijt" 1927-02-22

Anon. Lyrisch drama in 4 bedrijven van M. Leon Dubois: het "Passiespel" te Brugge 1927-03-06

Anon. Pelléas en Mélisande 1927-04-05

Anon. "Reinaert de Vos" van Paul de Mont te Leuven 1927-05-08

Anon. Modern Vlaamsch tooneel 1928

Anon. Tooneel in Vlaanderen: "Van Twee Coninxkinderen" door Willem Putman 1928-02-17

Anon. "De reis van Benjamin III" 1928-09-07

Anon. "Adam in ballingschap" door het Vlaamsche Volkstooneel 1928-10-05

Anon. De strafzaak " Mary Dugan" 1925-10-12

Anon. "De Heilige Nacht" te Moerkerke 1929-01-03

Anon. "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo 1929-01-13

Anon. "Voor God en den Evenmensch" te Hamme 1929-01-29

Anon. De creatie van "Een Spel van Liefde en Haat" te Mechelen 1929-03-04

Anon. Bij "Gods Vagebonden" te Mechelen 1929-04-15

Anon. Tooneel in Vlaanderen. Het Landjuweel te Kortrijk 1929-11-20

Anon. Muziekpaljassen 1930-01-04

Anon. Geestelijke verwarringen of over gemis aan vaste lijnen 1930-01-10

Anon. "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" door het Vlaamsche Volkstooneel 1930-01-25

Anon. De beteekenis van het Friesche Tooneel 1930-01-30

Anon. Vondels "Lucifer" in 't Klein Seminarie te Hoogstraten 1931-06-30

Anon. Openluchtvoorstellingen te Antwerpen: "Antigone" van Walter Hasenclever 1931-07-30

Anon. "De Barbier van Sevilla": Wat de pers zeide over de Antwerpsche opvoering 1931-10-14

Anon. Kon. Vlaamsche Opera: Eerste wederopvoering van "De Juwelen der Madonna" 1931-11-10

Anon. Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van "Het Volk" te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick 1932-01-22

Anon. Te Brugge: De opvoering van "Jeremias" van Stefan Zweig door het Vlaamsche Volkstooneel 1932-03-03

Anon. De creatie van "De niet-ingebeelde zieken" door Ernest W. Schmidt 1932-11-25

Anon. Tooneel, Kon. Nederl. Schouwburg. "Elias weet het beter" door J. Swerling en E. Robinson 1932-12-23

Anon. Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, "Meisjes in uniform" 1933-02-03

Anon. Kon. Nederl. Schouwburg. Nabeschouwingen over het verloopen seizoen 1933-06-30

Anon. Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova 1933-08-11

Anon. Een interview met Kurt Jooss 1933-11-15

Anon. Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: Jane Shore 1934-01-15

Anon. Te Brussel: Feestvoorstelling Mevr. De Boer-Van Rijk: Levensavond 1934-02-09

Anon. Gouden tooneeljubileum van René Dewit 1934-03-01

Anon. Katholieke kunst en Radio Catholique Belge 1934-04

Anon. Tooneelleider O. Daem en Mej. J. Van Oevelen gehuldigd 1934-04-17

Anon. Het mysterie der mis 1934-06-03

Anon. Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute 1934-09-25

Anon. Uit Tijdschriften: Wie doet er op dit ogenblik niet aan spreekkoor? 1934-11-01

Anon. De Levende Brug 1935-04-12

Anon. Barabbas 1935-06-08

Anon. De landdag van het Nationaal Tooneelverbond te Leuven 1935-06-25

Anon. De tragedie van Leven en Dood 1935-07-28

Anon. Barabbas 1935-08-01

Anon. Elckerlyc 1935-08-11

Anon. De Spooktrein 1936-04-27

Anon. Een Lodewijk Scheltjens-viering te Brussel 1936-09-25

Anon. En hadde die liefde 1937-02-09

Anon. In de Volksschouwburg "Folies Bergère": De eerste voorstelling van "Cupido in de Pastorij" van Jaak Ballings 1937-03-06

Anon. "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel 1937-03-06

Anon. Negentien jaar: Willem Putman als tooneelschrijver en acteur 1939-03-12

Anton Van de Velde "Moet Barbertje hangen...?" Gemis aan vaste lijnen 1930-02

August Monet Het gevoel op het tooneel 1934

August Monet HET TWEE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1918-19 1939-07

August Monet HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 1939-07

August Monet HET VIER-EN-TWINTIGSTE JAAR 1921-22 1939-07

August Monet HET VIJF-EN-TWINTIGSTE JAAR 1922-23 1939-07

August Monet HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 1939-07

August Monet HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 1939-07

August Monet HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 1939-07

August Monet HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 1939-07

August Monet HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 1939-07

August Monet HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 1939-07

August Monet HET TWEE-EN-DERTIGSTE JAAR 1929-30 1939-07

August Monet HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 1939-07

August Monet HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 1939-07

August Monet HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 1939-07

August Monet HET ZES-EN-DERTIGSTE JAAR 1933-34 1939-07

August Monet HET ZEVENENDERTIGSTE JAAR 1934-35 1939-07

August Monet HET ACHTENDERTIGSTE JAAR 1935-36 1939-07

August Monet HET NEGEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1936-37 1939-07

August Monet HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 1939-07

August Monet HET EEN-EN-VEERTIGSTE JAAR 1938-39 1939-07

August Monet EPILOOG 1939-07

August Monet Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts, Antwerpen, 1941 1939-07

B. Het schoonste meisje van Brussel 1919-03-09

B. Fairy Queen 1935-07-03

B. Gruwez "Het spreekkoor" door B. Gruwez 1933-04-01

Brunclair De twee volkstooneelen 1930-01

Brunclair Kon. Nederl. Schouwburg; "De diktator" door Jules Romains 1930-04-19

Brunclair Het Vlaamsche Volkstooneel; "Een onnoozel hart in de wereld" door Michel De Ghelderode 1930-05-10

C. Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde 1931-08-06

C. de B. Mariken van Nieumeghem: Inleiding en aanteekeningen van M.A.P.C. Poelhekke: Zonnebloemboekjes, nr 25, Appeldoorn 1921-09-12

C.O. "Gods Vagebonden" van Mechelen ter verovering van de Beukelaer-beker 1930-01-20

C.Q. "Jacob van Artevelde": Van Verschaeve door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel 1927-05-15

C.Q. "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel 1929-03-05

C.Q. "De Barbier van Sevilla" door het Vl. Volkstooneel te Brussel 1931-10-16

C.S. "Knokkelbeen" in den Kon. Vl. Schouwburg, door het gezelschap van Luna-Schouwburg 1930-05-13

Cr. Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel 1921-10-16

Cr. Het Hollandsch Wijfje: operette in 3 bedrijven 1921-10-17

Cr. De telefoonjuffer 1921-11-01

Cr. De nachtkroeg 1922-03-12

Cr. "Philoctetes" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel 1922-03-16

Cr. De Klapperbeentjes van Ern. W. Schmidt 1922-03-30

Cr. Madame Butterfly 1922-05-05

Cr. Het repertorium van den Koninklijke Vlaamschen Schouwburg te Brussel 1922-06-07

Cr. "Geschiedenis van een soldaat" en "Orpheus" te Gent 1929-01-04

Cr. Kath. Tooneelliefhebbers: "Baas Best... en... St. Antonius" van E. Barbaix en M. Notte, door het Kath. Tooneelgezelschap van Gent 1929-04-12

Cr. Jean Le Maufranc 1932-01-21

D. Folies-Bergère: "Kwatta-Soldaten" 1934-01-14

D. De Gebroeders De Grave 1934-05-02

D.C. Twee nieuwe opvoeringen onder de regie van E.P. Boon te Mariakerke 1936-05-11

D.W. Gaat u zitten 1927-03-20

D.W. Folies-Bergère: "Pelagie" 1929-04-15

D.W. Baas Ganzendonck 1930-01-14

D.W. Het proces van Mary Dugan 1930-02-04

E.D.W. "Maria Magdalena" van Verschaeve 1929-03-24

E.V.D.V. "Le Barbier de Séville" in de Munstschouwburg 1927-02-19

E.V.D.V. La Fille de Madame Angot 1935-07-08

Ellen Russe "Doctor Johnson" op de planken. Een nieuw tooneelspel van G.K. Chesterton 1928-02-10

Elsa Darciel NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST 1941-02

Ernest W. Schmidt Koloniaal Tooneel 1935

Estheticus Ulenspiegel 1936-04-10

Estheticus Heldenkermis 1936-04-12

Estheticus Het Zevende Gebod 1936-05-09

Estheticus Vorstenschool 1936-05-20

Estheticus De Vogelhandelaar 1936-08-26

Estheticus Driemeisjeshuis 1937-01-06

Estheticus Pierewietje 1937-01-17

Eugene De Bock Stijn Streuvels, Genoveva van Brabant, II 1921-02

Eugene De Bock Herman Teirlinck, de Nieuwe Uilenspiegel 1921-02

Eugene De Bock Gaston Martens, "The Golden River" (1915), "De Zot" (1918), "Derby" (1920), "Leentje uit 't hemelrijk" (1918), "Paus van Hagendonk" (1915) 1921-02

F. Het Vlaamsch Volkstooneel: Een Staatsgevaarlijke Kunst 1920-10-11

F. Te Oostende: Creatie van "Dr. Faustus" door het poppentheater "Kallemoeie" 1934-01-03

F. Gerebern Christus' Paladijn 1935-02-20

F.D.P. De Vertraagde film 1922-03-10

F.D.R. Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Dorpspoëet" en "Escurial" 1929-01-14

F.D.R. Weer een nieuwe Vlaamsche Operette 1929-02-17

Gerard Walschap Een monographie over Verschaeve 1935-11

Godfried Heynderickx Nieuwere dramatische kunst 1923-06

H. Over Tooneelkunst: Het Oordeel van Olga 1920-11-04

H. Radijs 1935-03-01

H.B. Een onnoozel hart in de wereld 1930-04-26

H.B. Te Brussel: "De Gebroeders Karamazov" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg 1931-10-16

H.B. Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Elckerlyc" en "De boer die sterft" 1931-11-13

H.B. Te Brussel: "De meester van de zee" in den Vlaamschen Schouwburg 1931-12-11

H.B. Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Haar Eigen Gang" 1932-01-15

H.B. Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwbrug: "De Ideale Vrouw" 1932-02-01

H.B. The English Players: "Candida" 1932-03-12

H.B. Het Klooster 1935-09-09

Herman Deckers De krisis bij het Vlaamsche Volkstooneel 1930-05-30

Herman Oosterwijk Het Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel: De Keizer van Amerika (The Apple Cart) door G.B. Shaw 1930-12-05

Herman van Overbeke Kantteekeningen bij de expressionistische insceneering van Verschaeve's "Judas" 1924-04

Hippoliet van Peene De witte non 1937-02-15

Incognito "Oidipus Tyrannos" te Antwerpen vertoond "de tooneelspeler van het volk" 1929-04-12

Isidoor Van Beughem Wies Moens en zijn werk 1921

J. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "Kastegeest" door John Galsworthy 1927-01-18

J. Doolhof der Liefde 1927-04-05

J.B. Ik dien 1923-04-11

J.B. De advokaat der armen 1923-09-24

J.B. Czardasvorstin 1923-09-30

J.B. Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De man die een moord deed" 1923-10-08

J.B. Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "De Gelukzoekster" 1923-10-15

J.B. Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "Excellentie" (Gabriël Dregely) 1923-10-22

J.B. Oud-Heidelberg 1923-11-05

J.B. De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen 1927-01-18

J.B. De wedstrijd van het landjuweel: "David" (Feber) door de Katholieke Gilde van St-Niklaas 1927-02-23

J.B. Te Lokeren: "O.L.Vrouw in de Doornkens" van Henri Ghéon en Felix Timmermans 1927-03-08

J.B. Jezus de Nazarener 1927-03-22

J.B. Katholiek Toneel te Leuven: Kreatie van "De Blinde" (E.H.C. Lindemans) 1927-04-08

J.B. Casino: Première van "Miss America" 1927-04-10

J.B. Nieuwsjes uit de tooneelwereld 1929-03-25

J.B. Vier zomersche uren te Halle: De zooveelste opvoering van het Mariaspel 1931-07-30

J.C. Julius Caesar 1931-07-26

J.D. Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Familie van Mol" 1929-03-12

J.M. "Het diepe leven van Sint-Franciskus" te Aalst 1927-04-21

J.V.G Nederlandsche Schouwburg Antwerpen: Opvoering van "Het Standbeeld van Generaal Regan" (George A. Birmingham) 1932-01-25

J.V.G. Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy 1931-08-06

J.V.G. Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van "Marius" door Marcel Pagnol 1931-09-21

J.V.G. De Gebroeders Karamazov 1931-10-06

J.V.G. Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Opvoering van "De Barbier van Sevilla" 1931-10-10

J.V.G. Nederlandsche Schouwburg: Heropvoering van "De Opgaande Zon" van H. Heyermans 1931-11-23

J.V.G. Te Antwerpen: Nederlandsche Schouwburg: Opvoering van "Bij Heernonkel" door Jac Ballings 1931-12-01

J.V.G. Nederlandsche Schouwburg: Eerste opvoering van "Eva" door Frans Demers 1932-02-02

J.V.G. Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "De Smeltkroes" door Israël Zangwill 1934-01-23

J.V.G. Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Opvoering van "Vier dagen uit het leven van een onfatsoenlijk meisje", door R. Bernauer en R. Oesterreicher 1934-01-30

J.V.G. De Bultenaar 1934-05-08

J.V.G. Robbedoes 1935-01-07

J.V.G. 't Is wreed in de wereld 1936-05-19

J.V.G. De Klucht van den braven Moordenaar 1937-01-13

Jacques Van Ginneken De Figurant van de Opera 1937-02-09

Jacques Van Ginneken Eva Bonheur 1937-02-16

Jan Bernaerts De vrouw op het Katholiek tooneel, of niet? 1922-05

Jan Bernaerts A.K.V.T. en "het Nationaal Tooneelverbond" 1927-01-06

Jan Bernaerts Het Vlaamsche Volkstooneel: De gelederen gesloten 1930-05-18

Jan Boon Tooneelrenaissance in Vlaanderen 1924

Jan Boon Argument bij Barrabas 1931-10-01

Jan Oscar De Gruyter Leidende gedachten bij het oprichten van de Gentse Toneelschool 1924-04

Jef Crick Franciscus 1920-02-06

Johan De Meester jr. Het Lustrum-Spel der Delftsche studenten 1924-04

Jozef Boon Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk 1937-07

Jr.V.L. Leeuwendalers 1935-06-22

K. v. d. O. "De Kinderen": feestelijk spel in verzen van Henriette Roland Holst Van der Schalk 1923-03

K.C. Expressionisties toneel te Keulen 1920-03

Karel Van de Woestijne Tooneel te Brussel I 1919-02-11

Karel Van de Woestijne Het Tooneel te Brussel II 1919-03-27

Karel Van de Woestijne Belgische Muziek 1919-03-29

Karel Van de Woestijne Tooneel en muziek te Brussel 1919-05-09

Karel Van de Woestijne UN SONGE DE NUIT D'ETE IN DEN MUNTSCHOUWBURG 1919-05-27

Karel Van de Woestijne Tooneel te Brussel III 1919-06-17

Karel Van de Woestijne CHOREOGRAPHIE 1919-09-05

Karel Van de Woestijne GEORGES EEKHOUD'S EERHERSTEL 1920-03-28

Karel Van de Woestijne JEROME EN JEAN THARAUD 1920-05-08

Karel Van de Woestijne NESTOR DE TIERE 1920-09-30

Karel Van de Woestijne MUZIEK TE BRUSSEL I 1921-02-25

Karel Van de Woestijne BELGISCH TOONEEL 1921-03-30

Karel Van de Woestijne HERMAN TEIRLINCK EN HET KUBISME 1921-05-29

Karel Van de Woestijne MUZIEK TE BRUSSEL II 1921-06-22

Karel Van de Woestijne Muziek te Brussel III 1921-06-23

Karel Van de Woestijne Tooneel te Brussel 1921-06-27

Karel Van de Woestijne MUZIEK TE OOSTENDE I 1921-07-26

Karel Van de Woestijne MUZIEK TE OOSTENDE II 1921-07-27

Karel Van de Woestijne EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSCHE KUST I 1921-08-24

Karel Van de Woestijne EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST II 1921-08-25

Karel Van de Woestijne EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST III 1921-08-26

Karel Van de Woestijne EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST IV 1921-08-27

Karel Van de Woestijne MUZIKALE VERHUIZING 1921-09-19

Karel Van de Woestijne Muziek te Brussel V 1921-09-27

Karel Van de Woestijne Muziek te Brussel VI 1921-11-02

Karel Van de Woestijne EEN TOONEELVERTOONING 1921-11-25

Karel Van de Woestijne HULDIGING 1922-01-22

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL 1921-01-24

Karel Van de Woestijne MOLIÈRE TE BRUSSEL 1922-02-21

Karel Van de Woestijne LETTERKUNDIGE PRIJZEN 1922-03

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL 1922-04-27

Karel Van de Woestijne GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK 1922-07-04

Karel Van de Woestijne DE WEEK VAN JAMES ENSOR II 1922-08-20

Karel Van de Woestijne DE WEEK VAN JAMES ENSOR IV 1922-08-25

Karel Van de Woestijne MAURICE MAETERLINCK 1922-08-29

Karel Van de Woestijne VOLKSTOONEEL 1922-09-27

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL 1922-10-27

Karel Van de Woestijne FRANSCH-BELGISCH TOONEEL 1922-12-05

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL I 1922-12-31

Karel Van de Woestijne VLAAMSCHE LETTEREN 1923-01-22

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL II 1923-04-28

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL III 1923-04-30

Karel Van de Woestijne VACANTIEKRABBELS I 1923-07-30

Karel Van de Woestijne VACANTIEKRABBELS II 1923-07-30

Karel Van de Woestijne VACANTIEKRABBELS III 1923-07-31

Karel Van de Woestijne VACANTIEKRABBELS IV 1923-07-31

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL IV 1923-10

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL V 1923-10

Karel Van de Woestijne DOOD VAN IWAN GILKIN 1924-10-04

Karel Van de Woestijne TOONEEL IN VLAANDEREN 1925-02-23

Karel Van de Woestijne FEESTWEEK I 1925-07-23

Karel Van de Woestijne FOLKLORE I 1925-08-24

Karel Van de Woestijne FOLKLORE II 1925-08-25

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL 1925-09-27

Karel Van de Woestijne TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL 1925-09

Karel Van de Woestijne EEN TWEEDE TOONEEL-TENTOONSTELLING 1925-10

Karel Van de Woestijne KONINKLIJKE VLAAMSCHE ACADEMIE 1926-01-20

Karel Van de Woestijne TOONEEL IN VLAANDEREN 1926-02-01

Karel Van de Woestijne EMIEL GIELKENS 1926-04

Karel Van de Woestijne HAMLET TE GENT I 1926-06-26

Karel Van de Woestijne HAMLET TE GENT II 1926-06-27

Karel Van de Woestijne HAMLET TE GENT III 1926-06-28

Karel Van de Woestijne KUNST EN VOLKSLEVEN TE NIJVEL I 1926-07-17

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL I 1926-07

Karel Van de Woestijne KUNST EN VOLKSLEVEN TE NIJVEL II 1926-07-22

Karel Van de Woestijne TOONEEL TE BRUSSEL II 1926-07

Karel Van de Woestijne TOONEELHERVORMINGEN I 1926-08-23

Karel Van de Woestijne TOONEELHERVORMINGEN II 1926-08-23

Karel Van de Woestijne TOP NAEFF TE GENT 1926-11-19

L.J.M. Feber Over de Nieuwe Dramatiek 1925-01

L.O. Marouf 1923-01-07

L.O. Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Doode Stad" 1923-01-09

L.O. Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: "Hoffmann's Vertellingen" 1923-01-16

L.O. Fransche Opera: "Iphigénie en Tauride" 1923-01-24

L.O. Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "Het Hofconcert" 1923-04-04

L.O. De Walküre 1923-05-02

L.O. De Vrijschutter 1923-10-05

L.O. La Tosca 1923-10-07

L.O. Het Russisch Ballet 1923-10-15

L.O. Pinksternacht 1923-10-19

L.O. Lohengrin 1927-01-09

L.O. Jenufa 1927-01-11

L.O. Te Antwerpen: Fransche Opera: Creatie van "Dans l'ombre de la Cathedrale" 1927-01-01

L.O. Te Antwerpen: Fransche Opera: Eerste opvoering van "Résurrection" van Alfano 1927-01-28

L.O. Boris Godounow 1927-03-09

L.O. Te Antwerpen: Vlaamsche Opera: Dansenreeks van Em. Painparé 1929-02-19

L.O. Kon. Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" 1934-01-31

L.O. Prins Igor 1936-03-03

L.O. Bohême 1937-01-19

L.P. Tooneel: De Passiespelen te Aalst 1931-09-12

L.V.G. De ridder van den Kousenband 1934-05-25

LUDO Te Antwerpen: Luna-Theater: Eerste opvoering van "Knokkelbeen", muziek van Em. Hullebroeck, tekst van Henri Caspeele 1930-02-03

LUDO Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans 1931-08-06

LUDO Odiel Daem en "Ghéonkring" 1931-10-18

Leo Galle Walter Hasenclever's "Antigone" door het Vlaamsche Volkstooneel 1931-10

Lode Geysen Het spreekkoor, door L. Geysen 1932-09-13

Lode Monteyne Karen Bramson, "Tijgerkatten" 1926

Lode Monteyne Ernest W. Schmidt: "Tilly's Tribulaties" 1926

Lode Monteyne Willem Schürmann: "De Violiers" 1926

Lode Monteyne Herman Teirlinck: "De vertraagde film" 1926

Lode Monteyne Felix Timmermans en Edward Veterman: "Mijnheer Pirroen" 1926

Lode Monteyne August Strindberg: "Freule Julie" 1926

Lode Monteyne August Strindberg: "De Vader" 1926

Lode Monteyne August Strindberg: "De Kameraden" 1926

Lode Monteyne Ernest W. Schmidt: "De twee vrienden en de vrouw" 1926

Lode Monteyne Tolstoj: "Het levende lijk" 1926

Lode Monteyne P.C. Hooft: Hooft's "Warenar" 1926

Lode Monteyne Lode Baekelmans: "De Blauwe Schuyte" 1926

Lode Monteyne Jef Horemans: "Slangetje" 1926

Lode Monteyne Gaston Martens: "Derby" 1926

Lode Monteyne Molière: "De ingebeelde ziekte" 1926

Lode Monteyne Willem Puteman: "De doode rat" 1926

Lode Monteyne Willem Putman: "Mama's kind" 1926

Lode Monteyne Felix Rutten: "Beatrijs" 1926

Lode Monteyne Ernest W. Schmidt: "Het kindernummer" 1926

Lode Monteyne Ernest W. Schmidt: "Ninon de Lenclos" 1926

Lode Monteyne Ernest W. Schmidt: "'t Is de gang der wereld 1926

Lode Monteyne Herman Teirlinck: "De man zonder lijf" 1926

Lode Monteyne Cyriel Buysse: "Het Gezin van Paemel" 1926

Lode Monteyne Herman Teirlinck: "Ik dien" 1926

Lode Monteyne Anton van de Velde: "Tijl" 1926

Lode Monteyne Charles Vildrac: "De paketboot Tenacity" 1926

Lode Monteyne J. v.d. Vondel: "De leeuwendalers" 1926

Lode Monteyne Paul de Mont: "Nuances" 1926

Lode Monteyne Pieter Langendijk: "Het Wederzijds Huwelijks Bedrog" 1926

Lode Monteyne Frans Delbeke en Gerard Walschap: "Flirt" 1926

Lode Monteyne Lode Baekelmans: Over de tooneelschrijfkunst (Een intervieuw) 1926

Lode Monteyne Alfred Hegenscheidt: "Starkadd" 1926

Lode Monteyne Gaston Martens: "De groote neuzen" 1926

Lode Monteyne Gaston Martens: "Paus van Hagendonck" 1926

Lode Monteyne Jules Romains: "Knock... of de zegepraal der wetenschap" 1926

Lode Monteyne Ernest W. Schmidt en het blijspel 1926-03-13

Lode Monteyne Paul de Mont: Het geding van Onze Heer 1926-04-03

Lode Monteyne Willem Putman: "Looping the loop" 1926-04-11

Lode Monteyne Gaston Martens: "Het gouden Jubelfeest" 1926-04-11

Lode Monteyne Ward Schouteden: "Jezabel" 1927-01-09

Lode Monteyne Michel de Ghelderode: "Beeldekens uit het leven van Sint-Franciscus van Assisie" 1927-02

Lode Monteyne Timmermans en Veterman: "Leontientje" 1927-03-26

Lode Monteyne Jef Horemans: "Het Waarheidselixir" 1927-04

Lode Monteyne Paul de Mont: "Telescopage" 1927-04-09

Lode Monteyne Emile Verhaeren: "Het Klooster" 1927-04-30

Lode Monteyne Gerard Walschap: "Maskaroen" 1927-09-24

Lode Monteyne Paul de Mont: "De Spelbreker" 1928

Lode Monteyne Cyriel Verschaeve: "Jacob van Artevelde" 1928

Lode Monteyne Jac. Ballings: "Van 't Lievevrouwken en de Herdersknaap" 1928

Lode Monteyne Pieter Magerman 1928

Lode Monteyne Ernest W. Schmidt: "Georges Fries" 1928

Lode Monteyne Pieter Magerman: "Levensnacht" 1928

Lode Monteyne Nabeschouwing 1928

Lode Monteyne Dr. Maurits Sabbe 1928

Lode Monteyne Timmermans en Veterman: "Als de sterre bleef stille staan" 1928

Lode Monteyne Het mystieke tooneelwerk van Timmermans 1926

Lode Monteyne Cyriel Verschaeve: Twee legendespelen 1928

Lode Monteyne Michel van Vlaenderen: "De Tragedie van Judas" 1928-01-21

Lode Monteyne Willem Putman: "Van Twee Conixkinderen 1928-02

Lode Monteyne Willem Putman: "Het Masker" 1928-02-11

Lode Monteyne Pieter Magerman: "Trekvogels" 1928-02-18

Lode Monteyne Herman Teirlinck: "Ave" 1928-03

Lode Monteyne Maurits Sabbe: "Pluk den Dag" 1928-04-21

Lode Monteyne Jef Crick: "Fra Angelico" 1928-04-28

Lode Monteyne De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen 1929

Lode Monteyne Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen 1936

Lodewijk Dosfel Molière, bij zijn derde eeuwfeest 1922-03

Lodewijk Dosfel Henri Ghéon: zijn programma 1923-02

Lodewijk Dosfel Henri Ghéon: zijn tooneelwerk 1923-03

M. Kon. Ned. Schouwburg Antwerpen: "Kwakzalvers" 1922-03-07

M.G. Pelias en Melisande 1920-02-17

M.L. Driekoningenavond 1935-03-08

M.S. Creatie van "Donkere Metten" van Pater Jozef Boon C. s.s. R. te Knocke 1930-04-07

M.S. Opvoering van "Jezabel", door de Katholieke Gilde te Esschen 1934-01-30

M.S. De reis rond de wereld op wieltjes van Doublepat en Patachon 1934-04-15

M.S. In 't Witte Paard 1935-01-14

M.S. In den Zesden Hemel 1935-02-10

M.S. Rozemarieke 1936-03-02

M.S. Tooneelavond van "De Morgendstar" 1936-04-02

M.V. Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel 1932-01-29

MART "Frederika" in de Folies-Bergère 1932-02-28

Mart. Mart., Te Brussel: Folies Bergère: "Mijnheer Pastoor bij de Rijken" 1932-06-05

Mart. S. Mvoula 1934-03-14

Michel de Ghelderode Het poppenspel 1926

N.B. Julius Caesar 1935-07-03

O.S. Volksschouwburg Folies Bergère: "Het Vrouwken van Stavoren" 1929-02-24

O.S. Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Prix Bastin" 1932-01-05

O.S. Ghetto 1936-04-12

P. Nederlandsche Schouwburg: "De Revisor" van N.W. Gogolj 1923-01-09

P. Koninklijke Nederlandsche Schouwburg: "De Vlinder" van Bernard Shaw 1923-01-16

P. Te Antwerpen: Kon. Nederl. Schouwburg: Een huwelijk door Lodewijk XV, door A. Dumas 1923-01-24

P. Het Vlaamsche Volkstooneel: "Jacob van Artevelde" te Antwerpen 1927-04-23

P.D. Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie 1930-01-20

Paul Hardy Bij "Mysterium Crucis" te lede 1935-01

Paul Kenis Het eerste expressionistisch tooneel in Vlaanderen 1924-01-29

Paul de Mont "Vadertje Langbeen" door Het Nieuwe Tooneel, uit Gent 1928-02-10

Paul de Mont Een belovend jong regisseur: Lode Geysen 1928-04-27

Paul de Mont "De komedie van het geluk" in de Nederlandse Schouwburg, Antwerpen 1928-10-12

Pieter Buckinx Het Vlaamse Volkstooneel 1929-01-11

Pieter Buckinx Het Nationaal Vlaams Tooneel 1932-10

Pieter G. Buckinx Bij de vertoning van "Ulenspiegel" door het "Nieuwe Volkstooneel" 1930-11

Pieter G. Buckinx Het Vlaamse Volkstooneel bij de opvoering van "Julius Caesar" 1931-08

Pieter G. Buckinx Boefje, door het Vlaams Volkstooneel 1931-09

Pieter G. Buckinx Het Vlaams Kultuurgenootschap 'Van onzen Tijd" 1932-11

Pol de Mont Stemmen over de "eerste" van Marieken van Nijmegen door het Vlaamse Volkstoneel 1924-10

Q. "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd 1930-02-24

R. "Gudrun" door het Vlaamsche Volkstooneel 1922-04-23

R. De première van "Wanda" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel 1931-11-09

R.R. "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg van Brussel" 1937-03-08

R.S. De Dansgravin 1923-01-07

R.S. Een premiere te Sint-Niklaas: "David" van Feber 1927-02-15

R.S. Uitvoering van "passiebloemen" te Maastricht 1927-02-15

R.S. Oprichting van een Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale 1927-02-15

RH Crommelynck 1934-02

Rob De creatie van "Jezabel" te Antwerpen 1927-02-25

Rob Erkens "Het Kindeken Jezus in Vlaanderen" 1931-05

Robert Erkens Een onnoozel hart in de wereld 1930-07

Robert Erkens "Een volksvijand" van Ibsen, in de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen 1930-02

Robert Erkens "De stad" van Claudel, door het Vlaamsche Volkstooneel 1931-05

Robert Erkens Roekedekoe 1931-05

T.B. Freuleken 1919-02-16

T.B. Starkadd 1919-02-17

T.B. Onder de vlag verloofd 1919-04-09

T.B. Vrije wolken 1919-04-18

T.B. De Meester der Smeltovens 1920-01-19

T.B. Jane Shore 1920-01-23

T.B. Beschaving 1920-02-06

T.B. Een boete 1920-03-12

T.B. De lustige boer 1920-03-21

T.B. De meestergast 1920-04-03

T.B. Walzertraum 1920-05-01

T.B. Tooneelwedstrijd te Leuven 1920-10-24

T.B. Opvoering van Minnespel 1921-01-03

T.B. Boschmeezeken in de Vl. Schouwburg te Brussel 1921-01-15

T.B. Freuleken 1919-02-16

V.G. Het VIIe Landjuweel: Opvoering van "Tijl" door de Vlaamsche Tooneelstrijders (Mechelen) 1929-02-11

V.G. Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen: Opvoering van Sofokles "Antigone" 1930-02-24

V.G. Het Vlaamsche Volkstooneel te Antwerpen: Eerste opvoering van "De Hemelsche Salomé" door Felix Timmermans 1930-02-27

V.G. Nederlandsche Schouwburg: Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome 1932-01-22

Van Craesbeek Bij de opvoering van " Roekedekoe" van Paul de Mont door het nieuwe Volkstoneel 1931-02

Victor J. Brunclair Gedrang: Tijdrevue in vier bedrijven en een naspel (Voorwoord) 1923-01

Victor J. Brunclair Gemeenschapskunst 1923-12-25

Victor J. Brunclair De Man zonder Lijf 1925-04

Victor J. Brunclair Contra Politiek Toneel 1929

Victor J. Brunclair Dr. J.O. De Gruyter 1929-02-27

Victor J. Brunclair Tooneel K.N.S. "Hij die de klappen krijgt" door L. Andrejew 1929-10-26

Victor J. Brunclair Victor J. Brunclair: Het Nieuwe Volkstooneel, "De knecht van twee meesters" door Carlo Goldoni 1930-07-12

Victor J. Brunclair Het Nieuwe Volkstooneel: "De ingebeelde zieke" van Molière 1930-12

Victor J. Brunclair Russomanie 1930-12-10

Victor J. Brunclair Nog de Spreekfilm en het Tooneel 1931

Victor J. Brunclair Door mijn luidspreker: MELO 1930-01-30

Victor J. Brunclair Veel leven om niets, door W. Shakespeare 1931-09-19

Victor J. Brunclair K.N.S. "Marius" door M. Pagnol 1931-09-26

Victor J. Brunclair K.N.S. De eerste mevrouw Fraser 1931-10-03

Victor J. Brunclair Kon. Nederlandsche Schouwburg: "In Voorarrest" 1931-10-17

Victor J. Brunclair Tooneel. Tooneelkring "De Moedertaal", "Ik heb een mensch gedood" door Maurice Rostand 1931-10-24

Victor J. Brunclair Kon. Nederlandsche Schouwburg: "Souper", "Een, twee, drie" door F. Molnar 1931-10-31

Victor J. Brunclair K.N.S. "Cirkus Knie" door Carl Zuckmeyer 1931-11-21

Victor J. Brunclair Het Lam van den Arme, door Stefan Zweig 1931-12-19

Victor J. Brunclair K.N.S. "De vulpen" door Ladislaus Fodor 1931-12-26

Victor J. Brunclair Koninkl. Nederl. Schouwburg; Na de opvoering van "Onkruid" door J. Kwapilovas 1932

Victor J. Brunclair K.N.S. "Primerose" door De Caillavet en De Flers 1932-01-02

Victor J. Brunclair De Gijli(e)dioten 1932-01-08

Victor J. Brunclair Door mijn luidspreker. Interview met den platten Antwerpenaar 1932-01-13

Victor J. Brunclair K.N.S. "Liliom" door Franz Molnar 1932-01-16

Victor J. Brunclair "De mannen van 't water" door L. Scheltjens en "Fanny en haar familie" door Jérome K. Jérome 1932-01-23

Victor J. Brunclair K.N.S. "De dorpsdokter" door J. Fabricius 1932-02-27

Victor J. Brunclair "leontientje" door F. Timmermans 1932-04-09

Victor J. Brunclair Door mijn luidspreker. Les in dictie 1932-04-26

Victor J. Brunclair K.N.S. "Poliche" door Henry Bataille 1932-04-30

Victor J. Brunclair "Intimiteiten" door het Hofstad-tooneel 1932-09-16

Victor J. Brunclair Koninkl. Ned. Schouwburg; "De Simoen" door H.R. Lenormand 1932-11-11

Victor J. Brunclair Kon. Nederl. Schouwburg, "Souper" door Frans Molnar 1932-12-02

Victor J. Brunclair "Eén, twee, drie" door Franz Molnar 1932-12-02

Victor J. Brunclair Kon. Nederl. Schouwburg, "'n Zomerzotheid" door Cissy van Marxveldt 1933-01-13

Victor J. Brunclair In de Volksmaatschappijen, "De ring van Gyges" door August Monet 1933-01-13

Victor J. Brunclair Voor den gongslag. "Een heldendorp" door Jos Janssen 1933-02-17

Victor J. Brunclair Kon. Nederl. Schouwburg, "Een heldendorp" door Jos Janssen 1933-03

Victor J. Brunclair Kon. Nederlandsche Schouwburg; De creatie van "Een heldendorp' door Jos Janssen 1933-03-03

Victor J. Brunclair In den Koninkl. Ned. Schouwburg; "De halfbloed" door Frans Demers 1933-03-03

Victor J. Brunclair Ter nagedachtenis van Dr. J.O. de Gruyter 1933-03-17

Victor J. Brunclair K.N.S.: "Voor Zonsondergang" door Gerhart Hauptmann 1933-03-18

Victor J. Brunclair Kon. Nederlandsche Schouwburg; De koopman van Venetië door W. Shakespeare 1933-03-31

Victor J. Brunclair Kon. Ned. Schouwburg, "De Cycloon" door Somerset Maughan 1933-04-07

Victor J. Brunclair K.N.S. "oompje heeft gedroomd" door Dostojewsky 1933-04-15

Victor J. Brunclair Kon. Nederl. Schouwburg, "De doofpot" door Jaap Van der Poll 1933-05-26

Victor J. Brunclair Koninklijke Nederlandsche Schouwburg. Nabeschouwingen over het afgelopen seizoen 1933-06-16

Victor J. Brunclair De uitslag van ons referendum: eenige antwoorden 1933-07-07

Victor J. Brunclair Kon. Nederl. Schouwburg: Een Enkwest 1933-07-14

Victor J. Brunclair A la manière de.. 1933-08-11

Victor J. Brunclair "Zwart op Wit" door Aug. Monet 1933-08-25

Victor J. Brunclair Mevr. Esther de Boer-Van Rijck in "Kniertje" 1933-09-15

Victor J. Brunclair K.N.S. "Hamlet" door W. Shakespeare 1933-09-22

Victor J. Brunclair De vrienden van de Kon. Nederland. Schouwburg. Dr. J. A. Goris over « HAMLET » 1933-09-22

Victor J. Brunclair In den Kon. Ned. Schouwburg. "De goede fee" door Franz Molnar 1933-09-29

Victor J. Brunclair E. Claes over "De Witte" 1933-11-18

Victor J. Brunclair Ned. Schouwburg. "Fanny" door M. Pagnol 1933-11-25

Victor J. Brunclair K.N.S. "Juffrouw Kerkmuis" door L. Fodor 1933-12-02

Victor J. Brunclair K.N.S.: "De Zaak Dreyfus" door Hans Rehfisch en W. Herzog 1933-12-09

Victor J. Brunclair R. Brulez over "Sheherazade" 1933-12-09

Victor J. Brunclair Ned. Schouwburg. "Marijke" door D. De Gruyter 1933-12-16

Victor J. Brunclair Ned. Schouwburg: "De Parnassus" door Flers en Caillavet 1934-01-06

Victor J. Brunclair Kon. Nederl. Schouwburg, "De genoegens van het toeval" door R. Benjamin 1934-01-13

Victor J. Brunclair K.N.S. "Krelis Louwen" door P. Langendijs en "Zomeravond" door G. Martens 1934-03-03

Victor J. Brunclair K.N.S. Robert Bertram en C. door H. Heyermans 1934-03-10

Victor J. Brunclair Tooneel; "Mademoiselle" door Jacques Deval 1934-10-13

Victor J. Brunclair "De zachtmoedige". "De man onder 't bed" door J. Dostojewski 1934-11-24

Victor J. Brunclair "Schakels" door H. Heyermans 1934-11-24

Victor J. Brunclair Vraaggesprek met Victor J. Brunclair 1934-12-29

Victor J. Brunclair K.N.S. "Volpone", door Ben Jonson 1935-03-17

Victor J. Brunclair "2x2: liefde" door Valentin Katajew 1935-12-21

Victor J. Brunclair Insceneering 1935-12-21

Victor J. Brunclair "Tovarisj" door Jacques Deval 1935-12-21

W.B. David Teniers de jongere 1935-03-01

W.R. "De Wonderdoktoor" in den Kon. Vl. Schouwburg 1930-03-17

W.R. Te Brussel: "Verwoest Geluk" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg 1930-02-31

W.R. "Karl en Anna" in de Kon. Vl. Schouwburg 1930-04-14

W.R. De opvoering van "Boefje" door het Vlaamsche Volkstooneel te Brussel 1931-08-23

W.R. Antigone 1931-09-09

Wies Moens Om een nieuw repertoire, of het "Volkstoneel" in het gedrang 1925-01

Willem Heylen De Poesje te Antwerpen 1926

Willem Putman Yvette Guilbert : "Guibour" 1923-10-27

Willem Putman Gaston Martens: "De Held der Fransche ronde" door den Volksschouwburg te Brussel 1923-11-03

Willem Putman Gaston Martens : "Sint Pietersnacht" in den Vl. Schouwburg, te Brussel 1923-12-01

Willem Putman Ivan Tourgenieff : "Un mois à la campagne" 1923-12-08

Willem Putman Gaston Martens : "Prochievrijers" in het "Volksgebouw", Antwerpen 1924-02-24

Willem Putman Henry Soumagne : "Bas-Noyard" 1924-03-04

Willem Putman Erik Satie te Brussel 1924-03-29

Willem Putman Ward Schouteden : "Reinoud en Renilde" door "Gudrun" te Hasselt 1924-05-03

Willem Putman Jules Romains : "Knock, ou le triomphe de la médecine" 1924-05-05

Willem Putman De Sakharoff's 1924-05-24

Willem Putman Een nieuwe Vlaamsche opera. "Vikings" van Arthur Meulemans 1924-06-14

Willem Putman Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" 1924-08-25

Willem Putman Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel 1924-10-04

Willem Putman Luigi Pirandello : "Eergierigheid" 1924-10-15

Willem Putman J.K. Jerome : De blijde komst in "De Nieuwe Spieghel", Brussel 1924-10-24

Willem Putman Theo J. Verschaeren : "Zijne excellentie Dansa" door "De Vl. tooneelstrijders", Mechelen 1924-10-25

Willem Putman Luigi Pirandello : "Chacun sa vérité" (Cosi e se vi pare) 1924-11-04

Willem Putman Tschapek : "R.U.R." 1924-11-18

Willem Putman Claude-Roger Marx : "Marie ou la Manière douce" 1924-11-30

Willem Putman Helmuth Unger : "De Nacht" in "De Nieuwe Spieghel" 1924-12-06

Willem Putman Herman Teirlinck : "De man zonder lijf" 1924-12-11

Willem Putman René Benjamin : "Les Plaisirs de Hasard" 1925

Willem Putman August Strindberg : "Advent" in "De Nieuwe Spieghel" 1925-01-03

Willem Putman Hendrick Fayd' herbe : "Esbatement van vier personagiën" door "de Noordster", Mechelen 1925-01-04

Willem Putman Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door "Le Petit Théâtre" 1925-01-09

Willem Putman Herman Heyermans : "Op Hoop van Zegen" en "De Meid" 1925-01-15

Willem Putman J. M. Barrie : "La nouvelle Cendrillon" 1925-01-17

Willem Putman Philippe Lambert : "Et Satan conduit le Bal" in het "Théâtre du Parc" 1925-01-20

Willem Putman H. R. Lenormand: "A l'ombre du mal" door het "Studio des Champs-Elysées" 1925-01-24

Willem Putman Henri Ghéon : "Duimpje" door de Kindergroep van de Katholieke Tooneelgilde, te Lokeren 1925-01-27

Willem Putman Ernest W. Schmidt: "De gang van de wereld" door "De Vrijheidsliefde", Antwerpen, op den Landjuweel-wedstrijd te Thienen 1925-02-03

Willem Putman Fernand Crommelynck : "De Maskerboetseerder" 1925-02-21

Willem Putman Michiel De Swaen :"De gecroonde Leersse" in "De Nieuwe Spieghel" 1925-02-21

Willem Putman Odilon-Jean Périer : "Les Indifférents" 1925-02-28

Willem Putman Dietzenschmidt : "Compostella" door "De Noordster", Mechelen 1925-03-21

Willem Putman Luigi Pirandello : "Un Imbécile" 1925-03-26

Willem Putman Frans Delbeke en Gerard Walschap : "Lente" in "De Nieuwe Spieghel" 1925-04-04

Willem Putman Tchapek : "R.U.R." 1925-05-12

Willem Putman Calderon's "Schouwtooneel" in "De Nieuwe Spieghel" 1925-05-16

Willem Putman Jean-Jacques Bernard : "L'invitation au voyage", door het "Studio des Champs Elysées" 1925-05-25

Willem Putman Jean-Jacques Bernard : "Martine" 1925-05-25

Willem Putman De stilte op het tooneel: Causerie 1925-05-25

Willem Putman Jules Delacre : Het Théâtre du Marais 1925-06-01

Willem Putman Paul de Mont : "Reinaert de Vos" te Merelbeke bij Ninove 1925-07-13

Willem Putman Georges Rency : "La dernière victoire" in het "Théâtre du Parc" 1925-07-28

Willem Putman Fernand Hannecart : "Le Fripon de Verone" in het "Théâtre du Parc" 1925-07-29

Willem Putman Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? 1925-09

Willem Putman Jef Haugen : "Waar schuilt het geluk?" H. Coopmans en D. Claeys : "De Prins" in den Vlaamschen Schouwburg, Brussel 1925-09-25

Willem Putman Felix Timmermans en Edward Veterman : "En waar de ster bleef stille staan..." in het "Théâtre du Marais" 1925-09-27

Willem Putman Leonid Andrejew : "Hij, die de klappen krijgt" 1925-10-19

Willem Putman Gustave Van Zype : "Les Autres" in het "Théâtre du Parc" 1925-10-24

Willem Putman Marcel Achard : "Malborough s'en va-t-en guerre" 1925-11-07

Willem Putman Max Deauville : "Rien qu'un homme". Herwarth Walden : "Foi" (Glaube) 1925-11-07

Willem Putman Gaston Martens : "De groote Neuzen" te Ninove 1925-11-14

Willem Putman Stève Passeur : "Un bout de fil coupé en deux" 1925-12-05

Willem Putman Peer Gynt : in het "Théâtre du Parc" 1925-12-12

Willem Putman Michel De Ghelderode en Jef Vervaecke : "Van den dood die bijna stierf..." in "De Nieuwe Spieghel" 1925-12-20

Willem Putman Georg Kaiser : "Van s' morgens tot middernacht" 1925-12-20

Willem Putman Tristan Bernard : "Les Jumeaux de Brighton" 1926-01-02

Willem Putman André Coelst : "De schrijver en zijn publiek" 1926-01-16

Willem Putman Anton Van de Velde : "Tijl" in het Trocadero-paleis, Brussel 1926-02-09

Willem Putman Gogol : "Le Revizor" 1926-02-13

Willem Putman Josip Kosor : "Onbekende hartstochten" 1926-02-20

Willem Putman Lodewijk Scheltjens : "Hilda Flam" door "De Winterbloem", Temsche 1926-03-10

Willem Putman Goldoni : "La Locandiera". Regnard : "La Serenata" 1926-03-13

Willem Putman "La Bonbonnière" 1926-03-14

Willem Putman Raymond Rouleau : De "Groupe Libre" 1926-03-15

Willem Putman Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in "De Nieuwe Spieghel" 1926-03-24

Willem Putman Gaston Martens : "Het gouden Jubelfeest" door "Geluk in 't Werk", Gent. op den Landjuweel-wedstrijd te Thienen 1926-04-21

Willem Putman "Hamlet" in 's Gravensteen door "De Gentsche Tooneelschool" 1926-05-30

Willem Putman Ravel en Colette : "L'Enfant et les sortilèges" in den Muntschouwburg 1926-06-19

Willem Putman Piet Langendijk : "Don Quichot" in den binnenkoer der Hallen, te Brugge 1926-07-15

Willem Putman Fernand Hannecart : "L'Ombrelle rose" in het "Théâtre du Parc" 1926-07-27

Willem Putman André Rivelle : "La nouvelle Aurore" en "La Diane" in het "Théâtre du Parc" 1926-07-29

Willem Putman Molière's "Nieuwbakken edelman" 1927-07-21

Willem Putman Nawoord 1927-09-21

Willem Putman "Hamlet" 1927-10-10

Willem Putman "Goud" van O'Neill 1928-11

Willem Putman "Marieken van Nijmegen" 1928-06-20

Willem Putman "Gerechtigheid te Zalamea" van Calderon 1928-07-07

Willem Putman "De Knecht van twee Meesters" van Goldoni 1938-11

Willem Putman "Orpheus" van Cocteau. "De geschiedenis van den soldaat" van Strawinsky 1928-12-28

Willem Putman "Maria Magdalena" van Verschaeve 1938-11

Willem Putman Johan De Meester jr 1929-07-07

Willem Putman Putman: "De boer die sterft" 1930

Willem Putman Fransch Tooneel te Brussel: "Godefroid de Bouillon" van Herman Closson 1936-01

Willem Putman Het religieus tooneel: Het spel van het heilig bloed 1936-06-19

Willem Putman Als meisjes Vondel spelen 1937

Willem Putman De Lucifer van Johan De Meester 1937

Willem Putman De Lucifer van Joris Diels 1937

Willem Putman Modernistische experimenten; Herman Teirlinck; De ekster op de galg 1937-11-14

Willem Putman Vondel en Verschaeve; Twee bijbelsche spelen van Verschaeve; Elijah 1938

Willem Putman Modernistische experimenten: Tam-tam 1938-11

Willem Putman Conscience's "Leeuw van Vlaanderen" ten tooneele 1938-11

Willem Putman Beatrijs te Knokke-Zoute 1938-11

Willem Putman Herman Teirlinck: "Ave" 1938-11

Willem Putman "De boodschap aan Maria" van Paul Claudel 1938-11

Willem Putman Het realistisch tooneel: Jos Janssen 1938-11-30

Willem Putman Het realistisch tooneel: En het sprookje 1938-11-30

Willem Putman Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen 1938-11-30

Willem Putman Het Vlaamsche volkstooneel: Renaat Grassin 1925-04-04

Willem Putman Het realistisch tooneel: nog realisten 1938-11-30

Willem Putman Het motief der passie 1938-11-30

Willem Putman Het religieus tooneel 1938-11-30

Willem Putman Als Ludmilla Pitoëff speelt.. 1938-11-30

Willem Putman Het realistisch tooneel: Ernest W. Schmidt 1938-11-30

Willem Putman Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk 1938-11-30

Willem Putman Fransch tooneel te Brussel; Panorama 1938-11-30

Willem Putman het realistisch tooneel: Gaston Martens 1938-11-30

Willem Putman Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde 1938-11-30

Willem Putman Het realistisch tooneel 1938-11-30

Willem Putman Het realistisch Tooneel: Jac. Ballings 1938-11-30

Willem Putman Kluchten 1938-11-30

Willem Putman Werk van vreemde auteurs 1938-11-30

Willem Putman Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen 1938-11-30

Willem Putman Modernistische experimenten: Michel De Ghelderode 1938-11-30

Willem Putman Dr. J.O. De Gruyter 1938-11-30

Willem Putman Na "Tooneelgroei" 1938-11-30

Willem Putman Het realistisch tooneel: Frans Demers 1938-11-30

Wim Doevenspeck Onze jonge tooneelbeweging 1929-11-01